CoFiGa presenta un recurso de reposición contra a eliminación da Diplomatura/Grao en Fisioterapia da convocatoria para procedementos selectivos de ingreso e acceso a corpos de profesores e mestres

Unha eliminación que se produce nas especialidades de Procedementos Sanitarios e Asistenciais para acceso ao corpo de profesores técnicos de Formación Profesional e de Procesos Sanitarios para acceso ao corpo de profesores de Ensino Secundario

10 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) interpuxo recurso de reposición contra a convocatoria da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para procedementos selectivos de ingreso e acceso a corpos de profesores e mestres, por entender que o colectivo de fisioterapeutas vese prexudicado pola eliminación da Diplomatura/Grao en Fisioterapia tanto na especialidade de Procedementos Sanitarios e Asistenciais para acceso ao corpo de profesores técnicos de Formación Profesional como na especialidade de Procesos Sanitarios para acceso ao corpo de profesores de Ensino Secundario.

A eliminación da Diplomatura/Grao en Fisioterapia nas mencionadas categorías da devandita convocatoria non permite a inclusión nas listas de interinidade e substitucións ao fisioterapeuta aspirante que non supere a primeira proba, polo que non poderá ser chamado para realizar substitucións ou ocupar interinidades como viña sucedendo ata o momento.

Por todo iso, CoFiGa entende que non existe razón legal que ampare tal modificación, que dita medida supón unha restrición ilícita no acceso á función pública en condicións de igualdade, mérito e capacidade (artigos 23.2 e 103.3 da Constitución Española), ademais de ser un claro atentado contra os principios de legalidade, seguridade xurídica e  interdicción da arbitrariedade dos poderes públicos garantidos no artigo 9.3 da Constitución Española.

CoFiGa anima aos fisioterapeutas colexiados que se sintan prexudicados por esta medida a presentar un recurso contencioso-administrativo no Xulgado ou, como o Colexio, un recurso de reposición administrativo fronte ó Conselleiro de Educación.

CoFiGa presenta un recurso de reposición contra la eliminación de la Diplomatura/Grado en Fisioterapia de la convocatoria para procedimientos selectivos de ingreso y acceso a cuerpos de profesores y maestros

Una eliminación que se produce en las especialidades de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales para acceso al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional y de Procesos Sanitarios para acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha interpuesto recurso de reposición contra la convocatoria de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para procedimientos selectivos de ingreso y acceso a cuerpos de profesores y maestros, por entender que el colectivo de fisioterapeutas se ve perjudicado por la eliminación de la Diplomatura/Grado en Fisioterapia tanto en la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales para acceso al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional como en la especialidad de Procesos Sanitarios para acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

La eliminación de la Diplomatura/Grado en Fisioterapia en las mencionadas categorías de dicha convocatoria no permite la inclusión en las listas de interinidad y sustituciones al fisioterapeuta aspirante que no supere la primera prueba, por lo que no podrá ser llamado para realizar sustituciones o ocupar interinidades como venía sucediendo hasta el momento.

Por todo ello, CoFiGa entiende que no existe razón legal que ampare tal modificación, que dicha medida supone una restricción ilícita en el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española), además de ser un claro atentado contra los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

CoFiGa anima a los fisioterapeutas colegiados que se sientan perjudicados por esta medida a presentar en el Juzgado un recurso contencioso-administrativo de reposición, con lo que se conseguirá una mayor presión por parte de todo el colectivo.

CoFiGa anima a los fisioterapeutas colegiados que se sientan perjudicados por esta medida a presentar un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado o, como el Colexio, un recurso de reposición administrativo frente al conselleiro de Educación.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres