O CoFiGa programa unha xornada informativa sobre a obrigatoriedade legal de implementar protocolos de acoso laboral e sexual e por razóns de xénero en calquera centro con persoal empregado

A celebrar de forma presencial e online na sede do CoFiGa na Coruña o próximo 4 de febreiro

12 Ene 2023 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A sede do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) na Coruña acollerá o próximo 4 de febreiro a celebración dunha xornada informativa (presencial e online) sobre protocolos de acoso sexual laboral.

Organizada conxuntamente coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dá Xunta de Galicia, Unión Profesional de Galicia, a Asociación galega para a prevención da violencia de xénero no ámbito sociolaboral (Agaxen) e o Ministerio de Traballo e Economía Social do Goberno de España, a xornada servirá para informar sobre a obrigatoriedade legal de implementar protocolos de acoso laboral e sexual e por razóns de xénero en calquera centro con persoal empregado.

Tamén se informará sobre o acceso que os centros de Fisioterapia teñen a un baixo custo (subvencionado pola Xunta de Galicia) a asesoramento por parte de Unión Profesional de Galicia (UP) e da Asociación galega para a prevención da violencia de xénero no ámbito sociolaboral (Agaxen) para a elaboración e posta en marcha dos devanditos protocolos, nos que é obrigatorio articular tanto normas internas de conduta e medidas para previlo, como tamén o procedemento e vías a seguir por parte de traballadores/as #ante situacións ou casos de acoso sexual ou por razón de sexo.

Normativa legal vixente

A Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes (https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con), no seu artigo 48, establece a obrigación das empresas de adoptar medidas específicas e arbitrar procedementos para previr e dar resposta ás reclamacións de acoso sexual e por razón de sexo. Por iso, todas as empresas, independentemente do número de persoas traballadoras, deben ter un protocolo para previr e evitar situacións de acoso sexual. O incumprimento desta obrigación está tipificado como infracción grave.

Esta normativa legal viuse recentemente reforzada coa Lei Orgánica 10/2022 de garantía integral da liberdade sexual (https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf), que incorpora dereitos e obrigacións en materia laboral e, entre outros aspectos, establece a obrigatoriedade por parte das empresas de promover condicións de traballo que eviten a comisión de delitos e outras condutas contra a liberdade sexual e a integridade moral no traballo, incidindo especialmente no acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

Destacar neste sentido que as empresas que adecuen a súa estrutura e normas de funcionamento ao que establece o novo marco legal serán recoñecidas coas distintivo “Empresas por unha sociedade libre de violencia de xénero”.

Relatores participantes

Para explicar todos estes aspectos, a xornada contará coa participación de:

- María Ángeles García Pérez, presidenta de Agaxen, que falará sobre as novidades introducidas pola Lei Orgánica 10/2022 de garantía integral da liberdade sexual, que entrou en vigor o pasado 7 de outubro.

- Sandra García Lombardía, inspectora de Traballo e Seguridade Social, que falará das actuacións da Inspección de Traballo diante dos incumprimentos da normativa vixente por parte das empresas.

Trátase, por tanto, dunha nova acción formativa e divulgativa coa que o CoFiGa quere sentar as bases para unha Fisioterapia en plena igualdade.

Prazo de inscrición

Os e as colexiados/as do CoFiGa interesados en recibir toda esta información poden inscribirse, ata o 20 de xaneiro, en:

https://www.cofiga.org/jornadas/19/Jornada-informativa-sobre-protocolo-de-acoso-sexual-laboral

El CoFiGa programa una jornada informativa sobre la obligatoriedad legal de implementar protocolos de acoso laboral y sexual y por razones de género en cualquier centro con personal empleado

A celebrar en la sede del CoFiGa en A Coruña el próximo 4 de febrero

La sede del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en A Coruña acogerá el próximo 4 de febrero la celebración de una jornada informativa (presencial y online) sobre protocolos de acoso sexual laboral.

Organizada conjuntamente con la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, Unión Profesional de Galicia, la Asociación gallega para la prevención de la violencia de género en el ámbito sociolaboral (Agaxen) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, la jornada servirá para informar sobre la obligatoriedad legal de implementar protocolos de acoso laboral y sexual y por razones de género en cualquier centro con personal empleado.

También se informará sobre el acceso que los centros de Fisioterapia tienen a un bajo coste (subvencionado por la Xunta de Galicia) a asesoramiento por parte de Unión Profesional de Galicia (UP) y de la Asociación gallega para la prevención de la violencia de género en el ámbito sociolaboral (Agaxen) para la elaboración y puesta en marcha de dichos protocolos, en los que es obligatorio articular tanto normas internas de conducta y medidas para prevenirlo, como también el procedimiento y vías a seguir por parte de trabajadores/as ante situaciones o casos de acoso sexual o por razón de sexo.

Normativa legal vigente

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con), en su artículo 48, establece la obligación de las empresas de adoptar medidas específicas y arbitrar procedimientos para prevenir y dar respuesta a las reclamaciones de acoso sexual y por razón de sexo. Por eso, todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, deben tener un protocolo para prevenir y evitar situaciones de acoso sexual. El incumplimiento de esta obligación está tipificado como infracción grave.

Esta normativa legal se ha visto recientemente reforzada con la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual (https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf), que incorpora derechos y obligaciones en materia laboral y, entre otros aspectos, establece la obligatoriedad por parte de las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Destacar en este sentido que las empresas que adecuen su estructura y normas de funcionamiento a lo que establece el nuevo marco legal serán reconocidas con el distintivo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.

Ponentes participantes

Para explicar todos estos aspectos, la jornada contará con la participación de:

- María Ángeles García Pérez, presidenta de Agaxen, que hablará sobre las novedades introducidas por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre.

- Sandra García Lombardía, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, que hablará de las actuaciones de la Inspección de Trabajo ante los incumplimientos de la normativa vigente por parte de las empresas.

Se trata, por tanto, de una nueva acción formativa y divulgativa con la que el CoFiGa quiere sentar las bases para una Fisioterapia en plena igualdad.

Plazo de inscripción

Los y las colegiados/as del CoFiGa interesados en recibir toda esta información pueden inscribirse, hasta el 20 de enero, en:

https://www.cofiga.org/jornadas/19/Jornada-informativa-sobre-protocolo-de-acoso-sexual-laboral

 

La Fisioterapia te da el aire que necesitas