Na procura de medidas para erradicar as situacións de acoso e discriminación denunciadas a través do #MeTooFisio

CoFiGa, o primeiro colexio profesional de fisioterapeutas de España en organizar unhas xornadas de análises e debate en torno ao movemento protagonizado polas fisioterapeutas

03 Dic 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Fomentar e favorecer a paridade nos órganos de decisión das institucións e organizacións representativas do colectivo de fisioterapeutas, desenvolver auditorías participativas de xénero e revisar cunha perspectiva de igualdade os mecanismos de que dispoñen os colexios profesionais para regular o exercicio da profesión, como son os códigos deontolóxicos, así como a posibilidade de poñer en marcha un observatorio de igualdade que sirva de apoio e asesoramento ás fisioterapeutas que na súa vida profesional síntanse vítimas de situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio sufridas polo mero feito de ser mulleres, ao tempo de constituírse na entidade encargada de deseñar campañas de sensibilización, estratexias de prevención e protección e protocolos de actuación, e de contribuír e velar pola implantación de criterios de igualdade nas institucións e organizacións profesionais.

Estes foron algúns dos aspectos debatidos no seo da xornada informativa “#MeTooFisio: desde as redes sociais ata a realidade” que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organizou co obxectivo de sentar as bases para poder erradicar as situacións de acoso e discriminación denunciadas polas fisioterapeutas.

Ademais das propostas de actuación a desenvolver desde o propio colectivo, durante a xornada tamén se analizou a necesidade de solicitar a implicación doutras institucións, como a universidade (formación), os sindicatos (revisión de convenios colectivos) ou as diferentes administracións, a través do desenvolvemento de campañas educativas e de concienciación.

A xornada contou coas achegas realizadas pola fisioterapeuta Bibiana Andreia Veiga Rodríguez (autora das viñetas que serviron como xerme do movemento), a psicóloga Nuria Salgado Sánchez, a avogada Lara Otero Díaz (asesora xurídica do CoFiGa) e a xornalista Mireia Suárez Quinteiro.

A fisioterapeuta Bibiana Andreia Veiga Rodríguez (@BibianaVega) relatou durante a súa intervención como naceu o movemento #MeTooFisio nas redes sociais. Comezou o pasado 20 de outubro a partir dunha das viñetas que habitualmente publica como @fisioterricola, na que nesta ocasión representaba diversas situacións vexatorias e discriminatorias vividas por compañeiras de profesión ao longo das súas traxectorias profesionais polo mero feito de ser mulleres. A tamén fisioterapeuta Berta Visión (@dei_berti_da) etiquetou a viñeta co hashtag #MeTooFisio, ao que se sumaron múltiples profesionais da Fisioterapia que denunciaron situacións similares.

Tal e como explicou Bibiana Andreia Veiga Rodríguez, o obxectivo do movemento #MeTooFisio foi visibilizar é poñer o foco nunha vergoñosa problemática á que diariamente se enfrontan as fisioterapeutas no desenvolvemento do seu labor profesional polo mero feito de ser mulleres, ao ser vítimas de situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio.

Coa súa intensa e activa mobilización a través das redes sociais, as fisioterapeutas conseguiron sensibilizar sobre esta realidade tanto ao colectivo e como á sociedade en xeral. E é que o movemento #MeTooFisio logrou unha repercusión mediática de amplísimo calado social, conseguindo que a práctica totalidade dos medios de comunicación do noso país, tanto de ámbito nacional como autonómico, fixésense eco deste movemento de denuncia.

“Aproveitando a transcendencia social alcanzada, agora é o momento de buscar solucións”, sinalou Bibiana, anunciando a creación do blogue https://fisiofeminismo.wordpress.com/ e unha dirección de correo electrónico (metoofisio@gmail.com) “a través da que poder contar a túa historia, gritar a túa indignación, plasmar as túas ideas ou solucións”.

Bibiana finalizou a súa intervención agradecendo a sensibilidade demostrada pola Xunta de Goberno do CoFiGa ao organizar a primeira xornada que para falar e debater sobre esta vergoñosa situación desenvólvese en España entre o colectivo de fisioterapeutas.

Destacar neste sentido que desde o mesmo momento do xurdimento do movemento #MeTooFisio, CoFiGa puxo a súa Asesoría Xurídica ao servizo das fisioterapeutas galegas que necesiten denunciar situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio no desenvolvemento do seu labor profesional, mostrando con iso o seu total e absoluto rexeitamento aos feitos denunciados, constituíndose ademais na primeira institución colexial nacional en organizar unha xornada informativa e de debate que contribúa a establecer medidas e poñer en marcha mecanismos de control para erradicar situacións como as denunciadas.

Interveu a continuación a psicóloga Nuria Salgado Sánchez, que abordou a problemática analizando as posibles reaccións emocionais dunha persoa ante unha situación de acoso: negación, culpa, enfado, ansiedade, medo, humillación, vergoña, tristeza, preocupación, confusión, baixa autoestima, hipervixilancia, falta de concentración, síntomas físicos e sensación de impotencia…, explicando que “non é fácil asumir que se foi vítima de acoso”.

Tamén referiuse Nuria Salgado aos factores de risco que afectan as profesionais do ámbito da saúde en xeral e ás fisioterapeutas en particular, por ser un colectivo integrado por un 65% de mulleres e no que o contacto físico directo co paciente é unha das principais características do exercicio profesional.

Aconsellou Nuria Salgado diferenciar e establecer en primeiro lugar a gravidade das situacións de acoso sufridas: leve, traducido en chistes, gabanzas, citas reiteradas de consulta; grave, preguntas sobre a vida sexual; ou moi grave, con tocamentos e agresións. Diferenciar tamén o ámbito no que se desenvolve (se a situación de acoso protagonízaa un compañeiro de traballo ou de estudos, un docente, un empregador/xefe ou un paciente) para poder avaliar as posibles implicacións e/ou consecuencias profesionais ou laborais de efectuar a denuncia. Tentar poñer límites para atallar a situación e, en todo caso, solicitar información sobre os pasos a dar para efectuar unha denuncia formal. Ademais, a nivel anímico, apoiarse na contorna persoal máis próximo e tentar distanciarse emocionalmente realizando actividades agradables, o que definiu como “ventilación emocional”, recorrendo a un especialista en caso necesario.

Pola súa banda, a avogada Lara Otero Díaz, asesora xurídica do CoFiGa, profundou a continuación nos aspectos legais e punitivos que rodean toda situación de acoso e/ou discriminación, ofrecendo unha serie de interesantes pautas sobre como actuar en caso de ser unha vítima.

Lara Otero explicou as diferenzas entre acoso e discriminación por razón de xénero, así como a diferenciación que o marco xurídico establece entre os conceptos de abuso ou agresión sexual, en función de se existe ou non violencia ou intimidación.

Referiuse a continuación ás distintas vías ás que se pode recorrer para efectuar unha denuncia (dentro da propia empresa, laboral, colexial ou penal), en función de se o responsable é un compañeiro de traballo, un superior ou un paciente, e recomendou solicitar asesoramento legal e apoio psicolóxico antes de iniciar calquera tipo de actuación.

Explicou que expor a denuncia dentro da propia empresa, para que estableza ou revise os medios necesarios para erradicar a situación de acoso, reporta solucións dunha maneira moito máis rápida que se se recorre á vía legal, ben laboral a través da inspección de traballo, ou mesmo penal. Paralelamente, se se trata dun compañeiro, tamén recomendou expor a denuncia a través da vía colexial, para que aplíquenselle as medidas disciplinarias recollidas no correspondente código deontolóxico.

Para finalizar, a xornalista Mireia Suárez Quinteiro realizou un balance e cuantificación da gran repercusión mediática acadada polo fenómeno #MeTooFisio, destacando o importante papel dos medios de comunicación e propoñendo o establecemento de medidas a medio e longo prazo encamiñadas a mantelo activo e con visibilidade social: aproveitar as sinerxias creadas e buscar alianzas, elaborar enquisas para cuantificar o número de casos, o contexto en que se producen, o número de denuncias tramitadas e a resposta obtida; ofrecer mensaxes claras a través de campañas estruturadas, dar voz ás protagonistas..., medidas todas elas encamiñadas xerar opinión ao respecto e a sensibilizar á cidadanía sobre os límites do exercicio da profesión de fisioterapeuta.

Durante o debate tamén se analizaron aspectos como a aplicación de criterios de discriminación positiva tamén á hora de designar os relatores en congresos e xornadas científicas organizadas polo colectivo, ou a necesidade de establecer mecanismos que favorezan a conciliación laboral nun plano de igualdade de xénero, aspectos todos eles que contribúan a alcanzar un maior empoderamiento da muller tamén entre o colectivo profesional da Fisioterapia.

Buscando iniciativas para erradicar las situaciones de acoso y discriminación denunciadas a través do movemento #MeTooFisio

CoFiGa, el primer colegio profesional de fisioterapeutas de España en organizar unas jornadas de análisis y debate en torno al movimiento protagonizado por las fisioterapeutas

Fomentar y favorecer la paridad en los órganos de decisión de las instituciones y organizaciones representativas del colectivo de fisioterapeutas, desarrollar auditorías participativas de género y revisar con una perspectiva de igualdad los mecanismos de que disponen los colegios profesionales para regular el ejercicio de la profesión, como son los códigos deontológicos, así como la posibilidad de poner en marcha un observatorio de igualdad que sirva de apoyo y asesoramiento a las fisioterapeutas que en su vida profesional se sientan víctimas de situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio sufridas por el mero hecho de ser mujeres, al tiempo de constituirse en la entidad encargada de diseñar campañas de sensibilización, estrategias de prevención y protección y protocolos de actuación, además de contribuir y velar por la implantación de criterios de igualdad en las instituciones y organizaciones profesionales.

Estos han sido algunos de los aspectos debatidos en el seno de la jornada informativa “#MeTooFisio: desde las redes sociales hasta la realidad” que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha organizado con el objetivo de sentar las bases para poder erradicar las situaciones de acoso y discriminación denunciadas por las fisioterapeutas.

Además de las propuestas de actuación a desarrollar desde el propio colectivo, durante la jornada también se analizó la necesidad de recabar la implicación de otras las instituciones, como la universidad (formación), los sindicatos (revisión de convenios colectivos) o las diferentes administraciones, a través del desarrollo de campañas educativas y de concienciación.

La jornada contó con las aportaciones realizadas por la fisioterapeuta Bibiana Andreia Vega Rodríguez (autora de las viñetas que sirvieron como germen del movimiento), la psicóloga Nuria Saltado Sánchez, la abogada Lara Otero Díaz (asesora jurídica del CoFiGa) y la periodista Mireia Suárez Quinteiro.

La fisioterapeuta Bibiana Andreia Vega Rodríguez (@BibianaVega) relató durante su intervención cómo nació el movimiento #MeTooFisio en las redes sociales. Comenzó el pasado 20 de octubre a partir de una de las viñetas que habitualmente publica como @fisioterricola, en la que en esta ocasión representaba diversas situaciones vejatorias y discriminatorias vividas por compañeras de profesión a lo largo de sus trayectorias profesionales por el mero hecho de ser mujeres. La también fisioterapeuta Berta Visión (@di_berti_da) etiquetó la viñeta con el hashtag #MeTooFisio, al que se sumaron múltiples profesionales de la Fisioterapia que denunciaron situaciones similares.

Tal y como explicó Bibiana Andreia Vega Rodríguez, el objetivo final del movimiento #MeTooFisio no es otro que visibilizar y poner el foco en una vergonzosa problemática a la que diariamente se enfrentan las fisioterapeutas en el desarrollo de su labor profesional por el mero hecho de ser mujeres, al ser víctimas de situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio.

Con su intensa y activa movilización a través de las redes sociales, las fisioterapeutas han conseguido sensibilizar sobre esta realidad tanto al colectivo y como a la sociedad en general. Y es que el movimiento #MeTooFisio ha logrado una repercusión mediática de amplísimo calado social, consiguiendo que la práctica totalidad de los medios de comunicación de nuestro país, tanto de ámbito nacional como autonómico, se hiciesen eco de este movimiento de denuncia.

 “Aprovechando la transcendencia social alcanzada, ahora es el momento de buscar soluciones”, señaló Bibiana, anunciando la creación del blog https://fisiofeminismo.wordpress.com/ y una dirección de correo electrónico (metoofisio@gmail.com) “a través de la cual poder contar tu historia, gritar tu indignación, plasmar tus ideas o soluciones”.

Bibiana finalizó su intervención agradeciendo la sensibilidad demostrada por la Junta de Gobierno del CoFiGa al organizar la primera jornada que para hablar y debatir sobre esta vergonzante situación se desarrolla en España entre el colectivo de fisioterapeutas.

Destacar en este sentido que desde el mismo momento del surgimiento del movimiento #MeTooFisio, CoFiGa ha puesto su Asesoría Jurídica al servicio de las fisioterapeutas gallegas que necesiten denunciar situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio en el desarrollo de su labor profesional, mostrando con ello su total y absoluto rechazo a los hechos denunciados, constituyéndose además en la primera institución colegial nacional en organizar una jornada informativa y de debate que contribuya a establecer medidas y poner en marcha mecanismos de control para erradicar situaciones como las denunciadas.

Intervino a continuación la psicóloga Nuria Salgado Sánchez, que abordó la problemática analizando las posibles reacciones emocionales de una persona ante una situación de acoso: negación, culpa, enfado, ansiedad, miedo, humillación, vergüenza, tristeza, preocupación, confusión, baja autoestima, hipervigilancia, falta de concentración, síntomas físicos y sensación de impotencia…, explicando que no es fácil asumir que se ha sido víctima de acoso.

También se refirió Nuria Salgado a los factores de riesgo que afectan a las profesionales del ámbito de la salud en general y a las fisioterapeutas en particular, por ser un colectivo integrado por un 65% de mujeres y en el que el contacto físico directo con el paciente es una de las principales características del ejercicio profesional.

Aconsejó Nuria Salgado diferenciar y establecer en primer lugar la gravedad de las situaciones de acoso sufridas: leve, traducido en chistes, piropos, citas reiteradas de consulta: grave, preguntas sobre la vida sexual; o muy grave, con tocamientos y agresiones. Diferenciar también el ámbito en el que se desarrolla (si la situación de acoso la protagoniza un compañero de trabajo o de estudios, un docente, un empleador/jefe o un paciente) para poder evaluar las posibles implicaciones y/o consecuencias profesionales o laborales de efectuar la denuncia. Intentar poner límites para atajar la situación y, en todo caso, recabar información sobre los pasos a dar para efectuar una denuncia formal. Además, a nivel anímico, apoyarse en el entorno personal más cercano e intentar distanciarse emocionalmente realizando actividades agradables, lo que definió como “ventilación emocional”, recurriendo a un especialista en caso necesario.

Por su parte, la abogada Lara Otero Díaz, asesora jurídica del CoFiGa, profundizó a continuación en los aspectos legales y punitivos que rodean toda situación de acoso y/o discriminación, ofreciendo una serie de interesantes pautas sobre cómo actuar en caso de ser una víctima.

Lara Otero explicó las diferencias entre acoso y discriminación por razón de género, así como la diferenciación que el marco jurídico establece entre los conceptos de abuso o agresión sexual, en función de si existe o no violencia o intimidación.

Se refirió a continuación a las distintas vías a las que se puede recurrir para efectuar una denuncia (dentro de la propia empresa, laboral, colegial o penal), en función de si el responsable es un compañero de trabajo, un superior o un paciente, y recomendó recabar asesoramiento legal y apoyo psicológico antes de iniciar cualquier tipo de actuación.

Explicó que plantear la denuncia dentro de la propia empresa, para que establezca o revise los medios necesarios para erradicar la situación de acoso, reporta soluciones de una manera mucho más rápida que si se recurre a la vía legal, bien laboral a través de la inspección sanitaria, o incluso penal. Paralelamente, si se trata de un compañero, también recomendó plantear la denuncia a través de la vía colegial, para que se le apliquen las medidas disciplinarias recogidas en el correspondiente código deontológico.

Para finalizar, la periodista Mireia Suárez Quinteiro realizó un balance y cuantificación de la gran repercusión mediática alanzada por el fenómeno #MeTooFisio, destacando el importante papel de los medios de comunicación y proponiendo el establecimiento de medidas a medio y largo plazo encaminadas a mantenerlo activo y con visibilidad social: aprovechar las sinergias creadas y buscar alianzas, elaborar encuestas para cuantificar el número de casos, el contexto en que se producen, el número de denuncias tramitadas y la respuesta obtenida; ofrecer mensajes claros a través de campañas estructuradas, dar voz a las protagonistas…, medidas todas ellas encaminadas generar opinión al respecto y a sensibilizar a la ciudadanía sobre los límites del ejercicio de la profesión de fisioterapeuta.

Durante el debate también se analizaron aspectos como la aplicación de criterios de discriminación positiva también a la hora de designar los ponentes de los congresos y jornadas científicas organizadas por el colectivo, o la necesidad de establecer mecanismos que favorezcan la conciliación laboral en un plano de igualdad de género, aspectos todos ellos que contribuyan a alcanzar un mayor empoderamiento de la mujer también entre o colectivo profesional da Fisioterapia. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres