O Ministerio de Sanidade convoca prazas de fisioterapeutas, por contratación de persoal laboral temporal, para o IMSERSO

Concretamente 24 en Galicia, 12 para o CAMF de Ferrol e outras 12 para o CPAP de Bergondo (A Coruña)

03 Nov 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade abriu o proceso selectivo para ocupar prazas de fisioterapeutas, por contratación de persoal laboral temporal para o Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO). Entre as prazas convocadas hai 24 de fisioterapeutas para Galicia, concretamente 24 en Galicia, 12 para o Centro de Atención ás Persoas con Discapacidade Física (CAMF) de Ferrol e outras 12 para o Centro de Promoción da Autonomía Persoal (CPAP) de Bergondo-A Coruña.

O proceso de selección realizarase a través dun concurso de méritos no que se valorará, por exemplo, a experiencia profesional en postos de traballo anteriores en categorías similares, e a formación que acredite cada candidato.

Ademais, da titulación esixida, para optar a estas prazas tamén será necesario cumprir outros requisitos como ter nacionalidade española, dun país membro da Unión Europea ou ben de todos aqueles en os que se apliquen os tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, entre outros. Para todas as vacantes, deberase ser maior de 16 anos.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso é de dez días hábiles desde a publicación da convocatoria, estendéndose desde o 31 de outubro ao 15 de novembro de 2017. O formulario debe acompañarse dos documentos orixinais ou ben de copias compulsadas para acreditar os méritos para ter en conta no concurso.

Funcións e tarefas principais

Segundo a convocatoria, as funcións e tarefas principais dos fisioterapeutas serán:  realización de tratamentos rehabilitadores, seguimento e avaliación da aplicación do tratamento realizado, participación no equipo multiprofesional do Centro para a realización de probas ou valoracións relacionadas coa súa profesión, colaboración nas materias da súa competencia nos programas de formación e información ás familias e institucións, e asesoramento aos profesionais sobre mobilizacións e tratamentos nos que teñan incidencias as técnicas fisioterápicas.

El Ministerio de Sanidad convoca plazas de fisioterapeutas, por contratación de personal laboral temporal, para el IMSERSO

Concretamente 24 en Galicia, 12 para el CAMF de Ferrol y otras 12 para el CPAP de Bergondo (A Coruña)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha abierto el proceso selectivo para ocupar plazas de fisioterapeutas, por contratación de personal laboral temporal para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Entre las plazas convocadas hay 24 de fisioterapeutas para Galicia, concretamente 24 en Galicia, 12 para el Centro de Atención a las Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol y otras 12 para el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) de Bergondo-A Coruña.

El proceso de selección se realizará a través de un concurso de méritos en el que se valorará, por ejemplo, la experiencia profesional en puestos de trabajo anteriores en categorías similares, y la formación que acredite cada candidato.

Además, de la titulación exigida, para optar a estas plazas también será necesario cumplir otros requisitos como tener nacionalidad española, de un país miembro de la Unión Europea o bien de todos aquellos en los que se apliquen los tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, entre otros. Para todas las vacantes, se deberá ser mayor de 16 años.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este proceso es de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria, extendiéndose desde el 31 de octubre al 15 de noviembre de 2017. El formulario debe acompañarse de los documentos originales o bien de copias compulsadas para acreditar los méritos a tener en cuenta en el concurso.

Funciones y tareas principales

Según la convocatoria, las funciones y tareas principales de los fisioterapeutas serán:  realización de tratamientos rehabilitadores, seguimiento y evaluación de la aplicación del tratamiento realizado, participación en el equipo multiprofesional del Centro para la realización de pruebas o valoraciones relacionadas con su profesión, colaboración en las materias de su competencia en los programas de formación e información a las familias e instituciones, y asesoramiento a los profesionales sobre movilizaciones y tratamientos en los que tengan incidencias las técnicas fisioterápicas.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres