Establecendo sinerxias de actuación e derivación na abordaxe multidisciplinar das disfuncións carneomandibulares e a dor orofacial

Odontólogos e fisioterapeutas participaron activamente o curso organizado polo ICOEC

14 Nov 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Actualizar coñecementos sobre disfunción craneomandibular e dor, foi o principal obxectivo do curso que con carácter gratuíto desenvolveuse os pasados días 9 e 10 de novembro na sede do Colexio de Médicos da Coruña, contando coa participación activa de odóntólogos, estomatólogos, fisioterapeutas, hixienistas e protésicos dentais.

Organizado polo Colexio de Odontólogos e Estomatógolos da Coruña (ICOEC) co obxectivo de fomentar o entendemento e colaboración entre todos os profesionais sanitarios implicados, o curso estivo impartido polo médico estomatólogo doutor José Luis de la Hoz Aizpurua (especialista en disfunción craneomandibular e dor orofacial) e polo fisioterapeuta Álvaro Parra González (experto no tratamento da dor orofacial, disfunción temporomandibular e trastornos cervico-craneo-mandibulares).

A inauguración do curso contou coa presenza do presidente de ICOEC, Jose María Suárez Quintanilla, e do vicepresidente do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Jose María Gómez Montero de Espinosa.

Tras agradecer ao ICOEC a iniciativa de organizar un curso para ambos os colectivos sanitarios, ofrecendo a oportunidade de comprobar os beneficios do traballo multidisciplinar, o vicepresidente do CoFiGa resaltou durante a súa intervención que este tipo de accións formativas constitúen unha decidida aposta por fortalecer entre todos os profesionais sanitarios especializados no nivel craneomandibular, esfera orofacial e nivel cervical, as sinerxias propias de todo traballo multidisciplinar, contribuíndo con iso a mellorar a calidade asistencial na atención ao paciente.

Fisioterapia na dor orofacial, disfunción temporomandibular e dor cervical

A dor e a disfunción orofacial e cranio-cervical presentan unha alta prevalencia na poboación xeral.

As rexións facial e cranio-cervical están profusamente invervadas e posúen a maior representación cortical de todo o corpo, o que determina un marcado solapamento sintomático entre entidades clínicas moi diversas, sendo crucial un adecuado diagnóstico diferencial.

Con respecto á dor  temporomandibular, un dos problemas actuais é o reducido número de profesionais, tanto fisioterapeutas como odontólogos, especializados no manexo da patoloxía desta articulación.

Ademais, nos últimos anos producíronse cambios importantes en canto á compresión da disfunción temporomandibular, a súa etioloxía, os sitemas de clasificación e os métodos de tratamento: pasouse dun punto de vista odontolóxico, onde a oclusión era un dos principais factores etiolóxicos, a unha visión máis integradora e interprofesional.

Esta nova consideración interprofesional da articulación temporomandibular caracterízase por contemplala como unha agrupación de entidades musculoesqueléticas que asocian dor e a utilización de tratamentos pouco invasivos e reversibles, nos que xoga un papel preponderante a Fisioterapia.

Estableciendo sinergias de actuación y derivación en el abordaje multidisciplinar de las disfunciones carneomandibulares y el dolor orofacial

Odontólogos y fisioterapeutas participaron activamente el curso organizado por el ICOEC

Actualizar conocimientos sobre disfunción craneomandibular y dolor, ha sido el principal objetivo del curso que con carácter gratuito se desarrolló los pasados días 9 y 10 de noviembre en la sede del Colegio de Médicos de A Coruña, contando con la participación activa de odóntólogos, estomatólogos, fisioterapeutas, higienistas y protésicos dentales.

Organizado por el Colegio de Odontólogos y Estomatógolos de A Coruña (ICOEC) con el objetivo de fomentar el entendimiento y colaboración entre todos los profesionales sanitarios implicados, el curso estuvo impartido por el médico estomatólogo doctor José Luis de la Hoz Aizpurua (especialista en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial) y por el fisioterapeuta Álvaro Parra González (experto en el tratamiento del dolor orofacial, disfunción temporomandibular y trastornos cervico-craneo-mandibulares).

La inauguración del curso contó con la presencia del presidente de ICOEC, Jose María Suárez Quintanilla, y del vicepresidente del CoFiGa, Jose María Gómez Montero de Espinosa.

Tras agradecer al ICOEC la iniciativa de organizar un curso para ambos colectivos sanitarios en el que se ofrece la oportunidad de comprobar los beneficios del trabajo multidisciplinar, el vicepresidente del CoFiGa resaltó durante su intervención que este tipo de acciones formativas constituyen una decidida apuesta por fortalecer entre todos los profesionales sanitarios especializados en el nivel craneomandibular, esfera orofacial y nivel cervical, las sinergias propias de todo trabajo multidisciplinar, contribuyendo con ello a mejorar la calidad asistencial en la atención al paciente.

Fisioterapia en dolor orofacial, disfunción temporomandibular y dolor cervical

El dolor y la disfunción orofacial y cráneo-cervical presentan una alta prevalencia en la población general.

Las regiones facial y cráneo-cervical están profusamente invervadas y poseen la mayor representación cortical de todo el cuerpo, lo que determina un marcado solapamiento sintomático entre entidades clínicas muy diversas, siendo crucial un adecuado diagnóstico diferencial.

Con respecto al dolor temporomandibular, uno de los problemas actuales es el reducido número de profesionales, tanto fisioterapeutas como odontólogos, especializados en el manejo de la patología de esta articulación.

Además, en los últimos años se han producido cambios importantes en cuanto a la compresión de la disfunción temporomandibular, su etiología, los sitemas de clasificación y los métodos de tratamiento: se ha pasado de un punto de vista odontológico, donde la oclusión era uno de los principales factores etiológicos, a una visión más integradora e interprofesional.

 

Esta nueva consideración interprofesional de la articulación temporomandibular se caracteriza por contemplarla como una agrupación de entidades musculoesqueléticas que asocian dolor y la utilización de tratamientos poco invasivos y reversibles, en los que juega un papel preponderante la Fisioterapia.

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres