Fisioterapia Neurolóxica, principal recurso terapéutico do que dispoñen os afectados por Esclerose Múltiple para manter as súas capacidades funcionais

CoFiGa súmase á conmemoración do Día Mundial da Esclerose Múltiple, que este ano se centra na investigación coa campaña #BringingUsCloser

30 May 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Por tratarse dunha enfermidade crónica e altamente discapacitante para a que a día de hoxe non existe ningún tratamento curativo, a investigación centra a conmemoración do Día Mundial da Esclerose Múltiple, á que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase poñendo en valor o papel da Fisioterapia Neurolóxica como principal recurso terapéutico co que contan os afectados para previr a deterioración e/ou recuperar e manter as súas capacidades funcionais e, consecuentemente, mellorar a súa calidade de vida.

A debilidade e a alteración e/ou déficit no recrutamento de unidades motoras, as alteracións do ton  postural, sensitivas, da inervación recíproca, das reaccións de equilibrio e enderezamiento, dos patróns de postura e movemento e da marcha, son os principais problemas aos que se enfronta un afectado pola Esclerose Múltiple e que poden ser abordados desde a Fisioterapia  Neurolóxica.

Na Esclerose Múltiple, o tratamento de Fisioterapia Neurolóxica debe ser constante, resultando especialmente importante tras cada brote ou empeoramento e cando o afectado utiliza algún tratamento farmacolóxico, como a toxina botulínica ou outros que tratan de modular a progresión da enfermidade.

Obxectivos do tratamento con Fisioterapia Neurolóxica

Os obxectivos específicos do tratamento de Fisioterapia Neurolóxica, adaptados á problemática de cada persoa con Esclerose Múltiple, son:

- Reeducar e manter todo o control voluntario dispoñible, así como as reaccións de equilibrio e enderezamiento.

- Manter a amplitude completa do movemento de todas as articulacións e tecidos brandos, ensinando ao paciente e/ou familiar estiramentos adecuados para previr contracturas.

- Mellorar as alteracións do ton  postural.

- Adestrar o equilibrio e a coordinación.

- Manter o bo estado da musculatura, fortalecendo sempre que se poida os grupos musculares que proporcionan estabilidade e control  postural.

- Aumentar a forza muscular e o control motor na musculatura afectada.

- Prevención de complicacións por inmobilidade: contracturas musculares, deformidades, úlceras, alteracións respiratorias e circulatorias…

- Incorporar técnicas de tratamento na forma de vida relacionándoas con actividades diarias adecuadas, fornecendo deste xeito unha forma para manter toda melloría que se obteña.

- Estimular toda experiencia sensitiva e perceptual (propiocepción), mantendo a experiencia do movemento normal, así como a percepción e integración do esquema corporal.

- Adestrar a marcha e as actividades  aeróbicas suaves, sempre respectando e tendendo presenta a fatigabilidade do paciente.

- Modulación do ton muscular, reducíndoo se se presenta hipertonía/espasticidade ou aumentándoo se se necesita.

- Educación postural para mellorar ou previr problemas tanto na persoas con esclerose múltiple como nos seus coidadores.

- Asesoramento e adestramento en uso de axudas técnicas: muleta, bastón, andador, órtesis…

Esclerose Múltiple

A Esclerose Múltiple (EM) é unha enfermidade crónica, con frecuencia altamente discapacitante, que resulta do dano á mielina (capa protectora que recubre as fibras nerviosas) no Sistema Nervioso Central (cerebro, medula espinal e nervios ópticos).

Trátase da enfermidade crónica máis frecuente en adultos novos en Europa e a segunda causa de incapacidade neste grupo de poboación, despois dos accidentes.

No 70% dos casos o primeiro brote adóitase producir entre os 20 e os 40 anos, o 20% desenvolve a enfermidade despois dos 40 anos e só no 10% preséntase a partir dos 50 anos. Ten unha maior incidencia en mulleres ata os 40 anos.

Aínda que o seu diagnóstico é complexo, se se realiza de forma temperá o paciente ten a oportunidade de retardar o progreso da enfermidade e vivir con normalidade e calidade.

Día Mundial da Esclerose Múltiple

A investigación é o tema proposto pola Federación Internacional de Esclerose Múltiple para conmemorar este ano o Día Mundial: www.worldmsday.org

A campaña #BringingUsCloser ten por obxectivo conectar a todas as persoas que paceden Esclerose Múltiple cos involucrados na investigación da enfermidade, incluíndo científicos, profesionais sanitarios, estudantes ou voluntarios.

Fisioterapia Neurológica, principal recurso terapéutico del que disponen los afectados por Esclerosis Múltiple para mantener sus capacidades funcionales

CoFiGa se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que este año se centra en la investigación con la campaña #BringingUsCloser

Por tratarse de una enfermedad crónica y altamente discapacitante para la que a día de hoy no existe ningún tratamiento curativo, la investigación centra la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a la que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma poniendo en valor el papel de la Fisioterapia Neurológica como principal recurso terapéutico con el que cuentan los afectados para  prevenir el deterioro y/o recuperar y mantener sus capacidades funcionales y, consecuentemente, mejorar su calidad de vida.

La debilidad y la alteración y/o déficit en el reclutamiento de unidades motoras, las alteraciones del tono postural, sensitivas, de la inervación recíproca, de las reacciones de equilibrio y enderezamiento, de los patrones de postura y movimiento y de la marcha, son los principales problemas a los que se enfrenta un afectado por la Esclerosis Múltiple y que pueden ser abordados desde la Fisioterapia Neurológica.

En la Esclerosis Múltiple, el tratamiento de Fisioterapia Neurológica debe ser constante, resultando especialmente importante tras cada brote o empeoramiento y cuando el afectado utiliza algún tratamiento farmacológico, como la toxina botulínica u otros que tratan de modular la progresión de la enfermedad.

Objetivos del tratamiento con Fisioterapia Neurológica

Los objetivos específicos del tratamiento de Fisioterapia Neurológica, adaptados a la problemática de cada persona con Esclerosis Múltiple, son:

- Reeducar y mantener todo el control voluntario disponible, así como las reacciones de equilibrio y enderezamiento.

- Mantener la amplitud completa del movimiento de todas las articulaciones y tejidos blandos, enseñando al paciente y/o familiar estiramientos adecuados para prevenir contracturas.

- Mejorar las alteraciones del tono postural.

- Entrenar el equilibrio y la coordinación.

- Mantener el buen estado de la musculatura, fortaleciendo siempre que se pueda los grupos musculares que proporcionan estabilidad y control postural.

- Aumentar la fuerza muscular y el control motor en la musculatura afectada.

- Prevenir complicaciones por inmovilidad: contracturas musculares, deformidades, úlceras, alteraciones respiratorias y circulatorias…

- Incorporar técnicas de tratamiento en la forma de vida relacionándolas con actividades diarias adecuadas, suministrando de este modo una forma para mantener toda mejoría que se obtenga.

- Estimular toda experiencia sensitiva y perceptual (propiocepción), manteniendo la experiencia del movimiento normal, así como la percepción e integración del esquema corporal.

- Entrenar la marcha así como actividades aeróbicas suaves, siempre respetando y tendiendo presenta la fatigabilidad del paciente.

- Modular el tono muscular, reduciéndolo si se presenta hipertonía/espasticidad o aumentándolo si se necesita.

- Educación postural para mejorar o prevenir problemas tanto en la personas con esclerosis múltiple como en sus cuidadores.

- Asesoramiento y entrenamiento en uso de ayudas técnicas: muleta, bastón, andador, órtesis…

Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, con frecuencia altamente discapacitante, que resulta del daño a la mielina (capa protectora que recubre las fibras nerviosas) en el Sistema Nervioso Central (cerebro, médula espinal y nervios ópticos).

Se trata de la enfermedad crónica más frecuente en adultos jóvenes en Europa y la segunda causa de incapacidad en este grupo de población, después de los accidentes. En el 70% de los casos el primer brote se suele producir entre los 20 y los 40 años, el 20 % desarrolla la enfermedad después de los 40 años y solo en el 10% se presenta a partir de los 50 años. Presenta una mayor incidencia en mujeres hasta los 40 años

Aunque su diagnóstico es complejo, pero si se realiza de forma temprana el paciente tiene la oportunidad de ralentizar el progreso de la enfermedad y vivir con normalidad y calidad.

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

La investigación es el tema propuesto por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para conmemorar este año el Día Mundial www.worldmsday.org

La campaña #BringingUsCloser tiene por objetivo conectar a todas las personas que paceden Esclerosis Múltiple con los involucrados en la investigación de la enfermedad, incluyendo científicos, profesionales sanitarios, estudiantes o voluntarios. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres