Manter unha postura correcta é imprescindible para evitar lesións nos coidadores de persoas maiores e dependentes

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” do CoFiGa achega este mes de novembro unha serie de recomendacións para evitar unha sobrecarga física e psíquica que puiden ter consecuencias negativas para a súa saúde

23 Nov 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O progresivo envellecemento da poboación provoca que cada vez sexa maior o número coidadores non profesionais que teñen ao seu cargo persoas maiores e/ou en situación de dependencia, para os que é importante coñecer a importancia de manter unha hixiene corporal correcta. Porque manter unha hixiene corporal correcta por parte dos coidadores é imprescindible para evitar e previr posibles lesións.

Por este motivo e co obxectivo de concienciar da importancia de manter unha hixiene  postural correcta, o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica a este tema o  videoconsello do mes de novembro, informando aos coidadores que teñen a persoas maiores e/ou dependentes ao seu cargo sobre a importancia de manter a postura correcta á hora de mobilizalos:

https://youtu.be/UnH3YcQR-l0 (videoconsello en gallego)

https://youtu.be/TImCQaAh4YA (videoconsello en español)

No  videoconsello deste mes, os fisioterapeutas lembran aos coidadores que é fundamental ter en conta que a columna vertebral é o eixo que sostén o noso corpo e que debemos coñecer os factores de risco que poden poñer en perigo a súa estabilidade, e por tanto a do noso corpo.

“O manexo de cargas pesadas durante longos períodos de tempo, o movemento repetido de flexión e extensión e os movementos de  torsión con cargas, son algúns dos factores que máis poden danar as nosas costas e que hai que vixiar”, tal e como explican os fisioterapeutas galegos.

Ademais, os fisioterapeutas recalcan que é imprescindible manter as costas rectas e  flexionar os xeonllos para distribuír o esforzo cara á musculatura das pernas e non facía a das costas, que polo xeral está menos reforzada. Nesta liña, inciden tamén na importancia de non virar nin inclinar as costas mentres se está levando a cabo a mobilización da persoa ao noso cargo.

Mobilización segura

Un dos aspectos máis importantes no coidado dunha persoa en situación de dependencia é a súa mobilización, para o que o ámbito domiciliario non sempre permite as condicións idóneas para a facelo con seguridade. É importante por tanto prestar maior atención á hixiene corporal á hora de realizar os cambios  posturales. Porque non facelo en ocasións pode provocar entre os coidadores non profesionais unha sobrecarga tanto física como psíquica que pode ter consecuencias para a súa saúde.

Recomendacións para coidadores non profesionais

Por todo iso, os fisioterapeutas galegos lembran algunhas recomendacións á hora de mobilizar con seguridade ás persoas en situación de dependencia:

-  Non recorrer á forza bruta á hora de mover á persoa, facelo suxeitándoa preto do noso corpo, xa que a maior distancia maior esforzo, non dobrar as costas.

- Para suxeitar á persoa de maneira segura e sen causarlle dor, debemos previamente ter unha boa estabilidade e unha base de sustentación adecuada.

-  Flexionar as pernas e manter as costas rectas no momento do cambio de postura do maior.

- Para evitar a aparición de  úlceras, moi comúns en dependentes  encamados, é recomendable  voltearlos lateralmente, para o que o coidador debe  utilizar o seu peso  para realizar o esforzo, primeiro  flexionando e logo estendendo os xeonllos, evitando xiros bruscos das costas.

- É recomendable que os coidadores coiden a súa dieta e realicen exercicio físico de maneira regular, para desta maneira manterse sans e poder así coidar mellor ás persoas que teñen ao seu cargo.

Publicación con consellos para coidadores profesionais

Lembrar que o  CoFiGa elaborou para a Xunta de Galicia, no ano 2014, un Manual con Consellos de Fisioterapia destinados aos coidadores e coidadoras profesionais de persoas maiores ou en situación de dependencia, co obxectivo de favorecer a práctica  ergonómica preventiva no sector.

Dada a tipoloxía dos centros de traballo dos, as tarefas e actividades que os profesionais do sector da dependencia realizan no seu día a día, o Manuel facilita unha serie de coñecementos básicos que benefician tanto á persoa dependente usuaria dos devanditos centros como ao propio profesional e que, aplicados no seu traballo diario, farán que o coidador profesional optimice os seus esforzos.

Ademais de proporcionar coñecementos prácticos para os profesionais que se dedican ao coidado de persoas en situación de dependencia, o Manual tamén constitúe unha importante ferramenta para que os coidadores profesionais para a formación e apoio aos familiares e aos coidadores non profesionais.

O Manual inclúe ademais unha táboa de estiramentos e exercicios aconsellables para o coidador profesional, que lles permitirá preparar a súa musculatura para o esforzo que esixen as tarefas de mobilización  das persoas en situación de dependencia.

O devandito Manual pódese descargar na seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/adjuntos/publicaciones/publicacion_5.1466663265.pdf

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos  videoconsellos da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia ( CoFiGa) realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios  homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco e Navarra.

Mantener una postura correcta es imprescindible para evitar lesiones en los cuidadores de personas mayores y en situación de dependencia

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” del CoFiGa aporta este mes de noviembre una serie de recomendaciones para evitar una sobrecarga física y psíquica que pude tener consecuencias negativas para su salud

El progresivo envejecimiento de la población provoca que cada vez sea mayor el número cuidadores no profesionales que tienen a su cargo personas mayores y/o en situación de dependencia, para lo cuales es importante conocer la importancia de mantener una higiene corporal correcta. Porque mantener una higiene corporal correcta por parte de los cuidadores es imprescindible para evitar y prevenir posibles lesiones.

Por este motivo y con el objetivo de concienciar de la importancia de mantener una higiene postural correcta, el  Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica a este tema el videoconsejo del mes de noviembre, informando a los cuidadores que tienen a personas mayores y dependientes a su cargo sobre la importancia de mantener la postura correcta a la hora de movilizarles:

https://youtu.be/UnH3YcQR-l0 (videoconsejo en gallego)

https://youtu.be/TImCQaAh4YA (videoconsejo en español)

En el videoconsejo de este mes, los fisioterapeutas recuerdan a los cuidadores que es fundamental tener en cuenta que la columna vertebral es el eje que sostiene nuestro cuerpo y que debemos conocer los factores de riesgo que pueden poner en peligro su estabilidad, y por tanto la de nuestro cuerpo.

“El manejo de cargas pesadas durante largos periodos de tiempo, el movimiento repetido de flexión y extensión y los movimientos de torsión con cargas, son algunos de los factores que más pueden dañar nuestra espalda y que hay que vigilar”, tal y como explican los fisioterapeutas gallegos.

Además, los fisioterapeutas recalcan que es imprescindible mantener la espalda recta y flexionar las rodillas para distribuir el esfuerzo hacia la musculatura de las piernas y no hacía la de la espalda, que por lo general está menos reforzada. En esta línea,  inciden también en la importancia de no girar ni inclinar la espalda mientras se está llevando a cabo la movilización de la persona a nuestro cargo.

Movilización segura

Uno de los aspectos más importantes en el cuidado de una persona en situación de dependencia es su movilización, para lo que el ámbito domiciliario no siempre permite las condiciones idóneas para la hacerlo con seguridad. Es importante por lo tanto prestar mayor atención a la higiene corporal a la hora de realizar los cambios posturales. Porque no hacerlo en ocasiones puede provocar entre los cuidadores no profesionales una sobrecarga tanto física como psíquica que puede tener consecuencias para su salud.

Recomendaciones para cuidadores no profesionales

Por todo ello, los fisioterapeutas gallegos recuerdan algunas recomendaciones a la hora de movilizar con seguridad a las personas en situación de dependencia:

-  No recurrir a la fuerza bruta a la hora de mover a la persona, hacerlo sujetándola cerca de nuestro cuerpo, ya que a mayor distancia mayor esfuerzo, no doblar la espalda.

- Para sujetar a la persona de manera segura y sin causarle dolor, debemos previamente tener una buena estabilidad y una base de sustentación adecuada.

- Flexionar las piernas y mantener la espalda recta en el momento del cambio de postura del mayor.

- Para evitar la aparición de úlceras, muy comunes en dependientes encamados, es recomendable voltearlos lateralmente, para lo cual el cuidador debe  utilizar su peso  para realizar el esfuerzo, primero flexionando y luego extendiendo las rodillas, evitando giros bruscos de la espalda.

- Es recomendable que los cuidadores cuiden su dieta y realicen ejercicio físico de manera regular, para de esta manera mantenerse sanos y poder así cuidar mejor a las personas que tienen a su cargo.

Publicación con consejos para cuidadores profesionales

Recordar que el CoFiGa elaboró para la Xunta de Galicia, en el año 2014, un Manual con Consejos de Fisioterapia destinados a los cuidadores y cuidadoras profesionales de personas mayores o en situación de dependencia, con el objetivo de favorecer la práctica ergonómica preventiva en el sector.

Dada la tipología de los centros de trabajo de los, las tareas y actividades que los profesionales del sector de la dependencia realizan en su día a día, el Manuel facilita una serie de conocimientos básicos que benefician tanto a la persona dependiente usuaria de dichos centros como al propio profesional y que, aplicados en su trabajo diario, harán que el cuidador profesional optimice sus esfuerzos.

Además de proporcionar conocimientos prácticos para los profesionales que se dedican al cuidado de personas en situación de dependencia, el Manual también constituye una importante herramienta para que los cuidadores profesionales de cara a la formación y apoyo a los familiares y a los cuidadores no profesionales.

O Manual incluye además una tabla de estiramientos y ejercicios aconsejables para el cuidador profesional, que les permitirá preparar su musculatura para el esfuerzo que exigen las tareas de movilización  de las personas en situación de dependencia.

Dicho Manual se puede descargar en el siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/adjuntos/publicaciones/publicacion_5.1466663265.pdf

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres