Recomendacións de Fisioterapia para profesionais que requiren de esforzo físico e movementos repetitivos na súa contorna laboral

A campaña divulgativa ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) analiza no seu videoconsello de decembro a relevancia de contar cun fisioterapeuta nas empresas de sectores que requiren de esforzo físico de sus trabajadores

27 Dic 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O esforzo físico, os movementos repetitivos, a carga de pesos e as posturas forzadas que algúns traballadores desenvolven habitualmente na súa contorna laboral, poden chegar a producir diferentes trastornos músculoesqueléticos (TME) graves que a longo prazo e sen un tratamento adecuado poden converterse en crónicos. Este é o caso por exemplo dos profesionais de mensaxería e de carga e descarga, aos que o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o seu  videoconsello de decembro, achegando unha serie de recomendacións para evitar a aparición de patoloxías nas principais zonas afectadas por este tipo de traballos, como son as costas, brazos, ombreiros e xeonllos.

https://youtu.be/17Wi5cwxFKo (galego)

https://youtu.be/rNhCX_xFQN0 (español)

Este tipo de actividade laboral desencadea patoloxías nas costas, danando a zona lumbar, tanto por soportar o impacto das pernas ao subir e baixar do vehículo como por empuxar a carretilla ou levar o paquete sobre brazos e ombreiros. Primeiro prodúcense sobrecargas musculares e co tempo profusións  discales e hernias.

Outra rexión afectada son os ombreiros, que cos movementos de carrexar e entregar paquetes soportan unha gran porcentaxe de peso e en rangos de movementos afastados do tronco, o que provoca unha gran tensión na musculatura de toda esa rexión. Isto tradúcese en  tendinopatías do  bíceps  braquial e o  manguito dos  rotadores.

En menor grao están as lesións de xeonllos, pero os movementos repetidos de saír e entrar no vehículo poden producir  tendinopatías no tendón  rotuliano.

Este tipo de trastornos pódense producir tanto pola práctica dun traballo dinámico, onde os músculos realizan alongamentos, como en traballos estáticos, que producen fatiga muscular, en función da forza coa que se teñan que contraer os músculos.

O fisioterapeuta ten as ferramentas para axudar e solucionar este tipo de lesións, a través da valoración adecuada para tratar as costas e, ademais, proporcionar un programa específico de exercicios terapéuticos que reforce e equilibre a musculatura, con estiramentos e exercicios abdominais. No caso concreto das  tendinopatías, pódense aplicar tratamentos de Fisioterapia avanzada, como a  electrolise e exercicios de reforzamento músculo-tendinoso.

É por iso que o  CoFiGa recomenda contar cun fisioterapeuta nas empresas de sectores que requiren de esforzo físico. Os coñecementos e a experiencia destos profesionais sanitarios pode axudar a previr lesións, incrementando o benestar dos traballadores e mellorando a marcha da empresa, xa que un menor número de baixas ten innegablemente un impacto positivo nas contas da compañía.

Porque España é un dos países da nosa contorna con máis lesións por realizar esforzo físico na contorna laboral, o que sen chegar a ocasionar patoloxías graves habitualmente, si xera situacións de incapacidade temporal. Non en balde, estímase que en torno ao 80% das enfermidades profesionais son trastornos músculo-esqueléticos.

 

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Coa campaña 12 meses, 12 consellos de saúde, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

CoFiGa realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco e Navarra.

Todos os vídeos da campaña pódense visualizar a través da seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/vídeos

 

Recomendaciones de Fisioterapia para profesionales que requieren de esfuerzo físico y movimientos repetitivos en su entorno laboral

La campaña divulgativa ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) analiza en su videoconsejo de diciembre la relevancia de contar con un fisioterapeuta en las empresas de sectores que requieren de esfuerzo  físico de sus trabajadores

El esfuerzo físico, los movimientos repetitivos, la carga de pesos y las posturas forzadas que algunos trabajadores desarrollan habitualmente en su entorno laboral, pueden llegar a producir diferentes trastornos músculo-esqueléticos (TME) graves que a la larga y sin un tratamiento adecuado pueden convertirse en crónicos. Este es el caso por ejemplo de los profesionales de mensajería y de carga y descarga, a quienes el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica su videoconsejo de diciembre, aportando una serie de recomendaciones para evitar la aparición de patologías en las principales zonas afectadas por este tipo de trabajos, como son la espalda, brazos, hombros y rodillas.

https://youtu.be/17Wi5cwxFKo (gallego)

https://youtu.be/rNhCX_xFQN0 (español)

Este tipo de actividad laboral desencadena patologías en la espalda, dañando la zona lumbar, tanto por soportar el impacto de las piernas al subir y bajar del vehículo como por empujar la carretilla o llevar el paquete sobre brazos y hombros. Primero se producen sobrecargas musculares y con el tiempo profusiones discales y hernias.

Otra región afectada son los hombros, que con los movimientos de acarrear y entregar paquetes soportan un gran porcentaje de peso y en rangos de movimientos alejados del tronco, lo que provoca una gran tensión en la musculatura de toda esa región. Esto se traduce en tendinopatías del bíceps braquial y el manguito de los rotadores.

En menor grado están las lesiones de rodillas, pero los movimientos repetidos de salir y entrar en el vehículo pueden producir tendinopatías en el tendón rotuliano.

Este tipo de trastornos se pueden producir tanto por la práctica de un trabajo dinámico, donde los músculos realizan alargamientos, como en trabajos estáticos, que producen fatiga muscular, en función de la fuerza con la que se tengan que contraer los músculos.

El fisioterapeuta tiene las herramientas para ayudar y solucionar este tipo de lesiones, a través de la valoración adecuada para tratar la espalda y, además, proporcionar un programa específico de ejercicios terapéuticos que refuerce y equilibre la musculatura, con estiramientos y ejercicios abdominales. En el caso concreto de las tendinopatías, se pueden aplicar tratamientos de Fisioterapia avanzada, como la electrolisis y ejercicios de reforzamiento músculo-tendinoso.

Es por ello que el CoFiGa recomienda contar con un fisioterapeuta en las empresas de sectores que requieren de esfuerzo físico. Los conocimientos y la experiencia de estos profesionales sanitarios puede ayudar a prevenir lesiones, incrementando el bienestar de los trabajadores y mejorando la marcha de la empresa, ya que un menor número de bajas tiene innegablemente un impacto positivo en las cuentas de la compañía.

Porque España es uno de los países de nuestro entorno con más lesiones por realizar esfuerzo físico en el entorno laboral, lo que sin llegar a ocasionar patologías graves habitualmente, sí genera situaciones de incapacidad temporal. No en vano, se estima que en torno al 80% de las enfermedades profesionales son trastornos músculo esqueléticos.

 

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

CoFiGa) realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra.

Todos los videos de la campaña se pueden visualizar a través del siguiente enlace:

 

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

 

 

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres