Convocatoria do Programa de Axudas á Investigación do CoFiGa para o exercicio 2020-2021

Cun prazo de 40 días naturais a partir do 17 de decembro/2020, comenza o prazo de envío de solicitudes para optar ao financiamento do CoFiGa a proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, individual ou colectiva, nacional e internacional, que contribúan ao desenvolvemento da investigación en Fisioterapia en Galicia

17 Dic 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Hoxe, 17 de decembro de 2020, comenza o prazo de envío de solicitudes para optar as Axudas á Investigación que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para o exercicio 2020-2021.

Este ano celebramos a súa cuarta edición con grandes novidades, novas modalidades e maior dotación económica, así como a creación do Observatorio de Investigación, aprobada recentemente en Asemblea, e que sen dúbida será un gran impulso para a investigación en Galicia.

O obxectivo principal é colaborar económicamente en proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, individual ou colectiva, nacional e internacional e que inclúan tanto a investigadores/as emerxentes ou noveles como a investigadores/as máis veteranos/as, contribuíndo ao desenvolvemento da investigación en Fisioterapia en Galicia, inquietude manifestada polos/as fisioterapeutas galegos/as ano tras ano.

Tendo en conta ademais a situación actual que estamos a vivir, a Xunta de Goberno do CoFiGa aposta este ano por incluír a cooperación dentro das axudas, que serán destinadas a aqueles colectivos máis vulnerables da sociedade, dando oportunidade aos/ás fisioterapeutas máis solidarios/as a desenvolver alguna iniciativa de índole social.

Dotación económica e requisitos

Para o exercicio 2020-2021, a convocatoria conta cunha dotación económica total de 18.000 euros, que se repartirán en 3 áreas diferenciadas, alguna con diversas modalidades, que poden consultarse máis específicamente nas bases da convocatoria adxuntas.

- Investiga: dotación de 8.000 euros.

- Cooperación: dotación de 4.000 euros.

- Material inventariable: fondo de 6.000 euros.

Para optar á obtención destas axudas á investigación do CoFiGa, serán requisitos indispensables: que o/a investigador/a principal do proxecto sexa colexiado/a vixente no CoFiGa, e que non recibira do CoFiGa unha axuda de investigación para idéntico proxecto a aquel para o que a solicita nesta convocatoria.

A través do Observatorio de Investigación designarase unha Comisión Avaliadora que será a encargada de valorar o contido científico e a viabilidade dos proxectos das solicitudes presentadas, e de trasladar os devanditos datos á Xunta de Goberno do CoFiGa, que será a encargada da resolución definitiva da concesión das axudas.

Envío de solicitudes

O período de presentación de solicitudes será de 40 días naturais a partir de hoxe, 17 de decembro de 2020, e deberán realizarse presencialmente, por correo postal ou por correo electrónico (info@cofiga.org)

As bases da convocatoria 2020-2021, así como os formularios necesarios para a solicitude das axudas, poden descargarse nos arquivos adxuntos.

Convocatoria del Programa de Ayudas a la Investigación del CoFiGa para el ejercicio 2020-2021

Con un plazo de 40 días naturales a partir de 17 de diciembre /2020, comenza el plazo de envío de solicitudes para optar a la financiación del CoFiGa a proyectos de investigación científica o tecnológica, individual o colectiva, nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo de la investigación en Fisioterapia en Galicia

Hoy, 17 de diciembre de 2020,  comenza el plazo de envío de solicitudes para optar a las Ayudas a la Investigación que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para el ejercicio 2020-2021.

Este año celebramos su cuarta edición con grandes novedades, nuevas modalidades y mayor dotación económica, así como la creación del Observatorio de Investigación, aprobada recién en Asamblea, y que sin duda será un gran impulso para la investigación en Galicia.

El objetivo principal es colaborar económicamente en proyectos de investigación científica o tecnológica, individual o colectiva, nacional e internacional y que incluyan tanto a investigadores/as emergentes o noveles como a investigadores/as más veteranos/as, contribuyendo al desarrollo de la investigación en Fisioterapia en Galicia, inquietud manifestada por los/las fisioterapeutas gallegos/as año tras año.

Teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, la Xunta de Gobierno del CoFiGa apuesta este año por incluir la cooperación dentro de las ayudas, que serán destinadas la aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, dando oportunidad a los/as fisioterapeutas más solidarios/as a desarrollar alguna iniciativa de índole social.

Dotación económica y requisitos

Para el ejercicio 2020-2021, la convocatoria cuenta con una dotación económica total de 18.000 euros, que se repartirán en 3 áreas diferenciadas, alguna con diversas modalidades, que pueden consultarse más específicamente en las bases de la convocatoria adjuntas.

- Investiga: dotación de 8.000 euros.

- Cooperación: dotación de 4.000 euros.

- Material inventariable: fondo de 6.000 euros.

Para optar a la obtención de estas ayudas a la investigación del CoFiGa, serán requisitos indispensables: que el/la investigador/a principal del proyecto sea colegiado/a vigente en el CoFiGa, y que no había recibido del CoFiGa una ayuda de investigación para idéntico proyecto a aquel para lo cual la solicita en esta convocatoria.

A través del Observatorio de Investigación se designará una Comisión Evaluadora que será la encargada de valorar el contenido científico y la viabilidad de los proyectos de las solicitudes presentadas, y de trasladar los dichos datos a la Xunta de Gobierno del CoFiGa, que será la encargada de la resolución definitiva de la concesión de las ayudas.

Envío de solicitudes

El período de presentación de solicitudes será de 40 días naturales a partir de hoy, 17 de diciembre de 2020, y deberán realizarse  presencialmente, por correo postal o por correo electrónico (info@cofiga.org)

Las bases de la convocatoria 2020-2021, así como los formularios necesarios para la solicitud de las ayudas, pueden descargarse en los archivos adjuntos.

Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas