Os fisioterapeutas recomendan volver progresivamente ao deporte tras o verán para evitar lesións

Para evitar posibles lesións é fundamental someterse a revisións médicas e fisioterapéuticas antes de comezar a tempada deportiva, tal e como explica o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) este mes de setembro dentro da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

27 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O exercicio físico constitúe un dos alicerces básicos no desenvolvemento dunha persoa e o mes de setembro supón, tras a pausa de verán, a volta á rutina e tamén á actividade deportiva de moitos nenos e nenas. Para evitar que se produzan posibles lesións durante o curso, resulta fundamental que esa volta á rutina deportiva realícese de forma progresiva, xa que é tras as vacacións, cando se asenta a base da rutina do ano.

Por este motivo e para concienciar da importancia de retomar a actividade deportiva con cautela tras as vacacións, os Colexios Profesionais de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Comunidade de Madrid, Cataluña, País Vasco e  Navarra, dedican o videoconsello do mes de setembro a lembrar algunhas pautas para evitar posibles lesións na volta dos menores á rutina:

https://youtu.be/90ahohSnoH0 (gallego)

https://youtu.be/tIrfe1hFMEY (español)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Neste sentido, os fisioterapeutas recomendan aos mozos deportistas someterse a unha revisión médica e fisioterapéutica para descartar posibles patoloxías que poidan limitar a práctica deportiva. Trátase dunha revisión fundamental para detectar posibles factores de risco e fixar un plan de exercicios específicos no caso de que sexa necesario, tal e como explican no videoconsello de setembro.

Ademais, setembro é tamén o momento ideal para revisar o calzado e a roupa que se utiliza á hora de facer exercicio para determinar se hai que cambialo. No caso concreto do calzado, é fundamental que se adapte correctamente e sexa adecuado a cada actividade deportiva, xa que utilizar unhas zapatillas que non se adapten correctamente á ergonomía dos pés, pode provocar lesións a medio e longo prazo; e nos nenos é moi frecuente que cambie o tamaño do calzado en pouco tempo.

Cinco de cada cen nenos padecen algunha patoloxía de costas

Cinco de cada cen nenos padecen algunha patoloxía de costas, tal e como se desprende dos estudos elaborados polos fisioterapeutas nas campañas que desenvolven entre os escolares para previr lesións e ensinarlles a adoptar bos hábitos nas súas rutinas diarias e na actividade deportiva. Segundo os mesmos datos solicitados polos fisioterapeutas, case o 30% dos pais (28%) recoñece que os seus fillos queixáronse algunha vez de dor de costas.

En canto á práctica de deporte, o 92,5% dos pais afirma que os seus fillos realizan algún tipo de actividade deportiva, e no 94,59% dos casos cunha frecuencia de entre dúas ou máis veces por semana, dato moi positivo en canto á actividade física dos menores, que constitúe unha parte fundamental do seu desenvolvemento.

Pero ademais da importancia de realizar exercicio físico, e de tomar precaucións á hora de practicalo tras o parón estival, os hábitos posturales que os menores adoptan na etapa escolar son tamén un elemento fundamental á hora de previr a aparición de dores crónicas e futuras lesións. 

Ademais, segundo este estudo o 47% dos pais participantes manifestaron estar “pouco ou nada informados” sobre os hábitos posturales idóneos que deben adoptar os seus fillos para evitar posibles lesións, cifra que aínda que diminuíu desde o curso anterior (50%), segue reflectindo a importancia que teñen este tipo de campañas en escolares.

Outro dos datos significativos fai referencia ao peso das mochilas dos nenos e nenas en idade escolar. Así, o peso medio co que cargan os escolares segundo os resultados do estudo é de 3,98 kg, equivalente a un 13,75% do seu peso corporal, o que supón 600 gramos menos que no estudo anterior. En canto ao tipo de soporte, o 30,50% utilizan mochila, e o 69% carriño, dos que case a totalidade (97,10%) utilizan arrastrándoa por detrás.

Cabe destacar tamén o dato relativo ao uso da televisión que fan os menores, que sentan fronte a ela unha media de 2,04 horas diarias que aumenta ata as 3,08 en fin de semana.

 Entre os datos máis favorables do estudo está a percepción dos pais sobre a necesidade de concienciar aos seus fillos de bos hábitos posturales, pois o 90% considera que a educación dos menores en canto a hixiene postural preventiva debería ser unha actividade regular nos centros escolares.

Los fisioterapeutas recomiendan volver progresivamente al deporte tras lo verán para evitar lesiones

Para evitar posibles lesiones es fundamental someterse a revisiones médicas y fisioterapéuticas antes de comenzar la temporada deportiva, tal y como explica el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) este mes de septiembre dentro de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

El ejercicio físico constituye uno de los pilares básicos en el desarrollo de una persona y el mes de septiembre supone, tras la pausa de verano, la vuelta a la rutina y también a la actividad deportiva de muchos niños y niñas. Para evitar que se produzcan posibles lesiones durante lo curso, resulta fundamental que esa vuelta a la rutina deportiva se realice de forma progresiva, ya que es tras las vacaciones, cuando se asienta la base de la rutina del año.

Por este motivo y para concienciar de la importancia de retomar la actividad deportiva con cautela tras las vacaciones, los Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, dedican el videoconsejo del mes de septiembre a recordar algunas pautas para evitar posibles lesiones en la vuelta de los menores a la rutina:

https://youtu.be/90ahohSnoH0 (gallego)

https://youtu.be/tIrfe1hFMEY (español)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

En este sentido, los fisioterapeutas recomiendan a los chicos deportistas someterse a una revisión médica y fisioterapéutica para descartar posibles patologías que puedan limitar la práctica deportiva. Se trata de una revisión fundamental para detectar posibles factores de riesgo y fijar un plan de ejercicios específicos en caso de que sea necesario, tal y como explican en el videoconsejo de septiembre.

Además, septiembre es también el momento ideal para revisar el calzado y la ropa que se utiliza a la hora de hacer ejercicio para determinar se hay que cambiarlo. En el caso concreto del calzado, es fundamental que se adapte correctamente y sea adecuado la cada actividad deportiva, ya que utilizar unas zapatillas que no se adapten correctamente a la ergonomía de los pies, puede provocar lesiones a medio y largo plazo; y nos niños es muy frecuente que cambie el tamaño del calzado en poco tiempo.

Cinco de cada cien niños padecen alguna patología de espaldas

Cinco de cada cien niños padecen alguna patología de espaldas, tal y como se desprende de los estudios elaborados por los fisioterapeutas en las campañas que desarrollan entre los escolares para prevenir lesiones y enseñarles a adoptar buenos hábitos en sus rutinas diarias y en la actividad deportiva. Segundo los mismos datos solicitados por los fisioterapeutas, casi el 30% de los padres (28%) reconoce que sus hijos se quejaron alguna vez de dolor de espaldas.

En cuanto a la práctica de deporte, el 92,5% de los padres afirma que sus hijos realizan algún tipo de actividad deportiva, y en el 94,59% de los casos con una frecuencia de entre dos o más veces por semana, dato muy positivo en cuanto a la actividad física de los menores, que constituye una parte fundamental de su desarrollo.

Pero además de la importancia de realizar ejercicio físico, y de tomar precauciones a la hora de practicarlo tras el parón estival, los hábitos posturales que los menores adoptan en la etapa escolar son también un elemento fundamental a la hora de prevenir la aparición de dolores crónicos y futuros lesiones. 

Además, según este estudio el 47% de los padres participantes manifestaron estar ?poco o nada informados? sobre los hábitos posturales idóneos que deben adoptar sus hijos para evitar posibles lesiones, cifra que aunque disminuyó desde lo curso anterior (50%), sigue reflejando la importancia que tienen este tipo de campañas en escolares.

Otro de los datos significativos hace referencia al peso de las mochilas de los niños y niñas en edad escolar. Así, el peso medio con el que cargan los escolares segundo los resultados del estudio es de 3,98 kg, equivalente a un 13,75% de su peso corporal, lo que supone 600 gramos menos que en el estudio anterior. En cuanto al tipo de soporte, el 30,50% utilizan mochila, y el 69% carrito, de los que casi la totalidad (97,10%) utilizan arrastrándola por detrás.

Cabe destacar también el dato relativo al uso de la televisión que hacen los menores, que sientan frente a ella un promedio de 2,04 horas diarias que aumenta hasta las 3,08 en fin de semana.

 Entre los datos más favorables del estudio está la percepción de los padres sobre la necesidad de concienciar a sus hijos de buenos hábitos posturales, pues el 90% considera que la educación de los menores en cuanto a higiene postural preventiva debería ser una actividad regular en los centros escolares.

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres