URXENTE actualización de datos de colexiados/as na web institucional do CoFiGa para axilizar coa Consellería de Sanidade o proceso de vacinación anti Covid-19 entre o colectivo

Antes do domingo 17 de xaneiro/2021 é imprescindible actualizar o teléfono de contacto e os datos profesionais de todos/as os/as colexiados/as, inserindo o distrito sanitario onde desenvolven a súa actividade profesional e reflectindo o tipo de exercicio profesional que realizan (público, privado ou privado-concertado)

13 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de axilizar o proceso de vacinación anti Covid-19 entre o colectivo de fisioterapeutas de Galicia, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade solita ao CoFiGa que se lles remita con carácter urxente unha relación de colexiados/as que desenvolvan a súa actividade profesional en consultas ou centros privados, indicando datos persoais (nome e apelidos, DNI, teléfono de contacto e data de nacemento) e o distrito sanitario (Santiago de Compostela, Barbanza, Pontevedra, Salnés, Vigo, Ourense, Verín, O Barco, Lugo, Burela, Monforte, A Coruña, Cee ou Ferrol) no que estean a desenvolver a súa actividade profesional.

É urxente por tanto que antes do domingo 17 de xaneiro/2021 todos/as os/as colexiados/as do CoFiGa actualicen os seus datos persoais na web institucional: www.cofiga.org

Para iso é necesario iniciar sesión en www.cofiga.org identificándose como colexiado/a con nome de usuario/a e contrasinal. Acceder a continuación ao apartado “Mis datos” e modificar os seguintes datos persoais:

- Teléfono de contacto.

- Inserir o distrito sanitario onde desenvolven a súa actividade profesional.

- Reflectir o tipo de exercicio profesional que realizan (público, privado ou privado-concertado).

- Inserir/actualizar os datos profesionais.

Protección de datos

O CoFiGa informa que, en cumprimento de obrigacións legais que así o requiren, procederá a comunicar á Consellería de  Sanidade a información solicitada para o efecto de colaborar en que a campaña de vacinación desenvólvase coa maior rapidez e eficacia posibles.

O tratamento destes datos por parte da Consellería de  Sanidade, e tal e como indicou a Axencia Española de Protección de Datos nos seus informes relacionados coa crise da Covid-19, está lexitimado no cumprimento dunha misión realizada en interese público no ámbito da saúde pública e no exercicio dos poderes públicos e funcións propias conferidas á Administración Sanitaria no ámbito das súas competencias e dentro de situacións de emerxencia sanitaria.

O CoFiGa comunicará á Consellería de  Sanidade unicamente os datos necesarios para atender ao solicitado e será responsabilidade da Consellería realizar un tratamento dos mesmos para os fins específicos previstos e aplicar as medidas correspondentes en canto entidade responsable do tratamento dos datos requiridos.

URGENTE actualización de datos de colegiados/as en la web institucional del CoFiGa para agilizar con la Consellería de Sanidad el proceso de vacunación anti Covid-19 entre o colectivo

Antes del domingo 17 de enero/2021 es imprescindible actualizar el teléfono de contacto y los datos profesionales de todos/as los/as colegiados/as, insertando el distrito sanitario donde desarrollan su actividad profesional y reflejando el tipo de ejercicio profesional que realizan (público, privado o privado-concertado)

Con el objetivo de agilizar el proceso de vacunación anti Covid-19 entre el colectivo de fisioterapeutas de Galicia, la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade solita al CoFiGa que se les remita con carácter urgente una relación de colegiados/as que desarrollen su actividad profesional en consultas o centros privados, indicando datos personales (nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y fecha de nacimiento) y el distrito sanitario (Santiago de Compostela, Barbanza, Pontevedra, Salnés, Vigo, Ourense, Verín, O Barco, Lugo, Burela, Monforte, A Coruña, Cee o Ferrol) en el que estén desarrollando su actividad profesional.

Es urgente por tanto que antes del domingo 17 de enero/2021 todos/as los/as colegiados/as del CoFiGa actualicen sus datos personales en la web institucional: www.cofiga.org

 Para ello es necesario iniciar sesión en www.cofiga.org identificándose como colegiado/a con nombre de usuario/a y contraseña. Acceder a continuación al apartado “Mis datos” y modificar los siguientes datos personales:

-          Teléfono de contacto.

-          Insertar el distrito sanitario donde desarrollan su actividad profesional.

-          Reflejar el tipo de ejercicio profesional que realizan (público, privado o privado-concertado).

-          Insertar/actualizar los datos profesionales.

Protección de datos

El CoFiGa informa que, en cumplimiento de obligaciones legales que así lo requieren, procederá a comunicar a la Consellería de Sanidade la información solicitada al efecto de colaborar en que la campaña de vacunación se desarrolle con la mayor rapidez y eficacia posibles.

El tratamiento de estos datos por parte de la Consellería de Sanidade, y tal y como ha indicado la Agencia Española de Protección de Datos en sus informes relacionados con la crisis de la Covid-19, está legitimado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ámbito de la salud pública y en el ejercicio de los poderes públicos y funciones propias conferidas a la Administración Sanitaria en el ámbito de sus competencias y dentro de situaciones de emergencia sanitaria.

El CoFiGa comunicará a la Consellería de Sanidade únicamente los datos necesarios para atender a lo solicitado y será responsabilidad de la Consellería realizar un tratamiento de los mismos para los fines específicos previstos y aplicar las medidas correspondientes en cuanto entidad responsable del tratamiento de los datos requeridos.

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas