Usar repousacabezas nos dispositivos de suxeición dos bebés e nenos é fundamental para garantir a súa seguridade ao viaxar en coche

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ centra o seu videoconsello deste mes de setembro en aconsellar sobre as precaucións que se deben ter en conta á hora de transportar bebés e nenos no coche de maneira saudable

26 Sep 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Nos dispositivos de suxeición que utilizamos como asento de nenos e bebés cando viaxamos en coche, é fundamental prestar atención ao repousacabezas, colocándoo á altura adecuada, así como utilizar accesorios que permitan evitar malas posicións da cabeza dos nenos cando queden durmidos durante os traxectos.

Esta é unha das recomendacións realizadas polos fisioterapeutas no videoconsello de setembro da súa campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’, que se centra nesta ocasión nas precaucións para ter en conta á hora de transportar bebés e nenos no coche de maneira saudable.

- Videoconsello en galego: https://youtu.be/bay1XaSui2Q

- Videoconsello en español: https://youtu.be/oq72k7_Ux4s

Consideracións como ancorar correctamente as cadeiriñas dos nenos ao asento do coche ou utilizar sempre dispositivos de suxeición que estean homologados, son tamén aspectos fundamentais para que os nenos e bebés viaxen o máis suxeitos e seguros posible no caso de que se produza calquera accidente.

Os fisioterapeutas recomendan así mesmo que, en función do peso e a idade do menor, viaxen a  contramarcha (é dicir, mirando cara atrás e non cara a adiante) e que os cintos de seguridade estean axustados á talla e tamaño do neno, evitando que quede pouco suxeito ou que, pola contra, o cinto exerza demasiada presión sobre o neno e poida sentirse incómodo.

Ademais, os fisioterapeutas aconsellan prestar atención ao tipo de dispositivo no que se transporta ao bebé, xa que moitos non están deseñados para permanecer neles demasiado tempo e poden ser prexudiciais para a columna do pequeno. En concreto, os dispositivos tipo “ovo” non son aconsellables para traxectos de longa duración.

Outras recomendacións dos fisioterapeutas neste videoconsello son evitar colocar aos bebés nos dispositivos de suxeición con roupa moi voluminosa, como chaquetóns ou bufandas, xa que en caso de impacto é máis probable que poidan escorregarse con maior facilidade; ou utilizar espellos interiores que permitan controlar aos menores sen variar a postura do condutor: unha vez estean situados correctamente no seu dispositivo de suxeición, que colocaremos preferiblemente na parte de atrás do coche, os espellos interiores facilitarán que os condutores podamos manter unha posición adecuada de condución sen perder o control visual dos menores, evitando así posibles riscos derivados dun xiro cara atrás.

Recomendacións  á hora de cargar aos bebés

Á hora de cargar aos bebés en brazos para montarlles no coche tamén se deben ter en conta algunhas consideracións, como evitar movementos bruscos e abrir a porta do vehículo o máximo posible para non realizar xestos forzados innecesarios.

Ademais, mentres se carga ao bebé en brazos é recomendable ter en conta algunhas recomendacións que poden previr a aparición de lesións  musculoesqueléticas. Así, os fisioterapeutas aconsellan flexionar os xeonllos e manter ao bebé o máis pegado ao corpo posible se hai que levantalo desde unha baixa altura. En caso de utilizar sistemas de soporte de bebés que conseguen mantelo o máis próximo ao noso corpo posible, sempre hai que ter en conta a estabilidade do adulto.

Por último, os fisioterapeutas aconsellan non manter moito tempo a un menor en brazos sen ningún tipo de soporte, pois pode producir lesións nas costas derivadas do esforzo prolongado ou as malas posturas.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións  musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Usar reposacabezas en los dispositivos de sujeción de los bebés y niños es fundamental para garantizar su seguridad al viajar en coche

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra su videoconsejo de este mes de septiembre en aconsejar sobre las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de transportar bebés y niños en el coche de manera saludable

En los dispositivos de sujeción que utilizamos como asiento de niños y bebés cuando viajamos en coche, es fundamental prestar atención al reposacabezas, colocándolo a la altura adecuada, así como utilizar accesorios que permitan evitar malas posiciones de la cabeza de los niños cuando se queden dormidos durante los trayectos.

Esta es una de las recomendaciones realizadas por los fisioterapeutas en el videoconsejo de septiembre de su campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, que se centra en esta ocasión en las precauciones a tener en cuenta a la hora de transportar bebés y niños en el coche de manera saludable.

- Videoconsejo en gallego: https://youtu.be/bay1XaSui2Q

- Videoconsejo en español: https://youtu.be/oq72k7_Ux4s

Consideraciones como anclar correctamente las sillitas al asiento del coche o utilizar dispositivos de sujeción que estén homologados, son también aspectos fundamentales para que los niños y bebés viajen lo más sujetos y seguros posible en caso de que se produzca cualquier accidente.

Los fisioterapeutas recomiendan asimismo que, en función del peso y la edad del menor, viajen a contramarcha (es decir, mirando hacia atrás y no hacia adelante) y que los cinturones de seguridad estén ajustados a la talla y tamaño del niño, evitando que quede poco sujeto o, por el contrario, el cinturón ejerza demasiada presión sobre el niño y pueda sentirse incómodo.

Además, los fisioterapeutas aconsejan prestar atención al tipo dispositivo en el que se transporta al bebé, ya que muchos no están diseñados para permanecer en ellos demasiado tiempo y pueden ser perjudiciales para la columna del pequeño. En concreto, los dispositivos tipo “huevo” no son aconsejables para trayectos de larga duración.

Otras recomendaciones de los fisioterapeutas en este videoconsejo son evitar colocar a los bebés en los dispositivos de sujeción con ropa muy voluminosa, como chaquetones o bufandas, ya que en caso de impacto es más probable que puedan escurrirse con mayor facilidad, o utilizar espejos interiores que permitan controlar a los menores sin variar la postura del conductor: una vez estén situados correctamente en su dispositivo de sujeción, que colocaremos preferiblemente en la parte de atrás del coche, los espejos interiores facilitarán que los conductores podamos mantener una posición adecuada de conducción sin perder el control visual de los menores, evitando así posibles riesgos derivados de un giro hacia atrás.

Recomendaciones  a la hora de cargar a los bebés

A la hora de cargar a los bebés en brazos para montarles en el coche también se han de tener en cuenta algunas consideraciones, como evitar movimientos bruscos y abrir la puerta del vehículo lo máximo posible para no realizar gestos forzados innecesarios.

Además, mientras se carga al bebé en brazos es recomendable tener en cuenta algunas recomendaciones que pueden prevenir la aparición de lesiones musculoesqueléticas. Así, los fisioterapeutas aconsejan flexionar las rodillas y mantener al bebé lo más pegado al cuerpo posible si hay que levantarlo desde una baja altura. En caso de utilizar sistemas de soporte de bebés que consiguen mantenerlo lo más cercano a nuestro cuerpo posible, siempre hay que tener en cuenta la estabilidad del adulto.

Por último, los fisioterapeutas aconsejan no mantener mucho tiempo a un menor en brazos sin ningún tipo de soporte, pues puede producir lesiones en la espalda derivadas del esfuerzo prolongado o las malas posturas.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres