Aviso urxente do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

En relación coa inscrición de centros sanitarios privados no Rexistro Xeral de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios (REGCESS)

07 Sep 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) trasladounos hoxe, 07/09/18, que deamos a máxima difusión a tres cuestiones relativas á inscrición dos centros sanitarios privados no Rexistro Xeral de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios (REGCESS) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social (MSCBS):

1. Que todos os centros sanitarios privados tamén deben darse de alta no Rexistro Xeral de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios (REGCESS), para poder dar de alta aos seus traballadores. En caso contrario, non funcionará o  aplicativo.

2. Que a información publicada no Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios (REPS) irase actualizando a medida que avance a súa posta en marcha.

3. Que o portal REPS terá proximamente habilitado un formulario para que o representante de cada centro poida darse de alta. Ata que o formulario estea dispoñible dentro do portal REPS, poderán darse de alta cumprimentando o formulario de inscrición adxunto e enviándoo a reps@mscbs.es, tendo en conta como requisitos imprescindibles que:

- O documento será cumprimentado sobre o orixinal que se adxunta. Non serán válidos os documentos manuscritos e posteriormente  escaneados.

- Deberán aparecer cumprimentados todos os campos, incluída a casa de confirmación sobre a veracidade dos datos facilitados.

Só deste xeito poderá tramitarse o alta no REGCESS para despois facilitar o acceso ao REPS.

O  RD 640/2014, do 25 de xullo, polo que se regula o Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios (REPS), no seu Artigo 6, establece que os Centros Sanitarios Privados inscritos no Rexistro Xeral de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios (REGCESS), están obrigados a comunicar os datos dos profesionais sanitarios e da profesionais da área  sanitaria de formación profesional incluídos nos seus rexistros.

O Rexistro Estatal de Profesionais Sanitarios (REPS) é unha listaxe de profesionais sanitarios autorizados para traballar en España que o  MSCBS pon en marcha coa finalidade de facilitar a planificación de necesidades de profesionais sanitarios e coordinar as políticas de recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e que ten por obxectivo garantir aos cidadáns que devanditos profesionais son aptos para os seus respectivos labores e que contan coas titulacións correspondentes.

 

 Aviso urgente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

En relación con la inscripción de centros sanitarios privados en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS)

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) nos ha trasladado hoy, 07/09/18, que demos la máxima difusión a tres cuestiones relativas a la inscripción en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS):

1. Que todos los centros privados sanitarios también deben darse de alta en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS), para poder dar de alta a sus trabajadores. En caso contrario, no funcionará el aplicativo.

2. Que la información publicada en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) se irá actualizando a medida que avance su puesta en marcha.

3. Que el portal REPS tendrá próximamente habilitado un formulario para que el representante de cada centro pueda darse de alta. Hasta que el formulario esté disponible dentro del portal REPS, podrán darse de alta cumplimentando el formulario de inscripción adjunto y enviándolo a reps@mscbs.es, teniendo en cuenta como requisitos imprescindibles que:

- El documento será cumplimentado sobre el original que se adjunta. No serán válidos los documentos manuscritos y posteriormente escaneados.

- Deberán aparecer cumplimentados todos los campos, incluida la casilla de confirmación sobre la veracidad de los datos facilitados.

Solo de este modo podrá tramitarse el alta en el REGCESS para después facilitar el acceso al REPS.

El RD 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, en su Artículo 6, establece que los Centros Sanitarios Privados inscritos en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS), están obligados a comunicar los datos de los profesionales sanitarios y de los profesionales del  área sanitaria de formación profesional incluidos en sus registros.

El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) es un listado de profesionales sanitarios autorizados para trabajar en España que el MSCBS pone en marcha con la finalidad de facilitar la planificación de necesidades de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que tiene por objetivo garantizar a los ciudadanos que dichos profesionales son aptos para sus respectivas labores y que cuentan con las titulaciones correspondientes.

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres