Os fisioterapeutas galegos súmanse á reivindicación de medidas urxentes que garantan unha Atención Primaria de calidade e capaz de afrontar os retos sociodemográficos e sanitarios de Galicia

Apoian as accións e mobilizacións protagonizadas polos profesionais da área sanitaria de Vigo e que están a estenderse noutras zonas de Galicia e consideran escaso e insuficiente o número de prazas de fisioterapeutas previstas na oferta pública de emprego recentemente anunciada pola Administración galega

14 Dic 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase ás reivindicacións plantexadas polos colectivos de profesionais da saúde ante a progresiva deterioración asistencial en Atención Primaria que padece a sanidade pública galega, que fundamentalmente tradúcese nunha sobrecarga asistencial dos profesionais e o consecuente incremento das listas de espera, aspectos ambos que inciden negativamente na calidade do servizo que se debe prestar e merece a poboación.

Con iso, CoFiGa apoia as accións e mobilizacións que se están adoptando polos profesionais sanitarios de Atención Primaria, fundamentalmente na área sanitaria de Vigo, que se traduciron na dimisión en bloque do 80% dos xefes de servizo, e que están a estenderse noutras zonas de Galicia.

Os recortes que están a afectar ao sistema de saúde galego desde 2012, a falta de medios e persoal, a precariedade e as derivadas deficiencias de atención ao persoal, son as queixas que desde hai tempo levan a cabo diferentes colectivos da sanidade pública galega, entre os que se atopan os fisioterapeutas, que sosteñen que o sistema sanitario autonómico sofre un “colapso permanente” e unicamente mantense polo “sobreesforzo dos profesionais".

Por iso, CoFiGa reclama da Administración sanitaria galega que asuma urxentemente a súa responsabilidade de adoptar medidas que garantan aos usuarios do sistema público de saúde unha Atención Primaria capaz de afrontar os restos asistenciais que supón o considerable incremento no impacto das enfermidades crónicas derivadas do progresivo envellecemento da poboación, unha realidade sociodemográfica e sanitaria cada vez máis patente en Galicia.

Partindo da base de que o nivel asistencial de Atención Primaria constitúe o núcleo principal do sistema sanitario dun país, imprescindible para prestar unha asistencia sanitaria de calidade á poboación, CoFiGa considera que a súa implementación orzamentaria, dotándoa dos profesionais sanitarios e dos medios necesarios e sen recorrer a modelos que tenden á privatización, redundaría significativamente na necesaria calidade asistencial do sistema público de saúde.

Nesta mesma liña, CoFiGa considera escaso e insuficiente o número de prazas de fisioterapeutas  previstas na oferta pública de emprego recentemente anunciada pola Administración galega, porque non supoñen un incremento real das prazas destinadas a Fisioterapia, ao non cubrir sequera a totalidade do número de postos de traballo que se atopan en situación irregular desde hai anos.

Los fisioterapeutas gallegos se suman a la reivindicación de medidas urgentes que garanticen una Atención Primaria de calidad y capaz de afrontar los retos sociodemográficos y sanitarios de Galicia

Apoyan las acciones y movilizaciones protagonizadas por los profesionales del área sanitaria de Vigo y que se están extendiendo a otras zonas de Galicia e consideran escaso e insuficiente el número de plazas de fisioterapeutas  previstas en la oferta pública de empleo recientemente anunciada por la Administración gallega

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma a las reivindicaciones planteadas por los colectivos de profesionales de la salud ante el progresivo deterioro asistencial en Atención Primaria que padece la sanidad pública gallega, que fundamentalmente se traduce en una sobrecarga asistencial de los profesionales y el consecuente incremento de las listas de espera, aspectos ambos que inciden negativamente en la calidad del servicio que se debe prestar y merece la población.

Con ello, CoFiGa apoya las acciones y movilizaciones que se están adoptando por los profesionales sanitarios de Atención Primaria, fundamentalmente en el área sanitaria de Vigo, que se han traducido en la dimisión en bloque del 80% de los jefes de servicio, y que se están extendiendo a otras zonas de Galicia.

Los recortes que están afectando al sistema de salud gallego desde 2012, la falta de medios y personal, la precariedad y las derivadas deficiencias de atención al personal, son las quejas que desde hace tiempo llevan a cabo diferentes colectivos de la sanidad pública gallega, entre los que se encuentran los fisioterapeutas, que sostienen que el sistema sanitario autonómico sufre un “colapso permanente” y únicamente se mantiene por el “sobreesfuerzo de los profesionales".

Por ello, CoFiGa reclama de la Administración sanitaria gallega que asuma urgentemente su responsabilidad de adoptar medidas que garanticen a los usuarios del sistema público de salud una Atención Primaria capaz de afrontar los restos asistenciales que supone el considerable incremento en el impacto de las enfermedades crónicas derivadas del progresivo envejecimiento de la población, una realidad sociodemográfica y sanitaria cada vez más patente en Galicia.

Partiendo de la base de que el nivel asistencial de Atención Primaria constituye el núcleo principal del sistema sanitario de un país, imprescindible para prestar una asistencia sanitaria de calidad a la población, CoFiGa considera que su implementación presupuestaria, dotándola de los profesionales sanitarios y de los medios necesarios y sin recurrir a modelos que tienden a la privatización, redundaría significativamente en la necesaria calidad asistencial del sistema público de salud.

En esta misma línea, CoFiGa considera escaso e insuficiente el número de plazas de fisioterapeutas  previstas en la oferta pública de empleo recientemente anunciada por la Administración gallega, porque no suponen un incremento real de las plazas destinadas a Fisioterapia, al no cubrir siquiera la totalidad del número de puestos de trabajo que se encuentran en situación irregular desde hace años. 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres