Conselleria de traballo


25 May 2012 / cofiga / Sede COFIGA
Tras la reunión mantenida esta mañana con Dña. Coro Piñeiro, Directora Xeral de Acción Social, y en función de los contenidos abordados durante la misma, intuimos que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia al “Proxecto de Decreto polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da automía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de achega das persoas usuarias ao financiamento do seu custo.”
La Fisioterapia te da el aire que necesitas