Claves e pautas para realizar con regularidade o programa de exercicio terapéutico pautado polo/a fisioterapeuta

Un novo video co que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia retoma en 2024 a súa campaña de Consellos de Fisioterapia para Vivir Mellor

13 Feb 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Concienciar ás persoas que comezaron un tratamento de Fisioterapia sobre a importancia de realizar con regularidade o programa de exercicio terapéutico pautado polo/a fisioterapeuta. É o propósito de novo video do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), co que retoma en 2024 a súa campaña de Consellos de Fisioterapia para Vivir Mellor.

Co seu novo videoconsello, o CoFiGa ofrece unha serie de claves para comprender a utilidade do programa de exercicio terapéutico deseñado polo/a fisioterapeutas no tratamento de cada patoloxía, lesión ou doenza, como deben realizalo, achegando un total de 12 consellos para que cada paciente poida desenvolver as sesións e alcanzar con éxito os obxectivos expostos:

https://youtu.be/PjnPJCQm-sY

1. Comprender por que se fai un programa de exercicios terapéutico:

Este primeiro consello é moi importante. Entender por que se realiza cada un dos exercicios do programa axuda a realizalos. O/a fisioterapeuta explicarao nas primeiras sesións, pero se non se entendeu ben, é importante consultar de novo.

2. Sentirse seguro e competente:

É importante asegurarse de que se están facendo correctamente todos os exercicios do programa e que se pode realizar cada un deles sen problemas. O/a fisioterapeuta axudará a cada paciente nas sesións.

3. Ser realista:

Hai que ser honesto coa cantidade de tempo e enerxía que se pode dedicar aos exercicios e como encaixan na rutina. Pensar que se pode facer máis do que realmente se pode conducirá rapidamente ao fracaso.

4. Elixir o lugar onde realizar o programa de exercicio e asocialo á rutina diaria:

No caso de elexir o propio domicilio, hai que asociar os exercicios a algo que xa se fai todos os días; por exemplo, ducharse.

E crear unha regra na que primeiro se deben completar os exercicios.

Tamén se poden combinar os exercicios con algo que xa se estea a facer; por exemplo, mentres se ve televisión, prepárase o café ou antes de revisar no teléfono móbil ou no computador algunha das páxinas web ou redes sociais preferidas.

5. Aproveitar a tecnoloxía para lembrar e rexistrar:

É boa idea usar o teléfono móbil para configurar recordatorios de calendario diarios para os exercicios e crear un diario de actividade ou establecer alarmas cando os exercicios realícense varias veces ao día.

Tamén pode facerse co computador, usando un reloxo para xerar un diario de actividade para saber como se vai cumprindo co programa, e mesmo engadindo o estado de ánimo antes e despois de realizalo. Iso axudará a saber cando é o mellor momento, crear un mellor hábito, manterse motivado e realizar un seguimento do progreso continuo.

Para aquelas persoas que non usen tecnoloxía, sempre se pode utilizar papel para crear un diario de actividade e notas recordatorias en sitios cotiáns. Este rexistro poderase compartir co/coa fisioterapeuta, que irá modificando o programa segundo as necesidades de cada paciente.

6. Facer os exercicios todos os días á mesma hora:

Isto axudará a desenvolver o hábito e encaixar o programa dentro do horario diario.

Tamén é útil pescudar cando se ten máis tempo ou mellor estado de ánimo para realizar os exercicios.

7.  Manter accesible o equipo de exercicio:

No caso de necesitar, por exemplo, mancuernas, bandas de resistencia, rodetes ou colchón, axuda telo todo á vista e ordenado. Servirá como recordatorio.

Se é necesario utilizar algún equipo que estea dispoñible fose do domicilio ou do lugar de traballo, tamén debe estar á vista e accesible.

8. Clasificar os exercicios clave do programa:

É recomendable identificar co/a fisioterapeuta os exercicios clave do programa prescrito, de modo que, no caso de dispor de pouco tempo, poidan facerse sempre primeiro.

Se non se poden realizar todos os exercicios á vez, tamén está ben dividir a rutina de exercicios en tres series de mini rutinas rápidas de realizadas ao longo do día.

9. Algo é mellor que nada:

Ás veces, é necesario perder un día. Talvez os síntomas intensifíquense, estase demasiado fatigado ou, simplemente, non se teña a enerxía mental adecuada. Todo o mundo necesita un descanso.

“Algo do programa de exercicio é mellor que nada”. Este principio é útil para aqueles/as pacientes que tenden a ter unha mentalidade de "todo ou nada". Non deben abandonar o programa por perder unha sesión.

10. Axuda doutras persoas:

As persoas da contorna poden axudar a realizar o programa de exercicios. Poden preguntar, lembrar e, mesmo, acompañar.

11. Recompensas:

Despois de facer o programa de exercicios, é interesante facer algo que guste moito.

12. Comunicarse co/coa fisioterapeuta:

Saber se se está ao día cos exercicios ou non, é fundamental na análise de progreso.

Se hai un exercicio específico que non se pode realizar, o/a fisioterapeuta atopará unha forma diferente de obter o mesmo resultado.

Claves y pautas para realizar con regularidad el programa de ejercicio terapéutico pautado por el/la fisioterapeuta

Un nuevo videoconsejo con el que el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia retoma en 2024 su su campaña de Consejos de Fisioterapia para Vivir Mejor

Concienciar a las personas que han comenzado un tratamiento de Fisioterapia sobre la importancia de realizar con regularidad el programa de ejercicio terapéutico pautado por el/la fisioterapeuta. Es el propósito de nuevo video del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), con el que retoma en 2024 su campaña de Consejos de Fisioterapia para Vivir Mejor.

Con su nuevo videoconsejo, el CoFiGa ofrece una serie de claves para comprender la utilidad del programa de ejercicio terapéutico diseñado por el/la fisioterapeutas en el tratamiento de cada patología, lesión o dolencia, cómo deben realizarlo, aportando un total de 12 consejos para que cada paciente pueda desarrollar las sesiones y alcanzar con éxito los objetivos planteados:

https://youtu.be/0NsdS9F4KyI

1. Comprender por qué se hace un programa de ejercicios terapéutico:

Este primer consejo es muy importante. Entender por qué se realiza cada uno de los ejercicios del programa ayuda a realizarlos. El/la fisioterapeuta lo explicará en las primeras sesiones, pero si no se ha entendido bien, es importante consultar de nuevo.

2. Sentirse seguro y competente:

Es importante asegurarse de que se están haciendo correctamente todos los ejercicios del programa y que se puede realizar cada uno de ellos sin problemas. El/la fisioterapeuta ayudará a cada paciente en las sesiones.

3. Ser realista:

Hay que ser honesto con la cantidad de tiempo y energía que se puede dedicar a los ejercicios y cómo encajan en la rutina. Pensar que se puede hacer más de lo que realmente se puede conducirá rápidamente al fracaso.

4. Elegir el lugar donde realizar el programa de ejercicio y asociarlo a la rutina diaria:

En el caso de elegir el propio domicilio, hay que asociar los ejercicios a algo que ya se hace todos los días; por ejemplo, ducharse.

Y crear una regla en la que primero se deben completar los ejercicios.

También se pueden combinar los ejercicios con algo que ya se esté se esté haciendo; por ejemplo, mientras se ve televisión, se prepara el café o antes de revisar en el teléfono móvil o en el ordenador alguna de las páginas web o redes sociales preferidas.

5. Aprovechar la tecnología para recordar y registrar:

Es buena idea usar el teléfono móvil para configurar recordatorios de calendario diarios para los ejercicios y crear un diario de actividad o establecer alarmas cuando los ejercicios se realicen varias veces al día.

También puede hacerse con el ordenador, usando un reloj para generar un diario de actividad para saber cómo se va cumpliendo con el programa, e incluso añadiendo el estado de ánimo antes y después de realizarlo. Eso ayudará a saber cuándo es el mejor momento, crear un mejor hábito, mantenerse motivado y realizar un seguimiento del progreso continuo.

Para aquellas personas que no usen tecnología, siempre se puede utilizar papel para crear un diario de actividad y notas recordatorias en sitios cotidianos. Este registro se podrá compartir con el/la fisioterapeuta, que irá modificando el programa según las necesidades de cada paciente.

6. Hacer los ejercicios todos los días a la misma hora:

Esto ayudará a desarrollar el hábito y encajar el programa dentro del horario diario.

También es útil averiguar cuándo se tiene más tiempo o mejor estado de ánimo para realizar los ejercicios.

7.  Mantener accesible el equipo de ejercicio:

En el caso de necesitar, por ejemplo, mancuernas, bandas de resistencia, rodillos o colchoneta, ayuda tenerlo todo a la vista y ordenado. Servirá como recordatorio.

Si es necesario utilizar algún equipo que esté disponible fuera del domicilio o del lugar de trabajo, también debe estar a la vista y accesible.

8. Clasificar los ejercicios clave del programa:

Es recomendable identificar con el/la fisioterapeuta los ejercicios clave del programa prescrito, de modo que, si se dispone de poco tiempo, puedan hacerse siempre primero.

Si no se pueden realizar todos los ejercicios a la vez, también está bien dividir la rutina de ejercicios en tres series de mini rutinas rápidas de realizadas a lo largo del día.

9. Algo es mejor que nada:

A veces, es necesario perder un día. Tal vez los síntomas se intensifiquen, se está demasiado fatigado o, simplemente, no se tenga la energía mental adecuada. Todo el mundo necesita un descanso.

“Algo del programa de ejercicio es mejor que nada”. Este principio es útil para aquellos/as pacientes que tienden a tener una mentalidad de "todo o nada". No deben abandonar el programa por perder una sesión.

10. Ayuda de otras personas:

Las personas del entorno pueden ayudar a realizar el programa de ejercicios. Pueden preguntar, recordar e, incluso, acompañar.

11. Recompensas:

Después de hacer el programa de ejercicios, es interesante hacer algo que guste mucho.

12. Comunicarse con el/la fisioterapeuta:

Saber si se está al día con los ejercicios o no, es fundamental en el análisis de progreso.

Si hay un ejercicio específico que no se puede realizar, el/la fisioterapeuta encontrará una forma diferente de obtener el mismo resultado.

La Fisioterapia te da el aire que necesitas