Diagnóstico da precaria situación da Fisioterapia na Atención Primaria galega

Balance realizado polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tras a reunión celebrada na Consellería de Sanidade para tentar mellorar a situación no primeiro nivel asistencial do servizo galego de saúde

20 Dic 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

·         En Galicia, Atención Primaria só dispón de 159 fisioterapeutas para atender a unha poboación de 2,7 millóns de habitantes

·         Nos últimos 10 anos só incorporáronse 24 fisioterapeutas á Atención Primario do Sergas

·         O Sergas conta en Atención Primaria cunha media dun fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, unha proporción que no caso da área sanitaria de Vigo dispárase ata un fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes

·         A sistemática derivación a centros privados concertados é unha proba concluínte de que o sistema público de saúde conta con menos fisioterapeutas dos necesarios para atender as necesidades básicas da poboación

·         Unha adecuada implementación da Fisioterapia no Sergas reduciría aspectos básicos como o gasto farmacolóxico, probas complementarias,  interconsultas, cirurxías, tempos de hospitalización, ademais de influír positivamente nas situacións de cronicidade e dependencia derivadas da evolución demográfica da sociedade galega

·         Piden unha reunión co conselleiro para trasladarlle a preocupante situación que vive a Fisioterapia no sector público, ofrecéndose como “solución pouco tida en conta para moitos dos problemas que menoscaban a eficiencia do sistema sanitario público”

“A presenza de fisioterapeutas en Atención Primaria é practicamente simbólica, producindo saturación e longas listas de espera neste primeiro nivel asistencial e repercutindo directamente na Atención Especializada, problemas que só se están tentado paliar a través da sistemática derivación de pacientes a centros privados concertados”. Este é o balance realizado polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), tras a reunión recentemente convocada pola Consellería de Sanidade para analizar a situación de Atención Primaria en Galicia, na que participaron representantes de todas as categorías profesionais das áreas sanitarias deste nivel asistencial, colexios profesionais como o CoFiGa e sociedades científicas.

No seu diagnóstico da “precaria situación da Fisioterapia en Atención Primaria”, a Xunta de Goberno do CoFiGa destaca que “nos últimos 10 anos o cadro de persoal de fisioterapeutas que exercen en Atención Primaria en Galicia só incrementouse en 24 profesionais, pasando de 135 en 2008 a 159 en 2018. Tendo en conta que a poboación actual de Galicia é de 2,7 millóns de habitantes, o Sergas conta actualmente cunha media dun fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, unha proporción que no caso da área sanitaria de Vigo dispárase ata un fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes”, datos que segundo o CoFiGa “están moi afastados dos recomendados pola Organización Mundial da Saúde”.

“O feito de que sistematicamente se teña que recorrer á derivación de pacientes a centros privados é unha proba concluínte de que o sistema público de saúde conta con menos fisioterapeutas dos necesarios para atender as necesidades básicas da poboación; é lóxico que a derivación a centros privados exista tendo en conta que hai ambulatorios e centros de saúde nos que tan sequera cóntase coa presenza dun fisioterapeuta, a pesar de estar dotados coas instalacións necesarias para iso”, sinalan desde a Xunta de Goberno do CoFiGa, engadindo que ademais, “no caso dos fisioterapeutas, non se pode alegar como  escusa a falta de profesionais, como sempre se di respecto diso da situación do colectivo médico”.

Tamén se incide desde a Xunta de Goberno do CoFiGa na “precaria situación laboral” na que se atopan os fisioterapeutas que desenvolven a súa actividade en Atención Primaria, “moitos deles en situación de interinidade desde hai máis de 10 anos e cunha importante carga asistencial e acumulo de tarefas”.

Por todo iso, desde o CoFiGa insístese na necesidade de valorar a Fisioterapia na sanidade pública, apostando pola derivación directa e precoz dos procesos  propis da Atención Primaria. “Desta maneira -sinalan- reduciríanse aspectos básicos como o gasto farmacolóxico, a necesidade de realizar probas complementarias, as  interconsultas con especialistas, cirurxías, tempos de hospitalización ou transportes, ademais de influír positivamente nas situacións de cronicidade e dependencia que tanto preocupan ao sistema sanitario tendo en conta ademais a evolución demográfica da sociedade galega nas últimas décadas, avanzando  inapelablemente cara a un envellecemento cada vez maior da poboación”.

Especifica neste sentido a Xunta de Goberno do CoFiGa que: “Para avanzar é necesario algo máis que unha reunión e unhas boas palabras. Necesitamos que a Administración se comprometa a que se tomen decisións firmes para corrixir a falta de fisioterapeutas e o escaso  empoderamiento que viven moitos deles dentro do sistema público de saúde e que provoca que a súa eficiencia véxase claramente reducida”.

A Xunta de Goberno do CoFiGa valora positivamente a que cualifican como “repentina vontade de escoitar aos profesionais que co seu traballo sosteñen día a día a sanidade pública en Galicia, non sen dificultades debido á falta de recursos, sobre todo humanos”.

Apuntar neste sentido que desde o CoFiGa cualifícase como “repentina” a reunión celebrada na Consellería de  Sanidade argumentando que “desde a institución colexial que representa aos fisioterapeutas galegos levamos anos solicitando unha reunión co conselleiro para trasladarlle non só a nosa visión sobre a preocupante situación que nos nosos días vive a Fisioterapia no sector público, senón tamén para ofrecernos como solución pouco tida en conta para moitos dos problemas que menoscaban a eficiencia do sistema sanitario público”.

“Na reunión todos os colectivos profesionais representados manifestamos o noso acordo en que a Atención Primaria necesita un cambio de modelo, e nese novo modelo o peso da Fisioterapia debe aumentar tanto en calidade como en utilidade”, conclúe o balance realizado pola Xunta de Goberno do CoFiGa, aproveitando novamente a oportunidade para “reiterar o ofrecemento do colectivo de fisioterapeutas e da institución que os representa para colaborar coa Administración en todo o que sexa necesario co ánimo de mellorar a situación da sanidade pública en Galicia”.

Diagnóstico de la precaria situación de la Fisioterapia en la Atención Primaria gallega

Balance realizado por el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tras la reunión celebrada en la Consellería de Sanidade para intentar mejorar la situación en el primer nivel asistencial del servicio gallego de salud

·         En Galicia, Atención Primaria sólo dispone de 159 fisioterapeutas para atender a una población de 2,7 millones de habitantes

·         En los últimos 10 años sólo se han convocado 24 nuevas plazas de fisioterapeutas

·         En los últimos 10 años sólo se incorporaron 24 fisioterapeutas a Atención Primario del Sergas

·         El Sergas cuenta en Atención Primaria con una media de un fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, una proporción que en el caso del área sanitaria de Vigo se dispara hasta un fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes

·         La sistemática derivación a centros privados concertados es una prueba concluyente de que el sistema público de salud cuenta con menos fisioterapeutas de los necesarios para atender las necesidades básicas de la población

·         Una adecuada implementación de la Fisioterapia en el Sergas reduciría aspectos básicos como el gasto farmacológico, pruebas complementarias, interconsultas, cirugías, tiempos de hospitalización, además de influir positivamente en las situaciones de cronicidad y dependencia derivadas de la evolución demográfica de la sociedad gallega

·         Piden una reunión con el conselleiro para trasladarle la preocupante situación que vive la Fisioterapia en el sector público, ofreciéndose como "solución poco tenida en cuenta para muchos de los problemas que menoscaban la eficiencia del sistema sanitario público"

 “La presencia de fisioterapeutas en Atención Primaria es prácticamente simbólica, produciendo saturación y largas listas de espera en este primer nivel asistencial y repercutiendo directamente en la Atención Especializada, problemas que solo se están intentado paliar a través de la sistemática derivación de pacientes a centros privados concertados”. Este es el balance realizado por Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), tras la reunión recientemente convocada por la Consellería de Sanidade para analizar la situación de Atención Primaria en Galicia, en la que participaron representantes de todas las categorías profesionales de las áreas sanitarias de este nivel asistencial, colegios profesionales como el CoFiGa y sociedades científicas.

En su diagnóstico de la “precaria situación de la Fisioterapia en Atención Primaria”, la Junta de Gobierno del CoFiGa destaca que en los últimos 10 años el plantel de fisioterapeutas que ejercen en Atención Primaria en Galicia solo se incrementó en 24 profesionales, pasando de 135 en 2008 a 159 en 2018. Teniendo en cuenta que la población actual de Galicia es de 2,7 millones de habitantes, el Sergas cuenta actualmente con una media de un fisioterapeuta por cada 17.000 habitantes, una proporción que en el caso del área sanitaria de Vigo se dispara hasta un fisioterapeuta por cada 24.000 habitantes”, datos que según el CoFiGa “están muy alejados de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

“El hecho de que sistemáticamente se tenga que recurrir a la derivación de pacientes a centros privados es una prueba concluyente de que el sistema público de salud cuenta con menos fisioterapeutas de los necesarios para atender las necesidades básicas de la población; es lógico que la derivación a centros privados exista teniendo en cuenta que hay ambulatorios y centros de salud en los que tan siquiera se cuenta con la presencia de un fisioterapeuta, a pesar de estar dotados con las instalaciones necesarias para ello”, señalan desde la Junta de Gobierno del CoFiGa, añadiendo que además, “en el caso de los fisioterapeutas, no se puede alegar como escusa la falta de profesionales, como siempre se dice al respecto de la situación del colectivo médico”.

También se incide desde la Junta de Gobierno del CoFiGa en la “precaria situación laboral” en la que se encuentran los fisioterapeutas que desarrollan su actividad en Atención Primaria, “muchos de ellos en situación de interinidad desde hace más de 10 años y con una importante carga asistencial y acumulo de tareas”.

Por todo ello, desde el CoFiGa se insiste en la necesidad de valorar la Fisioterapia en la sanidad pública, apostando por la derivación directa y precoz de los procesos propis de la Atención Primaria. “De esta manera –señalan- se reducirían aspectos básicos como el gasto farmacológico, la necesidad de realizar pruebas complementarias, las interconsultas con especialistas, cirugías, tiempos de hospitalización o transportes, además de influir positivamente en las situaciones de cronicidad y dependencia que tanto preocupan al sistema sanitario teniendo en cuenta además la evolución demográfica de la sociedad gallega en las últimas décadas, avanzando inapelablemente hacia un envejecimiento cada vez mayor de la población”.

Especifica en este sentido la Junta de Gobierno del CoFiGa que: “Para avanzar es necesario algo más que una reunión y unas buenas palabras. Necesitamos que la Administración se comprometa a que se tomen decisiones firmes para corregir la falta de fisioterapeutas y el escaso empoderamiento que viven muchos de ellos dentro del sistema público de salud y que provoca que su eficiencia se vea claramente reducida”.

La Junta de Gobierno del CoFiGa valora positivamente la que califican como “repentina voluntad de escuchar a los profesionales que con su trabajo sostienen día a día la sanidad pública en Galicia, no sin dificultades debido a la falta de recursos, sobre todo humanos”.

Reseñar en este sentido que desde el CoFiGa se califica como “repentina” la reunión celebrada en la Consellería de Sanidade argumentando que desde la institución colegial que representa a los fisioterapeutas gallegos “llevamos años solicitando una reunión con el conselleiro para trasladarle no sólo nuestra visión sobre la preocupante situación que en nuestros días vive la Fisioterapia en el sector público, sino también para ofrecernos como solución poco tenida en cuenta para muchos de los problemas que menoscaban la eficiencia del sistema sanitario público”.

“En la reunión todos los colectivos profesionales representados manifestamos nuestro acuerdo en que la Atención Primaria necesita un cambio de modelo, y en ese nuevo modelo el peso de la Fisioterapia debe aumentar tanto en calidad como en utilidad”, concluye el balance realizado por la Junta de Gobierno del CoFiGa, aprovechando nuevamente la oportunidad para “reiterar el ofrecimiento del colectivo de fisioterapeutas y de la institución que los representa para colaborar con la Administración en todo lo que sea necesario con el ánimo de mejorar la situación de la sanidad pública en Galicia”. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres