#UnDeCadaCatro, lema do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia para conmemorar o Día Mundial da Fisioterapia 2018

Visibilizando o importante papel da Fisioterapia como ferramenta de alta efectividade e eficiencia na abordaxe dos trastornos de Saúde Mental

06 Sep 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Con motivo da conmemoración o sábado 8 de setembro do Día Mundial da Fisioterapia, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon o foco en visibilizar a efectividade e eficiencia da actuación dos fisioterapeutas na abordaxe dos diferentes trastornos que afectan á Saúde Mental da poboación, tan frecuentes na nosa poboación, como é o caso da depresión, os trastornos da alimentación, a esquizofrenia e outras psicoses, as alteracións da personalidade, o autismo, as demencias, o Alzheimer, as condutas  adictivas e a ansiedade, rompendo ao tempo os tabús que os rodean.

Destacar neste sentido que recentes estudos epidemiolóxicos publicados sinalan que a probabilidade de que unha persoa sufra dalgún tipo de trastorno de saúde mental é o dobre (1 de cada 4) de que sufra algún tipo de dor lumbar (1 de cada 10).

Co hashtag #UnDeCadaCatro, CoFiGa desenvolverá ao longo do ano unha serie de accións divulgativas e informativas, nas que os fisioterapeutas galegos actuarán como voceiros desta problemática.

Fisioterapia en Saúde Mental

Son numerosos os estudos que demostran científicamente que a Fisioterapia en Saúde Mental constitúe unha excelente ferramenta terapéutica para combater trastornos de forte carácter  psicosomático característicos dos trastornos de Saúde Mental, mellorando as capacidades funcionais e incrementando a calidade de vida dunhas persoas que están máis predispostas a sufrir problemas  neuromusculares,  fisiopatológicos,  ostearticulares e  psicomotrices, entre outros.

A Fisioterapia en Saúde Mental tamén incide positivamente no alivio das alteracións físicas e fisiolóxicas que orixinan este tipo de trastornos (insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por afeccións respiratorias asociadas, dor crónica, contracturas musculares, rixidez, tremores...), á vez que reduce os efectos secundarios da forte medicación á que habitualmente están sometidos os afectados. 

Ademais, a intervención dos fisioterapeutas neste campo inclúe unha adecuada abordaxe doutro tipo problemas, como as incontinencias  urinarias e fecais, que poidan estar presentes nas persoas afectadas por este tipo de patoloxías.

Obxectivos e técnicas da Fisioterapia en Saúde Mental

Como complemento esencial á Farmacoloxía e á Psicoterapia, os obxectivos da Fisioterapia en Saúde Mental son: manter ou mellorar a condición física, favorecer a independencia e autonomía, previr complicacións derivadas da falta de actividade ou do encamamento prolongado, reducir síntomas secundarios ao tratamento farmacolóxico, aliviar síntomas músculo- esqueléticos, mellorar a calidade de vida de persoas con trastorno mental, tratar e promover o benestar físico dos pacientes, así como o fomento da educación para a saúde física dos pacientes, os seus familiares e coidadores.

Para iso, as técnicas utilizadas polos fisioterapeutas especialistas en Saúde Mental son principalmente: terapia psicomotora, masoterapia adaptada, estimulación multisensorial, actividade física adaptada,  reeducación postural global, biofeedback, manexo da dor aguda e crónica, técnicas de relaxación, hidroterapia, terapia manual, ergonomía, terapia de conciencia corporal, terapia psicomotora, estimulación basal, estimulación multisensorial, e outras terapias.

A atención da Fisioterapia en Saúde Mental pódese realizar en distintos contextos, principalmente en hospitalización curta e de media estancia, en residencias e centros especializados, así como en Atención Primaria, especialmente en relación coa prevención e promoción da saúde física.

Experiencia noutros países e situación en España

A Saúde Mental é un campo de actuación da Fisioterapia que conta tamén co aval dunha longa e exitosa traxectoria en países da nosa contorna europea, como Francia, Bélxica, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda e Suecia, así como en Estados Unidos, Australia ou Canadá, onde os fisioterapeutas están plenamente integrados nos equipos multidisciplinares encargados de dar resposta aos diferentes trastornos que afectan á Saúde Mental da poboación, unha medida que non está suficientemente implantada en España.

Prevalencia e incidencia dos trastornos mentais

Aínda que cunha gran variedade en canto ás súas manifestacións, os trastornos mentais caracterízanse en xeral por unha combinación de alteracións do pensamento, a percepción, as emocións, a conduta e as relacións cos demais. Entre eles inclúense a depresión, o trastorno afectivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demencia, as discapacidades intelectuais e os trastornos do desenvolvemento, como o autismo.

Constitúen, xunto cos trastornos  musculoesqueléticos de longa duración, as principais causas de baixa por enfermidade en todo o mundo.

Ocasionan un enorme sufrimento, dificultan a capacidade de aprendizaxe dos nenos e interferen significativamente na vida das persoas que os padecen. Ademais da discapacidade e mortalidade prematura por suicidio que ás veces orixinan, tenden tamén a producir o illamento social de quen os padece.

A súa prevalencia continúa aumentando (calcúlase que 1 de cada 6 persoas padeceu un problema mental na última semana), causando efectos considerables na saúde das persoas e graves consecuencias a nivel socioeconómico e no ámbito dos dereitos humanos en todos os países: 1 de cada 4 persoas experimentará un problema de Saúde Mental dalgún tipo ao longo da súa vida.

Definida pola Organización Mundial da Saúde (OMS) como a “epidemia do século XXI”, a depresión é un dos trastornos mentais máis frecuente e unha das principais causas de discapacidade en todo o mundo. A nivel mundial afecta a máis de 300 millóns de persoas en todo o mundo, con maior prevalencia nas mulleres que nos homes. En España as cifras de 2015 arroxan que afecta a un total de 2.408.700 habitantes (5,2 % da poboación). Galicia é unha das comunidades autónomas que concentran maior número de casos de depresión, cun 10,33%, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Entre as psicoses, a esquizofrenia é un trastorno mental grave que afecta a ao redor de 21 millóns de persoas de todo o mundo. Adoita manifestarse ao final da adolescencia ou o principio da idade adulta.

No mundo hai uns 47,5 millóns de persoas que padecen demencia, un trastorno de natureza crónica e progresiva caracterízase pola deterioración da función cognitiva (é dicir, a capacidade para procesar o pensamento) máis aló do que podería considerarse consecuencia do envellecemento normal.

En canto aos trastornos do desenvolvemento, como o autismo, adoitan manifestarse xa na infancia, persistindo habitualmente ata a idade adulta, causando unha disfunción ou un atraso na maduración do sistema nervioso central. Polo xeral, non se caracterizan por períodos de remisión e  recidivas como moitos outros trastornos mentais, senón que seguen un patrón constante.

Causas

Os determinantes da Saúde Mental e dos trastornos mentais inclúen non só características individuais, como a capacidade para xestionar os nosos pensamentos, emocións, comportamentos e interaccións cos demais, senón tamén factores sociais, culturais, económicos, políticos e ambientais, como as políticas nacionais, a protección social, o nivel de vida, as condicións laborais ou os apoios sociais da comunidade.

Outros factores que poden causar trastornos mentais son a tensión, a herdanza xenética, a alimentación, as infeccións  perinatales e a exposición a riscos ambientais.

Recursos do sistema de saúde

Os sistemas de saúde aínda non deron unha resposta adecuada á carga de trastornos mentais, existindo unha gran diverxencia en todo o mundo entre a necesidade de tratamento e a súa prestación: nos países de ingresos baixos e medios, entre un 76% e un 85% das persoas con trastornos mentais graves non recibe tratamento; a cifra é alta tamén nos países de ingresos elevados: entre un 35% e un 50%.

O problema complícase aínda máis pola escasa calidade da atención que reciben os casos tratados.

En España, excluíndo os trastornos causados polo uso indebido de substancias, calcúlase que o 9% da poboación padece polo menos un trastorno mental na actualidade e que algo máis do 15% padecerao ao longo da súa vida.

En Galicia, o 21,6% da poboación adulta ha experimentado algún trastorno mental nalgún momento da súa vida, e o 7,4% durante o último ano (Mateosy  Beneyto, 2009), estimándose que ao redor dun 20% das persoas terán un trastorno mental nalgún momento da súa vida.

Día Mundial da Fisioterapia

O Día Mundial da Fisioterapia, que se conmemora anualmente cada 8 de setembro, estableceuse en 1996 pola Confederación Mundial de Fisioterapia (World Confederation for  Physical Therapy), entidade membro da Organización Mundial da Saúde (OMS) que na actualidade representa a máis de 450.000 fisioterapeutas a través das súas 109 organizacións nacionais que a integran, entre elas o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia a través da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

O seu obxectivo é dar a coñecer e demostrar ante a poboación en xeral, e ante as diferentes administracións en particular, a capacitación dos fisioterapeutas como profesionais sanitarios expertos no movemento e na mobilidade funcional das persoas, resaltando ao mesmo tempo a rendibilidade económica dun Fisioterapia de calidade ao alcance de todos, coa consecuente redución de custos no sistema sanitario.

#UnDeCadaCatro, lema del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia 2018

Visibilizando el importante papel de la Fisioterapia como herramienta de alta efectividad y eficiencia en el abordaje de los trastornos de Salud Mental

Con motivo de la conmemoración el sábado 8 de septiembre del Día Mundial de la Fisioterapia, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone el foco en visibilizar la efectividad y eficiencia de la actuación de los fisioterapeutas en el abordaje de los diferentes trastornos que afectan a la Salud Mental de la población, tan frecuentes en nuestra población, como es el caso de la depresión, los trastornos de la alimentación, la esquizofrenia y otras psicosis, las alteraciones de la personalidad, el autismo, las demencias, el Alzheimer, las conductas adictivas y la ansiedad, rompiendo al tiempo los tabúes que los rodean.

Destacar en este sentido que recientes estudios epidemiológicos publicados señalan que la probabilidad de que una persona sufra de algún tipo de trastorno de salud mental es el doble (1 de cada 4) de que sufra algún tipo de dolor lumbar (1 de cada 10).

Con el hashtag #UnDeCadaCatro, CoFiGa desarrollará a lo largo del año una serie de acciones divulgativas e informativas, en las que los fisioterapeutas gallegos actuarán como altavoces de esta problemática.

Fisioterapia en Salud Mental

Son numerosos los estudios que han demostrado científicamente que la Fisioterapia en Salud Mental constituye una excelente herramienta terapéutica para combatir trastornos de fuerte carácter psicosomático característicos de los trastornos de Salud Mental, mejorando las capacidades funcionales e incrementando la calidad de vida de unas personas que están más predispuestas a sufrir problemas neuromusculares, fisiopatológicos, ostearticulares y psicomotrices, entre otros.

La Fisioterapia en Salud Mental también incide positivamente en el alivio de las alteraciones físicas y fisiológicas que originan este tipo de trastornos (insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por afecciones respiratorias asociadas, dolor crónico, contracturas musculares, rigidez, temblores...), al tiempo que reduce los efectos secundarios de la fuerte medicación a la que habitualmente están sometidos los afectados. 

Además, la intervención de los fisioterapeutas en este campo incluye un adecuado abordaje de otro tipo problemas, como las incontinencias urinarias y fecales, que puedan estar presentes en las personas afectadas por este tipo de patologías.

Objetivos y técnicas de la Fisioterapia en Salud Mental

Como complemento esencial a la Farmacología y a la Psicoterapia, los objetivos de la Fisioterapia en Salud Mental son: mantener o mejorar la condición física, favorecer la independencia y autonomía, prevenir complicaciones derivadas de la falta de actividad o del encamamiento prolongado, reducir síntomas secundarios al tratamiento farmacológico, aliviar síntomas músculo-esqueléticos, mejorar la calidad de vida de personas con trastorno mental, tratar y promover el bienestar físico de los pacientes, así como el fomento de la educación para la salud física de los pacientes, sus familiares y cuidadores

Para ello, las técnicas utilizadas por los fisioterapeutas especialistas en Salud Mental son principalmente: terapia psicomotora, masoterapia adaptada, estimulación multisensorial, actividad física adaptada, reeducación postural global, biofeedback, manejo del dolor agudo y crónico, técnicas de relajación, hidroterapia, terapia manual, ergonomía, terapia de conciencia corporal, terapia psicomotora, estimulación basal, estimulación multisensorial, y otras terapias.

La atención de la Fisioterapia en Salud Mental se puede realizar en distintos contextos, principalmente en hospitalización corta y de media estancia, en residencias y centros especializados, así como en Atención Primaria, especialmente en relación con la prevención y promoción de la salud física.

Experiencia en otros países y situación en España

La Salud Mental es un campo de actuación de la Fisioterapia que cuenta también con el aval de una larga y exitosa trayectoria en países de nuestro entorno europeo, como Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia, así como en Estados Unidos, Australia o Canadá, donde los fisioterapeutas están plenamente integrados en los equipos multidisciplinares encargados de dar respuesta a los diferentes trastornos que afectan a la Salud Mental de la población, una medida que sin embargo está suficientemente implantada en España.

Prevalencia e incidencia de los trastornos mentales

Aunque con una gran variedad en cuanto a sus manifestaciones, los trastornos mentales se caracterizan en general por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo.

Constituyen, junto con los trastornos musculoesqueléticos de larga duración, las principales causas de baja por enfermedad en todo el mundo.

Ocasionan un enorme sufrimiento, dificultan la capacidad de aprendizaje de los niños e interfieren significativamente en la vida de las personas que los padecen. Además de la discapacidad y mortalidad prematura por suicidio que a veces originan, tienden también a producir el aislamiento social de quienes los padecen.

Su prevalencia continúa aumentando (se calcula que 1 de cada 6 personas ha padecido un problema mental en la última semana), causando efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en todos los países: 1 de cada 4 personas experimentará un problema de Salud Mental de algún tipo a lo largo de su vida.

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la “epidemia del siglo XXI”, la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. A nivel mundial afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. En España las cifras de 2015 arrojan que afecta a un total de 2.408.700 habitantes (5,2 % de la población). Galicia es una de las comunidades autónomas que concentran mayor número de casos de depresión, con un 10,33%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Entre las psicosis, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. Suele manifestarse al final de la adolescencia o el principio de la edad adulta.

En el mundo hay unos 47,5 millones de personas que padecen demencia, un trastorno de naturaleza crónica y progresiva se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse consecuencia del envejecimiento normal.

En cuanto a los trastornos del desarrollo, como el autismo, suelen manifestarse ya en la infancia, persistiendo habitualmente hasta la edad adulta, causando una disfunción o un retraso en la maduración del sistema nervioso central. Por lo general, no se caracterizan por periodos de remisión y recidivas como muchos otros trastornos mentales, sino que siguen un patrón constante.

Causas

Los determinantes de la Salud Mental y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales, como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad.

Otros factores que pueden causar trastornos mentales son el estrés, la herencia genética, la alimentación, las infecciones perinatales y la exposición a riesgos ambientales.

Recursos del sistema de salud

Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales, existiendo una gran divergencia en todo el mundo entre la necesidad de tratamiento y su prestación: en los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento; la cifra es alta también en los países de ingresos elevados: entre un 35% y un 50%.

El problema se complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados.

En España, excluyendo los trastornos causados por el uso indebido de sustancias, se calcula que el 9% de la población padece al menos un trastorno mental en la actualidad y que algo más del 15% lo padecerá a lo largo de su vida.

En Galicia, el 21,6% de la población adulta ha experimentado algún trastorno mental en algún momento de su vida, y el 7,4% durante el último año (Mateosy Beneyto, 2009), estimándose que en torno a un 20% de las personas tendrán un trastorno mental en algún momento de su vida.

Día Mundial de la Fisioterapia

El Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora anualmente cada 8 de septiembre, se estableció en 1996 por la Confederación Mundial de Fisioterapia (World Confederation for Physical Therapy), entidad miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en la actualidad representa a más de 450.000 fisioterapeutas a través de sus 109 organizaciones nacionales que la integran, entre ellas el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

Su objetivo es dar a conocer y demostrar ante la población en general, y ante las diferentes administraciones en particular, la capacitación de los fisioterapeutas como profesionales sanitarios expertos en el movimiento y en la movilidad funcional de las personas, resaltando al mismo tiempo la rentabilidad económica de un Fisioterapia de calidad al alcance de todos, con la consecuente reducción de costes en el sistema sanitario.

 

 

 

 

 

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres