O Pleno do Parlamento rexeitou a moción dos Socialistas de Galicia instando o goberno a incrementar as medidas contra o intrusismo sanitario

A pesar de contar co apoio dos grupos de En Marea e BNG, resultou rexeitada cos votos en contra do Grupo Popular

13 Sep 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A pesar de contar co apoio dos grupos parlamentarios de En Marea e BNG, o Pleno do Parlamento de Galicia do pasado 12 de setembro rexeitou a moción presentada polo Grupo dous Socialistas de Galicia instando o goberno galego a incrementar as medidas na loita contra o intrusismo sanitario. Tras o debate e a intervención dos diferentes portavoces e coa presenza dun total de 70 parlamentarios no salón de plenos, dita moción obtivo un resultado de 38 votos en contra (Grupo Popular) e 32 votos a favor (Socialistas, En Marea e BNG).

O parlamentario socialista Julio Torrado Quintela foi o encargado de expor a moción sobre o intrusismo sanitario en Galicia, un tema que segundo sinalou xa foi obxecto de diferentes interpelacións ao conselleiro de Sanidade por parte do seu grupo sen obter na súa opinión resposta satisfactoria.

Julio Torrado utilizou os datos achegados polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tanto para poñer en dúbida a afirmación do conselleiro de Sanidade no Pleno do pasado 12 de xullo sobre que o seu Departamento atendera o 100% das denuncias sobre presuntos casos de intrusismo presentadas, como para volver incidir na axuda económica concedida a través do Igape a unha empresa que ofrece tratamentos físicos e emocionais sen que os seus titulares estean en posesión da titulación estipulada por lei para poder aplicalos.

Por tanto, e por ser Galicia unha das comunidades autónomas de España máis afectadas polo intrusismo sanitario, Julio Torrado reclamou un compromiso serio e real do goberno galego sobre o que cualificou como un problema de saúde, facendo campañas de concienciación social, cun incremento de recursos de inspección, cunha maior colaboración cos colexios profesionais e cun exhaustivo control das axudas económicas aos proxectos empresariais.

Para iso, Torrado solicitou o acordo dos demais grupos parlamentarios apoiando unha moción instando o goberno galego a adoptar as seguintes medidas:

- Desenvolver unha intensa campaña de concienciación sobre a base científica e rigorosa das disciplinas afectadas polo intrusismo, e a desmitificación das supostas técnicas e terapias alternativas non fundamentadas, alertando dos riscos para o e a paciente.

- Dotar ao corpo de inspectores/as médicos/as dos recursos precisos, persoais e materiais, para poder continuar exercendo o seu labor con máis e mellores posibilidades nas tarefas de seguimento e control das entidades privadas e os labores que nela realízanse, e que estes se baseen en criterios científicos e avalados.

- Colaborar activamente cos colexios profesionais na defensa das súas profesións e na loita contra o intrusismo profesional.

- Garantir que os procesos de concesións de axudas, subvencións e programas de apoio a proxectos empresariais non sirvan para reforzar ou avalar negocios fundamentados en prácticas que poidan ser consideradas de intrusismo.

Apoio do grupo parlamentario En Marea

A portavoz de En Marea, Eva Solla Fernández, mostrou o apoio do seu grupo á moción dos socialistas, argumentando entre outros aspectos a necesidade de incrementar tamén as medidas de control contra o intrusismo na sanidade privada, á que segundo sinalou acode a poboación ao non poder ver cubertas as súas necesidades de saúde no sistema público. Aludiu neste sentido Eva Solla á necesidade de que a Administración sanitaria tamén ver porque a a sanidade concertada cumpra os requisitos mínimos de calidade asistencial.

Propuxo a parlamentaria de En Marea engadir á moción dos socialistas que o labor de inspección realícese tamén sobre a publicidade enganosa e sobre os centros que ofrecen titulacións non regradas.

Apoio tamén do grupo parlamentario do BNG

Interveu por parte do grupo parlamentario do BNG María Montserrat Prado Cores, quen tamén anunciou o voto a favor da moción.

Durante a súa intervención tachou ao goberno de “indefinición e falta de contundencia” no tema da loita contra o intrusismo sanitario, un problema que segundo sinalou carrexa graves consecuencias tanto para a poboación como para os propios profesionais sanitarios. 

Rexeitamento por parte do Grupo Popular

A parlamentaria María Encarnación Amigo Díaz foi a encargada de defender a postura de rexeitamento á moción por parte do Grupo Popular.

Argumentou que para o goberno galego é fundamental velar pola saúde da cidadanía, para o que inviste a maior parte do seu orzamento, con 4 de cada 10 euros; e sinalou que a educación da cidadanía para a prevención do intrusismo profesional, así como a desmitificación de supostas técnicas e terapias alternativas, son aspectos que figuran de forma permanente en folla de ruta do goberno da Xunta da Galicia, tanto desde a Consellería de Sanidade como desde a de Educación coa incorporación da materia de consumo responsable.

Polo que respecta ao corpo de inspección médica, afirmou que responde puntualmente ao 100% das reclamacións recibidas, tanto nos centros autorizados como sanitarios como noutro tipo de centros cando existen sospeitas de actividades sanitarias fraudulentas, aspecto no que tamén ten competencias Consumo e Fiscalía.

Explicou que desde a Consellería de Sanidade ofrécese información á cidadanía da relación de centros sanitarios autorizados, a través do obrigatorio Rexistro.

Por tanto, dixo, todo o que solicita o grupo socialista na súa moción xa se está realizando por parte do Goberno galego, polo que anunciou o seu voto en contra.

Vídeo da sesión

O vídeo da sesión plenaria pódese ver na web do Parlamento de Galicia, a través da ligazón que apuntamos a continuación. A moción dos Socialistas de Galicia se debate a partir do minuto 1:36:00:

http://mediateca.parlamentodegalicia.es/library/items/pleno-2017-09-12?part=e3d6893a-11fa-4a55-bc34-bf437106e2cd&start=7568

Durante o debate podemos comprobar as constantes alusións realizadas polos diferentes grupos parlamentarios á Fisioterapia e ao Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

 

Por outra banda, a nota informativa emitida polos Socialistas de Galicia respecto da moción pódese descargar en: http://www.psdeg-psoe.com/reclamamoslle-xunta-compromiso-real-intrusismo-sanitario/

El Pleno del Parlamento rechazó la moción de los Socialistas de Galicia instando al gobierno a incrementar las medidas contra el intrusismo sanitario

A pesar de contar con el apoyo de los grupos de En Marea BNG, resultó rechazada con los votos en contra del Grupo Popular

A pesar de contar con el apoyo de los grupos parlamentarios de En Marea y BNG, el Pleno del Parlamento de Galicia del 12 de septiembre rechazó la moción presentada por el Grupo dos Socialistas de Galicia instando al gobierno gallego a incrementar las medidas en la lucha contra el intrusismo sanitario. Tras el debate y la intervención de los diferentes portavoces y con la presencia de un total de 70 parlamentarios en el salón de plenos, dicha moción obtuvo un resultado de 38 votos en contra (Grupo Popular) y 32 votos a favor (Socialistas, En Marea y BNG).

El parlamentario socialista Julio Torrado Quintela fue el encargado de plantear la moción sobre el intrusismo sanitario en Galicia, un tema que según señaló ya ha sido objeto de diferentes interpelaciones al conselleiro de Sanidade por parte de su grupo sin obtener en su opinión respuesta satisfactoria.

Julio Torrado utilizó los datos aportados por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) tanto para poner en duda la afirmación del conselleiro de Sanidade en el Pleno del pasado 12 de julio sobre que su Departamento había atendido el 100% de las denuncias sobre presuntos casos de intrusismo presentadas, como para volver a incidir en la ayuda económica concedida a través del Igape a una empresa que ofrece tratamientos físicos y emocionales sin que sus titulares estén en posesión de la titulación estipulada por ley para poder aplicarlos.

Por lo tanto, y por ser Galicia una de las comunidades autónomas de España más afectadas por el intrusismo sanitario, Julio Torrado reclamó un compromiso serio y real del gobierno gallego sobre lo que calificó como un problema de salud, con campañas de concienciación social, con un incremento de recursos de inspección, con una mayor colaboración con los colegios profesionales y con un exhaustivo control de las ayudas económicas a los proyectos empresariales.

Para ello, Torrado solicitó el acuerdo de los demás grupos parlamentarios apoyando una moción instando al gobierno gallego a adoptar las siguientes medidas:

- Desarrollar una intensa campaña de concienciación sobre la base científica y rigurosa de las disciplinas afectadas por el intrusismo, y la desmitificación de las supuestas técnicas y terapias alternativas no fundamentadas, alertando de los riesgos para el y la paciente.

- Dotar al cuerpo de inspectores/as médicos/as de los recursos precisos, personales y materiales, para poder continuar ejerciendo su labor con más y mejores posibilidades en las tareas de seguimiento y control de las entidades privadas y las labores que en ella se realizan, y que estos se basen en criterios científicos y avalados.

- Colaborar activamente con los colegios profesionales en la defensa de sus profesiones y en la lucha contra el intrusismo profesional.

- Garantizar que los procesos de concesiones de ayudas, subvenciones y programas de apoyo a proyectos empresariales no sirvan para reforzar o avalar negocios fundamentados en prácticas que puedan ser consideradas de intrusismo.

Apoyo del grupo parlamentario En Marea

La portavoz de En Marea, Eva Solla Fernández, mostró el apoyo de su grupo a la moción de los socialistas, argumentando entre otros aspectos la necesidad de incrementar también las medidas de control contra el intrusismo en la sanidad privada, a la según señaló acude la población al no poder ver cubiertas sus necesidades de salud en el sistema público. Aludió en este sentido Eva Solla a la necesidad de que la Administración sanitaria también vele porque la la sanidad concertada cumpla los requisitos mínimos de calidad asistencial.

Propuso la parlamentaria de En Marea añadir a la moción de los socialistas que la labor de inspección se realice también sobre la publicidad engañosa y sobre los centros que ofrecen titulaciones no regladas.

Apoyo también del grupo parlamentario del BNG

Intervino por parte del grupo parlamentario del BNG María Montserrat Prado Cores, quien también anunció el voto a favor de la moción.

Durante su intervención tachó al gobierno de “indefinición y falta de contundencia” en el tema de la lucha contra el intrusismo sanitario, un problema que según señaló acarrea graves consecuencias tanto para la población como para los propios profesionales sanitarios.  

Rechazo por parte del Grupo Popular

La parlamentaria María Encarnación Amigo Díaz fue la encargada de defender la postura de rechazo a la moción por parte del Grupo Popular.

Argumentó que para el gobierno gallego es fundamental velar por la salud de la ciudadanía, para lo cual invierte la mayor parte de su presupuesto, con 4 de cada 10 euros; y señaló que la educación de la ciudadanía para la prevención del intrusismo profesional, así como la desmitificación de supuestas técnicas y terapias alternativas, son aspectos que figuran de forma permanente en hoja de ruta del gobierno de la Xunta de la Galicia, tanto desde la Consellería de Sanidad como desde la de Educación con la incorporación de la asignatura de consumo responsable.

Por lo que respecta al cuerpo de inspección médica, afirmó que responde puntualmente al 100% de las reclamaciones recibidas, tanto en los centros autorizados como sanitarios como en otro tipo de centros cuando existen sospechas de actividades sanitarias fraudulentas, aspecto en el que también tiene competencias Consumo y Fiscalía.

Explicó que desde la Consellería de Sanidade se ofrece información a la ciudadanía de la relación de centros sanitarios autorizados, a través del obligatorio Registro.

Por lo tanto, dijo, todo lo que solicita el grupo socialista en su moción ya se está realizando por parte del Gobierno gallego, por lo que anunció su voto en contra.

Vídeo de la sesión

El video de la sesión plenaria se puede ver en la web del Parlamento de Galicia, a través del enlace que apuntamos a continuación. La moción de los Socialistas de Galicia se debate a partir del minuto 1:36:00:

http://mediateca.parlamentodegalicia.es/library/items/pleno-2017-09-12?part=e3d6893a-11fa-4a55-bc34-bf437106e2cd&start=7568

Durante el debate podemos comprobar las constantes alusiones realizadas por los diferentes grupos parlamentarios a la Fisioterapia y al Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Por otro lado, la nota informativa emitida al respecto por los Socialistas de Galicia se puede descargar en: http://www.psdeg-psoe.com/reclamamoslle-xunta-compromiso-real-intrusismo-sanitario/

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres