A Fisioterapia elimina cicatrices, estrías, engurras e pel de laranxa

A campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” aborda este mes a utilidade da Fisioterapia Dematofuncional como tratamento nas doenzas e alteracións da pel

19 Jun 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Fisioterapia Dermatofuncional é hoxe en día, xunto coa medicina estética e a cirurxía plástica, unha das áreas da saúde estética que máis avanza.

Cada día son máis as persoas que acoden ao fisioterapeuta para tratar a súa pel asociando a estética á saúde e sumándose así á Fisioterapia Dermatofuncional, que nos permite eliminar cicatrices, acne, engurras, flacidez, estrías e celulite, entre outras alteracións na pel.

Esta rama da Fisioterapia experimentou nos últimos anos un gran auxe, aínda que os profesionais levan máis de 15 anos traballando nesta liña.

A pel é o maior órgano do noso corpo, con aproximadamente dous metros cadrados de extensión, que actúa como barreira protectora que illa ao corpo, e á que non sempre lla deu a atención necesaria. Afortunadamente, nos últimos anos a sociedade está máis concienciada da importancia do coidado da pel e do aspecto físico, o que leva á poboación a coidarse máis e mellor. 

Por este motivo, o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), dedica o videoconsello do mes de xuño á importancia e utilidade da Fisioterapia Dermatofuncional, aínda gran descoñecida: 

https://youtu.be/XzEyIdbMxvQ (galego)

https://youtu.be/zn3IEIhWJHE (español)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Tratamento con Fisioterapia Dermatofuncional

A función de barreira protectora da pel fai que esté máis exposta a calquera rozamento, caída ou ferida, que pode deixarnos cicatriz. Estas cicatrices poden ter consecuencias, como alteracións da sensibilidade ou hipersensibilidade, que poden producir perda de elasticidade e desencadear en limitacións de mobilidade ou mesmo dor.

Como profesional sanitario, o fisioterapeuta pode axudarnos nestos casos con tratamentos específicos tanto a evitar ditas secuelas na pel como a que esta recupere correctamente as súas funcións despois dunha cicatriz, ademais de facilitarnos consellos necesarios para o seu coidado no día a día.

Outra das patoloxías máis destacadas dentro desta rama da Fisioterapia é o tratamento da acné, axudando aos dermatólogos en aspectos que non poden ser abordados polos esteticistas por non ser profesionais sanitarios. Para elo, os fisioterapeutas traballan con láser ou ácidos pautados polos dermatólogos, entre outras técnicas,  para eliminar a bacteria que causa a acné.

Aínda que a maior demanda de Fisioterapia Dermatofuncional está asociada a tratamentos corporais estéticos, os fisioterapeutas abordan tamén a recuperación tras intervencións doutras especialidades médicas e despois de accidentes, actuando no tratamento de cicatrices, conseguindo na maioría dos casos a desaparecer case por completo. Tamén no tratamento dos edemas e linfedemas, axudando aos pacientes no manexo la extremidade afectada.

Tamén conocida como Fisioterapia Estética e Reparadora, a Fisioterapia Dermatofuncional aborda afeccións dermatolóxicas (cicatrices, hematomas, queimaduras, dermatite, acne…), vasculares (celulite, linfedemas, lipedemas, varices, pernas cansas…), así como procesos de envellecemento (engurras, flaccidez muscular / dérmica, graxa localizada, sobrepeso, celulite…). Tamén a abordaxe pre e post cirúrxico en cirurxías (estéticas, plásticas e doutro tipo: mastectomías, ciruxía da man, reconstrucións, cirurxías abdominais e de tórax, ciruxías craneomandibulares, liposuccións…), onde a Fisioterapia encárgase da recuperación funcional das mesmas non só desde un punto de vista músculo-esquelético, senón que tamén actúa sobre outros tecidos, como a pel e o tecido conectivo e subcutáneo (tratamento das cicatrices, diminución de edemas e inflamacións, recuperación da mobilidade articular e o ton muscular, melloría do tecido conectivo…).

Na Fisioterapia Dermatofuncional, as principais técnicas utilizadas polos fisioterapeutas son terapia manual, ultrasonidos, electroterapia de alta e media frecuencia, endermología, radiofrecuencia, laserterapia e crioterapia, drenaxe linfático, presoterapia e depresoterapia, láser, cavitación e ondas de choque, exercicio terapéutico facial e corporal…

Consellos para o coidado da pel

Aínda que a importancia que ten a pel como barreira protectora no noso corpo require coidados continuos é agora no verán cando nos interesamos máis pola súa imaxe.

Ademais de protexer a pel do sol aplicando unha crema solar cun SPF adaptado a cada tipo de pel, debemos levar especial coidado coas cicatrices, mesmo no inverno; utilizando tamén protección solar especialmente durante os dous primeiros anos da cicatriz.

A alimentación tamén é un factor fundamental no coidado da pel, polo que debemos levar uns hábitos de vida saudables, descansando o suficiente e cunha dieta sa e equilibrada.

Así mesmo, non debemos de pasar por alto a necesidade de hidratación que ten a nosa pel, polo que a auga e as achegas diarias de froita e verdura, ricas en antioxidantes, son tamén fundamentais para lucir unha pel saudable.

La Fisioterapia elimina cicatrices, estrías, arrugas y piel de naranja

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” aborda este mes la utilidad de la Fisioterapia Dematofuncional como tratamiento en las dolencias y alteraciones de la piel

A Fisioterapia Dermatofuncional es hoy en día, junto con la medicina estética y la cirugía plástica, una de las áreas de la salud estética que más avanza.

Cada día son más las personas que acuden al fisioterapeuta para tratar su piel asociando la estética a la salud y sumándose así a la Fisioterapia Dermatofuncional, que nos permite eliminar cicatrices, acné, arrugas, flacidez, estrías y celulitis, entre otras alteraciones en la piel.

Esta rama de la Fisioterapia experimentó en los últimos años un gran auge, aunque los profesionales llevan más de 15 años trabajando en esta línea.

La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo, con aproximadamente dos metros cuadrados de extensión, que actúa como barrera protectora que aísla al cuerpo, y a la que no siempre se la dio la atención necesaria. Afortunadamente, en los últimos años la sociedad está más concienciada de la importancia del cuidado de la piel y del aspecto físico, lo que lleva a la población a cuidarse más y mejor. 

Por este motivo, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), dedica el videoconsejo del mes de junio a la importancia y utilidad de la Fisioterapia Dermatofuncional, aún gran desconocida: 

https://youtu.be/XzEyIdbMxvQ (gallego)

https://youtu.be/zn3IEIhWJHE (español)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

Tratamiento con Fisioterapia Dermatofuncional

La función de barrera protectora de la piel hace que esté más expuesta a cualquier roce, caída o herida, que puede dejarnos cicatriz. Estas cicatrices pueden tener consecuencias, como alteraciones de la sensibilidad o hipersensibilidad, que pueden producir pérdida de elasticidad y desencadenar en limitaciones de movilidad o mismo dolor.

Como profesional sanitario, el fisioterapeuta puede ayudarnos en estos casos con tratamientos específicos tanto a evitar dichas secuelas en la piel como la que ésta recupere correctamente sus funciones después de una cicatriz, además de facilitarnos consejos necesarios para su cuidado en el día a día.

Otra de las patologías más destacadas dentro de esta rama de la Fisioterapia es el tratamiento de la acné, ayudando a los dermatólogos en aspectos que no pueden ser abordados por los esteticistas por no ser profesionales sanitarios. Para ello, los fisioterapeutas trabajan con láser o ácidos pautados por los dermatólogos, entre otras técnicas,  para eliminar la bacteria que causa la acné.

Aunque la mayor demanda de Fisioterapia Dermatofuncional está asociada a tratamientos corporales estéticos, los fisioterapeutas abordan también la recuperación tras intervenciones de otras especialidades médicas y después de accidentes, actuando en el tratamiento de cicatrices, consiguiendo en la mayoría de los casos a desaparecer casi por completo. También en el tratamiento de los edemas e linfedemas, ayudando a los pacientes en el manejo lana extremidad afectada.

También conocida como Fisioterapia Estética y Reparadora, la Fisioterapia Dermatofuncional aborda afecciones dermatológicas (cicatrices, hematomas, quemaduras, dermatitis, acné…), vasculares (celulitis, linfedemas, lipedemas, varices, piernas cansadas…), así como procesos de envejecimiento (arrugas, flaccidez muscular / dérmica, grasa localizada, sobrepeso, celulitis…). También el abordaje pre y post quirúrgico en cirugías (estéticas, plásticas y de otro tipo: mastectomías, cirujía de la mano, reconstrucciones, cirugías abdominales y de tórax, cirujías craneomandibulares, liposucciones…), donde la Fisioterapia se encarga de la recuperación funcional de las mismas no sólo desde un punto de vista músculo-esquelético, sino que también actúa sobre otros tejidos, como la piel y el tejido conectivo y subcutáneo (tratamiento de las cicatrices, disminución de edemas e inflamaciones, recuperación de la movilidad articular y el tono muscular, mejoría del tejido conectivo…).

En la Fisioterapia Dermatofuncional, las principales técnicas utilizadas por los fisioterapeutas son terapia manual, ultrasonidos, electroterapia de alta y media frecuencia, endermología, radiofrecuencia, laserterapia y crioterapia, drenaje linfático, presoterapia y depresoterapia, láser, cavitación y ondas de choque, ejercicio terapéutico facial y corporal…

Consejos para el cuidado de la piel

Aunque la importancia que tiene la piel como barrera protectora en nuestro cuerpo requiere cuidados continuos es ahora en verano cuando nos interesamos más por su imagen.

Además de proteger la piel del sol aplicando una crema solar con un SPF adaptado la cada tipo de piel, debemos llevar especial cuidado con las cicatrices, mismo en invierno; utilizando también protección solar especialmente durante los dos primeros años de la cicatriz.

La alimentación también es un factor fundamental en el cuidado de la piel, por lo que debemos llevar unos hábitos de vida saludables, descansando lo suficiente y con una dieta sana y equilibrada.

 Asimismo, no debemos de pasar por alto la necesidad de hidratación que tiene nuestra piel, por lo que el agua y las aportaciones diarias de fruta y verdura, ricas en antioxidantes, son también fundamentales para lucir una piel saludable.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas