CoFiGa subscribe a campaña posta en marcha pola Confederación ASPACE para visibilizar a Parálise Cerebral

Lembra ademais o importante papel da Fisioterapia Neurolóxica e Respiratoria como alicerces no tratamento dunha da causa máis comúns de discapacidade física na infancia

02 Oct 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Con motivo da próxima celebración, o mércores 4 de outubro, do Día Mundial das Persoas con Parálise Cerebral, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) subscribe a campaña  “Atrévete a coñecerme” que a Confederación ASPACE puxo en marcha para visibilizar esta enfermidade, á vez que lembra que a Fisioterapia Neurolóxica e Respiratoria constitúen importantes alicerces no seu tratamento.

Coa campaña “Atrévete a coñecerme”, a Confederación ASPACE quere visibilizar esta enfermidade, así como eliminar os prexuízos que puidesen existir na comunicación entre persoas con parálise cerebral e sen discapacidade: http://aspace.org/atreveteaconocerme/index.php

Parálise Cerebral

A Parálise Cerebral (PC) constitúe a discapacidade física máis común na infancia, cunha prevalencia de 2-3 por 1.000 nados vivos en Europa, taxa que aumenta a 40-100 por 1.000 entre os bebés que nacen moi temperán ou con moi baixo peso.

O termo PC abarca un grupo heteroxéneo de trastornos que causan limitacións de actividade e que se atribúen a perturbacións non progresivas que se produciron no desenvolvemento do cerebro na idade fetal ou infantil.

Os trastornos motores que produce a PC (movemento, control, coordinación e ton muscular, reflexos, postura e equilibrio) a miúdo acompáñanse de alteracións da sensación, percepción, cognición, comunicación e comportamento, de epilepsia e de problemas músculoesqueléticos secundarios (rixidez muscular, rixidez articular en mans, cóbados, cadeiras, xeonllos e nocellos, debilidade muscular…).

O nivel de discapacidade dos nenos con PC está amplamente distribuído, e non se limita ás afectacións motoras. Outros alteracións inclúen perturbacións da cognición, a comunicación e/ou o comportamento: dificultades para falar, problemas de aprendizaxe, problemas de visión e audición, convulsións, problemas de deglutición que poden provocar pneumonías repetitivas por aspiración de alimentos, problemas respiratorios  asociados á postura e ás pneumonías de repetición, incontinencia urinaria e/ou fecal e problemas de crecemento.

Enfoque multidisciplinar

A abordaxe da PC baséase nun enfoque multidisciplinar, no que se inclúen pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, traballadores sociais, educadores especiais e cirurxiáns ortopédicos. Os membros do equipo poden variar dependendo da severidade da condición.

Os nenos con PC requiren moitos aspectos na súa coidado/atención, incluíndo, pero non limitado a, os relacionados co manexo da espasticidad, terapias, modalidades, reforzo, sialorrea e insomnio, o que contribuirá a que sexa máis independente nas actividades da vida diaria. Por tanto, o coidado e a rehabilitación dos nenos con PC deben estruturarse tan pronto como sexa posible. Ademais, a asistencia próxima e a participación activa dos coidadores persoais en todas as fases da intervención é unha parte vital do manexo desta patoloxía.

Con todo, a pesar desta necesidade, non existe un programa común que aborde o coidado dos nenos afectados por Parálise Cerebral.

Papel da Fisioterapia Neurolóxia no seu tratamento

A Fisioterapia Neurolóxica é un dos alicerces do tratamento da parálise cerebral. O fisioterapeuta especializado en Neuroloxía, encárgase de avaliar e tratar de forma individual a cada paciente, co obxectivo de mellorar os seus patróns de movemento, postura, coordinación, marcha e autonomía.

Para mellorar o desenvolvemento motor do neno, os fisioterapeutas poden ensinar aos pais, a forma de situar, mover, alimentar, xogar e tranquilizar ao seu fillo. A estimulación precoz é importante para favorecer a adquisición e integración das aprendizaxes nas áreas afectadas (motoras, perceptivo-cognitivas, comunicativa, relacional). O seu fisioterapeuta desenvolverá un tratamento de Fisioterapia baseado no xogo, encamiñado a mellorar todas as áreas afectadas. A implicación da familia no tratamento é moi importante.

 Os fisioterapeutas axudan a cumprir os obxectivos funcionais do neno e a mellorar a súa calidade de vida en cada etapa do seu desenvolvemento. O plan de tratamento e os obxectivos modifícanse en cada etapa.

Os métodos Vojta, Kabat e Bobath son algunhas das técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva utilizadas en Fisioterapia para o tratamento da PC, que o fisioterapeuta pode complementar con exercicio terapéutico adaptado a cada caso e hidroterapia, pois a auga proporciona un medio eficaz para efectuar as técnicas e exercicios necesarios para o tratamento de Fisioterapia.

Fisioterapia Respiratoria

A Fisioterapia Respiratoria tamén pode ser necesaria naqueles nenos con PC que presentan problemas respiratorios, xa que as malas posturas ou as deformacións de tórax ou costas, poden provocar un patrón ventilatorio alterado e dificultar a respiración.

Ademais, os nenos con problemas de deglutición adoitan facer pneumonías de repetición por inhalación de alimentos. Estas infeccións poden xerar un exceso de mucosidad bronquial e comprometer unha correcta respiración.

Coa aplicación de técnicas de Fisioterapia Respiratoria, evítase o risco de complicacións respiratorias importantes e ingresos no hospital.

 

CoFiGa suscribe la campaña puesta en marcha por la Confederación ASPACE para visibilizar la parálisis cerebral

Recuerda además el importante papel de la Fisioterapia Neurológica y Respiratoria como pilares en el tratamiento de una de las causa más comunes de discapacidad física en la infancia

 

Con motivo de la próxima celebración, el miércoles 4 de octubre, del Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas suscribe la campaña  ‘Atrévete a conocerme’ que la Confederación ASPACE ha puesto en marcha para visibilizar esta enfermedad, al tiempo que recuerda que la Fisioterapia Neurológica y Respiratoria constituyen importantes pilares en su tratamiento.

Con la campaña ‘Atrévete a conocerme’, la Confederación ASPACE quiere visibilizar esta enfermedad, así como eliminar los prejuicios que pudieran existir en la comunicación entre personas con parálisis cerebral y sin discapacidad: http://aspace.org/atreveteaconocerme/index.php

Parálisis Cerebral

La Parálisis Cerebral (PC) constituye la discapacidad física más común en la infancia, con una prevalencia de 2-3 por 1.000 nacidos vivos en Europa, tasa que aumenta a 40-100 por 1.000 entre los bebés que nacen muy temprano o con muy bajo peso.

El término PC abarca un grupo heterogéneo de trastornos que causan limitaciones de actividad y que se atribuyen a perturbaciones no progresivas que se produjeron en el desarrollo del cerebro en la edad fetal o infantil.

Los trastornos motores que produce la PC (movimiento, control, coordinación y tono muscular, reflejos, postura y equilibrio) a menudo se acompañan de alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y comportamiento, de epilepsia y de problemas músculoesqueléticos secundarios (rigidez muscular, rigidez articular en manos, codos, caderas, rodillas y tobillos, debilidad muscular…).

El nivel de discapacidad de los niños con PC está ampliamente distribuido, y no se limita a las afectaciones motoras. Otros alteraciones incluyen perturbaciones de la cognición, la comunicación y/o el comportamiento: dificultades para hablar, problemas de aprendizaje, problemas de visión y audición, convulsiones, problemas de deglutición que pueden provocar neumonías repetitivas por aspiración de alimentos, problemas respiratorios  asociados a la postura y a las neumonías de repetición, incontinencia urinaria y/o fecal y problemas de crecimiento.

Enfoque multidisciplinar

El abordaje de la PC se basa en un enfoque multidisciplinar, en el que se incluyen pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores especiales y cirujanos ortopédicos. Los miembros del equipo pueden variar dependiendo de la severidad de la condición.

Los niños con PC requieren muchos aspectos en su cuidado/atención, incluyendo, pero no limitado a, los relacionados con el manejo de la espasticidad, terapias, modalidades, refuerzo, sialorrea e insomnio, lo que contribuirá a que sea más independiente en las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, el cuidado y la rehabilitación de los niños con PC deben estructurarse tan pronto como sea posible. Además, la asistencia cercana y la participación activa de los cuidadores personales en todas las fases de la intervención es una parte vital del manejo de esta patología.

No obstante, a pesar de esta necesidad, no existe un programa común que aborde el cuidado de los niños afectados por Parálisis Cerebral.

Papel de la Fisioterapia en su tratamiento

La Fisioterapia Neurológica es uno de los pilares del tratamiento de la parálisis cerebral. El fisioterapeuta especializado en neurología, se encarga de evaluar y tratar de forma individual a cada paciente, con el objetivo de mejorar sus patrones de movimiento, postura, coordinación, marcha y autonomía.

Para mejorar el desarrollo motor del niño, los fisioterapeutas pueden enseñar a los padres, la forma de posicionar, mover, alimentar, jugar y tranquilizar a su hijo. La estimulación precoz es importante para favorecer la adquisición e integración de los aprendizajes en las áreas afectadas (motoras, perceptivo-cognitivas, comunicativa, relacional). Su fisioterapeuta desarrollará un tratamiento de Fisioterapia basado en el juego, encaminado a mejorar todas las áreas afectadas. La implicación de la familia en el tratamiento es muy importante.

 Los fisioterapeutas ayudan a cumplir los objetivos funcionales del niño y a mejorar su calidad de vida en cada etapa de su desarrollo. El plan de tratamiento y los objetivos se modifican en cada etapa.

Los métodos Vojta, Kabat y Bobath son algunas de las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva utilizadas en Fisioterapia para el tratamiento de la PC, que el fisioterapeuta puede complementar con ejercicio terapéutico adaptado a cada caso e hidroterapia, pues el agua proporciona un medio eficaz para efectuar las técnicas y ejercicios necesarios para el tratamiento de Fisioterapia.

Fisioterapia Respiratoria

La Fisioterapia Respiratoria también puede ser necesaria en aquellos niños con PC que presentan problemas respiratorios, ya que las malas posturas o las deformaciones de tórax o espalda, pueden provocar un patrón ventilatorio alterado y dificultar la respiración.

Además, los niños con problemas de deglutición suelen hacer neumonías de repetición por inhalación de alimentos. Estas infecciones pueden generar un exceso de mucosidad bronquial y comprometer una correcta respiración.

Con la aplicación de técnicas de Fisioterapia Respiratoria, se evita el riesgo de complicaciones respiratorias importantes e ingresos en el hospital. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres