Os centros de Fisioterapia, obrigados a contratar servizos de transporte autorizados para a recollida de residuos sanitarios

Achegamos resposta das Consellerías de Sanidade e de Medio Ambiente ás consultas vinculantes formuladas desde o CoFiGa ante as numerosas peticións de asesoramento realizadas por fisioterapeutas colexiados

24 Mar 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

As clínicas, gabinetes e centros de Fisioterapia están obrigados a contratar servizos de transporte autorizados para a recollida de residuos que a lei cataloga como punzantes e cortantes, como é o caso das agullas de punción seca ou acupuntura, aínda no caso de que este tipo de residuos sexan tratados no propio centro con aparellos calcinadores.

Así se desprende das respostas ofrecidas por parte das Consellerías de Sanidade e de Medio Ambiente da Xunta de Galicia ante as consultas vinculantes realizadas polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) para satisfacer as múltiples peticións de asesoramento realizadas por parte de fisioterapeutas colexiados e colexiadas en canto á xestión de tales residuos.

Ante as consultas realizadas polos colexiados, o CoFiGa expuxo en xaneiro de 2017 dúas consultas vinculantes dirixidas a diversos Departamentos da Xunta de Galicia:

- Unha á Consellería de Sanidade, encargada da inspección de xestión intracentros de residuos; é dicir, da xestión dos devanditos residuos dentro dos propios centros.

- Unha segunda á Consellería de Medio Ambiente, á que se lle atribúe a competencia para a revisión da xestión extracentro dos residuos, ou o que é o mesmo, para a xestión de portas fóra de cada centro.

Nas devanditas consultas vinculantes, o CoFiGa preguntou especificamente pola posibilidade de que os centros de Fisioterapia puidesen estar exentos de contratar os servizos de transportistas autorizados para a xestión extracentro dos devanditos residuos no caso de adquirir e utilizar aparellos calcinadores de agullas como os que diferentes provedores de material sanitario anuncian e poñen a disposición dos fisioterapeutas.

A resposta a CoFiGa por parte de ambas as Consellerías recibiuse o pasado 23 de marzo de 2017, establecendo que:

- As agullas son residuos cortantes e punzantes da Clase IIa, con código LER 180101, que polo risco que poden supoñer para os traballadores, manexaranse na xestión intracentro como no caso dos residuos de Clase III, é dicir, en colectores especiais con marcaxe CE.

- Cando en lugar de en colectores, as agullas son tratadas en aparellos de incineración que as converten en po, o residuo pasa a catalogarse co código LER 180104, é dicir residuos nos que a recollida e eliminación non é obxecto de requisitos especiais para previr infeccións (como ocorre no caso do yeso, a roupa branda, cueiros ou vendaxes).

- Con todo, aínda sendo o po un residuo con código LER 180104, non é posible realizar un tratamento como no caso do lixo doméstico (cuxo código LER se encabeza co número 20, en vez do 18). É dicir, o po de agullas non se poderá depositar nos colectores de lixo habituais para os residuos domésticos e de cuxa recollida e tratamento encárgase o sistema que cada Concello estableza. O transporte e tratamento das agullas en po tamén terá que ser encargado a un transportista autorizado.

As respostas facilitadas ao CoFiGa por parte das Consellerías de Sanidade e de Medio Ambiente da Xunta en relación a este tema, pódense descargar nos documentos adxuntos.

Los centros de Fisioterapia, obligados a contratar servicios de transporte autorizados para la recogida de residuos sanitarios

Adjuntamos respuesta de las Consellerías de Sanidade y de Medio Ambiente a las consultas vinculantes formuladas desde el CoFiGa ante las numerosas peticiones de asesoramiento realizadas por fisioterapeutas colegiados

Las clínicas, gabinetes y centros de Fisioterapia están obligadas a contratar servicios de transporte autorizados para la recogida de residuos que la ley cataloga como punzantes y cortantes, como es el caso de las agujas de punción seca o acupuntura, aún en el caso de que este tipo de residuos sean tratados en el propio centro con aparatos calcinadores.

Así se desprende de las respuestas ofrecidas por parte de las Consellerías de Sanidade y de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia ante las consultas vinculantes realizadas por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) para satisfacer las múltiples peticiones de asesoramiento realizadas por parte de fisioterapeutas colegiados y colegiadas en cuanto a la gestión de tales residuos.

Ante las consultas realizadas por los colegiados, el CoFiGa planteó en enero de 2017 dos consultas vinculantes dirigidas a diversos Departamentos de la Xunta de Galicia:

- Una a la Consellería de Sanidade, encargada de a inspección de gestión intracentros de residuos; es decir, la gestión de dichos residuos dentro de los propios centros.

- Una segunda a la Consellería de Medio Ambiente, a la que se le atribuye la competencia para la revisión de la gestión extracetnro de los residuos, o lo que es lo mismo, para la gestión de puertas afuera de cada centro.

En dichas consultas vinculantes, el CoFiGa preguntó específicamente por la posibilidad de que los centros de Fisioterapia pudiesen estar exentos de contratar los servicios de transportistas autorizados para la gestión extracentro de dichos residuos en el caso de adquirir y utilizar aparatos calcinadores de agujas como los que diferentes proveedores de material sanitario anuncian y ponen a disposición de los fisioterapeutas.

La respuesta a CoFiGa por parte de ambas Consellerías se recibió el pasado 23 de marzo de 2017, estableciendo que:

- Las agujas son residuos cortantes y punzantes de la Clase IIa, con código LER 180101, que por el riesgo que pueden suponer para los trabajadores, se manejarán en la gestión intracentro como en el caso de los residuos de Clase III, es decir, en contenedores especiales con marcaje CE.

- Cuando en lugar de en contenedores, las agujas son tratadas en aparatos de incineración que las convierten en polvo, el residuo pasa a catalogarse con el código LER 180104, es decir residuos en los que la recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (como ocurre en el caso del yeso, la ropa blanda, pañales o vendajes).

- Sin embargo, aun siendo el polvo un residuo con código LER 180104, no es posible realizar un tratamiento como en el caso de la basura doméstica (cuyo código LER se encabeza con el número 20, en vez del 18). Es decir, el polvo de agujas no se podrá depositar en los contenedores de basura habituales para los residuos domésticos y de cuya recogida y tratamiento se encarga el sistema que cada Ayuntamiento establezca. El transporte y tratamiento de las agujas en polvo también tendrá que ser encargado a un transportista autorizado.

Las respuestas facilitadas al CoFiGa por parte de las Consellerías de Sanidade y de Medio Ambiente de la Xunta en relación a este tema, se pueden descargar en los documentos adjuntos.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres