O 75% das persoas que traballan fronte ao ordenador sofren dores musculoesqueléticos

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes en concienciar sobre a importancia de adoptar as posturas correctas e elixir elementos adecuados no posto de traballo para evitar lesións musculoesqueléticas

23 May 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O 75% das persoas que traballan fronte á pantalla do ordenador durante máis de 8 horas, sofren algún tipo de problema  musculoesquelético, provocado fundamentalmente por erros  posturales ou pola elección de elementos inadecuados para o posto de traballo. Así o explican desde o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)  no  videoconsejo do mes de maio da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”.

Versión en galego: https://youtu.be/yhZDSAI8OZ0

Versión en español: https://youtu.be/pGkeHWOJEMg

Porque o mantemento e repetición no tempo de malas posturas á hora de conducir, descansar ou na oficina, espazo no que transcorre a maior parte da xornada diaria, son un dos problemas máis frecuentes e que máis lesións de tipo  musculoesquelético produce, tanto nas costas como nas articulacións.

Neste sentido, os fisioterapeutas alertan dalgúns dos erros máis comúns que cometemos no posto de traballo: por exemplo, realizar chamadas de teléfono valéndonos do noso ombreiro para soster o dispositivo, ou ter a pantalla do ordenador situada a unha distancia inapropiada, nunha posición demasiado alta, ou cun ángulo de xiro inadecuado.

Sentamos no bordo da cadeira cunha  curvatura lumbar inadecuada, sen apoiarnos no respaldo, cruzar unha perna sobre outra, ou manter unha postura estática durante o tempo que permanecemos sentados, sen descansos nin cambios  posturales, son factores que inciden na aparición de lesións.

Para evitar este tipo de lesións, o fisioterapeuta é o profesional idóneo pola súa formación para  pautar diferentes exercicios terapéuticos que se poidan realizar a diario na contorna de traballo.  A realización deste tipo de exercicios ten un dobre obxectivo: relaxar a musculatura mediante estiramentos, e fortalecer a parte  atrofiada como consecuencia de manter a mesma postura durante longos períodos de tempo.

Como manter unha boa ergonomía fronte ao ordenador

Outra das recomendacións dos fisioterapeutas para evitar lesións derivadas das malas posturas ao longo da xornada laboral, é manter unha boa ergonomía no posto de traballo, conseguindo que cada traballador adopte un rol activo, tome conciencia da  importancia das boas posturas e responsabilícese da súa propia saúde laboral.

En concreto, é importante que a pantalla do ordenadorr colóquese xusto en fronte do traballador, no caso de que se traballe con computador de mesa. Se se utiliza un ordenador portátil é recomendable utilizar un teclado externo e colocar a pantalla de maneira que quede elevada e mantéñanse as distancias coma se dunha pantalla fixa tratásese.

Outro dos elementos para ter en conta é o rato do ordenador, que é un dos accesorios máis complicados de adaptar para conseguir unha ergonomía adecuada, debido á gran variabilidade  antropométrica da man. Para evitar lesións no pulso da man, e que poden estenderse mesmo ata o brazo, os fisioterapeutas aconsellan utilizar unha  almofadilla e que o rato sexa inalámbrico.

No caso do teclado do ordenador, hai que colocalo de maneira que quede apoiado sobre a mesa, permitindo que o pulso da man manteña nunha posición neutra.

Ademais, é aconsellable que a mesa do ordenador atópese a unha altura que permita ao traballador estar sentado sen ter que  flexionar os cóbados máis de 90º.

É fundamental tamén que a cadeira na que traballamos permita variar a altura e inclinación tanto do respaldo como do asento. Porque o respaldo debe ofrecer un apoio na zona lumbar, mentres que a altura correcta do asento sería debe permitir posicionar os xeonllos e as cadeiras nun ángulo de 90º.

Finalmente, os fisioterapeutas desaconsellan permanecer sentados e cunha postura estática durante tempos prolongados, polo que recomendan realizar descansos para mover o corpo e alternar diferentes posturas.

Os fisioterapeutas galegos desenvolven a campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ conxuntamente cos Colexios de Fisioterapeutas autonómicos de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

El 75% de las personas que trabajan frente al ordenador sufren dolores musculoesqueléticos

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes en concienciar sobre la importancia de adoptar las posturas correctas y elegir elementos adecuados en el puesto de trabajo para evitar lesiones musculoesqueléticas

El 75% de las personas que trabajan frente a la pantalla del ordenador durante más de 8 horas, sufren algún tipo de problema musculoesquelético, provocado fundamentalmente por errores posturales o por la elección de elementos inadecuados para el puesto de trabajo. Así lo explican desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa)  en el videoconsejo del mes de mayo de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”.

Versión en gallego: https://youtu.be/yhZDSAI8OZ0

Versión en español: https://youtu.be/pGkeHWOJEMg

Y es que el mantenimiento y repetición en el tiempo de malas posturas a la hora de conducir, descansar o en la oficina, espacio en el que transcurre la mayor parte de la jornada diaria, son uno de los problemas más frecuentes y que más lesiones de tipo musculoesquelético produce, tanto en la espalda como en las articulaciones.

En este sentido, los fisioterapeutas alertan de algunos de los errores más comunes que cometemos en el puesto de trabajo: por ejemplo, realizar llamadas de teléfono, valiéndonos de nuestro hombro para sostener el dispositivo, o tener la pantalla del ordenador a una distancia inapropiada, en una posición demasiado alta, o con un ángulo de giro inadecuado.

Sentamos en el borde de la silla con una curvatura lumbar inadecuada, sin apoyarnos en el respaldo, cruzar una pierna sobre otra, o mantener una postura estática durante el tiempo que permanecemos sentados, sin descansos ni cambios posturales, son factores que inciden en la aparición de lesiones.

Para evitar este tipo de lesiones, el fisioterapeuta es el profesional idóneo por su formación para pautar diferentes ejercicios terapéuticos que se puedan realizar a diario en el entorno de trabajo.  La realización de este tipo de ejercicios tiene un doble objetivo: relajar la musculatura mediante estiramientos, y fortalecer la parte atrofiada como consecuencia de mantener la misma postura durante largos periodos de tiempo.

Cómo mantener una buena ergonomía frente al ordenador

Otra de las recomendaciones de los fisioterapeutas para evitar lesiones derivadas de las malas posturas durante la jornada laboral, es mantener una buena ergonomía en el puesto de trabajo, consiguiendo que cada trabajador adopte un rol activo, tome conciencia de  la importancia de las buenas posturas y se responsabilice de su propia salud laboral.

En concreto, es importante que la pantalla del ordenador se coloque justo en frente del trabajador, en caso de que se trabaje con ordenador de mesa. Si se utiliza ordenador portátil es recomendable utilizar un teclado externo y colocar la pantalla de manera que quede elevada y se mantengan las distancias como si de una pantalla fija se tratase.

Otro de los elementos a tener en cuenta es el ratón, que es uno de los accesorios más complicados de adaptar para conseguir una ergonomía adecuada, debido a la gran variabilidad antropométrica de la mano. Para evitar lesiones en la muñeca  y que pueden extenderse incluso hasta el brazo, los fisioterapeutas aconsejan utilizar una almohadilla y que el ratón sea inalámbrico.

En el caso del teclado del ordenador, hay que colocarlo de manera que quede apoyado sobre la mesa, permitiendo que la muñeca mantenga en una posición neutra.

Además, es aconsejable que la mesa del ordenador se encuentre a una altura que permita al trabajador estar sentado sin tener que flexionar los codos más de 90º.

Es fundamental también que la silla en la que trabajamos permita variar la altura e inclinación tanto del respaldo como del asiento. Porque el respaldo debe ofrecer un apoyo en la zona lumbar, mientras que la altura correcta del asiento sería debe permitir posicionar las rodillas y las caderas en un ángulo de 90º.

Finalmente, los fisioterapeutas desaconsejan permanecer sentados y con una postura estática durante tiempos prolongados, por lo que recomiendan realizar descansos para mover el cuerpo y alternar diferentes posturas.

Los fisioterapeutas gallegos desarrollan la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ conjuntamente con los Colegios de Fisioterapeutas autonómicos de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres