O presidente de CoFiGa denuncia que o Sergas só dispón de 324 fisioterapeutas para atender as crecentes necesidades dunha poboación galega que supera os 2.700.000 habitantes

Na xornada sobre a sanidade galega celebrada no Parlamento de Galicia e que contou coa participación de diferentes colectivos sanitarios, representantes sindicais e asociacións de pacientes

05 Feb 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Cando existen estudos que demostran que unha maior presenza de fisioterapeutas en Atención Primaria supoñería un aforro de 1.300 euros por paciente en casos de dor lumbar, diminuíndo unha media de 3 meses o proceso de tratamento, en Galicia a situación da Fisioterapia no sistema público de saúde arroxa datos desalentadores: o Sergas só dispón de 324 fisioterapeutas para atender as crecentes necesidades dunha poboación (máis de 2.700.000 habitantes)  cada vez máis afectada por procesos de cronicidade, discapacidade e dependencia; nalgunhas áreas sanitarias o Sergas só contase con 1 fisioterapeuta por cada 30.000 habitantes; e as listas de espera para acceder a Fisioterapia alcanzan o ano en Atención Primaria e sitúanse ao redor dos 3 meses en Atención Especializada.

Este é o balance que realiza o presidente do  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Perfecto Pampín Lado, e que pon sobre a mesa da Administración sanitaria galega.

Para reverter esta situación, o presidente dos fisioterapeutas galegos reclama da Administración Sanitaria que, ademais dun fundamental e necesario incremento do número de fisioterapeutas que prestan os seus servizos no Sergas, cámbiese o procedemento asistencial cara ao paciente. Establecer un sistema que contemple o acceso directo á Fisioterapia en todos os niveis asistenciais, como xa sucede en máis de 40 países, como Reino Unido, Suecia, Australia, Brasil, Sudáfrica e máis recentemente Holanda, é unha medida que, segundo destaca Perfecto Pampín,  goza dun gran aval científico que apoia a súa idoneidade polo seu custo/efectividade, reducindo tamén o gasto farmacéutico e mellorando por tanto a eficiencia do sistema sanitario.

Argumenta o presidente do  CoFiGa que a Fisioterapia é un servizo sanitario básico e fundamental do que moitas persoas, de todas as idades e condicións, dependen para poder manter calidade de vida, xa que recibir atención por parte dun fisioterapeuta é un factor decisivo para o desenvolvemento, a recuperación e o mantemento das capacidades funcionais das persoas.  Unha situación que en Galicia vese acrecentada polo progresivo envellecemento dunha poboación cada vez máis afectada por procesos crónicos, altamente  discapacitantes e xeradores de dependencia.

Lembra o presidente dos fisioterapeutas galegos que a Fisioterapia non debe ser considerada polo sistema público de saúde como un luxo ao que só poden acceder un pequeno número de pacientes: o fin último da Fisioterapia non é outro que promover, manter, restablecer e incrementar o nivel de saúde dos cidadáns, co obxectivo de mellorar a súa calidade de vida e facilitar a súa plena reinserción social, familiar e laboral.

A Fisioterapia é unha profesión sanitaria que evolucionou notoriamente en todo o mundo, alcanzando un alto desenvolvemento académico, profesional e científico que non se ve reflectido na súa implantación nos sistemas públicos de saúde, pero do que con todo si é consciente a sociedade, traducíndose nunha cada vez maior demanda dos servizos dos fisioterapeutas. 

Por todo iso, o presidente do  CoFiGa incide ante a Administración Sanitaria de Galicia na necesidade establecer medidas urxentes para incrementar no sistema público de saúde o número de fisioterapeutas que prestan os seus servizos á poboación, dotando de fisioterapeutas a todos os centros de saúde e a todas as unidades e servizos asistenciais de Atención Especializada (cardioloxía, traumatoloxía, neuroloxía, neumoloxía, xinecoloxía, pediatría, oncoloxía, xeriatría, coidados paliativos…), ademais de regular un sistema de acceso directo a Fisioterapia que garanta á poboación unha prestación sanitaria de calidade.

Segundo propón o presidente do  CoFiGa, trátase de trasladar á práctica habitual que se desenvolve no sistema público de saúde de Galicia, un modelo de atención sanitaria de constatados resultados que melloraría notablemente a prestación dunha atención sanitaria de calidade. Para iso, o CoFiGa ofrécese como organismo consultor na súa implantación.

Xornada sobre sanidade no Parlamento de Galicia

O presidente do  CoFiGa realizou este balance da situación actual da Fisioterapia e dos fisioterapeutas na sanidade pública galega no marco dunha xornada que se desenvolveu o pasado 2 de febreiro no Parlamento de Galicia, organizada pola Escola de Formación Ceferino Díaz do  PSdG-PSOE e na que participaron representantes de diferentes colectivos sanitarios, entidades sindicais e asociacións de pacientes.

A xornada estruturouse ao redor de dúas mesas de debate, nas que se analizaron tanto as repercusións derivadas da nova Lei de Saúde de Galicia como a situación asistencial pola que atravesa actualmente o sistema público de saúde na nosa comunidade autónoma.

Inaugurada polo secretario xeral do  PSdG e o portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, Gonzalo Caballero e Xoaquín Fernández Leiceaga, a primeira mesa de debate estivo  moderada polo portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario Socialista,  Xulio Torrado, e contou coa participación de:  Cayetano Rodríguez,  exsecretario xeral técnico da Consellería de  Sanidade (2005-2009); Mar Barcón Sánchez, relatora da Lei de  Saúde 8/2008; Javier Martínez, responsable de  Sanidade de FSP-UGT Galicia;  e Anxo  Cameselle, secretario xeral de  Sanidade-Galicia de CCOO.

Pola súa banda, a mesa de debate na que se analizou a situación asistencial na sanidade galega, que estivo moderada polo secretario de  Sanidade do PSdG,  Juan Evaristo Rodríguez, participaron: Manuel Marín, médico de Atención Primaria e coordinador de SOS Sanidade Pública; María Ausencia Tomé,  endocrina do CHUS; Asunción  Maus, enfermeira e membro da Xunta de Persoal do  CHOU; e Perfecto Pampín Lado, presidente do  CoFiGa.

El presidente de CoFiGa denuncia que el Sergas sólo dispone de 324 fisioterapeutas para atender las crecientes necesidades de una población gallega que supera los 2.700.000 habitantes

En la jornada sobre la sanidad gallega celebrada en el Parlamento de Galicia y que contó con la participación de diferentes colectivos sanitarios, representantes sindicales y asociaciones de pacientes

Cuando existen estudios que demuestran que una mayor presencia de fisioterapeutas en Atención Primaria supondría un ahorro de 1.300 euros por paciente en casos de dolor lumbar, disminuyendo una media de 3 meses el proceso de tratamiento, en Galicia la situación de la Fisioterapia en el sistema público de salud arroja datos desalentadores: el Sergas sólo dispone de 324 fisioterapeutas para atender las crecientes necesidades de una población (más de 2.700.000 habitantes) cada vez más afectada por procesos de cronicidad, discapacidad y dependencia; en algunas áreas sanitarias el Sergas sólo se cuenta con 1 fisioterapeuta por cada 30.000 habitantes; y las listas de espera para acceder a Fisioterapia alcanzan el año en Atención Primaria y se sitúan en torno a los 3 meses en Atención Especializada.

Este es el balance que realiza el presidente del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Perfecto Pampín Lado, y que pone sobre la mesa de la Administración sanitaria gallega.

Para revertir esta situación, el presidente de los fisioterapeutas gallegos reclama de la Administración Sanitaria que, además de un fundamental y necesario incremento del número de fisioterapeutas que prestan sus servicios en el Sergas, se cambie el procedimiento asistencial hacia el paciente. Establecer un sistema que contemple el acceso directo a la Fisioterapia en todos los niveles asistenciales, como ya sucede en más de 40 países, como Reino Unido, Suecia, Australia, Brasil, Sudáfrica y más recientemente Holanda, es una medida que, según destaca Perfecto Pampín,  goza de un gran aval científico que apoya su idoneidad por su coste/efectividad, reduciendo también el gasto farmacéutico y mejorando por tanto la eficiencia del sistema sanitario.

Argumenta el presidente del CoFiGa que la Fisioterapia es un servicio sanitario básico y fundamental del que muchas personas, de todas las edades y condiciones, dependen para poder mantener calidad de vida, ya que recibir atención por parte de un fisioterapeuta es un factor decisivo para el desarrollo, la recuperación y el mantenimiento de las capacidades funcionales de las personas.  Una situación que en Galicia se ve acrecentada por el progresivo envejecimiento de una población cada vez más afectada por procesos crónicos, altamente discapacitantes y generadores de dependencia.

Recuerda el presidente de los fisioterapeutas gallegos que la Fisioterapia no debe ser considerada por el sistema público de salud como un lujo al que sólo pueden acceder un pequeño número de pacientes: el fin último de la Fisioterapia no es otro que promover, mantener, restablecer e incrementar el nivel de salud de los ciudadanos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar su plena reinserción social, familiar y laboral.

La Fisioterapia es una profesión sanitaria que ha evolucionado notoriamente en todo el mundo, alcanzando un alto desarrollo académico, profesional y científico que no se ve reflejado en su implantación en los sistemas públicos de salud, pero del que sin embargo sí es consciente la sociedad, traduciéndose en una cada vez mayor demanda de los servicios de los fisioterapeutas. 

Por todo ello, el presidente del CoFiGa incide ante la Administración Sanitaria de Galicia en la necesidad establecer medidas urgentes para incrementar en el sistema público de salud el número de fisioterapeutas que prestan sus servicios a la población, dotando de fisioterapeutas a todos los centros de salud y a todas las unidades y servicios asistenciales de Atención Especializada (cardiología, traumatología, neurología, neumología, ginecología, pediatría, oncología, geriatría, cuidados paliativos…), además de regular un sistema de acceso directo a Fisioterapia que garantice a la población una prestación sanitaria de calidad. 

Según propone el presidente del CoFiGa, se trata de trasladar a la práctica habitual que se desarrolla en el sistema público de salud de Galicia, un modelo de atención sanitaria de constatados resultados que mejoraría notablemente la prestación de una atención sanitaria de calidad. Para ello, el CoFiGa se ofrece como organismo consultor en su implantación. 

Jornada sobre sanidad en el Parlamento de Galicia

El presidente del CoFiGa realizó este balance de la situación actual de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas en la sanidad pública gallega en el marco de una jornada que se desarrolló el pasado 2 de febrero en el Parlamento de Galicia, organizada por la Escuela de Formación Ceferino Díaz del PSdG-PSOE y en la que participaron representantes de diferentes colectivos sanitarios, entidades sindicales y asociaciones de pacientes.

La jornada se estructuró en torno a dos mesas de debate, en las que se analizaron tanto las repercusiones derivadas de la nueva Ley de Salud de Galicia como la situación asistencial por la que atraviesa actualmente el sistema público de salud en nuestra comunidad autónoma.

Inaugurada por el secretario general del PSdG y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga, la primera mesa de debate estuvo  moderada por el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Xulio Torrado, y contó con la participación de: Cayetano Rodríguez, exsecretario general técnico de la Consellería de Sanidade (2005-2009); Mar Barcón Sánchez, ponente de la Ley de Saúde 8/2008; Javier Martínez, responsable de Sanidade de FSP-UGT Galicia;  y Ángel Cameselle, secretario general de Sanidade-Galicia de CCOO.

Por su parte, la mesa de debate en la que se analizó la situación asistencial en la sanidad gallega, que estuvo moderada por el secretario de Sanidade del PSdG, Juanj Evaristo Rodríguez, participaron: Manuel Marín, médico de Atención Primaria y coordinador de SOS Sanidade Pública; María Ausencia Tomé, endocrina del CHUS; Asunción Maus, enfermera y miembro de la Junta de Personal del CHOU; y Perfecto Pampín Lado, presidente del CoFiGa. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres