As maletas de catro rodas, mellores que as de dúas para as costas, segundo os fisioterapeutas

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes de abril en concienciar sobre a importancia dunha adecuada elección do tipo de equipaxe e a forma de transportalo para evitar lesións

26 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

As maletas tipo “trolley” de catro rodas son máis adecuadas para as costas que as que levan dúas, que requiren unha maior extensión do ombreiro e rotación interna e cuxo peso pode provocar lesións por sobrecarga tanto no ombreiro como no cóbado, mentres que as de catro rodas deslízanse xunto a nós á hora de camiñar, minimizando con iso o risco de lesión. Así o explica o  videoconsello do mes de abril da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” que promoven os fisioterapeutas, no que ofrecen á poboación unha serie de consellos sobre como elixir, organizar e transportar a equipaxe para evitar lesións.

Para evitar lesións ao viaxar, os fisioterapeutas recomendan unha boa elección do tipo de equipaxe (maletas, bolsos ou mochilas), adecuándoo ás características de transporte que se vai a utilizar. Porque manexar a equipaxe require cargar e elevar peso a diferentes alturas, o que nos pode causar dor de costas e ombreiros.

Videoconsello en español: https://youtu.be/0lO2QYI5Nxo

Videoconsello en galego: https://youtu.be/C34wWW6cSW4

Equipaxe para viaxar en avión ou tren

Se optamos por viaxar en avión ou tren, é importante ter en conta a posición do noso corpo á hora de levantar e colocar as maletas na cabina ou estantes destinados á equipaxe nestes tipos de transporte.

Neste sentido, os fisioterapeutas lembran que tanto os obxectos como as maletas débense colocar usando os xeonllos e rotando o noso corpo para non lesionar as costas.

Para evitar lesións ao coller a equipaxe desde o chan, deberase facer cos xeonllos flexionadas e cunha apertura dos brazos nunca superior aos 35º sobre o plano frontal.

Ademais, mellor levantar a equipaxe entre dúas persoas, pois así repartimos o peso e evitamos unha posible lesión aguda no pescozo, o ombreiro ou a zona lumbar.

Equipaxe para viaxar en coche

Para viaxar en coche, os fisioterapeutas recomendan colocar a equipaxe de forma que permita unha boa visibilidade ao condutor, non só para evitar accidentes, senón tamén para impedir que se produzan lesións derivadas das malas posturas adquiridas para poder ver de forma adecuada polos retrovisores.

Segundo un estudo publicado por RACE, á hora de viaxar en coche, o 21,4% dos enquisados transporta equipaxe dentro do habitáculo do coche. Ademais, o 35% dos condutores ordena a equipaxe por peso, o 25% por tamaño, e o 25% restante en función de criterios de funcionalidade.

Neste sentido, para evitar non só lesións, senón tamén accidentes, a forma correcta de transportar a equipaxe no coche é, en primeiro lugar colocando toda a equipaxe no maleteiro. Ademais, os vultos máis pesados deben colocarse en primeiro lugar e as maletas máis grandes e ríxidas ao fondo, colocando despois a equipaxe máis lixeira encima.

Tamén é importante evitar a colocación de obxectos na bandexa traseira, xa que ademais de dificultade a visibilidade do condutor, poden resultar moi perigosos en caso de accidente, ao converterse en proxectís que poden provocar danos tanto ao condutor como aos pasaxeiros. A unha velocidade media de 60km/hora, a inercia multiplica por 56 o peso dos obxectos.

Mochilas

Se nos decantamos por utilizar mochilas, os fisioterapeutas recomendan que sexan dun tamaño adecuado ao noso corpo, que se adapte á envergadura das nosas costas. A forma correcta de colocala é apoiando os tirantes sobre a zona anterior dos nosos ombreiros e abrochándoa á cintura, para evitar oscilacións que nos produzan lesións nas costas ou os ombreiros.

Ao cargala ou retirala, debemos xogar coa lonxitude dos tirantes para evitar movementos excesivos de extensión dos ombreiros, así como a súa rotación e a do pescozo, que poden dor e incapacidade funcional.

E para colocalas no maleteiro, cabina de avión ou tren, seguiremos as mesmas recomendacións que coas maletas.

En todo caso, ante calquera molestia ou dor causado polo manexo da equipaxe é recomendable acudir á consulta dun fisioterapeuta.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos  videoconsellos da campaña 12 meses, 12 consellos de saúde, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quere incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

CoFiGa desenvolve esta campaña de maneira conxunta cos colexios autonómicos de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco, que con esta iniciativa reforzan o seu compromiso de poñer en valor a importancia do fisioterapeuta como un profesional sanitario fundamental na prevención de lesións e doenzas, así como na educación para a saúde.

Ademais, co obxectivo dotar dunha maior infoaccesibilidade á campaña, garantindo con iso o acceso á información a todas as persoas, independentemente das súas capacidades e/ou limitacións, os videoconsellos que o CoFiGa ofrece cada mes comezaron a estar subtitulados, tanto na súa versión en galego como en español. 

Todos os vídeos da campaña pódense visualizar a través del enlace:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/vídeos

CoFiGa

CoFiGa é unha institución que representa a nivel autonómico aos máis de 2.600 fisioterapeutas que exercen na nosa comunidade. Os seus obxectivos son a  salvaguardia dos principios deontolóxicos e ético-sociais da Fisioterapia, a defensa e a promoción da saúde e o benestar dos cidadáns de Galicia en colaboración cos poderes públicos, así como a promoción a nivel científico, cultural, económico e social dos fisioterapeutas colexiados.

Las maletas de cuatro ruedas, mejores que las de dos para la espalda, según los fisioterapeutas

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes de abril en concienciar sobre la importancia de una adecuada elección del tipo de equipaje y la forma de transportarlo para evitar lesiones

Las maletas tipo “trolley” de cuatro ruedas son más adecuadas para la espalda que las que llevan dos, que requieren una mayor extensión del hombro y rotación interna y cuyo peso puede provocar lesiones por sobrecarga tanto en el hombro como en el codo, mientras que las de cuatro ruedas se deslizan junto a nosotros a la hora de caminar, minimizando con ello el riesgo de lesión. Así lo explica el videoconsejo del mes de abril de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud” que promueven los fisioterapeutas, en el que ofrecen a la población una serie de consejos sobre cómo elegir, organizar y transportar el equipaje para evitar lesiones.

Para evitar lesiones al viajar, los fisioterapeutas recomiendan una buena elección del tipo de equipaje (maletas, bolsos o mochilas), adecuándolo a las características de transporte que se va a utilizar. Porque manejar el equipaje requiere cargar y elevar peso a diferentes alturas, lo que nos puede causar dolor de espalda y hombros.

Videoconsejo en español: https://youtu.be/0lO2QYI5Nxo

Videoconsejo en gallego: https://youtu.be/C34wWW6cSW4

Equipaje para viajar en avión o tren

Si optamos por viajar en avión o tren, es importante tener en cuenta la posición de nuestro cuerpo a la hora de levantar y colocar las maletas en la cabina o estantes destinados al equipaje en estos tipos de transporte.

En este sentido, los fisioterapeutas recuerdan que tanto los objetos como las maletas se deben colocar usando las rodillas y rotando nuestro cuerpo para no lesionar la espalda.

Para evitar lesiones al coger el equipaje desde el suelo, se deberá hacer con las rodillas flexionadas y con una apertura de los brazos nunca superior a los 35º sobre el plano frontal.

Además, mejor levantar el equipaje entre dos personas, pues así repartimos el peso y evitamos una posible lesión aguda en el cuello, el hombro o la zona lumbar.

Equipaje para viajar en coche

Para viajar en coche, los fisioterapeutas recomiendan colocar el equipaje de forma que permita una buena visibilidad al conductor, no solo para evitar accidentes, sino también para impedir que se produzcan lesiones derivadas de las malas posturas adquiridas para poder ver de forma adecuada por los retrovisores.

Según un estudio publicado por RACE, a la hora de viajar en coche, el 21,4% de los encuestados transporta equipaje dentro del habitáculo del coche. Además, el 35% de los conductores ordena el equipaje por peso, el 25% por tamaño, y el 25% restante en función de criterios de funcionalidad.

En este sentido, para evitar no solo lesiones, sino también accidentes, la forma correcta de transportar el equipaje en el coche es, en primer lugar colocando todo el equipaje en el maletero. Además, los bultos más pesados deben colocarse en primer lugar y las maletas más grandes y rígidas al fondo, colocando después el equipaje más ligero encima.

También es importante evitar la colocación de objetos en la bandeja trasera, ya que además de dificultad la visibilidad del conductor,  pueden resultar muy peligrosos en caso de accidente, al convertirse en proyectiles que pueden provocar daños tanto al conductor como a los pasajeros. A una velocidad media de 60km/hora, la inercia multiplica por 56 el peso de los objetos.

Mochilas

Si nos decantamos por utilizar mochilas, los fisioterapeutas recomiendan que sean de un tamaño adecuado a nuestro cuerpo, que se adapte a la envergadura de nuestra espalda.

La forma correcta de colocarla es apoyando los tirantes sobre la zona anterior de nuestros hombros y abrochándola a la cintura, para evitar oscilaciones que nos produzcan lesiones en la espalda o los hombros.

Al cargarla o retirarla, debemos jugar con la longitud de los tirantes para evitar movimientos excesivos de extensión de los hombros, así como su rotación y la del cuello, que pueden dolor e incapacidad funcional.

Y para colocarlas en el maletero, cabina de avión o tren, seguiremos las mismas recomendaciones que con las maletas.

En todo caso, ante cualquier molestia o dolor causado por el manejo del equipaje es recomendable acudir a la consulta de un fisioterapeuta.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quiere incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

CoFiGa desarrolla esta campaña de manera conjunta con los colegios autonómicos de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, que con esta iniciativa refuerzan su compromiso de poner en valor la importancia del fisioterapeuta como un profesional sanitario fundamental en la prevención de lesiones y dolencias, así como en la educación para la salud.

Además, con el objetivo dotar de una mayor infoaccesibilidad a la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, garantizando con ello el acceso a la información a todas las personas, independientemente de sus capacidades y/o limitaciones, los videoconsejos que el CoFiGa ofrece cada mes han comenzado a estar subtitulados, tanto en su versión en gallego como en español. 

Todos los videos de la campaña se pueden visualizar a través del enlace:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

CoFiGa

CoFiGa es una institución que representa a nivel autonómico a los más de 2.600 fisioterapeutas que ejercen en nuestra comunidad. Sus objetivos son la salvaguardia de los principios deontológicos y ético-sociales de la Fisioterapia, la defensa y la promoción de la salud y el bienestar de los ciudadanos de Galicia en colaboración con los poderes públicos, así como la promoción a nivel científico, cultural, económico y social de los fisioterapeutas colegiados.

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas