Operación saída: os cambios posturais e o descanso durante a viaxe, claves para evitar accidentes en vacacións

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes de xullo en concienciar sobre a importancia de realizar descansos e estiramentos na viaxe durante a operación saída de verán

26 Jul 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Realizar cambios posturais no asento, facer estiramentos da musculatura e parar para descansar cada dúas horas, son algúns dos consellos clave que poden evitar accidentes de tráfico nos desprazamentos por estrada, segundo explican os fisioterapeutas no videoconsello do mes de xullo da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’.

Ante a proximidade da operación saída e retorno de finais de xullo e principios de agosto, un dos momentos de maior afluencia de tráfico na estrada e cando se realizan traxectos de longo percorrido, o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o videoconsello do mes de xullo a sensibilizar á cidadanía da importancia de adoptar medidas encamiñadas a paliar a fatiga ao volante e posibles problemas musculares:

- ga: https://youtu.be/3grA7HTiFog

- es: https://youtu.be/uf5jJTY7KOU

As principais lesións que se poden producir durante a condución son as torácicas (por uso inadecuado do cinto), lumbares ou lesións musculares da parte posterior da coxa e pantorrilla (por postura inadecuada ao utilizar os pedais).

O videoconsello lembra a necesidade de planificar a viaxe para evitar as horas de maior afluencia de tráfico, a importancia de realizar paradas cada dúas horas para descansar e realizar exercicios de mobilidade activa e estiramentos para relaxar a musculatura implicada na condución (pescozo, ombreiros, pernas, etc). Ademais, aconséllase realizar cambios posturais no asento e exercicios de relaxación muscular para previr dores de costas, perda de concentración ou cansazo xeral.

Porque, tal e como advirten os fisioterapeutas, a fatiga inflúe nunha parte moi relevante dos accidentes. Para previla, ademais de descansar, é fundamental tamén evitar comidas copiosas, bebidas alcohólicas e estimulantes como a  cafeína, así como  hidratarse suficientemente.

Condución  ergonómica

Os fisioterapeutas resaltan a necesidade de conducir de maneira  ergonómica, para o que é imprescindible suxeitar o volante coas dúas mans e sentar a unha distancia apropiada, é dicir, estirando os dous brazos de maneira que os pulsos das mans queden na parte superior do volante. Igualmente, convén situar o repousacabezas á altura da metade dos ollos.

O respaldo é outro elemento ao que hai que prestar atención, pois non debe ir nin demasiado recto nin demasiado inclinado, de maneira que os brazos e os cóbados estean o suficientemente estirados. Ademais, recoméndase que ao conducir o xeonllo dereito do condutor vaia solto e nunca se apoie no interior do vehículo, co que se consegue evitar a sensación de adormecemento das pernas.

Así mesmo, para evitar lesións ao entrar e saír do vehículo, os fisioterapeutas recomendan entrar primeiro coa  pelvis, sentándonos no asento e facendo punto fixo para despois rotar as pernas ao interior. Para saír do coche, habería que facelo en sentido contrario. Ademais, convén manter as costas rectas á hora de introducir e extraer equipaxe do maleteiro.

Non sacar brazos e mans polo portelo; abrocharse o cinto de seguridade e empregar as medidas de suxeición para os nenos; non consumir alcol e drogas, e non utilizar o teléfono móbil son outras das recomendacións que han de ser tidas en conta.

En suma, trátase de contribuír a evitar lesións ao conducir e, sobre todo, accidentes de tráfico, que supoñen un problema de saúde pública cunhas secuelas que en ocasións requiren longos tratamentos e mesmo atención para sempre, apuntan os fisioterapeutas.

As lesións máis frecuentes derivadas dos accidentes de tráfico, á parte das contusións, son os traumatismos cranioencefálicos e as fracturas e polifracturas de gravidade variable.

Como evitar a síndrome da clase turista nas viaxes en avión

Pero máis aló do coche, o  videoconsello de xullo centra a atención tamén nas viaxes que se realizan en avión. Neste punto, en voos longos, para evitar o coñecido como ‘síndrome da clase turista’, pódense practicar exercicios como elevar uns centímetros os pés do chan e aguantar o peso das pernas; facer exercicios de mobilización de pescozo, ombreiros e nocellos ou apertar unha palma contra a outra á altura do peito con presións intermitentes, entre outros.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo- esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Videoconsejo del mes de julio de su campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’:

Operación salida: los cambios posturales y el descanso durante el viaje, claves para evitar accidentes en vacaciones

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes de julio en concienciar sobre la importancia de realizar descansos y estiramientos en el viaje durante la operación salida de verano

Realizar cambios posturales en el asiento, hacer estiramientos de la musculatura y parar para descansar cada dos horas, son algunos de los consejos clave que pueden evitar accidentes de tráfico en los desplazamientos por carretera, según explican los fisioterapeutas en el videoconsejo del mes de julio de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’.

Ante la cercanía de la operación salida y retorno de finales de julio y principios de agosto, uno de los momentos de mayor afluencia de tráfico en carretera y cuando se realizan trayectos de largo recorrido, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica el videoconsejo del mes de julio a sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de adoptar medidas encaminadas a paliar la fatiga al volante y posibles problemas musculares:

- ga: https://youtu.be/3grA7HTiFog

- es: https://youtu.be/uf5jJTY7KOU

Las principales lesiones que se pueden producir durante la conducción son las torácicas (por uso inadecuado del cinturón), lumbares o lesiones musculares de la parte posterior del muslo y pantorrilla (por postura inadecuada al utilizar los pedales).

El videoconsejo recuerda la necesidad de planificar el viaje para evitar las horas de mayor afluencia de tráfico, la importancia de realizar paradas cada dos horas para descansar y realizar ejercicios de movilidad activa y estiramientos para relajar la musculatura implicada en la conducción (cuello, hombros, piernas, etc). Además, se aconseja realizar cambios posturales en el asiento y ejercicios de relajación muscular para prevenir dolores de espalda, pérdida de concentración o cansancio general.

Y es que, tal y como advierten los fisioterapeutas, la fatiga influye en una parte muy relevante de los accidentes. Para prevenirla, además de descansar, es fundamental también evitar comidas copiosas, bebidas alcohólicas y estimulantes como la cafeína, así como hidratarse suficientemente.

Conducción ergonómica

Los fisioterapeutas resaltan la necesidad de conducir de manera ergonómica, para lo que es imprescindible sujetar el volante con las dos manos y sentarse a una distancia apropiada, es decir, estirando los dos brazos de manera que las muñecas queden en la parte superior del volante. Igualmente, conviene situar el reposacabezas a la altura de la mitad de los ojos.

El respaldo es otro elemento al que hay que prestar atención, pues no debe ir ni demasiado recto ni demasiado inclinado, de manera que los brazos y los codos estén lo suficientemente estirados. Además, se recomienda que al conducir la rodilla derecha del conductor vaya suelta y nunca se apoye en el interior del vehículo, con lo que se consigue evitar la sensación de adormecimiento de las piernas.

Asimismo, para evitar lesiones al entrar y salir del vehículo, los fisioterapeutas recomiendan entrar primero con la pelvis, sentándonos en el asiento y haciendo punto fijo para después rotar las piernas al interior. Para salir del coche, habría que hacerlo en sentido contrario. Además, conviene mantener la espalda recta a la hora de introducir y extraer equipaje del maletero.

No sacar brazos y manos por la ventanilla; abrocharse el cinturón de seguridad y emplear las medidas de sujeción para los niños; no consumir alcohol y drogas, y no utilizar el teléfono móvil son otras de las recomendaciones que han de ser tenidas en cuenta.

En suma, se trata de contribuir a evitar lesiones al conducir y, sobre todo, accidentes de tráfico, que suponen un problema de salud pública cuyas secuelas en ocasiones requieren largos tratamientos e incluso, atención de por vida, apuntan los fisioterapeutas.

Las lesiones más frecuentes derivadas de los accidentes de tráfico, aparte de las contusiones, son los traumatismos craneoencefálicos y las fracturas y polifracturas de gravedad variable.

Cómo evitar el síndrome de la clase turista en los viajes en avión

Pero más allá del coche, el videoconsejo de julio centra la atención también en los viajes que se realizan en avión. En este punto, en vuelos largos, para evitar el conocido como ‘síndrome de la clase turista’, se pueden practicar ejercicios como elevar unos centímetros los pies del suelo y aguantar el peso de las piernas; hacer ejercicios de movilización de cuello, hombros y tobillos o apretar una palma contra la otra a la altura del pecho con presiones intermitentes, entre otros.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres