O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas (CGCFE) actualiza a definición de acto fisioterápico no marco da ordenación do exercicio profesional

Co obxectivo de adecuala ás novas competencias profesionais outorgadas pola Orde CIN, o documento foi aprobado por unanimidade na Asemblea Xeral celebrada polo CGCFE o pasado 24 de marzo

19 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de adecuar a definición de acto  fisioterápico ás novas competencias outorgadas ao fisioterapeuta na Orde CIN 2135/2008 e con iso contribuír ao avance da Fisioterapia no marco da ordenación do exercicio profesional, o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobou por unanimidade, na Asemblea Xeral celebrada o pasado 24 de marzo, un documento no que se actualiza e oficializa dita definición:

“Considérase acto fisioterápico todo servizo prestado polo titulado en Fisioterapia, realizado no exercicio da súa profesión con liberdade de decisión e autonomía profesional, dirixido a usuarios, grupos e comunidades.

No ámbito clínico, o acto  fisioterápico desenvolve o proceso de atención  fisioterapéutico, que inclúe: a obtención de datos  exploratorios e a súa valoración, a elaboración do diagnóstico fisioterápico, a planificación e promulgación do tratamento  fisioterapéutico, a súa execución mediante procedementos manuais, instrumentais e dirixidos, como a indicación de exercicio terapéutico deseñado especificamente para ser realizado activamente polo usuario, a avaliación dos resultados alcanzados, o establecemento e implementación dos rexistros pertinentes ou, no seu caso, da historia clínica, a elaboración de informes sobre a evolución do paciente e de alta do tratamento fisioterápico. Todo iso, baseándose nas consecuencias das alteracións do estado de saúde no movemento e co obxectivo de previr, tratar e reeducar tales alteracións, restaurando o movemento funcional nunha contorna biopsicosocial e en todas as áreas clínicas e ámbitos laborais.

No ámbito sociosanitario, tamén é acto fisioterápico o exame de peritación realizado polo fisioterapeuta a requirimento de terceiros, a planificación e posta en práctica de programas de Promoción da Saúde e de Educación para a Saúde no seu campo competencial, así como as accións de formación en materias propias da súa desempeño profesional.”

O artigo único do documento aprobado polo CGCFE tamén especifica que a Fisioterapia é unha profesión da saúde, que presta un servizo á sociedade; e que o fisioterapeuta, como profesional experto, reúne os coñecementos científicos e as competencias necesarias para levar a cabo na súa totalidade o proceso de atención  fisioterapéutico dos pacientes ao seu cargo, coa maior calidade posible, no ámbito da súa autonomía no exercicio da súa profesión.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE) actualiza la definición de acto fisioterápico en el marco de la ordenación del ejercicio profesional

Con el objetivo de adecuarla a las nuevas competencias profesionales otorgadas por la Orden CIN,  el documento fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General celebrada por el CGCFE el pasado 24 de marzo

Con el objetivo de adecuar la definición de acto fisioterápico a las nuevas competencias otorgadas al fisioterapeuta en la Orden CIN 2135/2008 y con ello contribuir al avance de la Fisioterapia en el marco de la ordenación del ejercicio profesional, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España aprobó por unanimidad, en la Asamblea General celebrada el pasado 24 de marzo,  un documento en el que se actualiza y oficializa dicha definición:

“Se considera acto fisioterápico todo servicio prestado por el titulado en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su profesión con libertad de decisión y autonomía profesional, dirigido a usuarios, grupos y comunidades.

En el ámbito clínico, el acto fisioterápico desarrolla el proceso de atención fisioterapéutico, el cual incluye: la obtención de datos exploratorios y su valoración, la elaboración del diagnóstico fisioterápico, la planificación y promulgación del tratamiento fisioterapéutico, su ejecución mediante procedimientos manuales, instrumentales y dirigidos, como la indicación de ejercicio terapéutico diseñado específicamente para ser realizado activamente por el usuario, la evaluación de los resultados alcanzados, el establecimiento e implementación de los registros pertinentes o, en su caso, de la historia clínica, la elaboración de informes sobre la evolución del paciente y de alta del tratamiento fisioterápico. Todo ello, basándose en las consecuencias de las alteraciones del estado de salud en el movimiento y con el objetivo de prevenir, tratar y reeducar tales alteraciones, restaurando el movimiento funcional en un entorno biopsicosocial y en todas las áreas clínicas y ámbitos laborales.

En el ámbito sociosanitario, también es acto fisioterápico el examen de peritación realizado por el fisioterapeuta a requerimiento de terceros, la planificación y puesta en práctica de programas de Promoción de la Salud y de Educación para la Salud en su campo competencial, así como las acciones de formación en materias propias de su desempeño profesional.”

El artículo único del documento aprobado por el CGCFE también especifica que la Fisioterapia es una profesión de la salud, que presta un servicio a la sociedad; y que el fisioterapeuta, como profesional experto, reúne los conocimientos científicos y las competencias necesarias para llevar a cabo en su totalidad el proceso de atención fisioterapéutico de los pacientes a su cargo, con la mayor calidad posible, en el ámbito de su autonomía en el ejercicio de su profesión.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres