“Contaxia a túa enerxía e non a gripe”, lema da campaña 2018 de vacinación antigripal posta en marcha pola Consellería de Sanidade

Recomenda a vacinación a traballadores e estudantes en prácticas de centros sanitarios, servizos e establecementos sanitarios, especialmente as que atenden a pacientes de alto risco, así como ás persoas que traballan en institucións pechadas ou en centros de atención a enfermos crónicos

19 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

“Contaxia a túa enerxía e non a gripe”, é o lema da campaña de vacinación antigripal posta en marcha este ano pola Consellería de Sanidade e que ten por obxectivo conseguir unha cobertura do 65% na poboación de 65 ou máis anos e na que, do mesmo xeito que nos últimos anos, faise un especial fincapé na vacinación do persoal sanitario, no que se quere conseguir unha cobertura superior ao 40%.

Por iso, recomenda vacinarse ás persoas que lles poden transmitir a gripe a persoas con alto risco de presentar complicacións, como traballadores e estudantes en prácticas de centros sanitarios, servizos e establecementos sanitarios, especialmente as que atenden a pacientes de alto risco; as persoas que traballan en institucións pechadas ou en centros de atención a enfermos crónicos e os membros da familia e  conviventes de persoas pertencentes a persoas de grupos de risco.

Poboación diana e obxectivos específicos

A vacinación ofértase  gratuitamente para as persoas de 60 ou máis anos, residentes en institucións pechadas de calquera idade, mulleres embarazadas e tamén para aquelas persoas entre 6 meses e 59 anos con factores de risco que os  predisponen a padecer complicacións derivadas da gripe. Ademais, ofértase a persoas que lle poden transmitir a gripe a outras con alto risco de complicacións (entre os que se atopan os traballadores sanitarios) e tamén para persoas que desenvolven servizos esenciais para a comunidade.

A vacina antigripal non so evita casos senón que diminúe a frecuencia de complicacións derivadas desta enfermidade e, tamén, o risco de hospitalización e morte relacionada coa gripe.

Os obxectivos específicos son conseguir unha cobertura na poboación de 60 a 64 anos igual ou superior ao 35%, conseguir unha cobertura na poboación de 65 ou máis anos igual ou superior ao 65%, e conseguir unha cobertura superior ao 40% nos traballadores sanitarios do Servizo Galego de Saúde e nas mulleres embarazadas.

Tres tipos de vacina

Unha das novidades da campaña deste ano é a utilización da vacina antigripal  tetravalente, que se vai a empregar en dous grupos de poboación: nas mulleres embarazadas e nos menores de 15 anos que presenten algunha condición de risco.

Ademais desta vacina  tetravalente, durante a campaña 2018 empréganse outros dous tipos de vacina. Unha delas é a vacina convencional, que é unha antigripal  inactivada de  antígenos de superficie e que pode ser utilizada a partir dos 5 anos de idade. A outra das vacúas empregadas é a de  antígenos de superficie  inactivados con  adyuvante indicada para as persoas de 75 ou máis anos e para as ingresadas en residencias de 65 ou máis anos xa que esta vacina ten unha maior  inmunogenicidad, para os que xera unha resposta inmune máis potente neste grupo de persoas cun maior risco de complicacións.

Melloras para profesionais e usuarios

Os profesionais sanitarios contarán este ano con informes mensuais sobre a cobertura da vacinación antigripal por cota, o que lles permitirá contar con información personalizada. A Consellería de Sanidade ten activa tamén unha web temática (https://gripe.sergas.es/), como o principal portal de información para a sociedade e os profesionais, na que se actualiza toda a información técnica e os datos de evolución da campaña.

Así mesmo, todos os usuarios da aplicación informática  VACGAL recibirán os avisos do inicio da campaña. Esta ferramenta, unha  App gratuíta da Consellería de Sanidade, iniciouse en abril deste ano poñendo a disposición da cidadanía información fiable e personalizada sobre o calendario de vacinas por medio dos seus dispositivos móbiles.

A partir da terceira semana da campaña, tamén se desenvolverá o programa de promoción da vacinación antigripal mediante chamada activa. Os profesionais de enfermería chamarán á poboación de entre 65 e 74 anos que non teña posta a vacina ata esa data da campaña. Ademais establécense axendas de citación especial para vacinación e realizarase vacinación aos enfermos crónicos nas visitas a domicilio.

“Contagia tu energía y no la gripe”, lema de la campaña 2018 de vacunación antigripal puesta en marcha por la Consellería de Sanidad

Recomienda la vacunación a trabajadores y estudiantes en prácticas de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios, especialmente las que atienden a pacientes de alto riesgo, así como a las personas que trabajan en instituciones cerradas o en centros de atención a enfermos crónicos

“Contagia tu energía y no la gripe”, es el lema de la campaña de vacunación antigripal puesta en marcha este año por la Consellería de Sanidad y que tiene por objetivo conseguir una cobertura del 65% en la población de 65 o más años y en la que, al igual que en los últimos años, se hace un especial hincapié en la vacunación del personal sanitario, en el que se quiere conseguir una cobertura superior al 40%.

Por ello, recomienda vacunarse a las personas que les pueden transmitir la gripe a personas con alto riesgo de presentar complicaciones, como trabajadores y estudiantes en prácticas de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios, especialmente las que atienden a pacientes de alto riesgo; las personas que trabajan en instituciones cerradas o en centros de atención a enfermos crónicos y los miembros de la familia y conviventes de personas pertenecientes a personas de grupos de riesgo.

Población diana y objetivos específicos

La vacunación se oferta gratuitamente para las personas de 60 o más años, residentes en instituciones cerradas de cualquier edad, mujeres embarazadas y también para aquellas personas entre 6 meses y 59 años con factores de riesgo que los predisponen a padecer complicaciones derivadas de la gripe. Además, se oferta a personas que le pueden transmitir la gripe a otras con alto riesgo de complicaciones (entre los que se encuentran los trabajadores sanitarios) y también para personas que desarrollan servicios esenciales para la comunidad.

La vacuna antigripal no so evita casos sino que disminuye la frecuencia de complicaciones derivadas de esta enfermedad y, también, el riesgo de hospitalización y muerte relacionada con la gripe.

Los objetivos específicos son conseguir una cobertura en la población de 60 a 64 años igual o superior al 35%, conseguir una cobertura en la población de 65 o más años igual o superior al 65%, y conseguir una cobertura superior al 40% en los trabajadores sanitarios del Servicio Gallego de Salud y en las mujeres embarazadas.

Tres tipos de vacuna

Una de las novedades de la campaña de este año es la utilización de la vacuna antigripal tetravalente, que se va a emplear en dos grupos de población: en las mujeres embarazadas y en los menores de 15 años que presenten alguna condición de riesgo.

Además de esta vacuna tetravalente, durante la campaña 2018 se emplean otros dos tipos de vacuna. Una de ellas es la vacuna convencional, que es una antigripal inactivada de antígenos de superficie y que puede ser utilizada a partir de los 5 años de edad. A otra de las vacunas empleadas es la de antígenos de superficie inactivados con adyuvante indicada para las personas de 75 o más años y para las ingresadas en residencias de 65 o más años ya que esta vacuna tiene una mayor inmunogenicidad, para los que genera una respuesta inmune más potente en este grupo de personas con un mayor riesgo de complicaciones.

Mejoras para profesionales y usuarios

Los profesionales sanitarios contarán este año con informes mensuales sobre la cobertura de la vacunación antigripal por cupo, lo que les permitirá contar con información personalizada. La Consellería de Sanidad tiene activa también una web temática (https://gripe.sergas.es/), como el principal portal de información para la sociedad y los profesionales, en la que se actualiza toda la información técnica y los datos de evolución de la campaña.

Asimismo, todos los usuarios de la aplicación informática VACGAL recibirán los avisos del inicio de la campaña. Esta herramienta, una App gratuita de la Consellería de Sanidad, se inició en abril de este año poniendo la disposición de la ciudadanía información fiable y personalizada sobre el calendario de vacunas por medio de sus dispositivos móviles.

A partir de la tercera semana de la campaña, también se desarrollará el programa de promoción de la vacunación antigripal mediante llamada activa. Los profesionales de enfermería llamarán a la población de entre 65 y 74 años que no tenga puesta la vacuna hasta esa fecha de la campaña. Además se establecen agendas de citación especial para vacunación y se realizará vacunación a los enfermos crónicos en las visitas a domicilio.

 

 

 

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres