Novidades da recentemente aprobada Lei de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo

Recolle unha serie de medidas de interese para os fisioterapeutas que cotizan por este réxime

04 Nov 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Polo seu interese para o colectivo de fisioterapeutas autónomos, recollemos a continuación as novas medidas da recentemente aprobada Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo (publicada no BOE do 25 de outubro de 2017), algunhas das cales comezarán a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2018:

·         Amplíase a tarifa plana

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2018, para quen cause alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, a contar desde a data de efectos do alta, fíxase unha cota mensual de 50 euros mensuais durante 12 meses para cotización pola base mínima.

Os emprendedores poderán optar de novo a esta tarifa plana pasados tres anos desde que a gozaron se volven a reemprender, ou mesmo antes de que transcorresen dous anos para o caso concreto das nais que cesaron a súa actividade  por maternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela.

Posteriormente ao devandito período de 12 meses, ata completar un período total máximo de 24 meses, dispóñense as seguintes bonificacións:

1. Bonificación do 50% da cota durante os 6 primeiros meses posteriores.

2. Bonificación do 30% da cota durante os seguintes 6 meses.

Ademais, se o traballador por conta propia é menor de 30 anos, ou muller menor de 35 anos, poderá aplicarse unha bonificación adicional do 30% durante 12 meses máis, ata un total de 36 meses.

·         Bonificación por coidado de menores de 12 anos ou familiares directos dependentes

Articulada como unha bonificación por conciliación da vida profesional e familiar, será posible bonificar durante 12 meses o 100% da cota de continxencias comúns (que resulte de aplicar á base media do traballador nos 12 meses anteriores, ou menor período se non leva de alta tal tempo, á data na que se acolla á bonificación) por coidado dun fillo menor de 12 anos que teña ao seu cargo ou dun familiar dependente ou discapacitado ata o segundo grao de afinidade ou consanguinidad.

Dita bonificación vén vinculada á permanencia en alta do autónomo durante os seis meses posteriores á bonificación e á contratación dun traballador durante o goce da bonificación, por un mínimo de 3 meses.

·         Bonificación durante o descanso por maternidade, paternidade e outros

Se bonifica así mesmo o 100% da cota para pais e nais autónomos durante o descanso por maternidade, paternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación.

É requisito que o descanso dure polo menos un mes e a cota será calculada segundo a base media de continxencias comúns do traballador nos 12 meses anteriores (ou período inferior, no seu caso).

·         A recarga por ingresos fóra de prazo redúcese o primeiro mes

A nova Lei do Traballo Autónomo reduce a porcentaxe para o caso de que se cumpriron as obrigacións de liquidación e as cotas debidas abónense con atraso pero dentro do primeiro mes natural seguinte ao de vencimiento do prazo de ingreso, que pasa do 20% ao 10% con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2018.

·         Posibilidade de abonar a cota por días reais de alta

A Lei introduce a posibilidade, a partir do 1 de xaneiro de 2018, de afiliación e ata tres altas e baixas dentro de cada ano natural con efectos a esas datas, de forma que neses meses só pagarán por días traballados, dividíndose a cota fixa mensual por 30.

O resto das altas ou baixas dentro do ano terán efectos como antes, desde o primeiro día do mes.

·         Cambio da base de cotización ata 4 veces ao ano

A Lei amplía a posibilidade de que os traballadores autónomos cambien a súa base de cotización de dúas a catro veces ao ano cos seguintes efectos:

a) 1 de abril, se a solicitude formúlase entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo.

b) 1 de xullo, se a solicitude formúlase entre o 1 de abril e o 30 de xuño.

c) 1 de outubro, se a solicitude formúlase entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

d) 1 de xaneiro do ano seguinte, se a solicitude formúlase entre o 1 de outubro e o 31 de decembro.

·         Compatibilizar a actividade co 100% da pensión de xubilación

A Lei introduce a posibilidade de compatibilizar o traballo por conta propia en idade de xubilación co 100% da pensión de xubilación, a condición de que se acredite  a contratación de polo menos a un traballador por conta allea.

·         Modifícase a base reguladora das prestacións por maternidade e paternidade

A partir do 1 de marzo de 2018, as prestacións económicas por maternidade e maternidade pasarán a ser do 100% da base reguladora que resulte de dividir a suma das bases de cotización dos seis meses inmediatamente anteriores entre 180 (ou entre os días en que estivese en alta, se son menos).

·         Accidente in itinere como accidente de traballo

Recoñécese o accidente in itinere, é dicir, o producido ao ir ou ao volver do lugar da prestación da actividade, entendendo por tal o establecemento onde o traballador autónomo exerza habitualmente a súa actividade sempre que non sexa o seu domicilio e declarárao como afecto á actividade económica a efectos fiscais no modelo 036/037.

·         Novos gastos deducibles en IRPF: subministros e manutención

A partir de 2018, inclúense entre os gastos para determinar o rendemento neto no IRPF en estimación directa, ademais das curmás de seguro que xa viñan deducíndose:

- Os suministros da vivenda habitual afectada parcialmente á actividade económica, como auga, gas, electricidade, telefonía e Internet, no 30% da parte proporcional aos metros cadrados da vivenda destinados á actividade.

- Os gastos de manutención de comida e aloxamento causados ao realizar a actividade que se abonen por calquera medio electrónico de pago nas mesmas contías que para os traballadores, é dicir, 26,67 euros diarios se o gasto prodúcese en España ou 48,08 euros se é en estranxeiro.

·         Determinación de alta no R.E.T.A. de traballadores con ingresos mínimos

En canto ao alta no réxime de Autónomos de quen ten ingresos baixos, a Disposición Adicional cuarta da Lei establece que se procederá á determinación dos elementos que condicionan o concepto de habitualidad a efectos de incorporación ao devandito réxime, con especial atención aos traballadores por conta propia cuxos ingresos íntegros non superen o SMI anual.

·         Outras modificacións

1. O exceso de cotización en caso de pluriactividad devolverase sen solicitude.

2. Bonificacións á contratación de familiares: Os autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónxuxe, pais, fillos, irmáns, avós, sogros, netos, xenros e noras) poderán beneficiarse dunha bonificación do 100% da cota empresarial por continxencias comúns durante 12 meses.

Novedades de la recientemente aprobada Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

Recoge una serie de medidas de interés para los fisioterapeutas que cotizan por este régimen

Por su interés para el colectivo de fisioterapeutas autónomos, recogemos a continuación las nuevas medidas de la recientemente aprobada Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (publicada en el BOE de 25 de octubre de 2017), algunas de las cuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2018:

 • Se amplía la tarifa plana

Con efectos a partir del 1 de enero de 2018, para quienes causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los dos años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, se fija una cuota mensual de 50 euros mensuales durante 12 meses para cotización por la base mínima.

Los emprendedores podrán optar de nuevo a esta tarifa plana pasados tres años desde que la disfrutaron si vuelven a reemprender, o incluso antes de que hayan transcurrido dos años, para el caso concreto de las madres que cesaron su actividad  por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela.

Posteriormente a dicho periodo de 12 meses, hasta completar un periodo total máximo de 24 meses, se disponen las siguientes bonificaciones:

1.       Bonificación del 50% de la cuota durante los 6 primeros meses posteriores.

 1. Bonificación del 30% de la cuota durante los siguientes 6 meses.

Además, si el trabajador por cuenta propia es menor de 30 años, o mujer menor de 35 años, podrá aplicarse una bonificación adicional del 30% durante 12 meses más, hasta un total de 36 meses.

 • Bonificación por cuidado de menores de 12 años

Articulada como una bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar, será posible bonificar durante 12 meses el 100% de la cuota de contingencias comunes (que resulte de aplicar a la base media del trabajador en los 12 meses anteriores, o menor periodo si no lleva de alta tal tiempo, a la fecha en la que se acoja a la bonificación) por cuidado de un hijo menor de 12 años que tenga a su cargo o de un familiar dependiente o discapacitado hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad.

Dicha bonificación viene vinculada a la permanencia en alta del autónomo durante los seis meses posteriores a la bonificación y a la contratación de un trabajador durante el disfrute de la bonificación, por un mínimo de 3 meses.

 Bonificación durante el descanso por maternidad, paternidad y otros

Se bonifica asimismo el 100% de la cuota para padres y madres autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia.

Es requisito que el descanso dure al menos un mes y la cuota será calculada según la base media de contingencias comunes del trabajador en los 12 meses anteriores (o periodo inferior, en su caso).

 • El recargo por ingresos fuera de plazo se reduce el primer mes

La nueva Ley del Trabajo Autónomo reduce el porcentaje para el caso de que se hayan cumplido las obligaciones de liquidación y las cuotas debidas se abonen con retraso pero dentro del primer mes natural siguiente al de vencimiento del plazo de ingreso, que pasa del 20% al 10% con efectos a partir del 1 de enero de 2018.

 • Posibilidad de abonar la cuota por días reales de alta

La Ley introduce la posibilidad, a partir del 1 de enero de 2018, de afiliación y hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efectos a esas fechas, de forma que en esos meses solo pagarán por días trabajados, dividiéndose la cuota fija mensual por 30.

El resto de las altas o bajas dentro del año tendrán efectos como antes, desde el primer día del mes.

 • Cambio de la base de cotización hasta 4 veces al año

La Ley amplía la posibilidad de que los trabajadores autónomos cambien su base de cotización de dos a cuatro veces al año con los siguientes efectos:

a) 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

b) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.

c) 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

d) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

 • Compatibilizar la actividad con el 100% de la pensión de jubilación

La Ley introduce la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia en edad de jubilación con el 100% de la pensión de jubilación, siempre y cuando se acredite  la contratación de al menos a un trabajador por cuenta ajena.

 • Se modifica la base reguladora de las prestaciones por maternidad y paternidad

A partir del 1 de marzo de 2018, las prestaciones económicas por maternidad y maternidad pasarán a ser del 100% de la base reguladora que resulte de dividir la suma de las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores entre 180 (o entre los días en que haya estado en alta, si son menos).

 • Accidente in itinere como accidente de trabajo

Se reconoce el accidente in itinere, es decir, el producido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad, entendiendo por tal el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no sea su domicilio y lo haya declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales en el modelo 036/037.

 • Nuevos gastos deducibles en IRPF: Suministros y manutención

A partir de 2018, se incluyen entre los gastos para determinar el rendimiento neto en el IRPF en estimación directa, además de las primas de seguro que ya venían deduciéndose:

- Los suministros de la vivienda habitual afectada parcialmente a la actividad económica, como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el 30% de la parte proporcional a los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad.

- Los gastos de manutención de comida y alojamiento causados al realizar la actividad que se abonen por cualquier medio electrónico de pago en las mismas cuantías que para los trabajadores, es decir, 26,67 euros diarios si el gasto se produce en España o 48,08 euros si es en extranjero.

 • Determinación de alta en el R.E.T.A. de trabajadores con ingresos mínimos

En cuanto al alta en el régimen de Autónomos de quienes tienen ingresos bajos, la Disposición Adicional cuarta de la Ley establece que se procederá a la determinación de los elementos que condicionan el concepto de habitualidad a efectos de incorporación a dicho régimen, con especial atención a los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos íntegros no superen el SMI anual.

·         Otras modificaciones

1.       El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá sin solicitud.

 1. Bonificaciones a la contratación de familiares: Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres