CoFiGa apoia a conmemoración do Día Nacional da Esclerose Múltiple

Unha enfermidade crónica e altamente discapacitante que en España afecta a máis de 47.000 #Loitadores, diagnosticándose 5 novos casos cada día

18 Dic 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase á conmemoración do Día Nacional da Esclerose Múltiple #DíaNacionalEM, co que  AEDEM-COCEMFE e as súas 46 asociacións desenvolverán diferentes actos e campañas para informar e lembrar á sociedade a existencia dunha enfermidade que afecta a máis de 47.000 persoas en España e da que diagnostícanse 5 novos casos cada día, sobre todo, entre os 20 e os 40 anos.

Con tal motivo, este ano puxeron en marcha a campaña de concienciación "Primeira carta de agradecemento a unha enfermidade", na que se recompilarán as cartas escritas por afectados, familiares, amigos, coidadores e profesionais sanitarios que destaquen algo positivo que trouxese a enfermidade ás súas vidas, co obxectivo de axudar a reflexionar e dar un xiro cara ao lado positivo en todas aquelas persoas que a viven e sofren de preto, verdadeiros #Loitadores.

Con esta atractiva campaña tamén se quere captar a atención necesaria para conseguir maior apoio gobernamental á investigación, acceso a un tratamento  rehabilitador integral, personalizado, gratuíto e continuado en todas as comunidades autónomas e en todos os centros hospitalarios. Ademais, conseguir o recoñecemento automático do 33% do grao de discapacidade co diagnóstico permitiría o acceso a prestacións e recursos que mellorarían significativamente a calidade de vida dos afectados e os seus familiares. E un maior compromiso dos empresarios nas adaptacións dos postos de traballo e no cumprimento do 2% que esixe a Lei na contratación de persoas con discapacidade.

Apoio  dela Fisioterapia  Neurolóxica

Ao tratarse dunha enfermidade crónica e altamente  discapacitante para a que a día de hoxe non existe ningún tratamento  curativo, os afectados por Esclerose Múltiple atopan na Fisioterapia  Neurolóxica o principal recurso terapéutico para previr a deterioración e/ou recuperar e manter as súas capacidades funcionais e, consecuentemente, mellorar a súa calidade de vida.

A alteración e/ou déficit no recrutamento de unidades motoras, as alteracións do ton  postural, sensitivas, da  inervación  recíproca, das reaccións de equilibrio e  enderezamiento, dos patróns de postura e movemento e da marcha, son os principais problemas aos que se enfronta un afectado pola Esclerose Múltiple e que poden ser abordados desde a Fisioterapia  Neurolóxica.

Nesta patoloxía, o tratamento de Fisioterapia  Neurolóxica debe ser constante, resultando especialmente importante tras cada brote ou empeoramento e cando o afectado utiliza algún tratamento farmacolóxico, como a toxina  botulínica ou outros que tratan de modular a progresión da enfermidade.

Tratamento con Fisioterapia  Neurolóxica

Tras unha valoración inicial para detectar a problemática de cada persoa con Esclerose Múltiple e tendo en conta a capacidade de desprazamento de cada usuario, os tratamentos de Fisioterapia  Neurolóxica poden ser:

- Individual, cunha ou dúas sesións de Fisioterapia á semana , nas que a persoas con esclerose múltiple e o fisioterapeuta traballan obxectivos personalizados, decididos tras valoración específica.

- En grupo, cunha ou dúas sesións semanais de Fisioterapia en grupos reducidos, con obxectivos de tratamento comúns e abordando a problemática máis frecuente (debilidade, alteración do equilibrio, incoordinación da marcha, alteracións do ton muscular). O nivel dos exercicios adáptase ás necesidades, desde problemas moi leves ata outros de maior repercusión.

Obxectivos do tratamento con Fisioterapia  Neurolóxica

Os obxectivos específicos do tratamento de Fisioterapia  Neurolóxica, adaptados á problemática de cada persoa con Esclerose Múltiple, son:

-  Reeducar e manter todo o control voluntario dispoñible, así como as reaccións de equilibrio e  enderezamiento.

- Manter a amplitude completa do movemento de todas as articulacións e tecidos brandos, ensinando ao paciente e/ou familiar estiramentos adecuados para previr contracturas.

- Mejorar las alteraciones del tono postural.

- Adestrar o equilibrio e a coordinación.

- Manter o bo estado da musculatura, fortalecendo sempre que se poida os grupos musculares que proporcionan estabilidade e control  postural.

- Aumentar a forza muscular e o control motor na musculatura afectada.

- Prevención de complicacións por inmobilidade: contracturas musculares, deformidades,  úlceras, alteracións respiratorias e circulatorias…

- Incorporar técnicas de tratamento na forma de vida relacionándoas con actividades diarias adecuadas, fornecendo deste xeito unha forma para manter toda melloría que se obteña.

- Estimular toda experiencia sensitiva e  perceptual ( propiocepción), mantendo a experiencia do movemento normal así como a percepción e integración do esquema corporal.

- Adestrar a marcha así como actividades  aeróbicas suaves, sempre respectando e tendendo presenta a  fatigabilidad do paciente.

- Modulación do ton muscular, reducíndoo se se presenta  hipertonía/ espasticidad ou aumentándoo se se necesita.

- Educación  postural para mellorar ou previr problemas tanto na persoas con esclerose múltiple como nos seus coidadores.

- Asesoramento e adestramento en uso de axudas técnicas: muleta, bastón,  andador,  órtesis…

Esclerose Múltiple

A Esclerose Múltiple ( EM) é unha enfermidade crónica, con frecuencia altamente  discapacitante, que resulta do dano á  mielina (capa protectora que recubre as fibras nerviosas) no Sistema Nervioso Central (cerebro, medula  espinal e nervios ópticos).

Trátase da enfermidade crónica máis frecuente en adultos novos en Europa e a segunda causa de incapacidade neste grupo de poboación, despois dos accidentes. No 70% dos casos o primeiro brote adóitase producir entre os 20 e os 40 anos, o 20 % desenvolve a enfermidade despois dos 40 anos e só no 10% preséntase a partir dos 50 anos. Presenta unha maior incidencia en mulleres ata os 40 anos

Aínda que o seu diagnóstico é complexo, pero se se realiza de forma temperá o paciente ten a oportunidade de retardar o progreso da enfermidade e vivir con normalidade e calidade.

CoFiGa apoya la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple

Una enfermedad crónica y altamente discapacitante que en España afecta a más de 47.000 #Loitadores, diagnosticándose 5 nuevos casos cada día

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia se suma a la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple #DíaNacionalEM, con el que AEDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones desarrollarán diferentes actos y campañas para informar y recordar a la sociedad la existencia de una enfermedad que afecta a más de 47.000 personas en España.

Con tal motivo, este año han puesto en marcha la campaña de concienciación "Primera carta de agradecimiento a una enfermedad", en la que se recopilarán las cartas escritas por afectados, familiares, amigos, cuidadores y profesionales sanitarios que destaquen algo positivo que haya traído la enfermedad a sus vidas, con el objetivo de ayudar a reflexionar y dar un giro hacia el lado positivo en todas aquellas personas que la viven y sufren de cerca, verdaderos #Loitadores.

Con esta atractiva campaña también se quiere captar la atención necesaria para conseguir mayor apoyo gubernamental a la investigación, acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios. Además, conseguir el reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico permitiría el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de los afectados y sus familiares. Y un mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y en el cumplimiento del 2% que exige la Ley en la contratación de personas con discapacidad.

En España, la padecen más de 47.000 personas, y se diagnostican 5 nuevos casos cada día, sobre todo, entre los 20 y los 40 años.

Apoyo dela Fisioterapia Neurológica

Al tratarse de una enfermedad crónica y altamente discapacitante para la que a día de hoy no existe ningún tratamiento curativo, los afectados por Esclerosis Múltiple encuentran en la Fisioterapia Neurológica el principal recurso terapéutico para prevenir el deterioro y/o recuperar y mantener sus capacidades funcionales y, consecuentemente, mejorar su calidad de vida.

La alteración y/o déficit en el reclutamiento de unidades motoras, las alteraciones del tono postural, sensitivas, de la inervación recíproca, de las reacciones de equilibrio y enderezamiento, de los patrones de postura y movimiento y de la marcha, son los principales problemas a los que se enfrenta un afectado por la Esclerosis Múltiple y que pueden ser abordados desde la Fisioterapia Neurológica.

En esta patología, el tratamiento de Fisioterapia Neurológica debe ser constante, resultando especialmente importante tras cada brote o empeoramiento y cuando el afectado utiliza algún tratamiento farmacológico, como la toxina botulínica u otros que tratan de modular la progresión de la enfermedad.

Tratamiento con Fisioterapia Neurológica

Tras una valoración inicial para detectar la problemática de cada persona con Esclerosis Múltiple y teniendo en cuenta la capacidad de desplazamiento de cada usuario, los tratamientos de Fisioterapia Neurológica pueden ser

- Individual, con una o dos sesiones de Fisioterapia a la semana , en las que la personas con esclerosis múltiple y el fisioterapeuta trabajan objetivos personalizados, decididos tras valoración específica.

- En grupo, con una o dos sesiones semanales de Fisioterapia en grupos reducidos, con objetivos de tratamiento comunes y abordando la problemática más frecuente (debilidad, alteración del equilibrio, incoordinación de la marcha, alteraciones del tono muscular). El nivel de los ejercicios se adapta a las necesidades, desde problemas muy leves hasta otros de mayor repercusión.

Objetivos del tratamiento con Fisioterapia Neurológica

Los objetivos específicos del tratamiento de Fisioterapia Neurológica, adaptados a la problemática de cada persona con Esclerosis Múltiple, son:

- Reeducar y mantener todo el control voluntario disponible, así como las reacciones de equilibrio y enderezamiento.

- Mantener la amplitud completa del movimiento de todas las articulaciones y tejidos blandos, enseñando al paciente y/o familiar estiramientos adecuados para prevenir contracturas.

- Mellorar as alteraciones del tono postural.

- Entrenar el equilibrio y la coordinación.

- Mantener el buen estado de la musculatura, fortaleciendo siempre que se pueda los grupos musculares que proporcionan estabilidad y control postural.

- Aumentar la fuerza muscular y el control motor en la musculatura afectada.

- Prevención de complicaciones por inmovilidad: contracturas musculares, deformidades, úlceras, alteraciones respiratorias y circulatorias…

- Incorporar técnicas de tratamiento en la forma de vida relacionándolas con actividades diarias adecuadas, suministrando de este modo una forma para mantener toda mejoría que se obtenga.

- Estimular toda experiencia sensitiva y perceptual (propiocepción), manteniendo la experiencia del movimiento normal así como la percepción e integración del esquema corporal.

- Entrenar la marcha así como actividades aeróbicas suaves, siempre respetando y tendiendo presenta la fatigabilidad del paciente.

- Modulación del tono muscular, reduciéndolo si se presenta hipertonía/espasticidad o aumentándolo si se necesita.

- Educación postural para mejorar o prevenir problemas tanto en la personas con esclerosis múltiple como en sus cuidadores.

- Asesoramiento y entrenamiento en uso de ayudas técnicas: muleta, bastón, andador, órtesis…

Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, con frecuencia altamente discapacitante, que resulta del daño a la mielina (capa protectora que recubre las fibras nerviosas) en el Sistema Nervioso Central (cerebro, médula espinal y nervios ópticos).

Se trata de la enfermedad crónica más frecuente en adultos jóvenes en Europa y la segunda causa de incapacidad en este grupo de población, después de los accidentes. En el 70% de los casos el primer brote se suele producir entre los 20 y los 40 años, el 20 % desarrolla la enfermedad después de los 40 años y solo en el 10% se presenta a partir de los 50 años. Presenta una mayor incidencia en mujeres hasta los 40 años

Aunque su diagnóstico es complejo, pero si se realiza de forma temprana el paciente tiene la oportunidad de ralentizar el progreso de la enfermedad y vivir con normalidad y calidad.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres