CoFiGa e Sinxefe rexeitan o borrador da Consellería de Sanidade sobre a reforma do modelo de Atención Primaria

Presentan unha batería de medidas concretas para mellorar a situación da Fisioterapia no primeiro nivel asistencial

28 Feb 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) e o Sindicato Galego de Fisioterapeutas (Sinxefe) rexeitan na súa totalidade o borrador presentado pola Consellería de Sanidade co novo modelo de Atención Primaria, ao que cualifican como “unicamente unha declaración de boas intencións, carente de medidas concretas e que, por tanto, non resolve nin a actual situación do primeiro nivel asistencial, e máis concretamente nos aspectos que afectan o papel da Fisioterapia en Atención Primaria”.

Ambas institucións representativas dos fisioterapeutas galegos consideran que a Atención Primaria debería ser “a base do sistema sanitario público, un lugar no que resolver a maior parte dos problemas de saúde que afectan á poboación e no que a promoción da prevención debería ter unha importancia maiúscula, repercutindo directamente con iso nun desconxestionamento da Atención Hospitalaria e nunha maior eficiencia de xestión e do gasto sanitario”.

Medidas concretas

Por iso, CoFiGa e Sinxefe presentan nas súas alegacións ao documento unha serie de medidas concretas para mellorar a situación da Fisioterapia en Atención Primaria:

- Incorporación do fisioterapeuta no equipo básico de Atención Primaria; é dicir, que todos os centros de saúde conten con polo menos un fisioterapeuta. “Esta medida diminuiría o actual nivel de derivación de pacientes a centros concertados, unha realidade que dificulta a xestión do seguimento dos procesos e que diminúe a eficacia e eficiencia das actuacións proporcionadas”.  

- Integrar aos fisioterapeutas, xunto aos demais profesionais sanitarios, en todos os equipos multidisciplinares. “Esta medida axilizaría o fluxo de información sobre historiais clínicos entre os niveis asistenciais de Atención Primaria e Especializada e melloraría o nivel de comunicación e coordinación entre todos os profesionais da saúde integrados nos equipos multidisciplinares”. 

- Adecuar as competencias do fisioterapeuta do sistema público de saúde ás legalmente definidas: Orde CIN/2135/2008, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de fisioterapeuta; e Real Decreto 1001/2002, polo que se aproban os Estatutos Xerais do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas). “Promover a derivación directa a Fisioterapia diminuiría o número de consultas médicas sobre patoloxías articulares e  musculoesqueléticas de baixa intensidade”.

Tanto CoFiGa como Sinxefe consideran que a adopción destas medidas, xa postas en marcha  exitosamente noutros países da nosa contorna e que están recollidas na guía de actuación da Fisioterapia en Atención Primaria en Galicia, redundaría nunha mellora da eficiencia do sistema sanitario, nunha diminución do gasto e nunha mellorar da calidade asistencial prestada.

Plans estratéxicos de intervención comunitaria en materia sociosanitaria

Nas súas alegacións, CoFiGa e Sinxefe tamén fan referencia á necesidade de establecer medidas que faciliten unha maior coordinación entre as Consellerías de  Sanidade e de Políticas Sociais para o deseño de plans estratéxicos de intervención comunitaria destinados á promoción da saúde e á prevención dos problemas de saúde derivados do envellecemento da poboación, uns plans estratéxicos que segundo CoFiGa e Sinxefe ineludiblemente deberían contar coa figura do fisioterapeuta tanto para elaboración como para a súa execución. “Este tipo de actuacións facilitaría a abordaxe dos problemas sociosanitarios  que produce o constatado envellecemento da poboación e o consecuente incremento de patoloxías crónicas que potencialmente poden derivar en situacións de discapacidade e dependencia”.

Promoción do exercicio terapéutico

En leste mesmo sentido, os fisioterapeutas consideran básica a creación de grupos de exercicio terapéutico que fomenten tanto o  autocuidado das persoas maiores como dos pacientes que presenten as patoloxías máis prevalentes. Especifican neste sentido que o exercicio terapéutico é un acto propio da Fisioterapia cuxos beneficios están amplamente avalados pola evidencia científica e que a súa implementación, tanto nas Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) como en todo o ámbito sociosanitario, supoñería un gran avance na calidade do servizo prestado, na saúde da comunidade e, por tanto, no gasto sanitario e na eficiencia do sistema, especialmente nos casos de patoloxías crónicas.

Incidindo na importancia da educación e da promoción da saúde, os fisioterapeutas tamén consideran necesario reforzar aspectos como o papel da Fisioterapia no deseño e posta en marcha de programas específicos de saúde escolar ou a súa activa participación nas visitas domiciliarias de axuda tanto a persoas en situación de dependencia como aos seus coidadores.

Incremento do número de prazas de fisioterapeutas no sistema público de saúde

CoFiGa e Sinxefe consideran que as medidas expostas poderían planificarse e poñerse en funcionamento de maneira case inmediata se fose suficiente o número de fisioterapeutas que actualmente traballan en sistema público de saúde.

Tal e como sinalan neste sentido e “segundo datos proporcionados polo propio Sergas, o actual número de fisioterapeutas que desenvolven o seu traballo en Atención Primaria é de 159 profesionais, soamente 24 máis que fai dez anos, cifra que ao seu xuízo son totalmente insuficientes para atender unha poboación de 2,7 millóns de habitantes, pois se traduce en cocientes de 1 fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, alcanzando en caso da área sanitaria de Vigo a proporción de 1 fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes”.

Neste sentido, os fisioterapeutas celebran a convocatoria da OPE de 2019, aínda que consideran que supón, “máis que un incremento do número de fisioterapeutas, unha regulación parcial da actual eventualidade”.

Por iso, esperan e desexan, “polo ben da comunidade e do propio sistema, que en próximas convocatorias continúe incrementándose o número de prazas de fisioterapeutas”.

Mentres tanto e como medida para liquidar de forma inmediata as avultadas listas de espera en Fisioterapia, propoñen a contratación de fisioterapeutas en  acúmulos de tarefas, así como a incorporación de persoal de servizos xerais (PSX) nas Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) para a realización de traballos administrativos, “de maneira que os fisioterapeutas poidan o seu xa de seu escaso tempo ao desempeño da súa funcións propias”.

Os fisioterapeutas tamén propoñen que no seo do sistema público de saúde organícense  curos de formación de calidade propostos e seleccionados polos propios profesionais da Fisioterapia e que se aumente o número de horas de formación en horario laboral, así como da adopción de medidas encamiñadas a facilitar e incentivar a posta en marcha de proxectos de investigación.

Tanto desde CoFiGa como desde Sinxefe valoran “positivamente a vontade da Consellería de  Sanidade por redefinir e establecer un modelo de Atención Primaria en Galicia”, xa que “mellorar a situación sanitaria da sanidade pública na nosa comunidade, da súa eficiencia e calidade, é un obxectivo prioritario” de ambas as institucións.

 

Colegio de Fisioterapeutas de Galicia y Sindicato Gallego de Fisioterapeutas rechazan el borrador de la Consellería de Sanidade sobre la reforma del modelo de Atención Primaria

Presentan una batería de medidas concretas para mejorar la situación de la Fisioterapia en el primer nivel asistencial

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) y el Sindicato Gallego de Fisioterapeutas (Sinxefe) rechazan en su totalidad el borrador presentado por la Consellería de Sanidade con el nuevo modelo de Atención Primaria, al que  califican como “únicamente una declaración de buenas intenciones, carente de medidas concretas y que, por lo tanto, no resuelve ni la actual situación del primer nivel asistencial, y más concretamente en los aspectos que afectan al papel de la Fisioterapia en Atención Primaria”.

Ambas instituciones representativas de los fisioterapeutas gallegos consideran que la Atención Primaria debería ser “la base del sistema sanitario público, un lugar en el que resolver la mayor parte de los problemas de salud que afectan a la población y en el que la promoción de la prevención debería tener una importancia mayúscula, repercutiendo directamente con ello en una descongestión de la Atención Hospitalaria y en una mayor eficiencia de gestión y del gasto sanitario”.

Por ello, CoFiGa y Sinxefe presentan en sus alegaciones al documento una serie de medidas concretas para mejorar la situación de la Fisioterapia en Atención Primaria:

- Incorporación del fisioterapeuta en el equipo básico de Atención Primaria; es decir, que todos los centros de salud cuenten con al menos un fisioterapeuta. “Esta medida disminuiría el actual nivel de derivación de pacientes a centros concertados, una realidad que dificulta la gestión del seguimiento de los procesos y que disminuye la eficacia y eficiencia de las actuaciones proporcionadas”.  

- Integrar a los fisioterapeutas, junto a los demás profesionales sanitarios, en todos los equipos multidisciplinares. “Esta medida agilizaría el flujo de información sobre historiales clínicos entre los niveles asistenciales de Atención Primaria y Especializada y mejoraría el nivel de comunicación y coordinación entre todos los profesionales de la salud integrados en los equipos multidisciplinares”.  

- Adecuar las competencias del fisioterapeuta del sistema público de salud a las legalmente definidas: Orden CIN/2135/2008, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta; y Real Decreto 1001/2002, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas). “Promover la derivación directa a Fisioterapia disminuiría el número de consultas médicas sobre patologías articulares y musculoesqueléticas de baja intensidad”.

Tanto CoFiGa como Sinxefe consideran que la adopción de estas medidas, ya puestas en marcha exitosamente en otros países de nuestro entorno y que están recogidas en la guía de actuación de la Fisioterapia en Atención Primaria en Galicia, redundaría en una mejora de la eficiencia del sistema sanitario, en una disminución del gasto y en una mejorar de la calidad asistencial prestada.

Planes estratégicos de intervención comunitaria en materia sociosanitaria

En sus alegaciones, CoFiGa y Sinxefe también hacen referencia a la necesidad de establecer medidas que faciliten una mayor coordinación entre las Consellerías de Sanidade y de Políticas Sociais para el diseño de planes estratégicos de intervención comunitaria destinados a la promoción de la salud y a la prevención de los problemas de salud derivados del envejecimiento de la población, unos planes estratégicos que según CoFiGa y Sinxefe ineludiblemente deberían contar con la figura del fisioterapeuta tanto para elaboración como para su ejecución. “Este tipo de actuaciones facilitaría el abordaje de los problemas sociosanitarios  que produce el constatado envejecimiento de la población y el consecuente incremento de patologías crónicas que potencialmente pueden derivar en situaciones de discapacidad y dependencia”.

Promoción del ejercicio terapéutico

En este mismo sentido, los fisioterapeutas consideran básica la creación de grupos de ejercicio terapéutico que fomenten tanto el autocuidado de las personas mayores como de los pacientes que presenten las patologías más prevalentes. Especifican en este sentido que el ejercicio terapéutico es un acto propio de la Fisioterapia cuyos beneficios están ampliamente avalados por la evidencia científica y que su implementación, tanto en las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) como en todo el ámbito sociosanitario, supondría un gran avance en la calidad del servicio prestado, en la salud de la comunidad y, por lo tanto, en el gasto sanitario y en la eficiencia del sistema, especialmente en los casos de patologías crónicas.

Incidiendo en la importancia de la educación y de la promoción de la salud, los fisioterapeutas también consideran necesario reforzar aspectos como el papel de la Fisioterapia en el diseño y puesta en marcha de programas específicos de salud escolar o su activa participación en las visitas domiciliarias de ayuda tanto a personas en situación de dependencia como a sus cuidadores.

Incremento del número de plazas de fisioterapeutas en el sistema público de salud

CoFiGa y Sinxefe consideran que las medidas planteadas podrían planificarse y ponerse en funcionamiento de manera casi inmediata si fuese suficiente el número de fisioterapeutas que actualmente trabajan en sistema público de salud.

Tal y como señalan en este sentido y “según datos proporcionados por el propio Sergas, el actual número de fisioterapeutas que desarrollan su trabajo en Atención Primaria es de 159 profesionales, solamente 24 más que hace diez años, cifra que a su juicio son totalmente insuficientes para atender una población de 2,7 millones de habitantes, pues se traduce en ratios de 1 fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, alcanzando en caso del área sanitaria de Vigo la proporción de 1 fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes”.

En este sentido, los fisioterapeutas celebran la convocatoria de la OPE de 2019, si bien consideran que supone, “más que un incremento del número de fisioterapeutas, una regulación parcial de la actual eventualidad”.

Por ello, esperan y desean, “por el bien de la comunidad y del propio sistema, que en próximas convocatorias continúe incrementándose el número de plazas de fisioterapeutas”.

Mientras tanto y como medida para solventar de forma inmediata las abultadas listas de espera en Fisioterapia, proponen la contratación de fisioterapeutas en acúmulos de tareas, así como la incorporación de personal de servicios generales (PSX) en las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) para la realización de trabajos administrativos, “de manera que los fisioterapeutas puedan su ya de por sí escaso tiempo al desempeño de su funciones propias”.

Los fisioterapeutas también proponen que en el seno del sistema público de salud se organicen curos de formación de calidad propuestos y seleccionados por los propios profesionales de la Fisioterapia y que se aumente el número de horas de formación en horario laboral, así como de la adopción de medidas encaminadas a facilitar e incentivar la puesta en marcha de proyectos de investigación.

Tanto desde CoFiGa como desde Sinxefe valoran “positivamente la voluntad de la Consellería de Sanidade por redefinir y establecer un modelo de Atención Primaria en Galicia”, ya que “mejorar la situación sanitaria de la sanidad pública en nuestra comunidad, de su eficiencia y calidad, es un objetivo prioritario” de ambas instituciones. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres