Fisioterapia é prevención, movemento, benestar e calidade de vida

Lema co que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase á conmemoración do Día Mundial da Saúde

07 Abr 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

“Fisioterapia é prevención, movemento, benestar e calidade de vida” é o lema co que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) súmase á conmemoración do Día Mundial da Saúde, unha xornada que brinda a todos os colectivos sanitarios unha oportunidade para centrar a atención sobre cuestións de saúde pública que afectan á comunidade internacional.

Con esta iniciativa, CoFiGa desexa trasladar á opinión pública o fundamental papel que os fisioterapeutas desenvolvemos na prevención da saúde, constituíndo un eixo central para paliar os efectos do  crecente envellecemento da poboación que vivimos en Galicia e a súa directa repercusión no progresivo incremento das enfermidades crónicas e da dependencia.

Porque a Fisioterapia conforma un alicerce fundamental na prevención da saúde ao actuar sobre os factores de risco que desencadenamentos de enfermidades discapacitantes, reducindo o seu impacto e favorecendo a recuperación, habilitación-rehabilitación da poboación afectada.

A presenza de fisioterapeutas nos centros de saúde e en todos os servizos dos hospitais e centros de especialidades permite reducir o gasto farmacéutico, a duración de moitas hospitalizacións e das baixas laborais, evitar intervencións cirúrxicas…,  redundando considerablemente en mellorar a calidade de vida da poboación.

Complementando o ámbito meramente asistencial, a Fisioterapia tamén desenvolve un importante labor de prevención na Saúde Comunitaria da poboación a través da súa actuación en asociacións de pacientes,  centros docentes, centros de día, atención domiciliaria, atención á dependencia, servizos  deportivos…, fomentando hábitos saudables de vida e promovendo o movemento como fonte de saúde.

Prescriptores de exercicio terapéutico como elemento de saúde

Hoxe recoñécese universalmente a importancia que ten a práctica do exercicio na poboación xeral e en grupos poboacionais específicos (embarazadas, nenos, adulto maior, e de riscos) como  alicerce básico para o desenvolvemento motriz,  na prevención e tratamento de enfermidades cardiopulmonares e músculoesqueléticas de carácter dexenerativo e como potencializador das condicións cinéticas na poboación en xeral.  Neste ámbito e como expertos no manexo do movemento corporal como elemento de saúde e benestar das persoas, o labor dos fisioterapeutas é fundamental na programación e supervisión do exercicio con fins terapéuticos, con actuacións dirixidas a previr, tratar ou recuperar patoloxías e sempre baseándose na evidencia dos estudos científicos que avalan.

Fisioterapia fronte á depresión, tema elixido pola OMS para o Día Mundial da Saúde 2017

Por tratarse dun trastorno mental común que afecta a persoas de todas as idades e condicións sociais de todos os países, a depresión é o tema elixido este ano pola OMS para conmemorar o Día Mundial da Saúde 2017, facendo fincapé en que se trata dunha enfermidade que pode previrse e tratarse de maneira eficaz. 

A depresión é unha enfermidade que provoca angustia mental e afecta á capacidade das persoas para levar a cabo incluso as tarefas cotiás máis simples e que, no peor dos casos, pode provocar o suicidio, constituíndo actualmente a segunda causa de morte entre as persoas de 15 a 29 anos de idade.

Caracterízanse por unha sintomatología psicolóxica que se acompaña normalmente de síntomas físicos, como a retracción e hipertonía muscular, rixidez, taquicardia, cefaleas, mareos, dor, dificultades respiratorias… todo iso producido polo aumento da actividade do sistema nervioso simpático. Ademais, os pacientes con depresión adoitan percibir a dor dunha maneira máis intensa.

No campo da Saúde Mental, a Fisioterapia abarca un amplo número de técnicas dirixidas directamente a mellorar este tipo de trastornos psicosomáticos e as disfuncións musculoesqueléticas e alteracións físicas e fisiológicas que levan, como a dor crónica, contracturas musculares, dores de cabeza, tensión, ansiedade, insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por alteracións respiratorias… Así, se o tratamento psicolóxico acompáñase dun tratamento fisioterapéutico, a sensación de benestar do paciente será maior e, por tanto, a súa recuperación será máis rápida.

O tratamento de Fisioterapia ante a depresión inclúe exercicio terapéutico, reeducación postural e do movemento, manexo da dor aguda e crónica, técnicas de relaxación, hidroterapia, masoterapia e terapia manual, biofeedback, ergonomía, equinoterapia, terapia de conciencia corporal, terapia psicomotora, estimulación basal, estimulación multisensorial. Nestes casos, a Fisioterapia tamén se serve de técnicas como a terapia craneosacral, a indución miofascial, a reeducación postural ou a osteopatía. Sempre co obxectivo de mellorar o estado físico do paciente de maneira que reverta nunha mellora do seu estado anímico e emocional.

Unha iniciativa do CoFiGa para incidir na importancia da Fisioterapia en saúde da poboación

En definitiva, con esta iniciativa ao redor da conmemoración do Día Mundial da Saúde, CoFiGa quere incidir na importancia da Fisioterapia e dos fisioterapeutas na intervención sobre a saúde da poboación, actuando en todas as fases, desde os programas preventivos dos equipos de atención primaria, ás unidades de rehabilitación cardíaca ou a intervención comunitaria en escolas e centros de actividade física.

Descarga cartel da campaña do CoFiGa

A imaxe da campaña posta en marcha polo CoFiGa con motivo da conmemoración do Día Mundial da Saúde pódese descargar nos arquivos adxuntos

Fisioterapia es prevención, movimiento, bienestar y calidad de vida

Lema con el que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud

“Fisioterapia es prevención, movimiento, bienestar y calidad de vida” es el lema con el que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, una jornada que brinda a todos los colectivos sanitarios una oportunidad para centrar la atención sobre cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional.

Con esta iniciativa, CoFiGa desea trasladar a la opinión pública el fundamental papel que los fisioterapeutas desarrollamos en la prevención de la salud, constituyendo un eje central para paliar los efectos del  creciente envejecimiento de la población que vivimos en Galicia y su directa repercusión en el progresivo incremento de las enfermedades crónicas y de la dependencia.

Porque la Fisioterapia conforma un pilar fundamental en la prevención de la salud al actuar sobre los factores de riesgo que desencadenantes de enfermedades discapacitantes, reduciendo su impacto y favoreciendo la recuperación, habilitación-rehabilitación de la población afectada.

La presencia de fisioterapeutas en los centros de salud y en todos los servicios de los hospitales y centros de especialidades permite reducir el gasto farmacéutico, la duración de muchas hospitalizaciones y de las bajas laborales, evitar intervenciones quirúrgicas…, redundando considerablemente en mejorar la calidad de vida de la población.

Complementando el ámbito meramente asistencial, la Fisioterapia también desarrolla una importante labor de prevención en la Salud Comunitaria de la población a través de su actuación en asociaciones de pacientes,  centros docentes, centros de día, atención domiciliaria, atención a la dependencia, servicios  deportivos…, fomentando hábitos saludables de vida y promoviendo el movimiento como fuente de salud.

Prescriptores de ejercicio terapéutico como elemento de salud

Hoy se reconoce universalmente la importancia que tiene la práctica del ejercicio en la población general y en grupos poblacionales específicos (embarazadas, niños, adulto mayor, y de riesgos) como  pilar básico para el desarrollo motriz,  en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares y músculoesqueléticas de carácter degenerativo y como potencializador de las condiciones cinéticas en la población en general.  En este ámbito y como expertos en el manejo del movimiento corporal como elemento de salud y bienestar de las personas, la labor de los fisioterapeutas es fundamental en la programación y supervisión del ejercicio con fines terapéuticos, con actuaciones dirigidas a prevenir, tratar o recuperar patologías y siempre basándose en la evidencia de los estudios científicos que avalan.

Fisioterapia frente a la depresión, tema elegido por la OMS para el Día Mundial de la Salud 2017

Por tratarse de un trastorno mental común que afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales de todos los países, la depresión es el tema elegido este año por la OMS para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2017, haciendo hincapié en que se trata de una enfermedad que puede prevenirse y tratarse de manera eficaz. 

La depresión es una enfermedad que provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples y que, en el peor de los casos, puede provocar el suicidio, constituyendo actualmente la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.

Se caracterizan por una sintomatología psicológica que se acompaña normalmente de síntomas físicos, como la retracción e hipertonía muscular, rigidez, taquicardia, cefaleas, mareos, dolor, dificultades respiratorias… todo ello producido por el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Además, los pacientes con depresión suelen percibir el dolor de una manera más intensa.

En el campo de la Salud Mental, la Fisioterapia abarca un amplio número de técnicas dirigidas directamente a mejorar este tipo de trastornos psicosomáticos y las disfunciones musculoesqueléticas y alteraciones físicas y fisiológicas que conllevan, como el dolor crónico, contracturas musculares, dolores de cabeza, tensión, ansiedad, insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por alteraciones respiratorias… Así, si el tratamiento psicológico se acompaña de un tratamiento fisioterapéutico, la sensación de bienestar del paciente será mayor y, por tanto, su recuperación será más rápida.

El tratamiento de Fisioterapia ante la depresión incluye ejercicio terapéutico, reeducación postural y del movimiento, manejo del dolor agudo y crónico, técnicas de relajación, hidroterapia, masoterapia y terapia manual, biofeedback, ergonomía, equinoterapia, terapia de conciencia corporal, terapia psicomotora, estimulación basal, estimulación multisensorial. En estos casos, la Fisioterapia también se sirve de técnicas como la terapia craneosacral, la inducción miofascial, la reeducación postural o la osteopatía. Siempre con el objetivo de mejorar el estado físico del paciente de manera que revierta en una mejora de su estado anímico y emocional.

Una iniciativa del CoFiGa para incidir en la importancia de la Fisioterapia en salud de la población

En definitiva, con esta iniciativa en torno a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, CoFiGa quiere incidir en la importancia de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas en la intervención sobre la salud de la población, actuando en todas las fases, desde los programas preventivos de los equipos de atención primaria, a las unidades de rehabilitación cardíaca o la intervención comunitaria en escuelas y centros de actividad física.

Descarga cartel de la campaña del CoFiGa

La imagen de la campaña puesta en marcha por el CoFiGa con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud se puede descargar en los archivos adjuntos 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas