Día Mundial do Ictus: Fisioterapia como instrumento terapéutico fundamental na abordaxe das súas secuelas dunha patoloxía altamente discapacitante e con crecente indicencia

Alteracións do movemento e da coordinación, do ton muscular, do control postural e do equilibrio, disfuncións respiratorias, incapacidade para camiñar e trastornos cognitivos… son algunhas dos efectos tras un ictus que se poden corrixir desde a Fisioterapia

29 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A alta incidencia do ictus, o importante grao de discapacidade que produce e as características das súas secuelas, que afectan as capacidades e funcións tanto físicas como neurais, fan da Fisioterapia un instrumento terapéuticos fundamentais na súa abordaxe. Así o pon de manifesto o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con motivo da conmemoración do Día Mundial do Ictus.

O ictus é un accidente vascular que interrompe a rega de sangue ao cerebro. Dependendo da súa gravidade e da rapidez na intervención sanitaria, pode causar un falecemento, deixar graves secuelas ou significar un simple aviso.

É a terceira causa de morte no mundo desenvolto e a primeira causa de invalidez en idade adulta. Aínda que é unha enfermidade cerebrovascular que chega “sen previo aviso”, a súa abordaxe precoz é clave para restablecer o fluxo cerebral e evitar secuelas.

Tras sufrir un ictus, os programas de rehabilitación realizados a través da Fisioterapia constitúen un dos aspectos máis importantes do seu tratamento: contribúen a recuperar o déficit de capacidades afectadas, restaurar o maior grao de autonomía posible e aumentar con iso a calidade de vida do paciente. No desenvolvemento destes programas de rehabilitación traballa un equipo de profesionais sanitarios integrado por fisioterapeutas, médicos, persoal de enfermería, psicólogos,  logopedas, terapeutas ocupacionais, traballadores  sociais, etc.

Algunhas das secuelas que trata un fisioterapeuta tras un ictus son: alteracións do movemento e da coordinación, do ton muscular, do control postural e do equilibrio, alteracións tamén tanto sensitivas como da función pulmonar, trastornos cognitivos, así como incapacidade para camiñar a través da reeducación da marcha.

O fisioterapeuta tamén ensinará ao paciente e á súa familia, a forma de realizar as transferencias (cambios de postura), como colocarse para durmir e outras actividades da vida diaria (AVD).

Outras alteracións, como a depresión, as alteracións do fala e a linguaxe, a alteración da deglución (disfaxia), trátanse en colaboración co resto de profesionais do equipo de rehabilitación.

O tratamento pode iniciarse no hospital, en fases moi temperás tras o ictus, e continuar de forma ambulatoria no hospital ou centros de Fisioterapia. Xa no domicilio, é importante que o paciente siga as instrucións do fisioterapeuta e siga o tratamento de Fisioterapia.

Síntomas máis comúns

A característica principal do ictus é que calquera destes síntomas preséntase de maneira brusca. É moi importante acudir a urxencias se se nota algún destes síntomas: perda brusca de forza dun lado do corpo, trastornos da sensibilidade dun lado do corpo, alteración repentina do fala, dor de cabeza de inicio súbito e de intensidade inhabitual, desequilibrio, inestabilidade ou incapacidade para camiñar, así como perda parcial ou total de visión.

É moi importante saber identificar os signos da enfermidade para poder chamar aos servizos de urxencias rapidamente. A rapidez no tratamento é fundamental para salvar a vida do paciente e minimizar as secuelas do ictus.

Factores de risco

Hipertensión arterial, diabete, niveis de colesterol altos, tabaquismo, obesidade, problemas de corazón, vida sedentaria e consumo de alcol, entre outros, son os factores de risco máis frecuentes á hora de sufrir un ictus.

A idade é outro factor de risco, xa que a incidencia do ictus aumenta a partir dos 60-65 anos, aínda que pode aparecer a calquera idade, incrementándose nos últimos anos a súa incidencia en adultos novos, debido fundamentalmente malos hábitos de saúde.

Incidencia

En España prodúcense, cada ano, 120.000 novos casos de ictus, unha enfermidade que afectará a 1 de cada 6 persoas ao longo da súa vida. En Galicia, estas cifras sitúanse en 7.000 novos casos anuais.

Estímase que máis do 21% da poboación maior de 60 anos do noso país, case dous millóns de persoas, presenta un alto risco de sufrir un ictus nos próximos 10 anos.

Día Mundial del Ictus: Fisioterapia como instrumento terapéutico fundamental en el abordaje de las secuelas de una patología altamente discapacitante y con creciente incidencia

Alteraciones del movemento y de la coordinación, del tono muscular, del control postural y del equilibrio, disfunciones respiratorias, incapacidad para caminar y trastornos cognitivos… son algunas de los efectos tras un ictus que se pueden corregir desde a Fisioterapia

La alta incidencia del ictus, el importante grado de discapacidad que produce y las características de sus secuelas, que afectan a las capacidades y funciones tanto físicas como neurales, hacen de la Fisioterapia un instrumento terapéuticos fundamentales en su abordaje. Así lo pone de manifiesto el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Ictus.

El ictus es un accidente vascular que interrumpe el riego de sangre al cerebro. Dependiendo de su gravedad y de la rapidez en la intervención sanitaria, puede causar un fallecimiento, dejar graves secuelas o significar un simple aviso. Es la tercera causa de muerte en el mundo desarrollado y la primera causa de invalidez en edad adulta. Aunque es una enfermedad cerebrovascular que llega “sin previo aviso”, su abordaje precoz es clave para restablecer el flujo cerebral y evitar secuelas.

Tras sufrir un ictus, los programas de rehabilitación realizados a través de la Fisioterapia constituyen uno de los aspectos más importantes de su tratamiento: contribuyen a recuperar el déficit de capacidades afectadas, restaurar el mayor grado de autonomía posible y aumentar con ello la calidad de vida del paciente. En el desarrollo de estos programas de rehabilitación trabaja un equipo de profesionales sanitarios integrado por fisioterapeutas, médicos, personal de enfermería, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores  sociales, etc.

Algunas de las secuelas que trata un fisioterapeuta tras un ictus son: alteraciones del movimiento y de la coordinación, del tono muscular, del control postural y del equilibrio, alteraciones también tanto sensitivas como de la función pulmonar, trastornos cognitivos, así como incapacidad para caminar a través de la reeducación de la marcha. 

El fisioterapeuta también enseñará al paciente y a su familia, la forma de realizar las transferencias (cambios de postura), cómo colocarse para dormir y otras actividades de la vida diaria (AVD).

Otras alteraciones, como la depresión, las alteraciones del habla y el lenguaje, la alteración de la deglución (disfagia), se tratan en colaboración con el resto de profesionales del equipo de rehabilitación.

El tratamiento puede iniciarse en el hospital, en fases muy tempranas tras el ictus, y continuar de forma ambulatoria en el hospital o centros de Fisioterapia. Ya en el domicilio, es importante que el paciente siga las instrucciones del fisioterapeuta y siga el tratamiento  de Fisioterapia.

Síntomas más comunes

La característica principal del ictus es que cualquiera de estos síntomas se presenta de manera brusca. Es muy importante acudir a urgencias si se nota alguno de estos síntomas: pérdida brusca de fuerza de un lado del cuerpo, trastornos de la sensibilidad de un lado del cuerpo, alteración repentina del habla, dolor de cabeza de inicio súbito y de intensidad inhabitual, desequilibrio, inestabilidad o incapacidad para caminar, así como pérdida parcial o total de visión.

Es muy importante saber identificar los signos de la enfermedad para poder llamar a los servicios de urgencias rápidamente. La rapidez en el tratamiento es fundamental para salvar la vida del paciente y minimizar las secuelas del ictus.

Factores de riesgo

Hipertensión arterial, diabetes, niveles de colesterol altos, tabaquismo, obesidad, problemas de corazón, vida sedentaria y consumo de alcohol, entre otros, son los factores de riesgo más frecuentes a la hora de sufrir un ictus.

La edad es otro factor de riesgo, ya que la incidencia del ictus aumenta a partir de los 60-65 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, incrementándose en los últimos años su incidencia en adultos jóvenes, debido fundamentalmente malos hábitos de salud.

Incidencia

En España se producen, cada año, 120.000 nuevos casos de ictus, una enfermedad que afectará a 1 de cada 6 personas a lo largo de su vida. En Galicia, estas cifras se sitúan en 7.000 nuevos casos anuales. 

Se estima que más del 21% de la población mayor de 60 años de nuestro país, casi dos millones de personas, presenta un alto riesgo de sufrir un ictus en los próximos 10 años. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres