Comparecencia do presidente do CoFiGa na Comisión Parlamentaria sobre políticas específicas para a discapacidade

Propuxo incorporar ao fisioterapeuta nos equipos técnicos multidisciplinares encargados de valoración de discapacidade e dependencia, ademais de incrementar o seu número tanto na carteira de servizos de políticas sociais como no sistema público asistencial, fundamentalmente en Atención Primaria

03 Jul 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Incorporar a figura do fisioterapeuta aos equipos técnicos multidisciplinares encargados de valoración de discapacidade e dependencia, ademais de incrementar a súa presenza tanto na carteira de servizos de políticas sociais como no sistema público asistencial, fundamentalmente en Atención Primaria, foron as principais propostas realizadas o pasado venres 29 de xuño polo presidente do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Perfecto Pampín Lado, durante a súa comparecencia no Parlamento de Galicia ante a Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a favor da integración das persoas con discapacidade.

Vertebrando a súa intervención na urxencia de multiplicar os esforzos na prevención da discapacidade e da dependencia e no necesario establecemento de sinerxias e coordinación nas políticas públicas desenvolvidas pola Administración nos ámbitos sanitario-asistencial e de servizos sociais, o presidente do CoFiGa incidiu especialmente na capacitación e especialización dos fisioterapeutas como elemento crave no manexo, xestión e abordaxe da discapacidade e da dependencia, propoñendo o establecemento de plans públicos de prevención e de envellecemento activo destinados evitar e paliar patoloxías e situacións que de non ser abordadas adecuadamente e en tempo poden dexenerar en dependencia.

Tras explicar a precaria situación da Fisioterapia no sistema asistencial galego, con menos de 350 fisioterapeutas no Sergas para atender a unha poboación de case tres millóns de habitantes e con áreas sanitarias nas que unicamente se dispón dun fisioterapeutas para prestar asistencia a 40.000 persoas, situación que xera colapsos e avultadas listas de espera para acceder a un servizo básico, como é a Fisioterapia, que constitúe un eixo fundamental para manter as capacidades e a calidade de vida, o presidente do CoFiGa referiuse á dispoñibilidade que actualmente ten Galicia en canto a número de fisioterapeutas, con máis de 2.600 profesionais colexiados en exercicio, que na súa gran maioría desenvolven a súa actividade no ámbito privado.

Por todo iso e co obxectivo de optimizar os recursos existentes, o presidente do CoFiGa propuxo aos integrantes da comisión parlamentaria contar co potencial que ofrece a Fisioterapia e o colectivo dos fisioterapeutas galegos para reforzar establecemento de medidas específicas destinadas á prevención tanto no ámbito asistencial da sanidade pública como nos servizos sociosanitarios.

A Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a favor da integración das persoas con discapacidade creouse en novembro de 2016 co obxectivo de poñer en marcha no Parlamento galego un instrumento institucional destinado a converterse nun foro de estudo e debate sobre a discapacidade, contando para iso coas propostas de todas as entidades implicadas neste campo de actuación.

Está presidida pola deputada popular Marta Rodríguez Arias, con Carmen Santos Queiruga (En Marea) e José Antonio Quiroga Díaz (PSdG-PSOE) como secretario e os vogais: Noela Blanco Rodríguez (PSdG-PSOE), María Monserrat Prado Cores e José Luis Rivas Cruz (BNG), Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez (PP) e Paula Vázquez Verao (En Marea).

A comparecencia completa do presidente do CoFiGa pódese visualizar na seguinte ligazón:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-discapacidade-2018-06-29?part=b86210d5-a21d-4a12-9680-aa4238483ebc&start=12

Comparecencia del presidente del CoFiGa en la Comisión Parlamentaria sobre políticas específicas para la discapacidad

Propuso incorporar al fisioterapeuta en los equipos técnicos multidisciplinares encargados de valoración de discapacidad y dependencia, además de incrementar su número tanto en la cartera de servicios de políticas sociales como en el sistema público asistencial, fundamentalmente en Atención Primaria

Incorporar la figura del fisioterapeuta a los equipos técnicos multidisciplinares encargados de valoración de discapacidad y dependencia, además de incrementar su presencia tanto en la cartera de servicios de políticas sociales como en el sistema público asistencial, fundamentalmente en Atención Primaria, han sido las principales propuestas realizadas el pasado viernes 29 de junio por el presidente del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Perfecto Pampín Lado, durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia ante la Comisión especial no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad y elaboración de nuevas propuestas a favor de la integración de las personas con discapacidad.

Vertebrando su intervención en la urgencia de multiplicar los esfuerzos en la prevención de la discapacidad y de la dependencia y en el necesario establecimiento de sinergias y coordinación en las políticas públicas desarrolladas por la Administración en los ámbitos sanitario-asistencial y de servicios sociales, el presidente del CoFiGa  incidió especialmente en la capacitación y especialización de los fisioterapeutas como elemento clave en el manejo, gestión y abordaje de la discapacidad y de la dependencia, proponiendo el establecimiento de planes públicos de prevención y de envejecimiento activo destinados evitar y paliar patologías y situaciones que de no ser abordadas adecuadamente y en tiempo degeneran en dependencia.

Tras explicar la precaria situación de la Fisioterapia en el sistema asistencial gallego, con menos de 350 fisioterapeutas en el Sergas para atender a una población de casi tres millones de habitantes y con áreas sanitarias en las que únicamente se dispone de un fisioterapeutas para prestar asistencia a 40.000 personas, situación que genera colapsos y abultadas listas de espera para acceder a un servicio básico, como es la Fisioterapia, que constituye un eje fundamental para mantener las capacidades y la calidad de vida, el presidente del CoFiGa se refirió a la disponibilidad que actualmente tiene Galicia en cuanto a número de fisioterapeutas, con más de 2.600 profesionales colegiados en ejercicio, que en su gran mayoría desarrollan su actividad en el ámbito privado.

Por todo ello y con el objetivo de optimizar los recursos existentes, el presidente del CoFiGa propuso a los integrantes de la comisión parlamentaria contar con el potencial que ofrece la Fisioterapia y el colectivo de los fisioterapeutas gallegos para reforzar establecimiento de medidas específicas destinadas a la prevención tanto en el ámbito asistencial de la sanidad pública como en los servicios sociosanitarios.

La Comisión especial no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad y elaboración de nuevas propuestas a favor de la integración de las personas con discapacidad se creó en noviembre de 2016 con el objetivo de poner en marcha en el Parlamento gallego un instrumento institucional destinado a convertirse en un foro de estudio y debate sobre la discapacidad, contando para ello con las propuestas de todas las entidades implicadas en este campo de actuación.

Está presidida por la diputada popular Marta Rodríguez Arias, con Carmen Santos Queiruga (En Marea) y José Antonio Quiroga Díaz (PSdG-PSOE) como secretario y los vocales: Noela Blanco Rodríguez (PSdG-PSOE), María Monserrat Prado Cores y José Luis Rivas Cruz (BNG), Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez (PP) y Paula Vázquez Verao (En Marea).

La comparecencia completa del presiden te del CoFiGa se puede visualizar en el siguiente enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-discapacidade-2018-06-29?part=b86210d5-a21d-4a12-9680-aa4238483ebc&start=12

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres