Os fisioterapeutas recomendan a prevención como elemento fundamental para evitar lesións medulares

Na campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon en valor este mes o fundamental papel da Fisioterapia no seu tratamento e ofrecen pautas para poder evitalas

21 Ago 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lembra no seu videoconsello deste mes de agosto que a prevención é fundamental para evitar lesións medulares, ao tempo que ofrece pautas para evitar os accidentes que poden causarlas:

https://youtu.be/Zuh9gae8qtk (videoconsello en galego)

https://youtu.be/RhFeig4sp7Q (videoconsello en castelán)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Calcúlase que entre 25.000 e 50.000 persoas sofren cada ano lesiones medulares, cuxas consecuencias dependerán da gravidade da lesión e da súa localización na medula espinal.

Lesión medular

O termo lesión medular (LM) fai referencia a unha afectación da medula espinal.

As causas poden ser traumáticas (caídas, accidentes de tráfico, zambullidas bruscas na auga…) ou por unha enfermidade (como cancro ou patoloxías dexenerativas), que producen disfuncións motoras, sensitivas ou autónomas, que á súa vez ocasionan consecuencias psicosociais tanto para a persoa como para a súa familia, sendo xeradora de importantes procesos de discapacidade.

As consecuencias da LM van depender da gravidade da lesión e da súa localización na medula espinal: perda completa ou parcial da sensibilidade ou do control motor das extremidades, como a paraplexia; ou de todo o corpo (tetrapexia). 

Tamén poden verse afectadas as funcións intestinais e vesical, a tensión arterial, o ritmo cardíaco e a respiración.

A prevención, o mellor tratamento

A pesar de que nalgúns casos as lesións medulares son consecuencia de enfermidades, a principal causa deste tipo de lesións son os traumatismos severos, causados en moitas ocasións por accidentes de tráfico ou de carácter deportivo.

Por iso e co fin de evitalos, os fisioterapeutas recomendan ter en conta unha serie de pautas á hora de realizar este tipo de actividades que a priori poden parecer inofensivas, pero que esconden graves perigos.

Á hora de coller o coche, respectar en todo momento as normas de circulación e os límites de velocidade, así como manter o coche a punto e realizar as revisións periódicas, pode evitar un accidente que produza este tipo de lesión. Ademais, é recomendable hidratarse frecuentemente, parar cada dúas horas e non utilizar en ningún caso o móbil mentres se conduce.

Polo que respecta aos accidentes deportivos, no verán multiplícanse as actividades na auga, que constitúen unha das principais causas de accidentes que poden producir unha lesión medular.

Para evitar correr riscos na auga, os fisioterapeutas lembran a importancia de xestos tan sinxelos como comprobar a profundidade da piscina antes de saltar á auga ou poñer sempre as mans por diante da cabeza. Desta forma, en caso de impacto, o golpe recibiríano as mans e non a cabeza.

En calquera caso, ante a sospeita dunha lesión medular, débese chamar sempre aos servizos de emerxencia e non mover á persoa accidentada, xa que iso podería agravar a lesión.

Papel da Fisioterapia no tratamento da LM

Desde a Fisioterapia trátase a LM en todo o seu conxunto, axudando ao paciente non só a recuperar a súa mobilidade, se non realizar unha rehabilitación funcional que integre á persoa na sociedade e no mundo laboral.

Ademais de manter unha boa mobilidade articular, non só na zona afectada senón tamén na non lesionada, os fisioterapeutas realizan co paciente outras actividades, como mellorar a resistencia ao esforzo, buscando que a persoa afectada por unha lesión medular teña unha boa calidade de vida.

Doutra banda, os fisioterapeutas tamén se encargan de manter unha correcta función respiratoria nos casos de que esta quedase afectada, así como evitar lesións secundarias como contracturas ou tendinite.

É así mesmo labor dos fisioterapeutas reeducar a marcha de pacientes que manteñan a musculatura necesaria para iso, así como guiar na utilización do exoesqueletos para que os pacientes con lesións máis graves non perdan os beneficios de poñerse de pé e camiñar.

As actividades que se realizan en Fisioterapia para o tratamento da LM son:

- Manter a mobilidade articular, tanto nas zonas afectadas pola lesión como as non lesionadas.

- Manter e fortalecer a musculatura que non estea afectada pola lesión, así como mellorar a resistencia para que a persoa teña unha boa calidade de vida.

- Manter unha correcta función respiratoria, nos casos en que esta estea afectada.

- Evitar lesións secundarias, como contracturas, tendinites, problemas respiratorios…

-Reeducación da marcha para axudarlles a camiñar.

Como actuar ante un caso de posible LM

No caso de ser testemuña dalgún accidente, é recomendable actuar correctamente para evitar danos maiores:

- Se o afectado está nun vehículo, non é conveniente movelo, a non ser que exista algún tipo de perigo. 

- En caso de ser preciso mover ao afectado ou sacalo da auga, é necesario facelo sempre en bloque, aliñando cabeza-pescozo-columna e tratando que tanto a súa columna como a súa cabeza móvanse o menos posible.

- Non tentar trasladar ao accidentado no vehículo particular, porque podería agravar a súa lesión. O máis adecuado é chamar aos servizos de emerxencia

- Lembrar finalmente que a prevención sempre é o mellor tratamento.

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos videoconsellos da campaña 12 meses, 12 consellos de saúde, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco e Navarra, cun novo videoconsello da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”.

CoFiGa

CoFiGa é unha institución que representa a nivel autonómico aos máis de 2.400 fisioterapeutas que exercen na nosa comunidade. Os seus obxectivos son a salvaguardia dos principios deontolóxicos e ético-sociais da Fisioterapia, a defensa e a promoción da saúde e o benestar dos cidadáns de Galicia, en colaboración cos poderes públicos, así como a promoción a nivel científico, cultural, económico e social dos fisioterapeutas colexiados.

Los fisioterapeutas recomiendan la prevención como elemento fundamental para evitar lesiones medulares

En la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone en valor este mes el fundamental papel de la Fisioterapia en su tratamiento y ofrece pautas para evitarlas

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recuerda en su videoconsejo de este mes de agosto que la prevención es fundamental para evitar lesiones medulares, al tiempo que ofrece pautas para evitar los accidentes que pueden causarlas:

https://youtu.be/Zuh9gae8qtk (videoconsello en gallego)

https://youtu.be/RhFeig4sp7Q (videoconsello en castellano)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Se calcula que entre 25.000 y 50.000 personas sufren cada año lesiones medulares, cuyas consecuencias dependerán de la gravedad de la lesión y de su localización en la médula espinal.

Lesión Medular

El término lesión medular (LM) hace referencia a una afectación de la médula espinal. Sus causas pueden ser traumáticas (caídas, accidentes de tráfico, zambullidas bruscas en el agua…) o por una enfermedad (como cáncer o patologías degenerativas), que producen disfunciones motoras, sensitivas o autónomas, que a su vez ocasionan consecuencias psicosociales tanto para la persona como para su familia, siendo generadora de importantes procesos de discapacidad.

Las consecuencias de la LM van a depender de la gravedad de la lesión y de su localización en la médula espinal: pérdida completa o parcial de la sensibilidad o del control motor de las extremidades, como la paraplejia; o de todo el cuerpo (tetrapejia). 

También pueden verse afectadas las funciones intestinales y vesical, la tensión arterial, el ritmo cardíaco y la respiración.

La prevención, el mejor tratamiento

A pesar de que en algunos casos las lesiones medulares son consecuencia de enfermedades, la principal causa de este tipo de lesiones son los traumatismos severos, causados en muchas ocasiones por accidentes de tráfico o de carácter deportivo.

Por ello y con el fin de evitarlos, los fisioterapeutas recomiendan tener en cuenta una serie de pautas a la hora de realizar este tipo de actividades que a priori pueden parecer inofensivas, pero que esconden graves peligros.

A la hora de coger el coche, respetar en todo momento las normas de circulación y los límites de velocidad, así como mantener el coche a punto y realizar las revisiones periódicas, puede evitar un accidente que produzca este tipo de lesión. Además, es recomendable hidratarse frecuentemente, parar cada dos horas y no utilizar en ningún caso el móvil mientras se conduce.

Por lo que respecta a los accidentes deportivos, en verano se multiplican las actividades en el agua, que constituyen una de las principales causas de accidentes que pueden producir una lesión medular.

Para evitar correr riesgos en el agua, los fisioterapeutas recuerdan la importancia de gestos tan sencillos como comprobar la profundidad de la piscina antes de saltar al agua o poner siempre las manos por delante de la cabeza. De esta forma, en caso de impacto, el golpe lo recibirían las manos y no la cabeza.

En cualquier caso, ante la sospecha de una lesión medular, se debe llamar siempre a los servicios de emergencia y no mover a la persona accidentada, ya que eso podría agravar la lesión.

Papel de la Fisioterapia en el tratamiento de la LM

Desde la Fisioterapia se trata la LM en todo su conjunto, ayudando al paciente no solo a recuperar su movilidad, si no realizar una rehabilitación funcional que integre a la persona en la sociedad y en el mundo laboral.

Además de mantener una buena movilidad articular, no sólo en la zona afectada sino también en la no lesionada, los fisioterapeutas realizan con el paciente otras actividades, como mejorar la resistencia al esfuerzo, buscando que la persona afectada por una lesión medular tenga una buena calidad de vida.

Por otro lado, los fisioterapeutas también se encargan de mantener una correcta función respiratoria en los casos de que esta haya quedado afectada, así como evitar lesiones secundarias como contracturas o tendinitis.

Es así mismo labor de los fisioterapeutas reeducar la marcha de pacientes que mantengan la musculatura necesaria para ello, así como guiar en la utilización del exoesqueletos para que los pacientes con lesiones más graves no pierdan los beneficios de ponerse de pie y caminar.

Las actividades que se realizan en Fisioterapia para el tratamiento de la LM son:

- Mantener la movilidad articular, tanto en las zonas afectadas por la lesión como las no lesionadas.

- Mantener y fortalecer la musculatura que no esté afectada por la lesión, así como mejorar la resistencia para que la persona tenga una buena calidad de vida

- Mantener una correcta función respiratoria, en los casos en que ésta esté afectada.

- Evitar lesiones secundarias como contracturas, tendinitis, problemas respiratorios…

-Reeducación de la marcha para ayudarles a caminar.

Cómo actuar ante un caso de posible LM

En el caso de ser testigo de algún accidente, es recomendable actuar correctamente para evitar daños mayores:

- Si el afectado está en un vehículo, no es conveniente moverlo, a no ser que exista algún tipo de peligro. 

- En caso de ser preciso mover al afectado o sacarlo del agua, es necesario hacerlo siempre en bloque, alineando cabeza-cuello-columna y tratando que tanto su columna como su cabeza se muevan lo menos posible.

- No intentar trasladar al accidentado en el vehículo particular, porque podría agravar su lesión. Lo más adecuado es llamar a los servicios de emergencia

- Recordar finalmente que la prevención siempre es el mejor tratamiento.

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios homónimos de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, con un nuevo videoconsejo de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”.

CoFiGa

 

CoFiGa es una institución que representa a nivel autonómico a los más de 2.400 fisioterapeutas que ejercen en nuestra comunidad. Sus objetivos son la salvaguardia de los principios deontológicos y ético-sociales de la Fisioterapia, la defensa y la promoción de la salud y el bienestar de los ciudadanos de Galicia, en colaboración con los poderes públicos, así como la promoción a nivel científico, cultural, económico y social de los fisioterapeutas colegiados.

 

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres