Novo número de Fisioterapia Galega

Cunha portada na que CoFiGa felicita as Festas de Nadal lembrando que os compañeiros de Noel son tamén grandes #Loitadores, inclúe nutrida información sobre a actividade institucional desenvolvida nos últimos meses e os proxectos para o próximo ano, ademais divulgar a importancia da Fisioterapia en múltiples campos da saúde

21 Dic 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O necesario incremento do número de fisioterapeutas que desenvolven a súa actividade no Sergas, reflectir no sistema público de saúde a evolución académica e profesional da Fisioterapia co recoñecemento da derivación directa e da autonomía profesional, así como a homoxeneización da sistemática de traballo, situando á Fisioterapia como un servizo sanitario básico e unha profesión crave na atención da cronicidade e a dependencia, son os aspectos que o presidente do CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, analiza no Informe que recolle o novo número da revista Fisioterapia  Galega. Deixando patente o compromiso da Xunta de Goberno de  CoFiGa de continuar loitando para mellorar a situación dos fisioterapeutas no Sistema Galego de Saúde, o Informe do Presidente dá conta da reunión mantida cos directores xerais de Asistencia Sanitaria e de Recursos Humanos do Sergas, na que cunha actitude  proactiva por parte do CoFiGa trasladouse á Administración galega as razoadas propostas e xustificadas reclamacións do colectivo.

O novo número de Fisioterapia  Galega tamén inclúe as características da nova edición das axudas que concede CoFiGa para fomentar en Galicia a investigación en Fisioterapia e co obxectivo de colaborar economicamente no financiamento de proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, con especial atención aos investigadores emerxentes ou noveis.

Continuando co compromiso da Xunta de Goberno do CoFiGa de ofrecer ao conxunto dos fisioterapeutas galegos unha formación continuada alcanzable, próxima e de calidade, capaz de cubrir as necesidades de actualización, ampliación e mellora permanente dos coñecementos e habilidades do noso colectivo, Fisioterapia  Galega tamén inclúe nos seus contidos o ampliado e mellorado Programa de Formación Continuada deseñado por CoFiGa para o ano 2018, integrado por un total de 22 cursos que ao longo do ano desenvolveranse nas principais cidades galegas abarcando un amplo abanico de facetas sobre os diferentes campos de actuación da Fisioterapia.

No aspecto formativo, o novo número de Fisioterapia Galega tamén destaca o recente acordo marco de colaboración subscrito polo CoFiGa co Colexio de  Odontólogos e  Estomatólogos da Coruña, que permitirá fomentar a presenza de fisioterapeutas na abordaxe multidisciplinar das disfuncións  temporo-mandibulares (ATM) e das patoloxías da musculatura  orofacial, coa organización de actividades formativas específicas neste ámbito.  

A revista informativa e divulgativa que edita CoFiGa reflicte así mesmo o labor de asesoramento desenvolvida, en colaboración coa Asociación  Galega do  Linfedema (AGL), para deseñar a proposta que o Grupo Socialista expuxo na Comisión de Sanidade do Parlamento galego co obxectivo de mellorar a atención que o Sergas presta na actualidade aos afectados por este tipo de patoloxías do Sistema Linfático e na que, entre outros aspectos, propoñíase incrementar o número de fisioterapeutas especializados. Lamentablemente, a proposta foi rexeitada co voto en contra do maioritario Grupo Popular, a pesar de contar co explícito apoio dos Grupos de En Marea e do BNG.

O peso específico que a Fisioterapia galega mantén e está paulatinamente incrementando a nivel nacional, coa súa activa presenza na Xunta Directiva da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) e nas novas comisións de traballo sobre Calidade Asistencial e sobre Divulgación Profesional postas en marcha polo Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), son aspectos que tamén se analizan no novo número de Fisioterapia  Galega, no que tamén se informa da participación do CoFiGa na entrega no Senado da distinción que Unión Profesional concedeu, a proposta do CGCFE, ao fisioterapeuta galego Ramón Fernández Cervantes, como recoñecemento á súa exemplar traxectoria no exercicio profesional, ao seu inestimable á historia e desenvolvemento da Fisioterapia no noso país e o seu compromiso coa ética e a  deontología profesional.

Desde unha perspectiva divulgativa sobre a importancia da Fisioterapia en múltiples campos da saúde, o novo número de Fisioterapia Galega compleméntase con información sobre a eficacia da Fisioterapia Pediátrica no tratamento de enfermidades e disfuncións da infancia, tanto  conxénitas como adquiridas, analizando así mesmo aspectos concretos como a  crecente incidencia do os problemas respiratorios na poboación infantil ou o cólico do lactante.

O novo número de Fisioterapia Galega tamén ofrece información sobre como evitar lesións no cada vez maior número de persoas que, debido ao progresivo envellecemento da poboación, coidan a persoas maiores e/ou en situación de dependencia.

Finalmente, o novo número de Fisioterapia Galega ofrece unha serie de consellos para o crecente número de persoas de todas as idades que empeza a practicar un deporte tan sinxelo e saudable como é o correr.

O novo número de Fisioterapia Galega pódese descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_26.1513255479.pdf

Nuevo número de Fisioterapia Galega

Con una portada en la que CoFiGa felicita las Fiestas de Navidad recordando que los compañeros de Noel son también grandes #Loitadores, incluye nutrida información sobre la actividad institucional desarrollada en los últimos meses y los proyectos para el próximo año, además divulgar la importancia de la Fisioterapia en múltiples campos de la salud

El necesario incremento del número de fisioterapeutas que desarrollan su actividad en el Sergas, reflejar en el sistema público de salud la evolución académica y profesional de la Fisioterapia con el reconocimiento de la derivación directa y de la autonomía profesional, así como la homogeneización de la sistemática de trabajo, situando a la Fisioterapia como un servicio sanitario básico y una profesión clave en la atención de la cronicidad y la dependencia, son los aspectos que el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, analiza en el Informe que recoge el nuevo número de la revista Fisioterapia Galega. Dejando patente el compromiso de la Junta de Gobierno de CoFiGa de continuar luchando para mejorar la situación de los fisioterapeutas en el Sistema Gallego de Salud, el Informe del Presidente da cuenta de la reunión mantenida con los directores generales de Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos del Sergas, en la que con una actitud proactiva por parte del CoFiGa se trasladó a la Administración gallega las razonadas propuestas y justificadas reclamaciones del colectivo.

El nuevo número de Fisioterapia Galega también incluye las características de la nueva edición de las ayudas que CoFiGa concede para fomentar en Galicia la investigación en Fisioterapia, con el objetivo de colaborar económicamente en la financiación de proyectos de investigación científica o tecnológica, con especial atención a los investigadores emergentes o noveles.

Continuando con el compromiso de la Junta de Gobierno del CoFiGa de ofrecer al conjunto de los fisioterapeutas gallegos una formación continuada asequible, próxima y de calidad, capaz de cubrir las necesidades de actualización, ampliación y mejora permanente de los conocimientos y habilidades de nuestro colectivo, Fisioterapia Galega también incluye en sus contenidos el ampliado y mejorado Programa de Formación Continuada diseñado por CoFiGa para el año 2018, integrado por un total de 22 cursos que a lo largo del año se desarrollarán en las principales ciudades gallegas abarcando un amplio abanico de facetas sobre los diferentes campos de actuación de la Fisioterapia.

En el aspecto formativo, el nuevo número de Fisioterapia Galega también destaca el reciente acuerdo marco de colaboración suscrito por el CoFiGa con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, que permitirá fomentar la presencia de fisioterapeutas en el abordaje multidisciplinar de las disfunciones temporo-mandibulares (ATM) y de las patologías de la musculatura orofacial, con la organización de actividades formativas específicas en este ámbito.  

La revista informativa y divulgativa que edita CoFiGa refleja asimismo la labor de asesoramiento desarrollada, en colaboración con la Asociación Galega del Linfedema (AGL), para diseñar la propuesta que el Grupo Socialista planteó en la Comisión de Sanidad del Parlamento gallego con el objetivo de mejorar la atención que el Sergas presta en la actualidad a los afectados por este tipo de patologías del Sistema Linfático y en la que, entre otros aspectos, se proponía incrementar el número de fisioterapeutas especializados. Lamentablemente, la propuesta fue rechazada con el voto en contra del mayoritario Grupo Popular, a pesar de contar con el explícito apoyo de los Grupos de En Marea y del BNG.

El peso específico que la Fisioterapia gallega mantiene y está paulatinamente incrementando a nivel nacional, con su activa presencia en la Junta Directiva de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y en las nuevas comisiones de trabajo sobre Calidad Asistencial y sobre Divulgación Profesional puestas en marcha por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), son aspectos que también se analizan en el nuevo número de Fisioterapia Galega, en el que también se informa de la participación del CoFiGa en la entrega en el Senado de la distinción que Unión Profesional concedió, a propuesta del CGCFE, al fisioterapeuta gallego Ramón Fernández Cervantes, como reconocimiento a su ejemplar trayectoria en el ejercicio profesional, a su inestimable a la historia y desarrollo de la Fisioterapia en nuestro país y su compromiso con la ética y la deontología profesional.

Desde una perspectiva divulgativa sobre la importancia de la Fisioterapia en múltiples campos de la salud, el nuevo número de Fisioterapia Galega se complementa con información sobre la eficacia de la Fisioterapia Pediátrica en el tratamiento de enfermedades y disfunciones de la infancia, tanto congénitas como adquiridas, analizando asimismo aspectos concretos como la crecente incidencia del los problemas respiratorios en la población infantil o el cólico del lactante.

El nuevo número de Fisioterapia Galega también ofrece información sobre cómo evitar lesiones en el cada vez mayor número de personas que, debido al progresivo envejecimiento de la población, cuidan a personas mayores y/o en situación de dependencia.

Finalmente, el nuevo número de Fisioterapia Galega ofrece una serie de consejos para el creciente número de personas de todas las edades que empieza a practicar un deporte tan sencillo y saludable como es el correr.

El nuevo número de Fisioterapia Galega puede descargarse en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_26.1513255479.pdf

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres