O exercicio terapéutico é fundamental no tratamento da artrite, a diabetes e as enfermidades respiratorias

Unha competencia propia da Fisioterapia cunha evidencia científica que avala a súa eficiencia e efectividade, tal e como explica o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) este mes de outubro dentro da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

24 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A evidencia científica ha demostrado que a actividade física e o exercicio contribúen a unha mellora da saúde, polo que é importante levar un estilo de vida saudable en todas as etapas da vida.

A práctica habitual de exercicio resulta fundamental no tratamento de enfermidades como a diabetes, a artrite, as enfermidades respiratorias crónicas ou afeccións neurolóxicas, pero é recomendable contar coa planificación e supervisión dun profesional sanitario. Porque cando o exercicio forma parte do tratamento dunha patoloxía ou lesión, falamos de exercicio terapéutico, unha competencia propia dos fisioterapeutas.  

Por este motivo e para concienciar da importancia da supervisión do exercicio neste tipo de alteracións da saúde, o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o seu videoconsello do mes de outubro a informar sobre os beneficios do exercicio terapéutico no tratamento de patoloxías como a artrite, a diabetes ou as enfermidades respiratorias.

https://youtu.be/RMZN9o3zRMM (versión en español)

https://youtu.be/RGfbNHxK8Ek (versión en galego)

 

Neste novo videoconsello do CoFiGa, os fisioterapeutas lembran que o exercicio terapéutico contribúe de maneira efectiva non só ao tratamento de enfermidades como a artrite, a diabetes ou as enfermidades respiratorias, senón tamén na prevención da dor en todas as súas manifestacións ou na abordaxe de enfermidades cardíacas, afeccións neurolóxicas e accidentes cardiovasculares. Para iso, os profesionais da Fisioterapia sérvense de programas de exercicio terapéutico seguro e especializado e ofrecen ao paciente as recomendacións apropiadas.

O exercicio terapéutico é unha das principais competencias da práctica da Fisioterapia, xa que se trata de profesionais especializados na análise e o tratamento de problemas de movemento e funcionalidade.

Con todo, o exercicio terapéutico debe estar sempre prescrito por un fisioterapeuta, que será o encargado de asesorar e acompañar ao paciente para acelerar o proceso de recuperación e evitar malos hábitos. Neste sentido, ademais de contar cun profesional sanitario que nos asesore e transmita os seus coñecementos, é fundamental a implicación do paciente no proceso para acelerar a recuperación e evitar malos hábitos.

Porque, tal e como demostrou a evidencia científica, a Fisioterapia é a ferramenta terapéutica máis eficaz para recuperar este tipo de lesións e patoloxías.

Polos seus exhaustivos coñecementos da anatomía e fisiopatoloxía do corpo humano, os fisioterapeutas son profesionais da saúde expertos no movemento e no exercicio terapéutico, altamente especializados nos principios e efectos básicos do exercicio sobre os sistemas locomotor, neuromuscular, cardiovascular e respiratorio.

Por iso, contribúen a desenvolver e promocionar na poboación a importancia do deporte e da actividade física regular, especialmente entre os máis novos e os máis maiores, para mellorar a calidade de vida.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos videoconsellos da campaña 12 meses, 12 consellos de saúde, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco e Navarra.

El ejercicio terapéutico es fundamental en el tratamiento de la artritis, la diabetes y las enfermedades respiratorias

·         La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ aborda este mes la importancia del ejercicio terapéutico en el tratamiento de enfermedades y dolencias de diferentes tipos

 

·         La implicación del propio paciente en el proceso de recuperación es fundamental a la hora de valorar el éxito del tratamiento

 

·         Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud expertos en el ejercicio terapéutico, contribuyen a desarrollar y promocionar la importancia del deporte en la población

 

24 de octubre/2017

La evidencia científica ha demostrado que la actividad física y el ejercicio contribuyen a una mejora de la salud, por lo que es importante llevar un estilo de vida saludable en todas las etapas de la vida.

La práctica habitual de ejercicio resulta fundamental en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, la artritis, las enfermedades respiratorias crónicas o afecciones neurológicas, pero es recomendable contar con la planificación y supervisión de un profesional sanitario. Porque  cuando el ejercicio forma parte del tratamiento de una patología o lesión, hablamos de ejercicio terapéutico, una competencia propia de los fisioterapeutas.  

Por este motivo y para concienciar de la importancia de la supervisión del ejercicio en este tipo de patologías, el  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica su videoconsejo del mes de octubre a informar sobre los beneficios del ejercicio terapéutico en el tratamiento de patologías como la artritis, la diabetes o las enfermedades respiratorias. 

https://youtu.be/RMZN9o3zRMM (versión en español)

https://youtu.be/RGfbNHxK8Ek (versión en gallego)

 

En este nuevo videoconsejo del CoFiGa, los fisioterapeutas recuerdan que el ejercicio terapéutico contribuye de manera efectiva no solo al tratamiento de enfermedades, como la artritis, la diabetes o las enfermedades respiratorias, sino también en la prevención del dolor en todas sus manifestaciones o en el abordaje de enfermedades cardiacas, afecciones neurológicas y accidentes cardiovasculares. Para ello, los profesionales de la Fisioterapia se sirven de programas de ejercicio terapéutico seguro y especializado y ofrecen al paciente las recomendaciones apropiadas.

El ejercicio terapéutico es una de las principales competencias de la práctica de la Fisioterapia, ya que se trata de profesionales especializados en el análisis y el tratamiento de problemas de movimiento y funcionalidad.

Sin embargo, el ejercicio terapéutico debe estar siempre prescrito por un fisioterapeuta, que será el encargado de asesorar y acompañar al paciente para acelerar el proceso de recuperación y evitar malos hábitos. En este sentido, además de contar con un profesional sanitario que nos asesore y transmita sus conocimientos, es fundamental la implicación del paciente en el proceso para acelerar la recuperación y evitar malos hábitos.

Porque, tal y como ha demostrado la evidencia científica, la Fisioterapia es la herramienta terapéutica más eficaz para recuperar este tipo de patologías y lesiones.

Por sus exhaustivos conocimientos de la anatomía y fisiopatología del cuerpo humano, los fisioterapeutas son profesionales de la salud expertos en el movimiento y en el ejercicio terapéutico, altamente especializados en los principios y efectos básicos del ejercicio sobre los sistemas locomotor, neuromuscular, cardiovascular y respiratorio.

Por ello, contribuyen a desarrollar y promocionar en la población la importancia del deporte y de la actividad física regular, especialmente entre los más jóvenes y los más mayores, para mejorar la calidad de vida.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra.

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres