Publicadas as listas provisionais de persoas admitidas e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario

O Diario Oficial de Galicia de hoxe, 24 de xuño de 2018, tamén publica a relación definitiva de persoas admitidas e a resolución provisional do concurso de traslados aberto e permanente

24 Jul 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe, 24 de xuño de 2018, as listas provisionais de persoas admitidas e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario, así como a relación definitiva de persoas admitidas e a resolución provisional do concurso de traslados aberto e permanente.

Listas provisionais de persoas admitidas e os resultados provisionais de baremación

No primeiro caso, afecta ás seguintes categorías: persoal facultativo especialista de área de medicina do traballo, facultativo especialista de área de psicoloxía clínica, farmacéutico de atención primaria, fisioterapeuta, logopeda, médico asistencial do 061, médico coordinador do 061, odontólogo de atención primaria, terapeuta ocupacional e traballador social.

Tal e como informa o Sergas, en total xeráronse 3.818 inscricións, sumando as do anterior proceso e as de nova xeración. A categoría con maior número de solicitudes é a de fisioterapeuta, con 1.185 inscricións. O 7% foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación do anterior proceso.

A lista provisional dos admitidos e excluídos coa asignación da puntuación provisional e número de orde conseguida, atópanse publicadas na web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es). Ademais, os aspirantes poderán consultar desde hoxe, no seu expediente electrónico persoal (Fides/expedient-e) a súa posición relativa e o número de orde nas listas xeradas; así como, de ser o caso, as causas de rexeitamento dalgún dos méritos presentados, dotando de total transparencia ao proceso de selección.

Na mesma resolución ábrese un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao día da publicación, para que as persoas interesadas poidan formular as alegacións que estimen oportunas con relación á súa inadmisión e aos resultados obtidos na baremación provisional. A estimación ou desestimación, logo da súa análise e valoración, incluirase na resolución pola que se publiquen as listas definitivas, que determinará a data de entrada en vigor de tales listas. Dispoñerán do mesmo prazo as persoas que presentando debidamente a solicitude non consten como admitidas nin excluídas.

Concurso de traslados

Polo que respecta á relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de diversas categorías de persoal estatutario, convocado por resolucións do 29 de novembro e do 11 de decembro de 2017, afecta a: persoal estatutario licenciado de atención primaria, diplomado sanitario, de formación profesional e de xestión e servizos.

Neste caso, o Sergas informa que resultaron admitidos un total de 4.258 profesionais. Destes, o 42,58% logrou o destino solicitado. A categoría con máis aspirantes admitidos é a de persoal de enfermería.

Segundo sinala o Sergas, é a primeira vez que se habilita este proceso de maneira aberta e permanente, o que supoñerá, polo menos, unha resolución anual do concurso de traslados. Este concurso de traslados ten como finalidade facer efectivo e máis accesible o dereito á mobilidade do persoal estatutario fixo de diversas categorías de persoal estatutario.

Tamén neste caso, a relación definitiva de admitidos e excluídos atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es). Ademais, as persoas aspirantes poden consultar desde hoxe, no seu expediente electrónico persoal (Fides/expedient-e) o resultado do seu  baremación no concurso e o destino provisionalmente asignado.

Os concursantes admitidos poderán presentar reclamación contra os resultados da   baremación e adxudicación provisionais desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata o 7 de setembro de 2018, prazo ampliado debido á coincidencia co período estival.

As reclamacións presentadas, entenderanse rexeitadas ou admitidas na resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados. Habilitouse unha dirección de correo electrónico no que os/as aspirantes poderán dirixir as súas dúbidas ou consultas: Concurso.traslados@sergas.es. Estas consultas non terán a consideración de reclamacións.

PDFs do DOG con ambos os temas

Estas resolucións pódense descargar, en formato PDF, na seguinte ligazón:

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2018/20180724/Secciones3_gl.html

Publicadas las listas provisionales de personas admitidas y los resultados provisionales de baremación en el proceso de actualización de las listas de selección temporal de diversas categorías de personal estatutario

El Diario Oficial de Galicia de hoy, 24 de junio de 2018, también publica la relación definitiva de personas admitidas y la resolución provisional del concurso de traslados abierto y permanente

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy, 24 de junio de 2018, las listas provisionales de personas admitidas y los resultados provisionales de baremación en el proceso de actualización de las listas de selección temporal de diversas categorías de personal estatutario, así como la relación definitiva de personas admitidas y la resolución provisional del concurso de traslados abierto y permanente.

Listas provisionales de personas admitidas y los resultados provisionales de baremación

En el primer caso, afecta a las siguientes categorías: personal facultativo especialista de área de medicina del trabajo, facultativo especialista de área de psicología clínica, farmacéutico de atención primaria, fisioterapeuta, logopeda, médico asistencial del 061, médico coordinador del 061, odontólogo de atención primaria, terapeuta ocupacional y trabajador social.

Tal y como informa el Sergas, en total se generaron 3.818 inscripciones, sumando las del anterior proceso y las de nueva generación. La categoría con mayor número de solicitudes es la de fisioterapeuta, con 1.185 inscripciones. El 7% fueron nuevas inscripciones realizadas después de la fecha límite de presentación del anterior proceso.

La lista provisional de los admitidos y excluidos con la asignación de la puntuación provisional y número de orden conseguido, se encuentran publicadas en la web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). Además, los aspirantes podrán consultar desde hoy, en su expediente electrónico personal (Fides/expedient-e) su posición relativa y el número de orden en las listas generadas; así como, de ser el caso, las causas de rechazo de alguno de los méritos presentados, dotando de total transparencia al proceso de selección.

En la misma resolución se abre un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al día de la publicación, para que las personas interesadas puedan formular los alegatos que estimen oportunas con relación a su inadmisión y a los resultados obtenidos en la baremación provisional. La estimación o desestimación, luego de su análisis y valoración, se incluirá en la resolución por la que se publiquen las listas definitivas, que determinará la fecha de entrada en vigor de tales listas. Dispondrán del mismo plazo las personas que habiendo presentado debidamente la solicitud no consten como admitidas ni excluidas.

Concurso de traslados

Por lo que respecta a la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y la resolución provisional del ciclo de adjudicación correspondiente al año 2018 del concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas básicas de diversas categorías de personal estatutario, convocado por resoluciones del 29 de noviembre y del 11 de diciembre de 2017, afecta a: personal estatutario licenciado de atención primaria, diplomado sanitario, de formación profesional y de gestión y servicios.

En este caso, el Sergas informa que resultaron admitidos un total de 4.258 profesionales. De estos, el 42,58% logró el destino solicitado. La categoría con más aspirantes admitidos es la de personal de enfermería.

Según señala el Sergas, es la primera vez que se habilita este proceso de manera abierta y permanente, lo que supondrá, por lo menos, una resolución anual del concurso de traslados. Este concurso de traslados tiene como finalidad hacer efectivo y más accesible el derecho a la movilidad del personal estatutario hizo de diversas categorías de personal estatutario.

También en este caso, la relación definitiva de admitidos y excluidos se encuentran publicadas, a la disposición de las personas interesadas, en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). Además, las personas aspirantes pueden consultar desde hoy, en su expediente electrónico personal (Fides/expedient-e) el resultado de su baremación en el concurso y el destino provisionalmente asignado.

Los concursantes admitidos podrán presentar reclamación contra los resultados de la  baremación y adjudicación provisionales desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG hasta el 7 de septiembre de 2018, plazo ampliado debido a la coincidencia con el período estival.

Las reclamaciones presentadas, se entenderán rechazadas o admitidas en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados. Se habilitó una dirección de correo electrónico en el que los/las aspirantes podrán dirigir sus dudas o consultas: Concurso.traslados@sergas.es. Estas consultas no tendrán la consideración de reclamaciones.

PDFs del DOG con ambos temas

Estas resoluciones se pueden descargar, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2018/20180724/Secciones3_gl.html
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres