Convocatoria do Programa de Axudas á Investigación do CoFiGa para o exercicio 2018-2019

Comenza hoxe o prazo de envío de solicitudes para optar ao financiamento do CoFiGa a proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, individual ou colectiva, con especial atención a investigadores emerxentes ou noveis, que contribúan ao desenvolvemento en Galicia da investigación en Fisioterapia

17 Dic 2018 / CoFiGa / Sede COFIGA

Comenza hoxe, 17 de decembro/2018, o prazo de envío de solicitudes para optar ao Programa de Axudas á Investigación que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para o exercicio 2018-2019.

O Programa de Axudas á Investigación do CoFiGa, que acada con esta nova convocatoria a sua terceira edición, ten por obxectivo colaborar economicamente desde a institución colexial no financiamento de proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, individual ou colectiva, con especial atención a investigadores emerxentes ou noveis, que contribúan ao desenvolvemento en Galicia da investigación en Fisioterapia.

Coa convocatoria desta terceira edición, a Xunta de Goberno do CoFiGa cumprimenta un ano máis unha das súas liñas programáticas, respondendo desta maneira a unha das inquietudes e demandas postas de manifesto polo colectivo dos fisioterapeutas galegos.

Dotación económica e requisitos

Para o exercicio 2018-2019, conta cunha dotación económica total de 5.000 euros, que se repartirán nun máximo de 5 axudas dunha contía máxima de 1.000 euros para cada aspirante elixido.

Para optar á obtención destas axudas á investigación do CoFiGa, serán requisitos indispensables: que o investigador principal do proxecto sexa colexiado vixente no CoFiGa, que non esté a recibir ningunha axuda para o mesmo fin por calquera outro organismo público ou privado, que non recibira do CoFiGa unha axuda de investigación en Fisioterapia convocada para idéntico proxecto a aquel para o que solicita a axuda na convocatoria 2018-2019.

Unha Comisión Evaluadora designada para o efecto será a encargada de valorar o contido científico e a viabilidade dos proxectos das solicitudes presentadas nesta convocatoria, e de trasladar os devanditos datos á Xunta de Goberno do CoFiGa, que será a encargada da resolución definitiva da concesión das axudas.

Envío de solicitudes

O período de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a partir de hoxe, 17 de decembro/2018, e deberán realizarse presencialmente, por correo postal ou por correo electrónico (info@cofiga.org).

As bases da convocatoria 2018-2019, así como os formularios necesarios para a solicitude das axudas, poden descargarse en arquivos adxuntos.

 

Convocatoria del Programa de Ayudas a la Investigación del CoFiGa para el ejercico 2018-2019

Comienza hoy el plazo de envío de solicitudes para optar a la financiación del CoFiGa a proyectos de investigación científica o tecnológica, individual o colectiva, con especial atención a investigadores emergentes o noveles, que contribuyan al desarrollo de la investigación en Fisioterapia en Galicia

Comienza hoy, 17 de diciembre/2018, el plazo de envío de solicitudes para optar al Programa de Ayudas a la Investigación que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para el ejercicio 2018-2019.

El Programa de Ayudas a la Investigación del CoFiGa, que alcanza con esta nueva convocatoria su tercera edición, tiene por objetivo colaborar económicamente desde la institución colegial en la financiación de proyectos de investigación científica o tecnológica, individual o colectiva, con especial atención a investigadores emergentes o noveles, que contribuyan al desarrollo en Galicia de la investigación en Fisioterapia.

Con la convocatoria de esta tercera edición, la Junta de Gobierno del CoFiGa cumplimenta un año más una de sus líneas programáticas, dando respuesta de esta manera a una de las inquietudes y demandas puestas de manifiesto por el colectivo de los fisioterapeutas gallegos.

Dotación económica y requisitos

Para el ejercicio 2018-2019, cuenta con una dotación económica total de 5.000 euros, que se repartirán en un máximo de 5 ayudas de una cuantía máxima de 1.000 euros para cada aspirante elegido.

Para optar a la obtención de estas ayudas a la investigación do CoFiGa, serán requisitos indispensables: que el investigador principal del proyecto sea colegiado vigente en el CoFiGa, que no esté recibiendo ninguna ayuda para el mismo fin por cualquier otro organismo público o privado, que no haya recibido del CoFiGa una ayuda de investigación en Fisioterapia para idéntico proyecto a aquél para el que solicita la ayuda en la convocatoria 2018-2019.

Una Comisión Evaluadora designada al efecto será la encargada de valorar el contenido científico y la viabilidad de los proyectos de las solicitudes presentadas a esta convocatoria, y de trasladar dichos datos a la Junta de Gobierno del CoFiGa, que será la encargada de la resolución definitiva de la concesión de las ayudas.

Envío de solicitudes

El período de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de hoy, 17 de diciembre/2018, y deberán realizarse presencialmente, por correo postal o por correo electrónico (info@cofiga.org).

Las bases de la convocatoria 2018-2019, así como los formularios necesarios para la solicitud de las ayudas, pueden descargarse en archivos adjuntos.

 

 

 

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres