Buscando a implementación, o empoderamento e un cambio de paradigma da Fisioterapia nos sistemas de saúde

Nas interesantes Xornadas organizadas en CoFiGa nas que se analizaron os novos modelos de xestión sanitaria que se están desenvolvendo a nivel nacional cun destacable papel dos fisioterapeutas nas súas correspondentes unidades multidisciplinares

09 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A necesidade de trasladar e implicar aos xestores sanitarios no importante papel que os fisioterapeutas desenvolven actualmente nos sistemas asistenciais, poñendo con iso en valor a activa contribución da Fisioterapia para mellorar a calidade de vida da poboación, foi unha das principais conclusións das I Xornadas sobre Modelos de Xestión Sanitaria que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organizou o pasado sábado 7 de abril en Pontevedra e na que se deron cita 50 profesionais sanitarios integrados en servizos e unidades hospitalarias de Castela-León, Madrid, País Vasco, Cataluña e Galicia, que deron a coñecer a eficiencia do traballo desenvolvido polos fisioterapeutas en diferentes equipos multidisciplinares implantados a nivel nacional, co que se contribúe a garantir a eficacia e eficiencia do sistema sanitario.

Para implementar a súa influencia no desenvolvemento do sistema sanitario, ademais de alcanzar un maior recoñecemento e proxección profesional, os fisioterapeutas avogan por constituírse como núcleo do diálogo, comunicación e intercambio de coñecementos que debe rexer o fundamental traballo en equipo das unidades multidisciplinares. “Todos traballamos por e para o paciente, dando o mellor dos nosos coñecementos e de nós mesmos como profesionais, pero o noso papel nos equipos multidisciplinares ha de ser proactivo, deixando patente que somos uns profesionais autónomos á hora de tomar decisións e abordar o tratamento”, tal e como sinalou o presidente do CoFiGa na clausura das Xornadas.

Poñer o foco do proceso asistencial na persoa e non na enfermidade, buscando unha auténtica implicación do paciente no seu proceso de recuperación, tamén constitúe a xuízo dos fisioterapeutas una das máximas e un elemento crave da eficiencia do sistema sanitario.

Por todo iso e co obxectivo de sentar as bases para afrontar un crecemento de calidade, os fisioterapeutas consideran urxente actualizar e estandarizar as súas competencias profesionais no sistema sanitario, contando para iso coa activa participación dos actores académicos, científicos e profesionais da Fisioterapia. “Os pacientes xa nos elixiron, a sociedade confía en nós e agora debemos responder, todos xuntos,  en aras de alcanzar un cambio de paradigma que sitúe á Fisioterapia no lugar que se merece dentro do sistema sanitario”, concluíu o presidente do CoFiGa.

Neste sentido, os representantes da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) participantes no acto de clausura, tamén incidiron na necesidade de trasladar á actividade asistencial a ampla evidencia científica existente sobre a eficacia e resultados da Fisioterapia nos seus múltiples e numerosos campos de actuación, ademais de apuntar cara ao traballo conxunto por parte de todo o colectivo para alcanzar a regulación en España das Especialidades de Fisioterapia e, desta maneira, completar o seu adecuado desenvolvemento profesional, científico e académico.

10 relatorios seguidos por intensas sesións de debate

Un total de dez relatorios, nas que profesionais sanitarios Castela e León, Cataluña, Madrid, País Vasco e Galicia expuxeron as prácticas e os resultados das experiencias que se están desenvolvendo en Servizos e Unidades de diferentes centros sanitarios, tanto públicos como privados, de España, analizando aspectos como a xestión clínica baseada na experiencia do paciente, a organización e o traballo do fisioterapeuta nas unidades multidisciplinares, as competencias profesionais como factor crave nas organizacións excelentes, así como o concepto de Fisioterapia desde unha visión  ecléctica e globalizada.

Un dos factores que se puxeron de manifesto ao longo dos relatorios e dos intensos debates que suscitaron entre os participantes, foi que as diferenzas existentes nas diferentes comunidades autónomas á hora de desenvolver os sistemas sanitarios fai necesario medir e construír un pacto de estándares de calidade que se transfira á investigación, á docencia, á asistencia e á xestión.

As I Xornadas sobre Modelos de Xestión Sanitaria organizadas en Pontevedra polo  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia tamén contaron coa participación, na inauguración, da directora de procesos asistenciais do EOXI Pontevedra-Salnés, Sonia Fernández- Arruty Ferro, e do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Buscando la implementación y el empoderamiento y un cambio de paradigma de la Fisioterapia en los sistemas de salud

En las interesantes Jornadas organizadas en CoFiGa en las que se analizaron los nuevos modelos de gestión sanitaria que se están desarrollando a nivel nacional con un destacable papel de los fisioterapeutas en sus correspondientes unidades multidisciplinares

La necesidad de trasladar e implicar a los gestores sanitarios en el importante papel que los fisioterapeutas desarrollan actualmente en los sistemas asistenciales, poniendo con ello en valor la activa contribución de la Fisioterapia para mejorar la calidad de vida de la población, ha sido una de las principales conclusiones de las I Jornadas sobre Modelos de Gestión Sanitaria que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha organizado el pasado 7 de abril en Pontevedra y en la que se dieron cita 50 profesionales sanitarios integrados en servicios y unidades hospitalarias de Castilla-León, Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia, que dieron a conocer la eficiencia del trabajo desarrollado por los fisioterapeutas en diferentes equipos multidisciplinares implantados a nivel nacional, con lo que se contribuye a garantizar la eficacia y eficiencia del sistema sanitario.

Para implementar su influencia en el desarrollo del sistema sanitario, además de alcanzar un mayor reconocimiento y proyección profesional, los fisioterapeutas abogan por constituirse como núcleo del diálogo, comunicación e intercambio de conocimientos que debe regir el fundamental trabajo en equipo de las unidades multidisciplinares. “Todos trabajamos por y para el paciente, dando lo mejor de nuestros conocimientos y de nosotros mismos como profesionales, pero nuestro papel en los equipos multidisciplinares ha de ser proactivo, dejando patente que somos unos profesionales autónomos a la hora de tomar decisiones y abordar el tratamiento”, tal y como señaló el presidente del CoFiGa en la clausura de las Jornadas.

Poner el foco del proceso asistencial en la persona y no en la enfermedad, buscando una auténtica implicación del paciente en su proceso de recuperación, también constituye a juicio de los fisioterapeutas una de las máximas y un elemento clave de la eficiencia del sistema sanitario.

Por todo ello y con el objetivo de sentar las bases para afrontar un crecimiento de calidad, los fisioterapeutas consideran urgente actualizar y estandarizar sus competencias profesionales en el sistema sanitario, contando para ello con la activa participación de los actores académicos, científicos y profesionales de la Fisioterapia. “Los pacientes ya nos han elegido, la sociedad confía en nosotros y ahora debemos responder, todos juntos,  en aras de alcanzar un cambio de paradigma que sitúe a la Fisioterapia en el lugar que se merece dentro del sistema sanitario”, concluyó el presidente del CoFiGa.

En este sentido, los representantes de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) participantes en el acto de clausura, también incidieron en la necesidad de trasladar a la actividad asistencial la amplia evidencia científica existente sobre la eficacia y resultados de la Fisioterapia en sus múltiples y numerosos campos de actuación, además de apuntar hacia el trabajo conjunto por parte de todo el colectivo para alcanzar la regulación en España de las Especialidades de Fisioterapia y, de esta manera, completar su adecuado desarrollo profesional, científico y académico.

10 ponencias seguidas por intensas sesiones de debate

Un total de diez ponencias, en las que profesionales sanitarios Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco y Galicia expusieron las prácticas y los resultados de las experiencias que se están desarrollando en Servicios y Unidades de diferentes centros sanitarios, tanto públicos como privados, de España, analizando aspectos como la gestión clínica basada en la experiencia del paciente, la organización y el trabajo del fisioterapeuta en las unidades multidisciplinares, las competencias profesionales como factor clave en las organizaciones excelentes, así como el concepto de Fisioterapia desde una visión ecléctica y globalizada.

Uno de los factores que se pusieron de manifiesto a lo largo de las ponencias y de los intensos debates que suscitaron entre los participantes, ha sido que las diferencias existentes en las diferentes comunidades autónomas a la hora de desarrollar los sistemas sanitarios hace necesario medir y construir un pacto de estándares de calidad que se transfiera a la investigación, a la docencia, a la asistencia y a la gestión.

Las I Jornadas sobre Modelos de Gestión Sanitaria organizadas en Pontevedra por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia también contaron con la participación, en la inauguración, de la directora de procesos asistenciales del EOXI Pontevedra-Salnés, Sonia Fernández-Arruty Ferro, y del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres