IX Xornadas Nacionais e V Internacionais de Educación en Fisioterapia

Encontro profesional do sector académico da Fisioterapia que, impulsado pola AEF e a súa Sociedade filial de Educación Superior en Fisioterapia (AEF-ES) e organizado polo Colexio de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) e a Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade de Zaragoza, celebrarase do 25 ao 26 de novembro/2022 en Zaragoza co lema “Academia 5.0 – Deseñando futuro”

08 Jul 2022 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Xa está operativa a web específica das IX Xornadas Nacionais e V Internacionais de Educación en Fisioterapia, un encontro profesional do sector académico da Fisioterapia que, impulsado pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e a súa Sociedade filial de Educación Superior en Fisioterapia (AEF-ES) e organizado polo Colexio de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) e a Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade de Zaragoza, celebrarase do 25 ao 26 de novembro/2022 en Zaragoza co lema “Academia 5.0 – Deseñando futuro” e un programa vertebrado ao redor de tres eixos temáticos: “Carrera profesional do profesor universitario”, “Innovación docente e responsabilidade social” e “Ciencia, investigación e transferencia de coñecemento en Fisioterapia”.

Son igualmente as temáticas sobre as que ata o 9 de setembro/2022 pódense enviar resumos de comunicacións científicas, cuxa normativa de presentación xa se pode consultar en https://www.educacionsuperiorfisioterapia.es/, páxina web na que tamén se poden formalizar as inscricións, de carácter totalmente gratuíto para estudantes de Fisioterapia socios/as AEF e con tarifas reducidas se se cumprimentan antes do 7 de outubro.

O Programa das IX Xornadas Nacionais e V Internacionais de Educación en Fisioterapia estrutúrase en torno ao desenvolvemento de catro mesas de debate:

Mesa 1: Carrera profesional do profesor universitario

Presentarase o estado actual do persoal do profesorado da área de Fisioterapia a nivel nacional, analizaranse os restos de futuro aos que se enfronta, reflexionarase sobre a carreira profesional e o significado de ser docente universitario e profundarase en torno ao impacto que poden deparar os futuros cambios lexislativos.

Mesa 2: Innovación docente e responsabilidade social

Para analizar a aplicación educativa das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) en Fisioterapia, reflexionando sobre as leccións aprendidas durante a pandemia e presentar experiencias de innovación nos procesos de ensino aprendizaxe, prestando unha especial atención ao impulso da responsabilidade social.

Mesa 3: Ciencia, investigación e transferencia de coñecemento en Fisioterapia

Con debate e exposicións centradas na análise da situación actual da investigación e transferencia de coñecemento en Fisioterapia, tratando de realizar unha análise das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades neste terreo dentro da área de Fisioterapia.

Mesa 4: Estudantes

Centrada en analizar temas de interese para o alumnado de Fisioterapia (metas, expectativas, motivación, orientación/proxección académica, bolsas e axudas, mobilidade, formación continua, emprendemento e empregabilidade, voluntariado...), coa presentación de experiencias innovadoras nestes ámbitos.

IX Jornadas Nacionales y V Internacionales de Educación en Fisioterapia

Encuentro profesional del sector académico de la Fisioterapia que, impulsado por la AEF y su Sociedad filial de Educación Superior en Fisioterapia (AEF-ES) y organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, se celebrará del 25 al 26 de noviembre/2022 en Zaragoza con el lema “Academia 5.0 – Diseñando futuro”

Ya está operativa la web específica de las IX Jornadas Nacionales y V Internacionales de Educación en Fisioterapia, un encuentro profesional del sector académico de la Fisioterapia que, impulsado por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y su Sociedad filial de Educación Superior en Fisioterapia (AEF-ES) y organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, se celebrará del 25 al 26 de noviembre/2022 en Zaragoza con el lema “Academia 5.0 – Diseñando futuro” y un programa vertebrado en torno a tres ejes temáticos: “Carrera profesional del profesor universitario” “Innovación docente y responsabilidad social” y “Ciencia, investigación y transferencia de conocimiento en Fisioterapia”.

Son igualmente las temáticas sobre las que hasta el 9 de septiembre/2022 se pueden enviar resúmenes de comunicaciones científicas, cuya normativa de presentación ya se puede consultar en https://www.educacionsuperiorfisioterapia.es/, página web en la que también se pueden formalizar las inscripciones, de carácter totalmente gratuito para estudiantes de Fisioterapia socios/as AEF y con tarifas reducidas si se cumplimentan antes del 7 de octubre.

El Programa de las IX Jornadas Nacionales y V Internacionales de Educación en Fisioterapia se estructura en torno al desarrollo de cuatro mesas de debate:

Mesa 1: Carrera profesional del profesor universitario

Se presentará el estado actual de la plantilla del profesorado del área de Fisioterapia a nivel nacional, se analizarán los restos de futuro a los que se enfrenta, se reflexionará sobre la carrera profesional y el significado de ser docente universitario y se profundizará en torno al impacto que pueden deparar los futuros cambios legislativos.

Mesa 2: Innovación docente y responsabilidad social

Para analizar la aplicación educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Fisioterapia, reflexionando sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia y presentar experiencias de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje, prestando una especial atención al impulso de la responsabilidad social.

Mesa 3: Ciencia, investigación y transferencia de conocimiento en Fisioterapia

Con debate y exposiciones centradas en el análisis de la situación actual de la investigación y transferencia de conocimiento en Fisioterapia, tratando de realizar un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en este terreno dentro del área de Fisioterapia.

Mesa 4: Estudiantes

Centrada en analizar temas de interés para el alumnado de Fisioterapia (metas, expectativas, motivación, orientación/proyección académica, becas y ayudas, movilidad, formación continua, emprendimiento y empleabilidad, voluntariado...), con la presentación de experiencias innovadoras en estos ámbitos.

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas