Vixiar a postura e utilizar accesorios adecuados, fundamental para evitar lesións nas tarefas do fogar

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” do CoFiGa achega este mes de xaneiro unha serie de recomendacións para previr lesións musculoesqueléticas causadas polos movementos repetitivos que conleva realizar as tarefas do fogar

26 Ene 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Manter un postura correcta e utilizar accesorios adecuados son aspectos fundamentais para evitar e previr as lesións  musculoesqueléticas causadas polos movementos repetitivos que conleva realizar as tarefas do fogar. Así o explican os fisioterapeutas galegos, madrileños, cataláns, navarros, vascos, andaluces e valencianos no primeiro  videoconsello de 2018 da súa campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” que puxeron en marcha un ano máis.

Tarefas tan sinxelas e rutineiras como facer a cama, cociñar ou limpar os cristais poden desencadear problemas a nivel articular,  tendinoso,  ligamentoso e muscular, ben pola súa mala execución ou ben por tratarse de movementos repetitivos.  

Por este motivo, o  Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), conxuntamente cos de Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana, Madrid, Navarra e País Vasco, dedican o seu primeiro videoconsello do ano á importancia da prevención á hora de levar a cabo as tarefas do fogar:

YouTube ES: https://youtu.be/BJ8so0zskaA

YouTube GA: https://youtu.be/53yZY4C5OlA

Neste novo  videoconsello, os fisioterapeutas advirten de que as posturas incorrectas e os movementos repetitivos que se producen ao facer labores cotiás, como varrer, limpar os cristais ou levantar pesos, poden provocar traumatismo en brazos, pernas, mans e costas. Explican neste sentido que as tarefas da casa implican unha carga moi pesada para todo o aparello locomotor, xa que a actividade física recae fundamentalmente sobre articulacións, músculos e ósos.

Ademais, os fisioterapeutas lembran que, aínda que todos estamos expostos a sufrir lesións ao realizar estas tarefas, son os nenos e as persoas maiores os máis vulnerables, neste último caso debido fundamentalmente á perda de control do equilibro, as dificultades que teñen ao andar e a diminución da visión.

Algunhas das patoloxías máis comúns que se poden producir no fogar como consecuencia de limpar mobles ou recoller bolsas pesadas, son a lumbalxia ou a síndrome de túnel  carpiano, que afecta os nervios e tendóns das mans e que se produce tras permanecer cos pulsos  flexionados durante moito tempo, provocando un  aformigamento na man que se acaba convertendo en falta de sensibilidade. A epicondilite, provocada pola inflamación dos tendóns dos músculos extensores do pulso da man, é outro dos problemas máis comúns que se producen pola repetición continua dun movemento.

Para evitar estas posibles lesións, os fisioterapeutas apuntan á hixiene  postural á hora de desempeñar os labores domésticos.

Así, para fregar pratos e pasar o ferro é aconsellable poñer no chan un apoio duns 10 cm de alto, que nos permita apoiar nel un pé e ir cambiándoo, conseguindo desta maneira non  sobrecargar a columna e concentrar o máximo peso sobre as pernas.

Para fregar o chan é recomendable que a lonxitude da fregona ou cepillo sexa o suficientemente alta para que non sexa necesario inclinarse.

Os fisioterapeutas tamén advirten dos riscos de realizar tarefas para as que debemos permanecer agachados moito tempo, como pode ser recoller cousas do chan ou facer a coada. Por exemplo, para seleccionar a roupa que queremos meter na lavadora é mellor sentar no chan directamente, para non permanecer nunha postura prexudicial; mentres que á hora de recoller algo puntual do chan que non requira que nos sentemos, é mellor flexionar os xeonllos para non ter que dobrar as costas.

Con todo, en caso de sufrir un accidente doméstico á hora de realizar as tarefas do fogar, é clave manter a calma e ter a man unha Caixa de Urxencias; se as molestias persisten ou hai algunha dúbida, o mellor é acudir sempre a un profesional cualificado, como é o caso dos fisioterapeutas.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos  videoconsellos da campaña 12 meses, 12 consellos de saúde, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

CoFiGa realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios de fisioterapeutas de Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana, Madrid, Navarra e País Vasco.

Todos os vídeos da campaña pódense visualizar a través da seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/vídeos

Vigilar la postura y utilizar accesorios adecuados, fundamental para evitar lesiones  en las tareas del hogar

La campaña “12 meses, 12 consejos de saúde” de CoFiGa aporta este mes de enero una serie de recomendaciones para prevenir lesiones musculoesqueléticas causadas por los movimientos repetitivos que conlleva realizar las tareas del hogar

Mantener un postura correcta y utilizar accesorios adecuados son aspectos fundamentales para evitar y prevenir las lesiones musculoesqueléticas causadas por los movimientos repetitivos que conlleva realizar las tareas del hogar. Así lo explican los fisioterapeutas gallegos, madrileños, catalanes, navarros, vascos, andaluces y valencianos en el primer videoconsejo de 2018 de su campaña “12 meses, 12 consejos de salud” que han puesto en marcha un año más.

Tareas tan sencillas y rutinarias como hacer la cama, cocinar o limpiar los cristales pueden desencadenar problemas a nivel articular, tendinoso, ligamentoso y muscular, bien por su mala ejecución o bien por tratarse de movimientos repetitivos.  

Por este motivo, el Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia, conjuntamente con los de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco, han dedicado su primer videoconsejo del año a la importancia de la prevención a la hora de llevar a cabo las tareas del hogar:

YouTube ES: https://youtu.be/BJ8so0zskaA

YouTube GA: https://youtu.be/53yZY4C5OlA

En este nuevo videoconsejo, los fisioterapeutas advierten de que las posturas incorrectas y los movimientos repetitivos que se producen al hacer labores cotidianas, como barrer, limpiar los cristales o levantar pesos, pueden provocar traumatismo en brazos, piernas, manos y espalda. Explican en este sentido que las tareas de la casa implican una carga muy pesada para todo el aparato locomotor, ya que la actividad física recae fundamentalmente sobre articulaciones, músculos y huesos.

Además, los fisioterapeutas recuerdan que, aunque todos estamos expuestos a sufrir lesiones al realizar estas tareas, son los niños y las personas mayores los más vulnerables, en este último caso debido fundamentalmente a la pérdida de control del equilibro, las dificultades que tienen al andar y la disminución de la visión.

Algunas de las patologías más comunes que se pueden producir en el hogar como consecuencia de limpiar muebles o recoger bolsas pesadas, son la lumbalgia o el síndrome de túnel carpiano, que afecta a los nervios y tendones de las manos y que se produce tras permanecer con las muñecas flexionadas durante mucho tiempo, provocando un hormigueo de la mano que se acaba convirtiendo en falta de sensibilidad. La epicondilitis, provocada por la inflamación de los tendones de los músculos extensores de la muñeca. es otro de los problemas más comunes que se producen por la repetición continua de un movimiento.

Para evitar estas posibles lesiones, los fisioterapeutas apuntan a la higiene postural a la hora de desempeñar las labores domésticas.

Así, para fregar platos y planchar es aconsejable poner en el suelo un apoyo de unos 10 cm de alto, que nos permita apoyar en el un pie e ir cambiándolo, consiguiendo de esta manera no sobrecargar la columna y concentrar el máximo peso sobre las piernas.

Para fregar el suelo es recomendable que la longitud de la fregona o cepillo sea lo suficientemente alta para que no sea necesario inclinarse.

Los fisioterapeutas también advierten de los riesgos de realizar tareas para las que debemos permanecer agachados mucho tiempo, como puede ser recoger cosas del suelo o hacer la colada. Por ejemplo, para seleccionar la ropa que queremos meter en la lavadora es mejor sentarse en el suelo directamente, para no permanecer en una postura perjudicial; mientras que a la hora de recoger algo puntual del suelo que no requiera de que nos sentemos, es mejor flexionar las rodillas para no tener que doblar la espalda.

No obstante, en caso de sufrir un accidente doméstico a la hora de realizar las tareas del hogar, es clave mantener la calma y tener a mano un botiquín; si las molestias persisten o hay alguna duda, lo mejor es acudir siempre a un profesional cualificado, como es el caso de los fisioterapeutas.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

CoFiGa realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios de fisioterapeutas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco.

Todos los videos de la campaña se pueden visualizar a través del siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas