CoFiGa explica os pasos necesarios para poder tramitar as denuncias recibidas por supostos casos de intrusismo sanitario e/ou de publicidade enganosa

Desde xaneiro deste ano, a institución colexial tramitou un total de nove denuncias ante os Servizos de Inspección Sanitaria e oito ante outras Administracións ou empresas

08 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A tramitación de nove denuncias ante os Servizos de Inspección Sanitaria e de oito ante outras Administracións ou empresas, é o balance das accións desenvolvidas este ano 2018 polo  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tras avaliar todas e cada unha das denuncias presentadas ante a institución colexial por presuntos casos de intrusismo sanitario e/ou publicidade enganosa.

Denuncias presentadas

Concretamente, desde xaneiro do 2018 ata outubro de 2018, CoFiGa presentou:

- 1 denuncia ante o Servizo de Inspección Sanitaria de Lugo, que está a ser tramitada.

- 1 denuncia ante o Servizo de Inspección Sanitaria de Ourense, que tamén está a ser tramitada.

- 6 denuncias ante o Servizo de Inspección Sanitaria da Coruña, das que ningunha parece estar a ser tramitada a pesar de haber acreditado documentalmente o ocorrido, aínda que é certo que tres son recentes.

- 1 denuncia ante o Servizo de Inspección Sanitaria de Pontevedra, que tampouco está a ser tramitada aínda, pero foi presentada hai pouco máis dun mes.

- 1 denuncia ante o Concello de Xove, que foi estimada.

- 4 denuncias ante centros deportivos, das que tres xa foron estimadas e unha é tan recente que é “normal” que aínda non teña resposta.

- 1 denuncia ante a Deputación da Coruña, que en principio foi desestimada, polo que se pediu reunión persoal co seu presidente para debater o ocorrido.

- 1 denuncia ante un centro sanitario, que cabe prever que foi desestimada por canto non temos resposta, se ben é relativamente recente.

- 1 denuncia ante unha empresa de formación, que foi estimada.

Como actúa CoFiGa ente unha denuncia

Desde a Asesoría Xurídica do CoFiGa avalíanse todas e cada unha das informacións e denuncias por presuntos casos de intrusismo e/ou publicidade enganosa que se presentan ante a institución colexial a través dos diferentes medios oficiais, estudando caso por caso a viabilidade de proceder á súa demanda.

Como determínase se unha denuncia é viable

Para iso, comproba tres cuestións: primeiro, se efectivamente préstanse servizos que poidan cualificarse como exclusivos dos fisioterapeutas sen que quen os preste posúa a pertinente titulación acreditativa; segundo, se literalmente atribúese a calidade de fisioterapeuta, terapeuta ou  osteópata; e terceiro, se é posible demostralo e cal é a gravidade do ocorrido.

Tal e como sinalan desde a Asesoría Xurídica do CoFiGa, en moitos casos as denuncias que chegan á institución colexial non son viables, por tratarse de persoas xa denunciadas, porque na publicidade denunciada non aparece dirección ou porque dita publicidade non inclúe termos  denunciables segundo a lexislación actual.

No caso de que a denuncia si sexa viable, desde a Asesoría Xurídica do CoFiGa determínase se debe ser presentada por vía penal ou a través dunha reclamación por vía administrativa ante os Servizos de Inspección Sanitaria, ou ben remitindo unha comunicación ao centro ou persoa denunciada para que proceda ao cese da súa actuación.

En todo caso, é necesario ter en conta que CoFiGa non pode xulgar o ocorrido, non é un xuíz nin a Administración competente para sancionar.

E tamén que desde CoFiGa xamais se revela a identidade do denunciante, xa que presenta denuncias e remite comunicacións no seu propio nome. 

Por todo iso, e ao obxecto de resolver dúbidas respecto diso,  CoFiGa realiza as seguintes aclaracións:

Que podemos denunciar ante o CoFiGa

Ao negocio ou persoa que actúe como Centro de Fisioterapia ou fisioterapeuta sen selo, xa sexa anunciando a prestación de servizos con técnicas exclusivas dos fisioterapeutas (como masaxe terapéutica,  osteopatía ou electroterapia, entre outras) ou xa sexa anunciándose literalmente como fisioterapeuta, terapeuta ou  osteópata.

Como presentar unha denuncia ante o CoFiGa

Enviando ao CoFiGa os datos completos do negocio ou persoa sobre os que recaen as sospeitas: nome da devandita persoa ou empresa, a dirección na que se prestan os servizos sanitarios denunciados e o contido da publicidade difundida (achegando fotos das redes sociais, vinilos, cartóns comerciais, placas en fachadas…), na que se especifiquen termos susceptibles de ser demandados. 

CoFiGa comunicará ao denunciante a recepción da denuncia, no prazo aproximado dun mes comunicaralle se é viable e se se puido presentar a denuncia ante o organismo competente, para antes de tres meses comunicaralle se se está tramitando ou, no seu caso, cal foi a resolución do caso.

CoFiGa explica los pasos necesarios para poder tramitar las denuncias recibidas por supuestos casos de intrusismo sanitario y/o de publicidad engañosa

Desde enero de este año, la institución colegial ha tramitado un total de nueve denuncias ante los Servicios de Inspección Sanitaria y ocho ante otras Administraciones o empresas

La tramitación de nueve denuncias ante los Servicios de Inspección Sanitaria y de ocho ante otras Administraciones o empresas, es el balance de las acciones desarrolladas este año 2018 por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tras evaluar todas y cada una de las denuncias presentadas ante la institución colegial por presuntos casos de intrusismo sanitario y/o publicidad engañosa.

Denuncias presentadas

Concretamente, desde enero de 2018 hasta octubre de 2018, CoFiGa ha presentado:

- 1 denuncia ante el Servicio de Inspección Sanitaria de Lugo, que está tramitándose.

- 1 denuncia ante el Servicio de Inspección Sanitaria de Orense, que también está tramitándose.

- 6 denuncias ante el Servicio de Inspección Sanitaria de A Coruña, de las que ninguna parece estar tramitándose a pesar de haber acreditado documentalmente lo ocurrido, si bien es cierto que tres son recientes.

- 1 denuncia ante el Servicio de Inspección Sanitaria de Pontevedra, que tampoco está tramitándose aún, pero fue presentada hace poco más de un mes.

- 1 denuncia ante el Ayuntamiento de Xove, que fue estimada.

- 4 denuncias ante centros deportivos, de las que tres ya han sido estimadas y una es tan reciente que es “normal” que aún no se haya tenido respuesta.

- 1 denuncia ante la Diputación de A Coruña, que en principio ha sido desestimada, por lo que se ha pedido reunión personal con su presidente para debatir lo ocurrido.

- 1 denuncia ante un centro sanitario, que cabe prever que fue desestimada por cuanto no se ha recibido respuesta , si bien es relativamente reciente.

- 1 denuncia ante una empresa de formación, que resultó estimada.

Cómo actúa CoFiGa ente una denuncia

Desde la Asesoría Jurídica del CoFiGa se evalúan todas y cada una de las informaciones y denuncias por presuntos casos de intrusismo y/o publicidad engañosa que se presentan ante la institución colegial a través de los diferentes medios oficiales, estudiando caso por caso la viabilidad proceder a su demanda.

Cómo se determina si una denuncia es viable

Para ello, comprueba tres cuestiones: primero, si efectivamente se prestan servicios que puedan calificarse como exclusivos de los fisioterapeutas sin que quien los preste posea la pertinente titulación acreditativa; segundo, si literalmente se atribuye la cualidad de fisioterapeuta, terapeuta u osteópata; y tercer, si es posible demostrarlo y cuál es la gravedad de lo ocurrido.

Tal y como señalan desde la Asesoría Jurídica del CoFiGa, en muchos casos las denuncias que llegan a la institución colegial no son viables, por tratarse de personas ya denunciadas, porque en la publicidad denunciada no aparece dirección o porque dicha publicidad no incluye términos denunciables según la legislación actual.

En caso de que la denuncia sí sea viable, desde la Asesoría Jurídica del CoFiGa se determina si debe ser presentada por vía penal o a través de una reclamación por vía administrativa ante los Servicios de Inspección Sanitaria, o bien remitiendo una comunicación al centro o persona denunciada para que cese en su actuación.

En todo caso, es necesario tener en cuenta que CoFiGa no puede juzgar lo ocurrido, no es un juez ni la Administración competente para sancionar.

Y también que desde CoFiGa jamás se revela la identidad del denunciante, ya que presenta denuncias y remite comunicaciones en su propio nombre. 

Por todo ello, y al objeto de resolver dudas al respecto, CoFiGa realiza las siguientes aclaraciones:

Qué podemos denunciar ante el CoFiGa

Al negocio o persona que actúe como Centro de Fisioterapia o fisioterapeuta sin serlo, ya sea anunciando la prestación de servicios con técnicas exclusivas de los fisioterapeutas (como masaje terapéutico, osteopatía o electroterapia, entre otras) o ya sea anunciándose literalmente como fisioterapeuta, terapeuta u osteópata.

Cómo presentar una denuncia ante el CoFiGa

Enviando al CoFiGa los datos completos del negocio o persona sobre los que recaen las sospechas: nombre de dicha persona o empresa, la dirección en la que se prestan los servicios sanitarios denunciados y el contenido de la publicidad difundida (adjuntando fotos de las redes sociales, vinilos, tarjetas comerciales, placas en fachadas…), en los que se especifiquen términos susceptibles de ser demandados.  

 

CoFiGa comunicará al denunciante la recepción de la denuncia, en el plazo aproximado de un mes le comunicará si es viable y si se pudo presentar la denuncia ante el organismo competente y antes de tres meses le comunicará si se está tramitando o, en su caso, cuál ha sido la resolución del caso. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres