Enquisa para coñecer a situación en España da Fisioterapia na Saúde da Muller e Saúde Pelviana

Solicitan a colaboración de colexiados/as do CoFiGa para participar neste cuestionario -realizado pola sociedade científica AEF-SAMU coa colaboración da AEF e do CGCFE- ao obxecto de cuantificar o número de centros que en Galicia integran estes servizos na súa oferta sanitaria, así como o perfil poboacional máis frecuente no seu uso

21 Feb 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas na Saúde da Muller e Saúde Pelviana (AEF-SAMU) solicita a colaboración de colexiados/as do CoFiGa para coñecer a realidade deste campo de actuación na comunidade autónoma galega.

É unha enquisa que esta sociedade científica filial da AEF está a desenvolver a nivel nacional, coa colaboración do CGCFE, para coñecer da maneira máis fiel posible a situación da Fisioterapia en Saúde da Muller e Saúde Pelviana en España, cuantificar o número de centros que en cada comunidade autónoma integran estes servizos na súa oferta sanitaria, así como o perfil poboacional máis frecuente no seu uso.

A AEF-SAMU entende a Fisioterapia na Saúde da Muller e Saúde Pélvica como unha especialidade da Fisioterapia que presta servizos de valoración, diagnóstico, planificación, intervención e avaliación, realizados por fisioterapeutas -ou baixo a súa dirección e supervisión- ás persoas e comunidades, e que está dirixida á prevención e o tratamento dos procesos fisiolóxicos e fisiopatológicos máis prevalecentes e/ou específicos da muller, así como nos procesos relacionados coa saúde pelviana da muller, do home e da poboación infantil e adolescente.

A participación nesta enquisa é voluntaria e cumpre a Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O cuestionario da enquisa pódese descargar en:

https://forms.gle/WDFu4dQKLCwmn85i8

Encuesta para conocer la situación en España de la Fisioterapia en la Salud de la Mujer y Salud Pélvica

Solicitan la colaboración de colegiados/as del CoFiGa para participar en este cuestionario -realizado por la sociedad científica AEF-SAMU con la colaboración de la AEF y del CGCFE- al objeto de cuantificar el número de centros que en Galicia integran estos servicios en su oferta sanitaria, así como el perfil poblacional más frecuente en su uso

La Asociación Española de Fisioterapeutas en la Salud de la Mujer y Salud Pélvica (AEF-SAMU) solicita la colaboración de colegiados/as del CoFiGa para conocer la realidad de este campo de actuación en la comunidad autónoma gallega.

Es una encuesta que esta sociedad científica filial de la AEF está desarrollando a nivel nacional, con la colaboración del CGCFE, para conocer de la manera más fiel posible la situación de la Fisioterapia en Salud de la Mujer y Salud Pélvica en España, cuantificar el número de centros que en cada comunidad autónoma integran estos servicios en su oferta sanitaria, así como el perfil poblacional más frecuente en su uso.

La AEF-SAMU entiende la Fisioterapia en la Salud de la Mujer y Salud Pélvica como una especialidad de la Fisioterapia que presta servicios de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, realizados por fisioterapeutas -o bajo su dirección y supervisión- a las personas y comunidades, y que está dirigida a la prevención y el tratamiento de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos más prevalentes y/o específicos de la mujer, así como en los procesos relacionados con la salud pélvica de la mujer, del hombre y de la población infantil y adolescente.

La participación en esta encuesta es voluntaria y cumple la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

El cuestionario de la encuesta se puede descargar en:

https://forms.gle/WDFu4dQKLCwmn85i8

La Fisioterapia te da el aire que necesitas