Día Mundial contra o Cancro de Mama: A Fisioterapia como aliada fundamental na prevención, tratamento e control do linfedema

CoFiGa reivindica maior implementación no sistema sanitario de unidades multidisciplinares específicas, formadas por profesionais sanitarios especializados nas patoloxías do sistema linfático, resaltando ademais o considerable abaratamento de custos sanitarios que supoñería potenciar a prevención nunha patoloxía cunha crecente incidencia entre a poboación

19 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Con motivo de conmemorarse hoxe, 19 de outubro, o Día Mundial contra o Cancro de Mama, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lembra que a evidencia científica avala á Fisioterapia como unha ferramenta terapéutica fundamental na prevención, tratamento e control da progresión do linfedema, unha patoloxía crónica progresiva que aparece como consecuencia do cancro de mama. E reivindica por iso unha maior implementación no sistema sanitario de unidades multidisciplinares específicas, formadas por profesionais sanitarios especializados nas patoloxías do sistema linfático, resaltando ademais o considerable abaratamento de custos sanitarios que supoñería potenciar a prevención nunha patoloxía, como o linfedema, cunha crecente incidencia entre a poboación.

Tras unha operación por cancro de mama, o obxectivo da Fisioterapia é previr a aparición do linfedema, ofrecer educación sanitaria respecto diso e, no caso de que apareza, mellorar a calidade de vida das mulleres que o padecen, para a que o linfedema representa un importante obstáculo no desenvolvemento de determinadas actividades cotiás, sociais e laborais.

O cancro de mama é o tumor máis frecuente nas mulleres dos países desenvoltos e unha patoloxía cuxo tratamento pode provocar a aparición de efectos secundarios como o linfedema.

O linfedema é unha patoloxía crónica progresiva que se presenta habitualmente froito da extirpación de ganglios e o tratamento con radioterapia tras un cancro de mama. Maniféstase como unha inchazón en brazos, pernas, ombreiros, mans e dedos ou tórax, como consecuencia da acumulación do líquido intercelular que se atopa entre a pel e o plano muscular. Ademais, pode supoñer sensibilidade na pel, dor nas articulacións ou incapacidade de movemento. Todo paciente operado de cancro ao que lle extirparan ou radiado ganglios linfáticos ten maior risco de desenvolver linfedema.

Calcúlase que unha de cada catro mulleres nesa circunstancia desenvolverá linfedema, aparecendo sobre todo no primeiro ano tras a cirurxía. O 97% dos casos de linfedema desenvólvense durante os primeiros 4 anos posteriores á cirurxía, aínda que pode aparecer mesmo ata 15 anos despois.

Os síntomas máis comúns son o aumento do volume do membro afectado, edema, pesadez, asimetría física, desfiguración e problemas de mobilidade, dor e risco de infección, entre outros, afectando a funcionalidade da extremidade.

No caso do cancro de mama, o linfedema secundario pódese producir no 25-30% dos casos nos que se extirpan os ganglios e é un dos efectos con maior impacto. Aínda que unha vez que aparece convértese nunha complicación crónica, é posible previlo se se conta con información anterior á cirurxía e se se aplican medidas preventivas inmediatamente despois da intervención cirúrxica.

Actualmente, as técnicas que se utilizan para tratar esta patoloxía son a drenaxe linfático manual, a presoterapia, as ondas de choque, a vendaxe neuromuscular, a vendaxe multicapa e os manguitos de contención, así como un programa de exercicios terapéuticos específicos para mellorar a mobilidade do brazo, evitando que se produzan complicacións. Todas teñen como finalidade diminuír o volume da extremidade e mantela nun estado óptimo.

Neste sentido, os fisioterapeutas lembran que é importante tratar o linfedema desde o primeiro momento e aseguran que os profesionais da Fisioterapia acompañarán sempre ao paciente cara a un obxectivo: conseguir a máxima funcionalidade e calidade de vida.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: La Fisioterapia como aliada fundamental en la prevención, tratamiento y control del linfedema

CoFiGa reivindica mayor implementación en el sistema sanitario de unidades multidisciplinares específicas, formadas por profesionales sanitarios especializados en las patologías del sistema linfático, resaltando además el considerable abaratamiento de costes sanitarios que supondría potenciar la prevención en una patología con una creciente incidencia entre la población

Con motivo de conmemorarse hoy, 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recuerda que la evidencia científica avala a la Fisioterapia como una herramienta terapéutica fundamental en la prevención, tratamiento y control de la progresión del linfedema, una patología crónica progresiva que aparece como consecuencia del cáncer de mama. Y reivindica por ello una mayor implementación en el sistema sanitario de unidades multidisciplinares específicas, formadas por profesionales sanitarios especializados en las patologías del sistema linfático, resaltando además el considerable abaratamiento de costes sanitarios que supondría potenciar la prevención en una patología, como el linfedema, con una creciente incidencia entre la población.

Tras una operación por cáncer de mama, el objetivo de la Fisioterapia es prevenir la aparición del linfedema, ofrecer educación sanitaria al respecto y, en caso de que aparezca, mejorar la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, para quienes el linfedema representa un importante obstáculo para el desarrollo de determinadas actividades cotidianas, sociales y laborales.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres de los países desarrollados y una patología cuyo tratamiento puede provocar la aparición de efectos secundarios como el linfedema.

El linfedema es una patología crónica progresiva que se presenta habitualmente fruto de la extirpación de ganglios y el tratamiento con radioterapia tras un cáncer de mama. Se manifiesta como una hinchazón en brazos, piernas, hombros, manos y dedos o tórax, como consecuencia de la acumulación del líquido intercelular que se encuentra entre la piel y el plano muscular. Además, puede suponer sensibilidad en la piel, dolor en las articulaciones o incapacidad de movimiento. Todo paciente operado de cáncer al que le hayan extirpado o radiado ganglios linfáticos tiene mayor riesgo de desarrollar linfedema.

Se calcula que una de cada cuatro mujeres en esa circunstancia desarrollará linfedema, apareciendo sobre todo en el primer año tras la cirugía. El 97% de los casos de linfedema se desarrollan durante los primeros 4 años posteriores a la cirugía, aunque puede aparecer incluso hasta 15 años después.

Los síntomas más comunes son el aumento del volumen del miembro afectado, edema, pesadez, asimetría física, desfiguración y problemas de movilidad, dolor y riesgo de infección, entre otros, afectando la funcionalidad de la extremidad.

En el caso del cáncer de mama, el linfedema secundario se puede producir en el 25-30% de los casos en los que se extirpan los ganglios y es uno de los efectos con mayor impacto. Aunque una vez que aparece se convierte en una complicación crónica, es posible prevenirlo si se cuenta con información anterior a la cirugía y si se aplican medidas preventivas inmediatamente después de la intervención quirúrgica.

Actualmente, las técnicas que se utilizan para tratar esta patología son el drenaje linfático manual, la presoterapia, las ondas de choque, el vendaje neuromuscular, el vendaje multicapa y los manguitos de contención, así como un programa de ejercicios terapéuticos específicos para mejorar la movilidad del brazo, evitando que se produzcan complicaciones. Todas tienen como finalidad disminuir el volumen de la extremidad y mantenerla en un estado óptimo.

En este sentido, los fisioterapeutas recuerdan que es importante tratar el linfedema desde el primer momento y aseguran que los profesionales de la Fisioterapia acompañarán siempre al paciente hacia un objetivo: conseguir la máxima funcionalidad y calidad de vida.

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres