CoFiGa apoia as alegacións presentadas polo COFEXT ao proxecto lexislativo de regularización da publicidade sanitaria na Comunidade Autónoma de Extremadura

Poden adherirse a título persoal os fisioterapeutas e profesionais sanitarios que o estimen conveniente

04 Ago 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

CoFiGa apoia as alegacións presentadas polo Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT) ao proxecto de Decreto polo que se regulariza a autorización da publicidade sanitaria e créase o Rexistro de Publicidade Sanitaria na Comunidade Autónoma de Extremadura (publicado no Diario Oficial de Extremadura o pasado 19 de xullo).

Desde o CoFiGa tamén se anima aos fisioterapeutas colexiados e outros profesionais sanitarios que así o desexen a sumarse a título persoal ás devanditas alegacións, enviando os seus datos ao COFEXT antes do próximo 7 de agosto, para desta maneira podelos incluír nas alegacións que se presentarán ante a Administración.

O obxectivo destas alegacións non é outro que desde a Administración regulen a normativa que incumbe aos centros NON sanitarios, para impedir e erradicar as condutas máis lesivas para os intereses de pacientes e cidadáns, ao considerar como un problema de saúde pública que centros, establecementos e servizos NON sanitarios poidan realizar este tipo de publicidade sen ningún control, xerando confusión entre a poboación.

O COFEXT, co apoio doutros colexios profesionais do ámbito sanitario, xa presentou alegacións ao borrador do devandito documento hai aproximadamente un ano, incidindo como base fundamental en que nesta nova normativa deberíase incluír que “os centros, establecementos e servizos NON sanitarios, así como calquera persoa física ou xurídica que non pertenza ao ámbito dos centros, establecementos e servizos sanitarios, non poderán utilizar na súa publicidade termos que suxiran a realización de calquera tipo de actividade sanitaria”.

Ao non ter en conta a Administración as alegacións presentadas ao borrador do documento, COFEXT informa que, de acordo á resolución do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Políticas Sociais do Goberno de Extremadura, acórdase a apertura do trámite de audiencia sobre o proxecto de Decreto polo que se regula a autorización da publicidade sanitaria e créase o Rexistro de Publicidade Sanitaria na Comunidade Autónoma de Extremadura, publicado no DOE o pasado 19 de xullo.

Dita resolución declara aberto o trámite de audiencia aos cidadáns e, a tal fin, ábrese un período de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Estremadura, co obxecto de que calquera persoa interesada poida examinar o texto do proxecto e formular as alegacións e propostas que estime oportunas.

Ademais, desde o COFEXT elaboráronse unhas novas alegacións para a súa presentación e solicítase a colaboración de todos os colexiados e profesionais sanitarios para que poidan participar das mesmas, o que contribuirá a unha maior presión ante a Administración para incluílas na resolución final da normativa e ter con ela unha ferramenta que defenda ao noso colectivo e á saúde da poboación.

Unha vez recompilada dita información, desde o COFEXT incluiranse nas alegacións os datos dos fisioterapeutas e profesionais sanitarios interesados, e remitiranse a través de Rexistro á Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade da Junta de Extremadura.

O prazo para adherirse a esta iniciativa do COFEXT finaliza o próximo 7 de agosto, por ser o 9 de agosto o último día para presentar as alegacións.

En documentos adxuntos pódese descargar:

-Información da resolución.

-Proxecto de Decreto ao que se realizan as alegacións.

-Alegacións presentadas polo Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Estremadura.

-Alegacións para presentar por fisioterapeutas colexiados e profesionais sanitarios, nas débese comunicar ao COFEXT, a través de email, o interese en incluír os datos que estimen convenientes.

Tanto desde o CoFiGa como desde o COFEXT, confiamos en poder contar coa vosa colaboración ante un problema que tanto afecta á nosa profesión.

 

CoFiGa apoya las alegaciones presentadas por el COFEXT al proyecto legislativo de regularización de la publicidad sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Pueden adherirse a título personal los fisioterapeutas y profesionales sanitarios que lo estimen conveniente

CoFiGa apoya las alegaciones presentadas por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT) al proyecto de Decreto por el que se regulariza la autorización de la publicidad sanitaria y se crea el Registro de Publicidad Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura (publicado en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 19 de julio).

Desde el CoFiGa también se anima a los fisioterapeutas colegiados y otros profesionales sanitarios que así lo deseen a sumarse a título personal a dichas alegaciones, enviando sus datos al COFEXT antes del próximo 7 de agosto, para de esta manera poderlos incluir en las alegaciones que se presentarán ante la Administración.

El objetivo de estas alegaciones no es otro que desde la Administración regulen la normativa que atañe a los centros NO sanitarios, para impedir y erradicar las conductas más lesivas para los intereses de pacientes y ciudadanos, al considerar como un problema de salud pública que centros, establecimientos y servicios NO sanitarios puedan realizar este tipo de publicidad sin ningún control, generando confusión entre la población.

El COFEXT, con el apoyo de otros colegios profesionales del ámbito sanitario, ya presentó alegaciones al borrador de dicho documento hace aproximadamente un año, incidiendo como base fundamental en que en esta nueva normativa se debería incluir que “los centros, establecimientos y servicios NO sanitarios, así como cualquier persona física o jurídica que no pertenezca al ámbito de los centros, establecimientos y servicios sanitarios, no podrán utilizar en su publicidad términos que sugieran la realización de cualquier tipo de actividad sanitaria”.

Al no haber tenido en cuenta la Administración las alegaciones presentadas al borrador del documento, COFEXT informa que, de acuerdo a la resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura, se acuerda la apertura del trámite de audiencia sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la autorización de la publicidad sanitaria y se crea el Registro de Publicidad Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado en el DOE el pasado 19 de julio.

Dicha resolución declara abierto el trámite de audiencia a los ciudadanos y, a tal fin, se abre un período de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas.

Además, desde el COFEXT se han elaborado unas nuevas alegaciones para su presentación y se solicita la colaboración de todos los colegiados y profesionales sanitarios para que puedan participar de las mismas, lo que contribuirá a una mayor presión ante la Administración para incluirlas en la resolución final de la normativa y tener con ella una herramienta que defienda a nuestro colectivo y a la salud de la población.

Una vez recopilada dicha información, desde el COFEXT se incluirán en las alegaciones los datos de los fisioterapeutas y profesionales sanitarios interesados, y se remitirán a través de Registro a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.

El plazo para adherirse a esta iniciativa del COFEXT finaliza el próximo 7 de agosto, por ser el 9 de agosto el último día para presentar las alegaciones.

En documentos adjuntos se puede descargar:

-Información de la resolución.

-Proyecto de Decreto al que se realizan las alegaciones.

-Alegaciones presentadas por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura.

-Alegaciones para presentar por fisioterapeutas colegiados y profesionales sanitarios, en las se debe comunicar al COFEXT, a través de email, el interés en incluir los datos que estimen convenientes.

Tanto desde el CoFiGa como desde el COFEXT, confiamos en poder contar con vuestra colaboración ante un problema que tanto afecta a nuestra profesión.

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres