Reclaman no Parlamento de Galicia incrementar as medidas de control para defender á poboación do intrusismo sanitario

Nunha interpelación presentada ao conselleiro Vázquez Almuíña polo portavoz de Sanidade do grupo socialista, Julio Torrado, como froito da reunión recentemente mantida con representantes do CoFiGa

13 Jul 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Reclamar medidas de control por parte da Administración sanitaria galega para defender á poboación do intrusismo profesional en materia sanitaria, foi obxecto de interpelación ao conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia na sesión plenaria celebrada no Parlamento galego o pasado 12 de xullo de 2017.

O portavoz de Sanidade do grupo socialista, Julio Torrado, foi o encargado de presentar a devandita interpelación ao conselleiro, na que reclamou da Xunta un incremento de medidas que “freen” a aparición de disciplinas non científicas e de persoas que exercen sen formación nin titulación necesaria, provocando con iso un “gran crecemento do intrusismo profesional” no ámbito sanitario.

Durante a súa interpelación, Torrado denunciou unha “débil acción de control” por parte da Administración pública, “a pesar de que existe unha base legal”, citando a Lei de Ordenación de Profesións Sanitarias e as competencias autonómicas tanto para a regulación de apertura de centros sanitarios como da publicidade enganosa, concluíndo que “non se aplica”. “Non é necesario lexislar, o que hai que facer é aplicar a lexislación vixente”, subliñou.

Tamén denunciou que o Goberno galego concedeu axudas públicas, a través do Igape, a unha empresa que ofrece tratamentos físicos e emocionais sen que os seus titulares estean en posesión da titulación, e por tanto da capacitación, necesarias para aplicalos. Un caso que, tras ser posto en coñecemento da Aministración galega por parte dun colexio profesional (neste caso o CoFiGa), a única resposta obtida foi que neste tipo de axudas económicas non se avalían os epígrafes profesionais dos solicitantes. Segundo argumentou Torrado, este tipo de actuacións constitúen por parte da Xunta unha “grave lexitimación” e “amparo” do intrusismo sanitario.

Resaltar que o caso concreto aludido por Torrado fai referencia ao requirimento realizado no seu día polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia  (CoFiGa), que o puxo en coñecemento tanto da propia Consellería de Sanidade como da de Economía, Emprego e Industria: https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/697/CoFiGa-pon-en-conecemento-dás-Consellerias-de-Economia-e-de-Sanidade-supostas-irregularidades-detectadas-non-funcionamento-dun-centro-de-quiromasaxe-dá-area-de-Ferrol-que-ademais-este-subvencionado-polo-Igape

O portavoz socialista expuxo na súa interpelación que a proliferación de prácticas que se apartan de criterios científicos, “non só afectan á competencia desleal, senón que constitúen un problema sanitario”, porque a poboación recorre a eles ante a incapacidade do sistema público de dar cobertura aos seus problemas de saúde. Sinalou neste sentido Torrado que a porcentaxe de profesionais sanitarios por paciente en Galicia é unha das máis “pobres de España”, situación que se ve agravada polo progresivo envellecemento da poboación.

Por todo iso, ademais de reclamar medidas para combater o intrusismo sanitario e para mellorar a eficiencia do Sergas, Torrado pediu ao conselleiro de Sanidade datos sobre a contía do problema fiscal que este problema supón para Galicia, así como unha estimación do número de persoas que, fóra do sistema público de saúde, optan na nosa comunidade autónoma por disciplinas non científicas ou pseudociencias.

Resposta do conselleiro de Sanidade

Na súa resposta ao portavoz socialista, Jesús Vázquez Almuíña sinalou que, desde o ano 2015, en Galicia desenvolvéronse un total de 30 actuacións relacionadas co intrusismo profesional sanitario, respondendo ao 100% das denuncias presentadas respecto diso.

Sinalar neste sentido, que esta cifra achegada polo titular do Departamento de Sanidade da Xunta, chocha cos datos dos que se ten constancia documental no Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), que nos dous últimos anos presentou 28 denuncias aos distintos Servizos de Inspección Sanitaria de Galicia, sen obter sequera resposta a 18 das 28 denuncias presentadas.

O conselleiro referiuse ao intrusismo sanitario como un delito tipificado no Código Penal que constitúe un grave perigo para a saúde da poboación, polo que animou á cidadanía para denunciar calquera práctica que poida ser obxecto de dúbida ou preocupación. Explicou que as actividades de inspección realízanse ou de oficio ou a instancia de colexios profesionais sanitarios, pero tamén de particulares, que poden presentar unha denuncia ante a Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios, onde, unha vez realizada a valoración correspondente, iniciarase ou non proceso sancionador.

Tamén expuxo que no labor de vixilancia e persecución dos posibles casos de intrusismo, a Administración conta co total apoio dos Colexios Profesionais sanitarios, que como corporacións públicas que son, reflicten nos seus estatutos o seu deber e capacidade de perseguir e denunciar o incumprimento das normas establecidas para o exercicio da profesión sanitaria correspondente, porque segundo dixo “na loita contra o intrusismo sanitario a responsabilidade é coral”.

Argumentou ademais o conselleiro que a Administración sanitaria galega pon a disposición da poboación o Rexistro de centros sanitarios autorizados, para que poida consultalo en calquera momento a través da web institucional da Consellería.

Durante a súa contestación, o conselleiro de Sanidade tamén explicou que están a traballar para mellorar e clarificar a regulación da publicidade sanitaria no relativo a centros, establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos, limitando especialmente todo aquilo que poida constituír un risco para a saúde, e contando para iso cos colexios profesionais.

Vídeos das intervencións

Tanto a interpelación realizada o portavoz de Sanidade do grupo socialista como a contestación do conselleiro, así como as correspondentes réplicas e contrarréplicas, pódense ver a través das seguintes ligazóns á web do Parlamento de Galicia:

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/intervencionsvideo.aspx?timecode=00:52:03&idvid=I15224255&duration=00:10:31&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/intervencionsvideo.aspx?timecode=01:02:34&idvid=I15224256&duration=00:10:30&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/intervencionsvideo.aspx?timecode=01:13:04&idvid=I15224257&duration=00:05:50&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/intervencionsvideo.aspx?timecode=01:18:55&idvid=I15224258&duration=00:05:36&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

Resultado de reunións mantidas por CoFiGa cos diferentes grupos parlamentarios de Galicia

Resaltar finalmente, que esta interpelación exposta ao conselleiro de Sanidade é froito da rolda de contactos que a Xunta de Goberno do CoFiGa mantivo recentemente cos portavoces de Sanidade dos diferentes grupos parlamentarios, nas que se lles informou sobre a situación actual da Fisioterapia en Galicia e sobre os temas que máis preocupan ao colectivo, como a conxuntura que viven os fisioterapeutas no sistema público de saúde e a necesidade de adecuar o seu número á crecente demanda da poboación incluíndo novas prazas nas OPEs anunciadas; a importancia da Fisioterapia na atención á cronicidade e dependencia derivadas do progresivo envellecemento da poboación; a redución de custos asistenciais que supoñería unha adecuada implantación da Fisioterapia tanto en Atención Primaria como no ámbito hospitalario; a deterioración da calidade asistencial que se deriva dos baixos prezos que as aseguradoras de saúde abonan pola atención aos pacientes; así como a necesaria maior colaboración da Administración na loita contra o intrusismo sanitario.

A Xunta de Goberno do CoFiGa desenvolveu esta rolda de contactos por ser conscientes de que o presente e o futuro da Fisioterapia dependen en gran medida das decisións que se toman en institucións como o Parlamento de Galicia.

Destacar finalmente que tanto a mencionada interpelación parlamentaria como as intervencións posteriores foron seguidas, desde a tribuna de invitados, por representantes da Xunta de Goberno do CoFiGa.

Reclaman en el Parlamento de Galicia incrementar las medidas de control para defender a la población del intrusismo sanitario

En una interpelación presentada al conselleiro Vázquez Almuíña por el portavoz de Sanidad del grupo socialista, Julio Torrado, como fruto de la reunión recientemente mantenida con representantes del CoFiGa

Reclamar medidas de control por parte de la Administración sanitaria gallega para defender a la población del intrusismo profesional en materia sanitaria, fue objeto de interpelación al conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia en la sesión plenaria celebrada en el Parlamento gallego el pasado 12 de julio de 2017.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, Julio Torrado, fue el encargado de presentar dicha interpelación al conselleiro, en la que reclamó de la Xunta un incremento de medidas que “frenen” la aparición de disciplinas no científicas y de personas que ejercen sin formación nin titulación necesaria, provocando con ello un “gran crecimiento del intrusismo profesional” en el ámbito sanitario.

Durante su interpelación, Torrado denunció una “débil acción de control” por parte de la Administración pública, a pesar de que existe una base legal”, citando la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y las competencias autonómicas tanto para la regulación de apertura de centros sanitarios como de la publicidad engañosa, concluyendo que “no se aplica”. “No es necesario legislar, lo que hay que hacer es aplicar la legislación vigente”, subrayó.

También denunció que el Gobierno gallego ha concedido ayudas públicas, a través del Igape, a una empresa que ofrece tratamientos físicos y emocionales sin que sus titulares estén en posesión de la titulación, y por lo tanto de la capacitación, necesarias para aplicarlos. Un caso que, tras ser puesto en conocimiento de la Aministración gallega por parte de un colegio profesional (en este caso el CoFiGa), la única respuesta obtenida fue que en este tipo de ayudas económicas no se evalúan los epígrafes profesionales de los solicitantes. Según argumentó Torrado, este tipo de actuaciones constituyen por parte de la Xunta una “grave legitimación” y “amparo” del intrusismo sanitario.

Resaltar que el caso concreto aludido por Torrado hace referencia al requerimiento realizado en su día por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia  (CoFiGa), que lo puso en conocimiento tanto de la propia Consellería de Sanidad como de la de Economía, Empleo e Industria:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/697/CoFiGa-pon-en-conecemento-das-Consellerias-de-Economia-e-de-Sanidade-supostas-irregularidades-detectadas-no-funcionamento-dun-centro-de-quiromasaxe-da-area-de-Ferrol-que-ademais-esta-subvencionado-polo-Igape

El portavoz socialista expuso en su interpelación que la proliferación de prácticas que se apartan de criterios científicos, “no sólo afectan a la competencia desleal, sino que constituyen un problema sanitario”, porque la población recurre a ellos ante la incapacidad del sistema público de dar cobertura a sus problemas de salud. Señaló en este sentido Torrado que el porcentaje de profesionales sanitarios por paciente en Galicia es una de las más “pobres de España”, situación que se ve agravada por el progresivo envejecimiento de la población.

Por todo ello, además de reclamar medidas para combatir el intrusismo sanitario y para mejorar la eficiencia del Sergas, Torrado pidió al conselleiro de Sanidad datos sobre la cuantía del problema fiscal que este problema supone para Galicia, así como una estimación del número de personas que, fuera del sistema público de salud, optan en nuestra comunidad autónoma por disciplinas no científicas o pseudociencias.

Respuesta del conselleiro de Sanidad

En su respuesta al portavoz socialista, Jesús Vázquez Almuíñaseñaló que, desde el año 2015, en Galicia se han desarrollado un total de 30 actuaciones relacionadas con el intrusismo profesional sanitario, respondiendo al 100% de las denuncias presentadas al respecto.

Señalar en este sentido, que esta cifra aportada por el titular del Departamento de Sanidad de la Xunta, chocha con los datos de los que se tiene constancia documental en el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), que en los dos últimos años ha presentado 28 denuncias a los distintos Servicios de Inspección Sanitaria de Galicia, sin obtener siquiera respuesta a 18 de las 28 denuncias presentadas.

El conselleiro de se refirió al intrusismo sanitario como un delito tipificado en el Código Penal que constituye un grave peligro para la salud de la población, por lo que animó a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que pueda ser objeto de duda o preocupación. Explicó que las actividades de inspección se realizan o de oficio o a instancia de colegios profesionales sanitarios, pero también de particulares, que pueden presentar una denuncia ante la Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría y Acreditación de Servicios Sanitarios, donde, una vez realizada la valoración correspondiente, se iniciará o no proceso sancionador.

También expuso que en la labor de vigilancia y persecución de los posibles casos de intrusismo, la Administración cuenta con el total apoyo de los Colegios Profesionales sanitarios, que como corporaciones públicas que son, reflejan en sus estatutos su deber y capacidad de perseguir y denunciar el incumplimiento de las normas establecidas para el ejercicio de la profesión sanitaria correspondiente, porque según dijo "en la lucha contra el intrusismo sanitario la responsabilidad es coral”.

Argumentó además el conselleiro que la Administración sanitaria gallega pone a disposición de la población el Registro de centros sanitarios autorizados, para que pueda consultarlo en cualquier momento a través de la web institucional de la Consellería.

Durante su contestación, el conselleiro de Sanidad también explicó que están trabajando para mejorar y clarificar la regulación de la publicidad sanitaria en lo relativo a centros, establecimientos, bienes y servicios, para evitar anuncios engañosos, limitando especialmente todo aquello que pueda constituir un riesgo para la salud, y contando para eso con los colegios profesionales.

Vídeos de las intervenciones

Tanto la interpelación realizada el portavoz de Sanidad del grupo socialista como la contestación del conselleiro, así como las correspondientes réplicas y contrarréplicas, se pueden ver a través de los siguientes enlaces a la web del Parlamento de Galicia:

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/IntervencionsVideo.aspx?timecode=00:52:03&idvid=I15224255&duration=00:10:31&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/IntervencionsVideo.aspx?timecode=01:02:34&idvid=I15224256&duration=00:10:30&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/IntervencionsVideo.aspx?timecode=01:13:04&idvid=I15224257&duration=00:05:50&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

http://www.parlamentodegalicia.com/axenda/IntervencionsVideo.aspx?timecode=01:18:55&idvid=I15224258&duration=00:05:36&wmv=0000010014D-002-100kb.wmv&

Resultado de reuniones mantenidas por CoFiGa con los diferentes grupos parlamentarios de Galicia

Resaltar finalmente, que esta interpelación planteada al conselleiro de Sanidad es fruto de la ronda de contactos que la Junta de Gobierno del CoFiGa ha mantenido recientemente con los portavoces de Sanidad de los diferentes grupos parlamentarios, en las que se les informó sobre la situación actual de la Fisioterapia en Galicia y sobre los temas que más preocupan al colectivo, como la coyuntura que viven los fisioterapeutas en el sistema público de salud y la necesidad de adecuar su número a la creciente demanda de la población incluyendo nuevas plazas en las OPEs anunciadas; la importancia de la Fisioterapia en la atención a la cronicidad y dependencia derivadas del progresivo envejecimiento de la población; la reducción de costes asistenciales que supondría una adecuada implantación de la Fisioterapia tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario; el deterioro de la calidad asistencial que se deriva de los bajos precios que las aseguradoras de salud abonan por la atención a los pacientes; así como la necesaria mayor colaboración de la Administración en la lucha contra el intrusismo sanitario.

La Junta de Gobierno del CoFiGa desarrolló esta ronda de contactos por ser conscientes de que el presente y el futuro de la Fisioterapia dependen en gran medida de las decisiones que se toman en instituciones como el Parlamento de Galicia.

 Destacar finalmente que tanto la mencionada interpelación parlamentaria como las intervenciones posteriores fueron seguidas, desde la tribuna de invitados, por representantes de la Junta de Gobierno del CoFiGa.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres