A Fisioterapia galega súmase á conmemoración do Día Mundial da Saúde Mental

A Fisioterapia en Saúde Mental mostrou evidencia científica nunha gran variedade de alteracións mentais (trastornos da alimentación, depresión, esquizofrenia, alteracións da personalidade, demencias, condutas adictivas e ansiedade…), polo que é necesario implementar a presencia de fisioterapeutas nos equipos interdisciplinares de atención a este tipo de pacientes para mellorar a súa calidade de vida

10 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

“Traballar sen máscaras. Empregar sen barreiras” é o lema elixido pola Confederación de Saúde Mental de España para o Día Mundial da Saúde Mental, unha conmemoración que se desenvolve cada 10 de outubro.

En España hai un millón de persoas que padecen un trastorno mental grave e ata o 15 por cento sufrirao ao longo da súa vida, tal e como sinalou o presidente da Confederación de Saúde Mental de España, Nel González.

Con todo, tal e como recoñeceu a presidenta do Congreso dos Deputados, a carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde (SNS) aínda expón “algúns problemas”, como no tratamento en unidades de agudos, que "en moitos casos son insuficientes", ou nas estruturas posteriores á hospitalización, nas unidades de día.

Así mesmo, e a pesar de que a Fisioterapia en Saúde Mental mostrou evidencia científica nunha gran variedade de alteracións mentais, tales como nos trastornos da alimentación, depresión, esquizofrenia, alteracións da personalidade, demencias, condutas adictivas e ansiedade, a día de hoxe a figura do fisioterapeuta dentro do equipo interdisciplinar de atención a pacientes de saúde mental aínda está moi ausente na maioría dos centros especializados en España, unha situación superada nun gran número de países europeos, onde se considera indispensable a presenza dun fisioterapeuta que traballe man a man con médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, educadores, e o resto de membros do equipo para proporcionar unha atención completa ao enfermo.

Que é a Fisioterapia en Saúde Mental

A Fisioterapia en Saúde Mental (FSM) é unha especialidade da Fisioterapia que abarca un amplo número de técnicas dirixidas directamente a mellorar os trastornos mentais e psicosomáticos, así como, trastornos musculoesqueléticos de longa duración e dor crónica.

Aínda que o tratamento das alteracións da Saúde Mental por medios físicos ten unha longa traxectoria en moitos países de Europa e en Estados Unidos, Canadá  e Australia, de momento foi pouco empregado en España.

En numerosos trastornos mentais aparece gran cantidade de síntomas físicos ou corporais mostrando a estreita interacción entre o corpo e a psiquis do paciente. Por exemplo, nunha persoa con anorexia nerviosa pódese observar atrofia muscular, osteoporose, fatiga crónica, alteracións da postura, contracturas, dor muscular, contracturas, etc. En trastornos depresivos adoita aparecer hipotonía, un patrón de flexión xeneralizado con rotación interna de ombreiros, fatiga crónica, etc. En estados de ansiedade aparece tensión muscular, tremores, hormigueo, respiración superficial, aumento da frecuencia respiratoria, entre outros. Esta somatización mostra como o trastorno mental afecta directamente o estado físico da persoa e viceversa, atopándose aquí o fundamento da FSM xa que unha terapia física axuda directamente ao estado mental do paciente.

A FSM mostrou evidencia científica nunha gran variedade de alteracións mentais e psicosomáticas como nos trastornos da alimentación, depresión, esquizofrenia, alteracións da personalidade, demencias, condutas adictivas, ansiedade, entre outras. Ademais, novas investigacións arroxan bos resultados en relación á aplicación das técnicas propias da FSM en casos de trastornos musculoesqueléticos de longa duración e dor crónica.

En canto ao tipo de intervención fisioterapéutica, esta pode ser moi variada, xa que se adapta á sintomatoloxía de cada paciente. Con todo, as abordaxes máis frecuentemente utilizados neste campo son: Basic Body Awareness Therapy, Fisioterapia Psicomotora, Masoterapia Adaptada, Estimulación Multisensorial, Actividade Física Adaptada, Reeducación Postural Global e Biofeedback entre outras.

La Fisioterapia gallega se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental

La Fisioterapia en Salud Mental ha mostrado evidencia científica en una gran variedad de alteraciones mentales (trastornos de la alimentación, depresión, esquizofrenia, alteraciones de la personalidad, demencias, conductas adictivas y ansiedad…), por lo que es necesario implementar la presencia de fisioterapeutas en los equipos interdisciplinares de atención a este tipo de pacientes para mejorar su calidad de vida

“Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras” es el lema elegido por la Confederación de Salud Mental de España para el Día Mundial de la Salud Mental, una conmemoración que se desarrolla cada 10 de octubre.

En España hay un millón de personas que padecen un trastorno mental grave y hasta el 15 por ciento lo sufrirá a lo largo de su vida, tal y como señaló el presidente de la Confederación de Salud Mental de España, Nel González.

Sin embargo, tal y como reconoció la presidenta del Congreso de los Diputados, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) todavía plantea “algunos problemas”, como en el tratamiento en unidades de agudos, que "en muchos casos son insuficientes", o en las estructuras posteriores a la hospitalización, en las unidades de día.

Así mismo, y a pesar de que la Fisioterapia en Salud Mental ha mostrado evidencia científica en una gran variedad de alteraciones mentales, tales como en los trastornos de la alimentación, depresión, esquizofrenia, alteraciones de la personalidad, demencias, conductas adictivas y ansiedad, a día de hoy la figura del fisioterapeuta dentro del equipo interdisciplinar de atención a pacientes de salud mental todavía está muy ausente en la mayoría de los centros especializados en España, una situación superada en un gran número de países europeos, donde se considera indispensable la presencia de un fisioterapeuta que trabaje mano a mano con médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros, educadores, y el resto de miembros del equipo para proporcionar una atención completa al enfermo.

Qué es la Fisioterapia en Salud Mental

La Fisioterapia en Salud Mental (FSM) es una especialidad de la Fisioterapia que abarca un amplio número de técnicas dirigidas directamente a mejorar los trastornos mentales y psicosomáticos, así como, trastornos musculoesqueléticos de larga duración y dolor crónico.

Aunque el tratamiento de las alteraciones de la Salud Mental por medios físicos tiene una larga trayectoria en muchos países de Europa y en Estados Unidos, Canadá  y Australia, de momento ha sido poco empleado en España.

En numerosos trastornos mentales aparece gran cantidad de síntomas físicos o corporales mostrando la estrecha interacción entre el cuerpo y la psiquis del paciente. Por ejemplo, en una persona con anorexia nerviosa se puede observar atrofia muscular, osteoporosis, fatiga crónica, alteraciones de la postura, contracturas, dolor muscular, contracturas, etc. En trastornos depresivos suele aparecer hipotonía, un patrón de flexión generalizado con rotación interna de hombros, fatiga crónica, etc. En estados de ansiedad aparece tensión muscular, temblores, hormigueo, respiración superficial, aumento de la frecuencia respiratoria, entre otros. Esta somatización muestra cómo el trastorno mental afecta directamente al estado físico de la persona y viceversa, encontrándose aquí el fundamento de la FSM ya que una terapia física ayuda directamente al estado mental del paciente.

La FSM ha mostrado evidencia científica en una gran variedad de alteraciones mentales y psicosomáticas como en los trastornos de la alimentación, depresión, esquizofrenia, alteraciones de la personalidad, demencias, conductas adictivas, ansiedad, entre otras. Además, nuevas investigaciones arrojan buenos resultados en relación a la aplicación de las técnicas propias de la FSM en casos de trastornos musculoesqueléticos de larga duración y dolor crónico.

En cuanto al tipo de intervención fisioterapéutica, ésta puede ser muy variada, ya que se adapta a la sintomatología de cada paciente. Sin embargo, los abordajes más frecuentemente utilizados en este campo son: Basic Body Awareness Therapy, Fisioterapia Psicomotora, Masoterapia Adaptada, Estimulación Multisensorial, Actividad Física Adaptada, Reeducación Postural Global y Biofeedback entre otras.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres