Características do diagnóstico en Fisioterapia como piar fundamental de todo plan de tratamento

Novo vídeo con recomendacións saudables que o CoFiGa pon ao dispor da poboación dentro da campaña de “Consellos de Fisioterapia para Vivir Mellor”

12 Mar 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Para afrontar con éxito calquera tratamento de Fisioterapia, é imprescindible determinar previamente a orixe da afectación e, con iso, establecer un diagnóstico que permita identificar as estratexias de intervención máis apropiadas para cada caso e axustar un adecuado e certeiro plan de tratamento, personalizado segundo as necesidades e condición física de cada paciente.

A importancia e características dun adecuado diagnóstico en Fisioterapia é o tema do novo vídeo con recomendacións saudables que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon ao dispor da poboación dentro da campaña de “Consellos de Fisioterapia para Vivir Mellor”:

- Vídeo en gallego: https://youtu.be/9yzMWNyw7Zo

- Vídeo en español: https://youtu.be/F3k5QSEqp54

O diagnóstico en Fisioterapia baséase na Clasificación Internacional da Funcionalidade (CIF), cun proceso de razoamento clínico que permite ao profesional fisioterapeuta identificar as deficiencias e/o limitacións funcionais potenciais existentes en cada caso e paciente.

Para establecer o diagnóstico, o/a fisioterapeuta necesita valorar unha serie de aspectos que lle permitirán cumprir co obxectivo de que o/a paciente recupere a función.

Durante este proceso, o/a fisioterapeuta formulará preguntas (anamnese), estudará a historia clínica de cada paciente, realizará unha exploración física, tomará constantes e datos corporais, efectuará unha serie de probas clínicas específicas e, principalmente, valorará as condicións motrices, sensoriais e a sensibilidade de cada paciente.

Valorará, basicamente, a mobilidade articular mediante un goniómetro ou inclinómetro; a forza muscular mediante un dinamómetro ou probas físicas; o control motor; o equilibrio; o movemento funcional mediante a observación visual ou vídeo gravación; a dor con escalas e dispositivos deseñados especificamente para iso; así como a integridade e o estado dalgunhas estruturas corporais mediante exploración con probas complementarias, como a ecografía.

Así, complementándoo co diagnóstico médico, o diagnóstico en Fisioterapia, permitirá actuar de maneira específica segundo as deficiencias identificadas en cada caso.

Tras o diagnóstico, o/a fisioterapeuta establecerá un plan de tratamento mediante medios físicos (electroterapia, calor, frío, láser, terapias manuais…) e, principalmente, o movemento con exercicio físico con fins terapéuticos, que axudará a cada paciente para recuperar a función danada ou perdida.

Características del diagnóstico en Fisioterapia como pilar fundamental de todo plan de tratamiento

Nuevo vídeo con recomendaciones saludables que el CoFiGa pone a disposición de la población dentro de la campaña de “Consejos de Fisioterapia para Vivir Mejor”

Para afrontar con éxito cualquier tratamiento de Fisioterapia, es imprescindible determinar previamente el origen de la afectación y, con ello, establecer un diagnóstico que permita identificar las estrategias de intervención más apropiadas para cada caso y ajustar un adecuado y certero plan de tratamiento, personalizado según las necesidades y condición física de cada paciente.

La importancia y características de un adecuado diagnóstico en Fisioterapia es el tema del nuevo vídeo con recomendaciones saludables que el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone a disposición de la población dentro de la campaña de “Consejos de Fisioterapia para Vivir Mejor”:

- Vídeo en español: https://youtu.be/F3k5QSEqp54

- Vídeo en gallego: https://youtu.be/9yzMWNyw7Zo

El diagnóstico en Fisioterapia se basa en la Clasificación Internacional de la Funcionalidad (CIF), con un proceso de razonamiento clínico que permitirá al profesional fisioterapeuta identificar las deficiencias y/o limitaciones funcionales potenciales existentes en cada caso y paciente.

Para establecer el diagnóstico, el/la fisioterapeuta necesita valorar una serie de aspectos que le permitirán cumplir con el objetivo de que el/la paciente recupere la función.

Durante este proceso, el/la fisioterapeuta formulará preguntas (anamnesis), estudiará la historia clínica de cada paciente, realizará una exploración física, tomará constantes y datos corporales, efectuará una serie de pruebas clínicas específicas y, principalmente, valorará las condiciones motrices, sensoriales y la sensibilidad de cada paciente.

Valorará, básicamente, la movilidad articular mediante un goniómetro o inclinómetro; la fuerza muscular mediante un dinamómetro o pruebas físicas; el control motor; el equilibrio; el movimiento funcional mediante la observación visual o vídeo grabación; el dolor con escalas y dispositivos deseñados específicamente para ello; así como la integridad y el estado de algunas estructuras corporales mediante exploración con pruebas complementarias, como la ecografía.

Así, complementándolo con el diagnóstico médico, el diagnóstico en Fisioterapia, permitirá actuar de manera específica según las deficiencias identificadas en cada caso.

Tras el diagnóstico, el/la fisioterapeuta establecerá un plan de tratamiento mediante medios físicos (electroterapia, calor, frío, láser, terapias manuales…) y, principalmente, el movimiento con ejercicio físico con fines terapéuticos, que ayudará a cada paciente a recuperar la función dañada o perdida.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas