CoFiGa propón aos portavoces parlamentarios de Sanidade unha batería de medidas para optimizar a calidade dos sistemas asistencial e socio-sanitario

Plantexaron mellorar a ratio de fisioterapeutas no Sergas, instaurar un modelo homoxéneo e xeneralizado de derivación directa a Fisioterapia e reformar a Lei de Publicidade Sanitaria

24 May 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Mellorar a ratio de fisioterapeutas no Sergas fundamentalmente en Atención Primaria,  actualizar a súas competencias profesionais, instaurar un modelo homoxéneo e xeneralizado de derivación directa a Fisioterapia como medida que ten demostrado facer máis efectivo o sistema público de saúde, reformar a Lei de Publicidade Sanitaria para facela máis eficiente fronte ao intrusismo e as mensaxes enganosas para a poboación, e incrementar as accións sancionadoras que se desenvolven por parte da inspección sanitaria.  Estas foron as principais propostas que, co obxectivo de optimizar a calidade do sistema asistencial e socio-sanitario, foron expostas pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) na nova rolda de reunións mantidas cos grupos políticos con representación no Parlamento Galego, concretamente cos seus correspondentes portavoces de Sanidade.

Demostrado valor da Fisioterapia na prevención e xestión da cronicidade e da dependencia

Na súa argumentación ante os portavoces de Sanidade do PP, PSdG-PSOE, En Marea e BNG, os representantes dos fisioterapeutas galegos puxeron en valor o demostrado e testado papel da Fisioterapia na prevención e na xestión da cronicidade e da dependencia, complexos e graves problemas ambos aos que se enfronta unha poboación galega cada vez máis envellecida.

Para iso, desde CoFiGa expuxeron aos grupos parlamentarios a necesidade de dar un maior protagonismo á Fisioterapia no primeiro nivel asistencial da sanidade pública, con fisioterapeutas en todos os centros de saúde, así como en fomentar a participación dos profesionais da Fisioterapia no fomento dun envellecemento activo.

Mostrando a súa preocupación polo papel da Atención Primaria en Galicia, os fisioterapeutas galegos entenden que “a promoción da saúde e a prevención da patoloxía debería ser o eixo en torno ao que vire o sistema sanitario, e nel os fisioterapeutas debemos ser protagonistas”.

Neste sentido, o presidente do CoFiGa, Perfecto Pampín, advertiu do incremento que vén rexistrando na incidencia de patoloxías crónicas e potencialmente discapacitantes xerada pola maior esperanza de vida da poboación.

“A cronicidade supón un problema grave para as persoas que a padecen, e é unha realidade para a que o modelo sanitario actual non conta con liñas de actuación adecuadas para dar solución a este complexo problema”, explicou o presidente do CoFiGa aos grupos parlamentarios, apuntando que a mellor forma de xestionala pasa por poñer en práctica “actuacións rápidas no tempo, que con todo en moitos casos son imposibles de levar a cabo actualmente tendo en conta as listas de espera existentes”.

“Se falamos de patoloxías crónicas, é clave que as persoas que as padezan poidan manter a súa calidade de vida e as súas capacidades funcionais nas mellores condicións posibles -sinalou Perfecto Pampín-, evitando con iso situacións de dependencia que non deixan de ser un problema en moitos casos dramático tanto a nivel persoal como social, sanitario e, por que non dicilo, tamén económico”.

“Tentemos por tanto que os nosos maiores manteñan a súa independencia durante o maior tempo posible”, apuntou o presidente de CoFiGa, propoñendo para iso que “o fisioterapeuta, como único profesional sanitario especializado no movemento, debe ser un elemento clave dentro do equipo multidisciplinar tanto na prevención da cronicidade e na súa xestión, desenvolvendo estratexias que eviten no posible situacións de dependencia, como na promoción do envellecemento activo como obxectivo para conseguir unha sociedade máis sa e menos dependente do sistema sanitario”.

Necesaria actualización competencial dos fisioterapeutas co establecemento da derivación directa

Na liña tamén de optimizar a calidade do sistema asistencial público, os representantes do  CoFiGa incidiron así mesmo ante os grupos políticos nunha necesaria actualización competencial dos fisioterapeutas dentro do sistema público de saúde, implantando para iso a derivación directa dos pacientes a Fisioterapia, “unha medida que demostrou a súa eficacia e que xa se desenvolve con éxito nalgunha área sanitaria da nosa comunidade autónoma”.

Implantar este modelo de forma xeneralizada e homoxénea no Sergas contribuirá, segundo argumentaron, a reducir as listas de espera e a diminuír o gasto sanitario.“A día de hoxe, a derivación directa dos pacientes ao Servizo de Fisioterapia por parte do médico especialista é unha realidade xa non só noutros países senón tamén nalgunha das nosas áreas sanitarias”, explicou neste sentido o presidente de CoFiGa. “Unha vez en mans do fisioterapeuta, engadiu, este profesional debe facer uso da súa capacidade para establecer un diagnóstico de Fisioterapia e determinar un plan de tratamento personalizado e adecuado ao estado do paciente, levalo a cabo e decidir cando darlle de alta ou cando derivalo de novo en función dos resultados obtidos”.

“Este modelo, xa posto en práctica con éxito, supón unha diminución das listas de espera, así como unha redución do gasto sanitario en probas complementarias, interconsultas, cirurxías ou tempos de hospitalización”, explicou Perfecto Pampín, polo que agregou: “Non se nos ocorre ningún argumento razoable para non estender este modelo dentro do noso sistema e homoxeneizar o papel dos servizos de Fisioterapia do noso sistema sanitario”.

Reforma da Lei de Publicidade Sanitaria e reforzo, maior celeridade e contundencia nas actuacións da inspección sanitaria

A loita contra o intrusismo sanitario foi outro dos aspectos postos sobre a mesa dos grupos parlamentarios por parte dos representantes do CoFiGa, que propuxeron reformar a Lei de Publicidade Sanitaria para que permita exercer un maior control sobre os anuncios de remedios milagrosos sen ningunha base científica ou sobre os que ofrecen cursos de formación que prometen saídas laborais inexistentes desde o punto de vista legal.

 “Se apostamos firmemente pola prevención desde o punto de vista sanitario, fagámoslo tamén con respecto ao intrusismo”, afirmou ao respecto o presidente de CoFiGa, explicando  que “existe un marco legal suficiente como para poder empezar a paliar inmediatamente este problema de saúde pública”.

Conscientes das que cualificou como “limitacións no funcionamento de inspección sanitaria”, o presidente de  CoFiGa anunciou que “os fisioterapeutas galegos habemos proposto que se atenda a solicitude que será presentada polo grupo de En Marea de reforma da Lei de Publicidade Sanitaria”, por considerar que “un maior control da publicidade que desgraciadamente  empapela as nosas rúas anunciando remedios milagrosos baseados en procedementos sen ningunha base científica, ou ofrecendo cursos de formación que prometen saídas laborais inexistentes desde o punto de vista legal, podería solucionar parte da problemática do intrusismo antes de que este prodúzase”.

“En todo caso, seguimos insistindo na necesidade de que inspección sanitaria actúe de forma contundente e de que as sancións sexan verdadeiramente disuasorias para todas aquelas persoas que se propuxeron xogar coa saúde dos demais”, sentenciou ao respecto o presidente dos fisioterapeutas galegos.

Propostas atendidas de forma positiva

Tras as reunións mantidas, o presidente de CoFiGa sinalou que todas as propostas expostas foron atendidas de forma positiva por todos os grupos, “polo que esperamos que se poida avanzar nas liñas estratéxicas nas que confiamos”.

En todo caso, “seguiremos estando en contacto con todos eles, ofrecendo a nosa colaboración en todos aqueles aspectos nos que como colectivo podamos intervir, que desde logo son moitos e moi importantes”, afirmou Perfecto Pampín para concluír.

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia propone a los portavoces  parlamentarios de Sanidad una batería de medidas para optimizar la calidad del sistema asistencial y socio-sanitario

Plantearon mejorar la ratio de fisioterapeutas en el Sergas, instaurar un modelo homogéneo y generalizado de derivación directa a Fisioterapia y reformar la Ley de Publicidad Sanitaria

Mejorar la ratio de fisioterapeutas en el Sergas fundamentalmente en Atención Primaria, actualizar sus competencias profesionales, instaurar un modelo homogéneo y generalizado de derivación directa a Fisioterapia como medida que ha demostrado hacer más efectivo el sistema público de salud, reformar la Ley de Publicidad Sanitaria para hacerla más eficiente frente al intrusismo y los mensajes engañosos, e incrementar las acciones sancionadoras que se desarrollan por parte de la inspección sanitaria.  Estas han sido las principales propuestas que, con el objetivo de optimizar la calidad del sistema asistencial y socio-sanitario, han sido planteadas por la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en la nueva ronda de reuniones mantenidas con los grupos políticos con representación en el Parlamento Gallego.

Demostrado valor de la Fisioterapia en la prevención y gestión de la cronicidad y de la dependencia

En su argumentación ante los portavoces de Sanidad del PP, PSdG-PSOE, En Marea y BNG, los representantes de los fisioterapeutas gallegos pusieron en valor el demostrado y testado papel de la Fisioterapia en la prevención y en la gestión de la cronicidad y de la dependencia, complejos y graves problemas ambos a los que se enfrenta una población gallega cada vez más envejecida y para los que el actual modelo sanitario no cuenta con líneas de actuación adecuadas.

Para ello, desde CoFiGa plantearon a los grupos parlamentarios la necesidad de dar un mayor protagonismo a la Fisioterapia en el primer nivel asistencial de la sanidad pública, con fisioterapeutas en todos los centros de salud, así como en fomentar la participación de los profesionales de la Fisioterapia en el fomento de un envejecimiento activo que contribuya a conseguir una sociedad más sana y menos dependiente del sistema sanitario.

Mostrando su preocupación por el papel de la Atención Primaria en Galicia, los fisioterapeutas gallegos entienden que “la promoción de la salud y la prevención de la patología debería ser el eje en torno al que gire el sistema sanitario, y en él los fisioterapeutas debemos ser protagonistas”. En este sentido, el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín, advirtió del incremento que se viene registrando en la incidencia de patologías crónicas y potencialmente discapacitantes generada por la mayor esperanza de vida de la población.

“La cronicidad supone un problema grave para las personas que la padecen, y es una realidad para la que el modelo sanitario actual no cuenta con líneas de actuación adecuadas para dar solución a este complejo problema”, explicó el presidente del CoFiGa a los grupos parlamentarios, apuntando que la mejor forma de gestionarla pasa por poner en práctica “actuaciones rápidas en el tiempo, que sin embargo en muchos casos son imposibles de llevar a cabo actualmente teniendo en cuenta las listas de espera existentes”.

“Si hablamos de patologías crónicas, es clave que las personas que las padezcan puedan mantener su calidad de vida y sus capacidades funcionales en las mejores condiciones posibles -señaló Perfecto Pampín-, evitando con ello situaciones de dependencia que no dejan de ser un problema en muchos casos dramático tanto a nivel personal como social, sanitario y, por qué no decirlo, también económico”.

“Intentemos por tanto que nuestros mayores mantengan su independencia durante el mayor tiempo posible”, apuntó el presidente de CoFiGa, proponiendo para ello que “el fisioterapeuta, como único profesional sanitario especializado en movimiento, debe ser un elemento clave dentro del equipo multidisciplinar tanto en la prevención de la cronicidad y en su gestión, desarrollando estrategias que eviten en lo posible situaciones de dependencia, como en la promoción del envejecimiento activo como objetivo para conseguir una sociedad más sana y menos dependiente del sistema sanitario”.

Necesaria actualización competencial de los fisioterapeutas con el establecimiento de la derivación directa

En la línea también de optimizar la calidad del sistema asistencial público, los representantes del CoFiGa incidieron asimismo ante los grupos políticos en una necesaria actualización competencial de los fisioterapeutas dentro del sistema público de salud, implantando para ello la derivación directa de los pacientes a Fisioterapia, “una medida que ha demostrado su eficacia y que ya se desarrolla con éxito en alguna área sanitaria de nuestra comunidad autónoma”. Implantar este modelo de forma generalizada y homogénea en el Sergas contribuirá, según argumentaron, a reducir las listas de espera y a disminuir el gasto sanitario.

“A día de hoy, la derivación directa de los pacientes al Servicio de Fisioterapia por parte del médico especialista es una realidad ya no sólo en otros países sino también en alguna de nuestras áreas sanitarias”, explicó en este sentido el presidente de CoFiGa. “Una vez en manos del fisioterapeuta –añadió-, este profesional debe hacer uso de su capacidad para establecer un diagnóstico de Fisioterapia, determinar un plan de tratamiento personalizado y adecuado al estado del paciente, llevarlo a cabo y decidir cuándo darle de alta o cuándo derivarlo de nuevo en función de los resultados obtenidos”.

“Este modelo, ya puesto en práctica con éxito, supone una disminución de las listas de espera, así como una reducción del gasto sanitario en pruebas complementarias, interconsultas, cirugías o tiempos de hospitalización”, explicó Perfecto Pampín, por lo que agregó: “No se nos ocurre ningún argumento razonable para no extender este modelo dentro de nuestro sistema y homogeneizar el papel de los servicios de Fisioterapia de nuestro sistema sanitario”.

Reforma de la Ley de Publicidad Sanitaria y refuerzo, mayor celeridad y contundencia en las actuaciones de la inspección sanitaria

La lucha contra el intrusismo sanitario ha sido otro de los aspectos puestos sobre la mesa de los grupos parlamentarios por parte de los representantes del CoFiGa, que propusieron reformar la Ley de Publicidad Sanitaria para que permita ejercer un mayor control sobre los anuncios de remedios milagrosos sin ninguna base científica o sobre los que ofrecen cursos de formación que prometen salidas laborales inexistentes desde el punto de vista legal.

En este sentido, además de esta medida de carácter preventivo sobre el intrusismo sanitario, los fisioterapeutas gallegos también plantearon la necesidad de una actuación más contundente por parte de la administración sanitaria, que se desarrolle con mayor agilidad y que permita imponer sanciones con un marcado carácter disuasorio.

“Si apostamos firmemente por la prevención desde el punto de vista sanitario, hagámoslo también con respecto al intrusismo”, afirmó al respecto el presidente de CoFiGa, explicando  que “existe un marco legal suficiente como para poder empezar a paliar inmediatamente este problema de salud pública”.

Conscientes de las que calificó como “limitaciones en el funcionamiento de inspección sanitaria”, el presidente de CoFiGa anunció que “los fisioterapeutas gallegos hemos propuesto que se atienda la solicitud que será presentada por el grupo de En Marea de reforma de la Ley de Publicidad Sanitaria”, por considerar que “un mayor control de la publicidad que desgraciadamente empapela nuestras calles anunciando remedios milagrosos basados en procedimientos sin ninguna base científica, u ofreciendo cursos de formación que prometen salidas laborales inexistentes desde el punto de vista legal, podría solucionar parte de la problemática del intrusismo antes de que éste se produzca”.

 “En todo caso, seguimos insistiendo en la necesidad de que inspección sanitaria actúe de forma contundente y de que las sanciones sean verdaderamente disuasorias para todas aquellas personas que se han propuesto jugar con la salud de los demás”, sentenció al respeto el presidente de los fisioterapeutas gallegos.

Propuesta atendidas de forma positiva

Tras las reuniones mantenidas, el presidente de CoFiGa señaló que todas las propuestas planteadas han sido atendidas de forma positiva por todos los grupos, “por lo que esperamos que se pueda avanzar en las líneas estratégicas en las cuales confiamos”.

En todo caso, “seguiremos estando en contacto con todos ellos, ofreciendo nuestra colaboración en todos aquellos aspectos en los que como colectivo podamos intervenir, que desde luego son muchos y muy importantes”, afirmó Perfecto Pampín para concluir. 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres